Teksti suurus:

Geneetiliselt muundatud organismi ja seda sisaldava toote turustamisloa taotluse hindamisaruande sisu

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.09.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2004, 117, 1819

Geneetiliselt muundatud organismi ja seda sisaldava toote turustamisloa taotluse hindamisaruande sisu

Vastu võetud 27.08.2004 nr 108

Määrus kehtestatakse «Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse» (RT I 2004, 30, 209) § 21 lõike 2 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrus sätestab nõuded kirjalikult koostatavale hindamisaruandele, milles hinnatakse, kas geneetiliselt muundatud organismi või seda sisaldavat toodet võib turule lubada ja millistel tingimustel või keeldutakse turule lubamisest ja millistel põhjustel.

§ 2. Hindamisaruandes esitatav teave

(1) Geneetiliselt muundatud organismi (edaspidi GMO) või seda sisaldava toote turustamisloa taotluse hindamisel tuleb eelkõige hinnata GMO või seda sisaldava toote võimalikku kahjulikku mõju inimese tervisele ja keskkonnale.

(2) Hindamisaruandes esitatakse:
1) turustatava GMO või seda sisaldava toote ja selle kasutamise kirjeldus, sh turustamise eesmärk;
2) geneetilise muundamise kirjeldus;
3) muundamata retsipientorganismi keskkonda viimisest tuleneda võiva ohu kirjeldus;
4) hinnang selle kohta, kas geneetilist muundamist on turustamisloa taotluses piisavalt iseloomustatud, et oleks võimalik hinnata ohtu inimese tervisele ja keskkonnale;
5) riskide kirjeldus inimese tervisele ja keskkonnale, mis võivad tuleneda GMO keskkonda viimisest, võrrelduna vastava muundamata organismi keskkonda viimisega;
6) GMO või seda sisaldava toote turustamisel kavandatud riskijuhtimine, seirekava ja märgistus;
7) teave, kas on uuritud teiste pädevate asutuste ja Euroopa Komisjoni seisukohta turustamisloa taotlusega seotud GMO keskkonnaohu hindamisel.

§ 3. Hindamisaruandes esitatav otsus ja selle põhjendused

(1) Hindamisaruandes esitatakse otsusena:
1) kas ja millistel tingimustel saab GMO-d või seda sisaldavat toodet turule viia;
2) kas GMO või seda sisaldav toode tuleks jätta turule viimata.

(2) Juhul kui hindamisaruande põhjal tuleks GMO või seda sisaldav toode jätta turule viimata, tuleb sellist otsust põhjendada.

Põllumajandusminister
keskkonnaministri ülesannetes Ester TUIKSOO

Kantsler Sulev VARE

/otsingu_soovitused.json