Teksti suurus:

"Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtne programmdokument 2004-2006" meetme 3.10 "Kalalaevastiku moderniseerimine ja uuendamine" tingimused

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.09.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

"Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtne programmdokument 2004-2006" meetme 3.10 "Kalalaevastiku moderniseerimine ja uuendamine" tingimused
[RTL 2005, 99, 1507 - jõust. 30.09.2005]

Vastu võetud 30.07.2004 nr 127
RTL 2004, 109, 1746
jõustumine 20.08.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.08.2004/151RTL 2004, 114, 178629.08.2004
16.09.2005/94RTL 2005, 99, 150730.09.2005

Määrus kehtestatakse « Struktuuritoetuse seaduse»§ 16 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määruses sätestatakse «Struktuuritoetuse seaduse» § 2 lõike 2 punktis 1 nimetatud arengukava (edaspidi arengukava) kolmanda prioriteedi meetme 3.10 «Kalalaevastiku moderniseerimine ja uuendamine» kalalaevastiku moderniseerimise ja uuendamise investeeringutoetuse (edaspidi toetus) andmise alused, toetuse taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded, taotluse esitamise tähtaeg ja asutus, kellele taotlus esitatakse, taotluse läbivaatamise tähtaeg, taotleja ja taotluse vastavaks tunnistamise alused ja kord ning toetuse väljamaksete teostamise tingimused ja kord.

§ 2.  Kalalaeva moderniseerimine ja uuendamine

  (1) Kalalaeva moderniseerimine selle määruse tähenduses on olemasoleva kalalaeva ümberehitamine ja uute seadmete ja vahenditega varustamine.

  (2) Kalalaevastiku uuendamine selle määruse tähenduses on uue kalalaeva ostmine ja uue kalalaeva ehitamine.

§ 3.  Toetuse eesmärk

  (1) Toetuse üldine eesmärk on kala töötlemise ja tehniliste tingimuste parandamine merel püüdvatel kalalaevadel.

  (2) Toetuse spetsiifilised eesmärgid on järgmised:
  1) parandada kalalaeva tehnilisi tingimusi, kala töötlemistingimusi ning tööolusid ja ohutust kalalaeval;
  2) soodustada selektiivsema püügitehnoloogia kasutuselevõttu.

2. peatükk TOETUSE ANDMISE ALUSED 

§ 4.  Toetatavad tegevused

  (1) Toetust võib taotleda järgmiste investeeringute tegemiseks kalalaevas:
  1) [Kehtetu – RTL 2005, 99, 1507 - jõust. 30.09.2005]
  2) laevakeretööde tegemine;
  3) olmeruumide (meeskonnaruumid jms) ümberehitamine;
  4) [Kehtetu – RTL 2005, 99, 1507 - jõust. 30.09.2005]
  5) kala käitlemiseks ja säilitamiseks vajalike seadmete ostmine ja paigaldamine;
  6) peatekil paiknevate seadmete (vintsid, tõstukid, ankruseadmed jms) ostmine ja paigaldamine;
  7) peatekil asuvate tekiehitiste ümberehitamine;
  8) päästevahendite (päästepaadid, -vestid, signaalraketid jms) ostmine ja paigaldamine;
  9) tuletõrje- ja avariivarustuse (tuletõrjepumbad, -voolikud, häiresüsteemid jms) ostmine ja paigaldamine;
  10) sidevahendite ostmine ja paigaldamine;
  11) navigatsiooniseadmete ja sinna juurde kuuluva tarkvara (asukoha määramise seadmed, kompassid, arvutid, elektroonilised kaardid jms) ostmine ja paigaldamine;
  12) [Kehtetu – RTL 2005, 99, 1507 - jõust. 30.09.2005]
  13) elektri-, ballasti- ja sanitaarsüsteemide ümberehitamine;
  14) keskkonnakaitsealaste vahendite (reovee kogumismahutid, olmeprügi sh toidujäätmete kogumisvahendid jms) ostmine ja paigaldamine;
  15) [Kehtetu – RTL 2005, 99, 1507 - jõust. 30.09.2005]
  16) selektiivsete püügivahendite ostmine.

  (2) Lõikes 1 nimetatud investeeringu osaks võib olla kavandatud investeeringuobjektiga kaasnev tellitud projekteerimistöö ning toetuse taotluse ja tegevuskava ning nendes esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenus (edaspidi ettevalmistav töö).
[RTL 2005, 99, 1507 - jõust. 30.09.2005]

§ 5.  Toetuse määr

  (1) Toetust antakse kuni 40% investeeringu abikõlblikust maksumusest.

  (2) Investeeringu abikõlbliku maksumuse moodustavad:
  1) investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus;
  2) ettevalmistava töö käibemaksuta maksumus, mis võib olla kuni 12% punktis 1 nimetatud maksumusest.

  (3) Kui ettevalmistava töö maksumus ületab 12% lõike 2 punktis 1 nimetatud maksumusest, arvestatakse ettevalmistava töö maksumuseks 12% lõike 2 punktis 1 nimetatud maksumusest.

  (4) Maksimaalseks toetuse määraks on EL Nõukogu määruse 2792/1999/EÜ, millega kehtestatakse kalandussektorile ühenduse struktuuriabi andmise üksikasjalikud eeskirjad ja kord (EÜT L 337, 30.12.1999, lk 10–28) artikkel 9 lõikes 4 nimetatud määr, kuid mitte rohkem kui taotleja kuuekordne taotluse esitamisele eelneva majandusaasta bilansimaht.

  (5) Paragrahvi 4 lõikes 2 nimetatud toetuse taotluse ja tegevuskava ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenuse eest makstav toetus ei tohi ületada 15 000 krooni.

  (6) Taotlejale võib anda toetust kavandatava projekti maksumuse ja oma- ja laenuvahendite vahe suuruses. Kui projekti teostamine on kavandatud mitmele majandusaastale, arvestatakse kavandatava projekti maksumus ning oma- ja laenuvahendite suurus eraldi iga kavandatava majandusaasta kohta.
[RTL 2005, 99, 1507 - jõust. 30.09.2005]

3. peatükk TOETUSE TAOTLEJALE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 6.  Toetuse taotleja

  Toetust võib taotleda ettevõtjana äriregistris registreeritud füüsiline või juriidiline isik, kellele on «Kalapüügiseaduse» alusel ja korras antud kalalaeva kalapüügiluba või kaluri kalapüügiluba (edaspidi taotleja) püügiks merel.

§ 7.  Taotlejale esitatavad nõuded

  (1) Toetust võib anda taotlejale:
  1) kelle majanduslikku jätkusuutlikust võib eeldada kalalaeva moderniseerimise puhul viie ja kalalaevastiku uuendamise puhul kümne investeeringujärgse majandusaasta osas. Järelevalve periood algab viimase toetuseosa laekumisest taotleja või kapitalirendile (liising) andja arveldusarvele;
  2) kes täidab töö-, ohutus- ja hügieeninõudeid või hakkab neid täitma pärast investeeringu teostamist;
  3) kellel ei ole riikliku maksu maksuvõlga või kelle riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral peab taotleja täitma jooksvaid maksukohustusi ning tema maksuvõlg peab olema tasutud maksuvõla tasumise ajakava kohaselt.

  (2) Ühe taotlusega võib taotleda toetust üksnes ühe kalalaeva moderniseerimiseks või ühe uue kalalaeva ostmiseks või ehitamiseks.

  (3) Taotlemisel esitatud andmete muutumisest on taotleja ja toetuse saaja kohustatud kohe kirjalikult teavitama Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametit (edaspidi Amet).
[RTL 2004, 114, 1786 - jõust. 29.08.2004]

§ 8.  Investeeringule esitatavad nõuded

  (1) Kalalaevastiku uuendamise toetust võib taotleda üksnes alla 400 kogumahutavusega (GT) kalalaeva ehitamiseks või ostmiseks. Taotluse rahuldamise otsus peab Ameti poolt olema tehtud enne 1. jaanuari 2005. a.

  (2) Paragrahvi 4 lõike 1 punktis 1 nimetatud investeeringu korral peab laev olema investeeringujärgselt registreeritud kalalaevade riiklikus registris.

  (3) Enne uue kalalaeva kalalaevade riiklikkusse registrisse kandmist peab «Kalapüügiseaduse» § 13 lõike 14 punkti 3 või 4 alusel registrist kustutama EL Nõukogu määruse 2371/2002/EÜ ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta (EÜT L 358, 31.12.2002, lk–59–80) artiklis 13 nimetatud kogumahutavusega kalalaevad.

  (4) Kalalaev, mille moderniseerimiseks toetust taotletakse, peab:
  1) olema kantud kalalaevade riiklikkusse registrisse;
  2) olema vähemalt viis aastat vana, v.a satelliitjälgimissüsteemi soetamiseks. Kalalaeva vanus selle määruse tähenduses on EL Nõukogu määruse 2792/1999 lisa III punktis 1.0 nimetatud vanus.

  (5) Kalalaeva moderniseerimise tulemusena ei tohi suureneda kalalaeva võimsus, kalalaeva kogumahutavus võib suureneda üksnes Euroopa Komisjoni määruse 1438/2003/EÜ, millega kehtestatakse EL Nõukogu määruse 2371/2002/EÜ III peatükis määratletud ühenduse laevastikupoliitika rakenduseeskirjad (ELT, L 204, 13. 08. 2003, lk 21–28) artiklis 8 sätestatud tingimustel.

  (6) Kalalaeva moderniseerimise ja uuendamise puhul peab olema enne viimase osamakse taotlemist läbiviidud kalalaeva tehniline ülevaatus «Meresõiduohutuse seaduses» sätestatud korras.

  (7) Kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni, peab taotleja olema investeeringuobjekti kohta väljastanud mitte varem kui 1. jaanuaril 2004. aastal vähemalt kolm vormikohast ja identset pakkumiskutset (lisa 1) koos pakkumise tehniliste tingimuste loeteluga (edaspidi investeeringuobjekti pakkumiskutse ) ja olema saanud vähemalt kolme hinnapakkuja hinnapakkumised koos pakkumise tehniliste tingimuste loeteluga (edaspidi investeeringuobjekti hinnapakkumine), mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile.

  (8) Kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ei ületa 156 466 krooni või kui antud valdkonnas on ainult üks teenuse või kauba pakkuja, peab taotleja olema väljastanud mitte varem kui 1. jaanuaril 2004. aastal vähemalt ühe investeeringuobjekti pakkumiskutse ja olema saanud vähemalt ühe investeeringuobjekti hinnapakkumise.

  (81) Hinnapakkumisest peab nähtuma, kas kalalaeva moderniseerimine mõjutab kalalaeva kogumahutavust ja koguvõimsust. Kui moderniseerimise käigus suureneb või väheneb kalalaeva kogumahutavus, tuleb märkida selle ulatus.

  (9) Taotleja ja väljavalitud hinnapakkuja ning nende osanik või aktsionär ei tohi omada üksteise äriühingus osalust ega kuuluda üksteise äriühingu juhatusse või nõukokku.

  (10) Taotleja peab ettevalmistava töö kohta olema väljastanud vähemalt kolm vabas vormis koostatud pakkumiskutset ja saanud vähemalt kolm hinnapakkumist, kui ettevalmistava töö maksumus ületab 156 466 krooni. Taotleja ja teenuse osutaja ei tohi omada üksteise ettevõttes osalust.

  (11) Ettevalmistava töö eest peab isik, kellelt taotleja tellis tööd või teenust, olema väljastanud arve või arve-saatelehe mitte varem kui 1. jaanuaril 2004. a ning selle eest peab olema tasutud enne taotluse esitamist.

  (12) Toetatava tegevuse osaks ei või olla järgmised kulutused:
  1) tolli-, sisseveo-, käibe- ja muud maksud, mida hüvitatakse, kompenseeritakse, tasaarveldatakse ja kustutatakse mingil muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti üldisest maksusüsteemist;
  2) tasu taotleja enda või tema töötajate poolt tehtud tööde eest;
  3) tegevuskulud, kaasa arvatud remondi- ja rendikulud, kütuse-, palga-, koolitus-, side- ja transpordikulud;
  4) kasutus- ja kapitalirent, kui lepingu lõppemisel ei lähe vara omandiõigus üle taotlejale;
  5) sularahamaksed, pangalõiv, intressid, tagatismaksed ja muud sarnased maksed;
  6) investeeringu koosseisu arvatud avaliku sektori halduskulud, kaasa arvatud Ameti poolt tehtavad kulutused, sh järelevalve ja kontrolli teostamise eest vastutavate ametnike töötasud, rendi-, üld- ning juhtimiskulud;
  7) juriidilisteks konsultatsioonideks, raamatupidamisteenuse eest tasumiseks, patentide ja litsentside ostmiseks ning teostatavusuuringuteks, välja arvatud ettevalmistavaks tööks tehtud kulutused;
  8) kulutused reklaamile;
  9) kasutatud seadmete ostmine ja paigaldamine;
  10) seadmete paigaldamine ilma ostmiseta;
  11) kulutused kalapüügivahenditele, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 13 sätestatud juhul;
  12) masinaruumi seadmete, süsteemide ja abimehhanismidega seonduvad kulutused;
  13) laeva sõuvõlli ja sõukruviga seonduvad kulutused;
  14) kulutused, mis on seotud kalalaeva võimsusega, sh masinate vahetamine ja moderniseerimine.

  (13) Kulutused kalapüügivahenditele võivad olla toetatava tegevuse osaks ainult juhul, kui olemasolev kalapüügivahend asendatakse kalapüügivahendiga, mis tehnoloogilise erinevuse tõttu võimaldab kasutusel oleva püügivahendiga võrreldes selektiivsemat kalapüüki (kaaspüügi vähenemist).
[RTL 2005, 99, 1507 - jõust. 30.09.2005]

4. peatükk TOETUSE TAOTLUSELE ESITATAVAD NÕUDED JA TOETUSE TAOTLEMINE 

§ 9.  Toetuse taotlemiseks esitatavad dokumendid

  (1) Toetuse taotlemiseks tuleb Ametile esitada:
  1) vormikohane taotlus (lisa 2);
  2) vormikohane tegevuskava (lisa 3);
  3) taotleja või taotleja esindaja isikut tõendava dokumendi koopia ja seadusjärgset esindusõigust mitteomava isiku puhul tema volitusi tõendav volikiri;
  4) mitte varasema kui taotluse esitamisele eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga väljastatud Maksu- ja Tolliameti tõend selle kohta, et taotleja on täitnud tõendi väljastamise päeva seisuga maksuseadustes sätestatud kohustused ja et tal ei ole riikliku maksu maksuvõlga või maksuvõla tasumise ajatamise korral on ta maksud tasunud ajakava kohaselt;
  5) äriühingu puhul taotluse esitamisele vahetult eelnenud kolme majandusaasta kinnitatud majandusaasta aruande koopia või füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamisele vahetult eelnenud kolme majandusaasta bilansi ja kasumiaruande koopia;
  6) taotleja esitatud majandusaasta bilansile vastav pikaajaliste kohustuste loetelu taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta viimase päeva seisuga, milles näidatakse ära kreeditori nimi ja kohustuse suurus. Lisatakse kreeditori kinnitus loetelus märgitud pikaajalise kohustuse täitmise kohta, milles on kajastatud graafikujärgne viimane maksetähtaeg, kuid mitte varasema kui taotluse esitamisele eelnenud kuu esimese päeva seisuga. Kreeditoride kinnitus ei ole vajalik «Põllumajandusreformi seadusest» tulenevate ühistatud vara ja tööosakute kompenseerimise kohustuste kohta;
  7) koopia kalalaeva kasutamise õigust tõendavast dokumendist (kehtivusega vähemalt 5 aastat alates investeeringu teostamisest) juhul kui taotleja ei ole kalalaeva omanik. Lisatakse kalalaeva omaniku kirjalik nõusolek kalalaeva moderniseerimiseks;
  8) Veterinaar- ja Toiduameti kinnitus laeva investeeringujärgse hügieeninõuetele vastavuse kohta juhul, kui investeering on suunatud käitlemisse ning Veterinaar- ja Toiduamet teostab järelevalvet selle laeva üle;
  9) juhul kui investeering on suunatud käitlemisse kalalaeva pardal ettevõtte või selle osa tunnustamist tõendava tunnustamise otsuse koopia, kui tunnustamine on nõutav «Toiduseaduse» tähenduses;
  10) kalalaeva põhiplaani koopia, milles on märgitud moderniseerimise käigus tehtavate tööde või paigaldatavate seadmete asukoht juhul, kui moderniseerimine ei mõjuta laeva kogumahutavust, ning lisaks Veeteede Ameti kooskõlastuste koopiad juhul, kui need on nõutavad “Meresõiduohutuse seaduse” kohaselt, või Veeteede Ameti kinnitus nimetatud kooskõlastuste mittevajalikkuse kohta;
  11) kalalaeva moderniseerimisprojekti tiitellehe ja põhiplaani osa, millel kajastuvad laeva tehnilised andmed ja kus on välja toodud kalalaeva kogumahutavuse suurenemise põhjus, ning kõigi nõutavate kooskõlastuste koopiad juhul, kui moderniseerimise tulemusena suureneb kalalaeva kogumahutavus;
  12) koopia arve-saatelehest või arvest, mille on väljastanud isik, kellelt taotleja tellis ettevalmistava töö teenuse ning nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava pangakonto väljavõtte või maksekorralduse koopia;
  13) kehtiva kutselise kaluri või kalalaeva kalapüügiloa koopia;
  14) merekõlblikkuse tunnistuse või väikelaeva tehnilise ülevaatuseraamatu koopia;
  15) moderniseerimise korral koopia kehtivast kalalaevatunnistusest või selle puudumise korral kalalaevade riikliku registri volitatud töötleja ametliku kinnitusega väljatrükk nimetatud registrist, millel kajastuvad kalalaevatunnistusel nõutavad andmed;
  16) uuendamise korral registrist kustutatavate laevade kohta väljavõtted kalalaevade riiklikust registrist mitte varasema kui taotlemise kuu esimese päeva seisuga ning millel kajastatakse laeva nimi, laeva registreerimise sisenumber, kogumahutavus (GT), võimsus (kW) ja kasutuselevõtu aasta;
  17) [Kehtetu - RTL 2004, 114, 1786 - jõust. 29.08.2004]
  18) [Kehtetu - RTL 2004, 114, 1786 - jõust. 29.08.2004]
  19) koopia väljavalitud investeeringuobjekti hinnapakkumisele vastavast investeeringuobjekti pakkumiskutsest koos tehnilise spetsifikatsiooniga;
  20) vähemalt kolme pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumise koopiad koos tehnilise spetsifikatsiooniga, kui investeeringuobjekti maksumus ületab 156 466 krooni; Juhul kui antud valdkonnas on vähem kui kolm teenuse pakkujat, võib taotleja põhjendatud taotluse alusel esitada vähem kui kolm hinnapakkumist;
  21) vähemalt ühe hinnapakkumise koopia koos tehnilise spetsifikatsiooniga, kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus on alla 156 466 krooni;
  22) vormikohane hinnavõrdlustabel (lisa 4), kui § 4 lõikes 1 nimetatud investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni;
  23) kalalaeva mõõdutunnistuse koopia;
  24) merelaevatunnistuse või väikelaevatunnistuse koopia;
  25) «Kalapüügiseaduse» § 13 lõikes 9 nimetatud õigust tõendav või lõikes 10 nimetatud dokument;
  26) selektiivsete kalapüügivahendite ostmisel tootja tõend või eksperdi kirjalik hinnang, milles näidatakse ära, milles seisneb kalapüügivahendi tehnoloogiate erinevus ja kuidas see aitab kaasa selektiivsemale kalapüügile.
[RTL 2005, 99, 1507 - jõust. 30.09.2005]

§ 10.  [Kehtetu – RTL 2005, 99, 1507 - jõust. 30.09.2005]

§ 11.  Taotluse esitamine ja tähtaeg

  (1) Toetuse taotlemiseks tuleb esitada Ametile taotlus ja tegevuskava ning neis esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi taotlus ) selleks ettenähtud tähtajal.

  (2) Lõikes 1 nimetatud dokumendid esitatakse originaaldokumentidena, kui määruses ei ole ette nähtud dokumendi koopia esitamist. Taotlemisel esitatakse ka koopiad kõikidest esitatavatest originaaldokumentidest ja dokumentide koopiatest.

  (3) Kui taotleja andmeid ei ole põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud, esitab taotleja toetuse esmakordsel taotlemisel koos lõikes 1 nimetatud dokumentidega avalduse taotleja andmete põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmiseks.

  (4) Amet teatab toetuse taotluste esitamise ja toetuse väljamaksmiseks ettenähtud dokumentide esitamise tähtaja väljaandes Ametlikud Teadaanded.
[RTL 2005, 99, 1507 - jõust. 30.09.2005]

5. peatükk TAOTLEJA JA TAOTLUSE VASTAVAKS TUNNISTAMISEALUSED JA KORD 

§ 12.  Taotluse vastuvõtmine

  (1) Amet kontrollib taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

  (2) Amet teostab väljatrüki taotleja äriregistri kaardist, mis allkirjastatakse taotleja poolt.

  (3) Taotluse esitamisel tehtud kontrolli tulemused kantakse kontroll-lehele, kuhu märgitakse esitatud ja esitamata dokumendid.

  (4) Kui taotlus koos kõikide nõutavate dokumentidega on esitatud tähtaegselt, registreerib Amet taotluse infosüsteemis ning teostab väljatrüki taotluse taotlusvormi osast kahes eksemplaris, mis allkirjastatakse taotleja ja taotluste vastuvõtja poolt. Taotluste vastuvõtja avab taotlustoimiku, millele lisatakse taotluse taotlusvormi osa väljatrükk, taotleja äriregistri kaart ja kontroll-leht. Teine eksemplar taotluse taotlusvormi osast väljastatakse taotlejale.

  (5) Kui taotleja ei esitanud toetuse taotlemiseks kõiki nõutavaid dokumente või ei esitanud taotlust tähtaegselt, taotlust vastu ei võeta ja taotlustoimikut ei avata.

  (6) Kui taotluse vastuvõtmisel ei saa üheselt tõlgendada nõutava dokumendi vajadust ja sisulist täpsust, siis taotlus võetakse Ameti poolt vastu ja avatakse taotlustoimik.

§ 13.  Andmete õigsuse kontroll

  (1) Amet kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetekohasust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja, tema eelneva majandustegevuse, kavandatava projekti ja sellele järgneva majandustegevuse vastavust ettenähtud nõuetele.

  (2) Ameti volitatud ametnikul on taotluses esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks ametitõendi esitamisel õigus viibida taotleja nõusolekul tema ettevõttes, sealhulgas hoonetes, kinnisasjal ja laeval ning kontrollida dokumente kohapeal. Ameti volitatud ametnikul on taotluses esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks ametitõendi esitamisel õigus viibida selle isiku nõusolekul, kelle käest taotleja investeeringu tegemiseks tellib teenust või tööd või ostab kaupa, tema ettevõttes, sealhulgas hoones ja kinnisasjal, ning kontrollida dokumente ettevõtte esindaja juuresolekul.

  (3) Kontrollitoimingu tulemuste kohta koostab Ameti volitatud ametnik kontrollakti, mille allkirjastavad Ameti volitatud ametnik ja taotleja või isik, kelle käest taotleja investeeringu tegemiseks tellib teenust või tööd või ostab kaupa.

  (4) Amet määrab vastavalt «Struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõikele 2 taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, kui esitatud taotluses või muudes selle määruse alusel esitatud dokumentides on ebatäpsusi. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul loetakse taotlus õigeaegselt esitatuks.

  (5) Kui laeva moderniseeritakse väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi, kannab laeva omanik Ameti volitatud ametniku teostatava andmete õigsuse kontrolliga seotud lähetuskulud riigiteenistujate teenistuslähetuse kulude hüvitamise tingimuste kohaselt.
[RTL 2005, 99, 1507 - jõust. 30.09.2005]

§ 14.  Eelnenud majandustegevuse hindamine

  (1) Taotluses esitatud andmete alusel hindab Amet taotleja, tema eelnenud majandustegevuse, kavandatava projekti ja sellele järgneva majandustegevuse vastavust arengukavas, «Struktuuritoetuse seaduses» ja selles määruses sätestatud vastavatele nõuetele.

  (2) Lõikes 1 nimetatud vastavaks tunnistamiseks võrdleb Amet taotluses ja tegevuskavas märgitud andmeid omavahel ning neid andmeid tõendavates dokumentides esitatud andmetega, analüüsib taotleja eelnenud majandustegevust kajastavaid finantsmajanduslikke andmeid ja nende omavahelisi seoseid.

  (3) Taotleja poolt esitatud andmete kontrollimiseks ja võrdlemiseks on Ametil õigus kasutada teiste riiklike registrite andmeid ja vajadusel küsida taotlejalt selgitusi taotluses esitatud andmete täpsustamiseks.

  (4) Taotluse esitamisele vahetult eelnenud kolme majandusaasta andmete alusel arvutatakse aritmeetilise keskmisena järgmised finantsmajanduslikud näitajad:
  1) maksevõime näitaja, mis peab olema suurem kui 1,0 ja mille arvutamiseks jagatakse käibevara summa vastava majandusaasta lühiajaliste kohustuste summaga;
  2) likviidsuskordaja, mis peab olema suurem kui 0,3 ja mille arvutamiseks jagatakse käibevara summa, millest on maha arvatud varude summa, vastava majandusaasta lühiajaliste kohustuste summaga;
  3) käiberentaabluse näitaja, mis peab olema suurem kui 0% ja mille arvutamiseks jagatakse puhaskasumi summa netokäibe summaga ning protsentuaalse suuruse saamiseks korrutatakse arvuga 100;
  4) võlakordaja, mis peab olema väiksem kui 2,3 ja mille arvutamiseks jagatakse pikaajaliste ja lühiajaliste kohustuste summa vastava majandusaasta omakapitali summaga.

  (5) Analüüsimisel tehakse kindlaks, et kavandatav toetuse summa ei ületa taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta kuuekordset bilansimahtu.
[RTL 2005, 99, 1507 - jõust. 30.09.2005]

§ 15.  Taotluse ja taotleja vastavaks või mittevastavaks tunnistamine

  (1) Toetuse taotleja taotlus on toetuse saamiseks esitatud nõuetele vastav, kui:
  1) on täidetud selles määruses sätestatud nõuded;
  2) kõik omavahel võrreldavad andmed on samased ja nende seosed samasust kinnitavad;
  3) kõigi võrreldavate andmete, sh analüüsitavate finantsmajanduslike näitajate põhjal on võimalik eeldada ettevõtte majanduslikku elujõulisust.

  (2) Ameti ametnik koostab kontroll-lehe. Kui taotleja, tema eelnenud majandustegevus, kavandatav projekt või sellele järgnev majandustegevus ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele, tuleb kontroll-lehel märkida, millistele nõuetele ja milliste andmete põhjal mittevastavus kindlaks tehti.

  (3) Taotleja või taotluse mittevastavaks tunnustamise korral tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.
[RTL 2005, 99, 1507 - jõust. 30.09.2005]

6. peatükk TAOTLUSE RAHULDAMINE VÕI RAHULDAMATA JÄTMINE 
[RTL 2005, 99, 1507 - jõust. 30.09.2005]

§ 16.  Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

  (1) Ameti peadirektor teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 50 tööpäeva jooksul taotluse vastuvõtmisest arvates «Struktuuritoetuse seaduse» § 20 lõike 1 alusel. Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus vormistatakse Ameti peadirektori käskkirjaga.

  (2) Vajaduse korral võib Ameti peadirektor taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teha 90 tööpäeva jooksul taotluse vastuvõtmisest arvates, teatades otsuse tegemise tähtaja pikendamisest lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul taotlejale. Otsuse tegemise tähtaja pikendamist tuleb põhjendada.

  (3) Lõikes 2 nimetatud juhul jätkatakse teiste taotluste läbivaatamist ja taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuste tegemist taotluste menetlemise järjekorras.

  (4) Rahuldamisele kuuluvad vastavaks tunnistatud taotlused. Toetuse taotlus rahuldatakse või jäetakse rahuldamata «Struktuuritoetuse seaduse» § 18 lõike 3 või § 19 lõike 5 alusel.

  (5) Menetlus lõpetatakse, kui taotleja on esitanud Ametile enne lõikes 1 nimetatud otsuse tegemist kirjaliku avalduse taotluse edasise menetlemise lõpetamiseks.

  (6) Kui lõikes 1 nimetatud korras määratud järjestuses eespool olevatele taotlejatele toetuse andmise järel puuduvad rahalised vahendid, jäetakse taotlus rahuldamata, kuigi taotleja vastab kõigile toetuse saamiseks esitatud nõuetele.

  (7) Kui ettevalmistavad tööd ei vasta § 4 lõikes 2 ja § 5 lõike 2 punktis 2, § 8 lõikes 10 ettenähtud nõuetele või muudele ettenähtud nõuetele, siis jäetakse toetuse taotlus rahuldamata ettevalmistavate tööde osas.

  (8) Amet saadab taotlejale taotluse rahuldamata jätmise otsuse käskkirja koopia otsuse tegemisest arvates viie tööpäeva jooksul posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.

  (9) Ameti peadirektor võib “Struktuuritoetuse seaduse” § 20 2 kohaselt taotluse rahuldamise otsust muuta ja selle kehtetuks tunnistada.
[RTL 2005, 99, 1507 - jõust. 30.09.2005]

§ 17.  Toetuse vastuvõtmise kinnitamine

  (1) “Struktuuritoetuse seaduse” § 20 1 lõike 2 kohaselt saadab Amet toetuse saajale koos taotluse rahuldamise otsuse käskkirja koopiaga Ameti peadirektori või tema volitatud ametniku allakirjutatud kinnituskirja kahes eksemplaris, mille allkirjastamisega kinnitab toetuse saaja oma valmisolekut kasutada toetust vastavalt taotluse rahuldamise otsuses sätestatule. Koos eelpool nimetatud dokumentidega saadab Amet toetuse saajale kulude deklareerimiseks lisas 5 toodud väljamaksetaotluse vormi (edaspidi kuludeklaratsioon).

  (2) Toetuse kasutamise tingimusteks taotluse rahuldamise otsuse kohaselt on eelkõige:
  1) toetuse vastuvõtmine;
  2) toetuse sihipärane ja tähtaegne kasutamine;
  3) investeeringu tegemise, toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalve tegemise võimaldamine;
  4) Ameti määratud tähtajal “Struktuuritoetuse seaduse” § 7 lõike 3 alusel kehtestatud tingimustel ja korras Ametile toetuse mõju hindamiseks viie või kümne aasta jooksul arvates viimase toetuseosa väljamaksmisest kirjalike andmete esitamine;
  5) saadud raha toetuse mittesihipärase kasutamise korral Ameti nõudmisel tagasimaksmine;
  6) “Struktuuritoetuse seaduse” § 41 lõikes 3 nimetatud muude kohustuste täitmine.

  (3) Kui toetuse saaja on nõus taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tingimustega, kirjutab ta kinnituskirjale alla, märgib allakirjutamise kuupäeva ja tagastab kinnituskirja ühe eksemplari Ametile posti teel väljastusteatega tähtkirjaga 15 kalendripäeva jooksul arvates kinnituskirja saamisest.
[RTL 2005, 99, 1507 - jõust. 30.09.2005]

7. peatükk TOETUSE VÄLJAMAKSETE TEOSTAMISE TINGIMUSED 

§ 18.  Investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamine

  (1) Toetuse saaja võib esitada investeeringut tõendavaid dokumente (koos kuludeklaratsiooniga) kuni neljas osas ühe taotluse kohta. Amet teatab kuludokumentide esitamise tähtaja väljaandes Ametlikud Teadaanded samaaegselt toetuse taotluste esitamise tähtajaga.

  (11) Investeeringuobjekti teostamisega ei tohi alustada ja investeeringuobjekti tegemist tõendavad dokumendid ei tohi olla väljastatud varem, kui toetuse taotluse esitamisele vahetult järgneval päeval.

  (2) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja «Struktuuritoetuse seaduse» § 11 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud korras pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist ja selle eest täielikult või osadena tasumist, kuid mitte varem kui pärast kinnituskirja allkirjastamist Ametile kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
  1) isiku, kellelt taotleja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve koopia;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse koopia;
  3) osutatud teenuse või tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi koopia juhul, kui investeeringuobjektiks oli ehitus või ümberehitus.

  (3) Ettevalmistava töö kulutuste hüvitamiseks toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja Ametile pärast kinnituskirja tagastamist Ametile kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
  1) isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd, väljastatud arve-saatelehe või arve koopia;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse koopia.

  (4) Kapitalirendi puhul esitab toetuse saaja Ametile pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist ja selle eest tasumist kapitalirendi lepingus ettenähtud korras toetuse väljamaksmiseks kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
  1) isiku, kellelt kapitalirendile andja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve koopia;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse koopia;
  3) kapitalirendile andja ja toetuse saaja vahel sõlmitud kapitalirendi lepingu ja maksegraafiku koopia.

  (5) Toetuse saaja esitab Ametile pärast investeeringu lõplikku tegemist koos viimase kuludeklaratsiooniga järgmised dokumendid:
  1) ametliku kinnitusega väljavõte kalalaevade riiklikust registrist;
  2) kalalaevastiku uuendamise korral Keskkonnaministeeriumi kinnitus taotlusel märgitud kalalaevade kalalaevade riiklikust registrist eemaldamise kohta.

  (6) Lõike 2 punktis 1 ja lõike 4 punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumisele.
[RTL 2005, 99, 1507 - jõust. 30.09.2005]

§ 19.  Järelevalve

  (1) Amet kontrollib enne toetuse väljamaksmist toetuse saaja esitatud investeeringu eest täielikku või osadena tasumist tõendava kuludeklaratsiooni ja sellele lisatud dokumentide nõuetekohasust ja nendes esitatud andmete õigsust «Struktuuritoetuse seaduse» § 25 lõike 2 alusel.

  (2) Ameti järelevalveametnikul on ametitõendi esitamisel õigus viibida toetuse saaja nõusolekul tema ettevõttes, sealhulgas hoonetes, kinnisasjal ja laeval, nõuda investeeringuobjekti ja muude toetuse saamiseks esitatud nõuete täitmise vastavust ettenähtud nõuetele ja taotlusele ning nõuda lõikes 1 nimetatud asjaolude kontrollimiseks dokumentide esitamist, sealhulgas:
  1) osutatud teenuse või tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendavat dokumenti, kui investeeringuobjektiks on ehitus või ümberehitus;
  2) investeeringuobjekti omandiõigust tõendavat dokumenti;
  3) kapitalirendi puhul kasutusõigust kinnitavat dokumenti;
  4) kalapüügiõigust ja meresõiduohutust tõendavaid dokumente;
  5) raamatupidamise dokumente.

  (3) Ameti järelevalveametnikul on ametitõendi esitamisel õigus viibida lõikes 1 nimetatud asjaolude kontrollimiseks selle isiku nõusolekul, kellelt toetuse saaja investeeringu tegemiseks tellis teenust või tööd või ostis kaupa, tema ettevõttes, sealhulgas hoonetes ja kinnisasjal ning kontrollida dokumente ettevõtte esindaja juuresolekul.

  (4) Järelevalveametnik koostab järelevalvetoimingu tulemuste kohta kontrollakti, mille allkirjastavad järelevalveametnik ja toetuse saaja või isik, kelle käest toetuse saaja investeeringu tegemiseks tellis teenust või tööd või ostis kaupa.

  (5) Kui laeva moderniseeritakse väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi, kannab laeva omanik järelevalveametniku teostatava järelevalvetoiminguga seotud lähetuskulud riigiteenistujate teenistuslähetuse kulude hüvitamise tingimuste kohaselt.
[RTL 2005, 99, 1507 - jõust. 30.09.2005]

§ 20.  Ameti ettekirjutus

  «Struktuuritoetuse seaduse» § 25 lõike 2 punkti 5 alusel on Ameti peadirektoril õigus järelevalve käigus avastatud puuduste kõrvaldamiseks teha toetuse saajale ettekirjutusi.
[RTL 2005, 99, 1507 - jõust. 30.09.2005]

§ 21.  Toetuse väljamaksete teostamise tingimused ja toetuse maksmisest keeldumine

  (1) Toetust makstakse «Struktuuritoetuse seaduse» § 11 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud korras.

  (2) Ameti peadirektor teeb toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse. Maksmisest keeldumist tuleb otsuses põhjendada. Toetuse maksmisest keeldumise otsus tuleb teha 25 tööpäeva jooksul toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest arvates.

  (3) Ameti peadirektor teeb toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et oleks võimalik toetusraha toetuse saaja arveldusarvele või kapitalirendi korral taotleja poolt nimetatud kapitalirendile andja arveldusarvele kanda kolme kuu jooksul § 18 lõigetes 2, 3ja 4 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest arvates.

  (4) Toetust ei maksta, kui tehakse kindlaks § 16 lõikes 4 toodud taotluse rahuldamata jätmise tingimused või kui:
  1) toetuse saaja ei ole investeeringuobjekti või selle osa eest tasunud või ei ole esitanud nõuetekohaseid investeeringut tõendavaid dokumente § 18 lõikes 1 ettenähtud tähtajaks;
  2) toetuse saaja tegevus ei vasta arengukavas, «Struktuuritoetuse seaduses» või selles määruses kehtestatud nõuetele või ei kasuta saadud toetust sihipäraselt;
  3) toetuse saaja on jätnud kinnituskirja § 17 lõikes 2 ettenähtud tähtpäevaks tagastamata;
  4) toetuse saaja, kellele järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks on tehtud ettekirjutus, on jätnud ettekirjutuse tähtajaks täitmata.

  (5) Toetust ei maksta ettevalmistava töö osas, kui ilmnevad § 16 lõikes 5 toodud taotluse rahuldamata jätmise asjaolud või kui toetuse saaja ei ole ettevalmistava töö kohta esitanud nõuetekohaseid investeeringut tõendavaid dokumente.

  (6) Kui toetust ei maksta lõikes 4 toodud asjaoludel, siis ei hüvitata taotlejale ka tehtud kulutusi ettevalmistava töö osas.

  (7) Amet saadab toetuse saajale toetuse maksmisest keeldumise käskkirja koopia selle tegemisest arvates kolme tööpäeva jooksul posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.

§ 22.  Dokumentide säilitamine

  Kõiki toetusega seotud dokumente ja lepinguid tuleb säilitada Ametis ja toetuse saajal vähemalt 2015. aasta 31. detsembrini. Amet säilitab nimetatud dokumente vastavalt «Arhiiviseadusele». Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata.

§ 23.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

Põllumajandusministri 30. juuli 2004. a määruse nr 127 “Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004-2006” meetme 3.10 “Kalalaevastiku moderniseerimine ja uuendamine” tingimused juurde

Lisa 1

[RTL 2005, 99, 1507 – jõust. 30.09.2005]

INVESTEERINGUOBJEKTI PAKKUMISKUTSE

Taotleja ärinimi / füüsilisest isikust ettevõtja nimi:

Taotleja postiaadress ja kontaktandmed:

Tänav, asula, vald/ linn, maakond:

Taotleja äriregistrikood / isikukood:

Telefon, faks:

E-post:

PAKKUMISKUTSE nr

Isiku ärinimi või füüsilisest isikust ettevõtja nimi, kellele pakkumiskutse esitatakse:

Käesolevaga kutsume Teid esitama oma hinnapakkumine käesoleva pakkumiskutse lisas toodud tehnilistes tingimustes nimetatud kaupade ja teenuste osas.

Teie hinnapakkumine kroonides või eurodes (1 EUR = 15,6466 EEK) tuleb esitada enne

ja peab jääma jõusse kuni

(kuupäev)

(kuupäev)

Kaup peab olema uus. Hinnapakkumises tuleb ära näidata pakkuja ärinimi või füüsilisest isikust ettevõtja nimi, äriregistrikood või isikukood, aadress, kontaktandmed ning kaupade ja teenuste nimetused, käibemaksuta maksumus, käibemaks ja käibemaksuga maksumus pakutavate kaupade ning teenuste osas eraldi ja kokku. 

Palun kinnitage oma hinnapakkumises, et kaup on uus. 

Hinnapakkumisele palume märkida garantii kehtivusaeg

(aastates)  

ja tehnilise hoolduse võimaluste loetelu. 

Hinnapakkumisel palume kinnitust, et kauba ja teenuste üleandmisel ja vastuvõtmisel koostatakse vastavkauba ja teenuste üleandmist ja vastuvõtmist kinnitav dokument, milles kinnitatakse kauba tehnilistele tingimustele vastavust ja töökorras olekut. Palume kinnitust, et arve kauba või teenuse kohta väljastatakse kroonides (EEK) või eurodes (EUR). 

Hinnapakkumises esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks on Ameti volitatud isikul ametitõendi esitamisel õigus viibida Teie ettevõttes, sealhulgas hoonetes ja kinnisasjal, ning kontrollida dokumente kohapeal.

Hinnapakkumise ning kauba ja teenuse üleandmisega ja vastuvõtmisega seotud dokumendid

peavad olema eesti- või ingliskeelsed. 

Hinnapakkumine palume saata või tuua aadressil:

Nõutav tehniline spetsifikatsioon (identne kõigile kauba või teenuse tarnijatele)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 Pakkumiskutse esitaja:_________________


[RTL 2005, 99, 1507 - jõust. 30.09.2005]

Põllumajandusministri 30. juuli 2004. a määrusenr 127

“Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004-2006” meetme 3.10 “Kalalaevastiku moderniseerimine ja uuendamine” tingimused

Lisa 2

[RTL 2005, 99, 1507 – jõust. 30.09.2005]KALALAEVASTIKU MODERNISEERIMISE JA UUENDAMISETAOTLUS1

A osa

1.

Taotleja ärinimi2

2.

Taotleja või tema seadusjärgse esindaja ees- ja perekonnanimi 3

Eesnimi

Perekonnanimi

3.

Taotleja või tema seadusjärgse esindaja isikukood 4

4.

Äriregistrikood 5

5.

Käibemaksukohustuslaseks 6 registreerimise number

6.

Arveldusarve number7

7.

Arveldusarve omaniku nimi7

8.

Arveldusarve viitenumber7

9.

Taotleja postiaadress ja kontaktandmed

9.1.

Maakond

9.2.

Vald või linn

9.3

Küla, alev, alevik

9.4.

Tänav/maja ja postiindeks

9.5.

Telefon, faks, E-post

10.

Kavandatava investeeringuobjekti asukoht8

10.1.

Maakond

10.2.

Vald või linn

10.3.

Küla, alev, alevik

11.

Kood

Taotletava investeeringuobjekti nimetus

Investeeringu-objekti käibemaksuta maksumus, EEK

Toetuse summa, EEK

01Kalalaevastiku uuendamine

11.1

[Kehtetu – RTL 2005, 99, 1507 – jõust. 30.09.2005]

11.2

[Kehtetu – RTL 2005, 99, 1507 – jõust. 30.09.2005]

02 Kalalaeva moderniseerimine

11.3

01

Laevakeretööde tegemine

11.4

02

Laeva olmeruumide (meeskonnaruumid jms) ümberehitamine

11.5

[Kehtetu – RTL 2005, 99, 1507 – jõust. 30.09.2005]

11.6

04

Kala käitlemiseks ja säilitamiseks vajalike seadmete ostmine ja paigaldamine

11.7

05

Peatekil paiknevate seadmete (vintsid, tõstukid, ankruseadmed jms) ostmine ja paigaldamine

11.8

06

Peatekil asuvate tekiehitiste ümberehitamine

11.9

07

Päästevahendite (päästepaadid, -vestid, signaalraketid jms) ostmine ja paigaldamine

11.10

08

Tuletõrje- ja avariivarustuse (tuletõrjepumbad, -voolikud, häiresüsteemid jms) ostmine ja paigaldamine

11.11

09

Sidevahendite ostmine ja paigaldamine

11.12

10

Navigatsiooniseadmete ja sinna juurde kuuluva tarkvara (asukoha määramise seadmed, kompassid, arvutid, elektroonilised kaardid jms) ostmine ja paigaldamine

11.13

[Kehtetu – RTL 2005, 99, 1507 – jõust. 30.09.2005]

11.14

12

Elektri-, ballasti- ja sanitaarsüsteemide ümberehitamine

11.15

13

Keskkonnakaitsealaste vahendite (reovee kogumismahutid, olmeprügi sh toidujäätmete kogumisvahendid jms) ostmine ja paigaldamine

11.16

[Kehtetu – RTL 2005, 99, 1507 – jõust. 30.09.2005]

11.17

15

Selektiivsete püügivahendite ostmine

12.

Kavandatavate investeeringuobjektide käibemaksuta maksumus kokku

12.1.

sh kapitalirendiga ostetav

13

Ettevalmistavad tööd

13.1.

01

Kavandatava investeeringuobjektiga seotud projekteerimistööde käibemaksuta maksumus

13.2.

03

Investeeringutoetuse taotluse ja tegevuskava ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud tööde ja teenuste käibemaksuta maksumus

13.3.

Ettevalmistavate tööde käibemaksuta maksumus kokku ridadelt 13.1.-13.2

13.4.

Ettevalmistavate tööde maksumus, millele taotletakse toetust ning mis ei ületa 12 % real 12 olevat investeeringuobjektide käibemaksuta maksumust ja reale 13.3 märgitud summat

Toetatava investeeringu käibemaksuta maksumus

14.

Toetatava investeeringu käibemaksuta maksumus KOKKU (ridade 12 ja 13.4 summa kokku)

15.

Taotletava toetuse määra taotlemise põhjus:

Väikese- ja keskmise suurusega ettevõtja

Suurettevõtja

Kalalaevastiku moderniseerimise ja uuendamise taotlusB osa

16.

Kavandatava investeeringu teostamise aeg9

Alguskuupäev (pp.kk.aa )

Lõppkuupäev (pp.kk.aa )

17.

Kapitalirendile andja10

18.

Kinnitan nõusolekut kapitalirendi puhul toetusraha kapitalirendile andja arveldusarvele kandmiseks11

19.

Kinnitan, et kavandatava investeeringu maksumusse on arvestatud vaid selle määruse §-s 4 lubatud tegevused ning toetust ei taotleta selle määruse § 8 nimetatud kulutustele 12

20.

Kinnitan, et investeeringuobjektiga kaasneva projekteerimistöö ning toetuse taotluse ja tegevuskava ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenuse (mis ei ületa 12% investeeringuobjekti käibemaksuta maksumusest) eest tasumiseks esitatud arve või arve-saateleht on väljastatud peale 1. jaanuari 2004.a12

21.

Kinnitan, et laev vastab investeeringujärgselt töö- ja ohutusnõuetele12

22

Kinnitan, et laev vastab investeeringujärgselt veterinaar- ja üldhügieeninõuetele12

23.

Kinnitan, et laeva kasutatakse kalapüügiks merel 12

24.

Kinnitan, et taotleja ja väljavalitud hinnapakkuja ning nende osanik või aktsionär ei oma üksteise äriühingus osalust ega kuulu üksteise äriühingu juhatusse või nõukokku 12

25.

Kokkuvõte investeeringu eesmärkidest ja tegevustest 13

26.

Loetelu investeeringuga sisuliselt seonduvatest projektidest 14Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik Riikliku Arengukava kalalaevastiku moderniseerimise ja uuendamisetaotluselekehtestatud nõuetest ja vastan toetuse saamiseks esitatavatele nõuetele. Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida.

Kohustun kalalaeva uuendamise puhul toetuse saamisele järgneval kümnel ja kalalaeva moderniseerimise puhul järgneval viiel aastal vastama järelepärimistele ning küsitluslehtedele.

Annan nõusoleku oma isikuandmete kandmiseks struktuuritoetuste registrisse ning kasutamiseks

toetuse määramisel ja maksmisel.

__________________________

(allkiri)

___________________________

(taotluse esitamise kuupäev, kuu ja aasta)

(taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi)

Vastuvõtja allkiri………………………..1 Kalalaevastiku moderniseerimise ja uuendamise taotlus koos tegevuskavaga ning neis andmeid tõendavate dokumentidega esitatakse Ameti taotluste vastuvõtmiseks volitatud ametnikule. Avaldus täidetakse trükitähtedega. Kui taotleja ei pea mõnda rida täitma, siis märgitakse vastavale reale sümbol "X".

2 Reale 1 märgitakse äriregistrisse kantud ettevõtja ärinimi.

3 Reale 2 märgitakse füüsilisest isikust ettevõtja vastavad andmed või äriühingu puhul tema seadusjärgse esindaja vastavad andmed. Taotluse allkirjastab real 2 märgitud isik või taotlust esitama volitatud isik.

4 Reale 3 märgitakse reale 2 märgitud isiku isikukood.

5 Reale 4 märgitakse real 1 märgitud taotleja äriregistri kood või füüsilisest isikust ettevõtja äriregistrikood.

6 Reale 5 märgitakse real 1 märgitud taotleja käibemaksukohustuslaseks registreerimise number.

7 Reale 6 märgitakse arveldusarve number, millele soovitakse väljamakstava toetusraha kandmist ning millelt tasutakse kavandatava investeeringu eest.Juhul, kui taotlejaks on füüsilisest isikust ettevõtja, märgitakse reale 7 arveldusarve omaniku nimi. Reale 8 märgitakse arveldusarve viitenumber, kui see on omistatud. Read 6, 7, 8 jäetakse täitmata kui investeering teostatakse kapitalirendiga.

8 Ridadele 10.1-10.3 märgitakse laeva kodusadama asukoht.

9 Reale 16 märgitakse kavandatav projekti alguskuupäev ja projekti lõppkuupäev. Projekti alguskuupäev peab olema hilisem kui 01. jaanuar 2004.a. Projekti lõppkuupäev ei tohi olla hilisem kui PRIA poolt Ametlikes teadaannetes avaldatud kuupäev.

10 Reale 17 märgitakse kapitalirendile andja ärinimi, juhul kui taotleja kavandatav investeeringuobjekt ostetakse kapitalirendi korras. Juhul kui nimetatud kapitalirendile andjaid on mitu, märgitakse kõikide kapitalirendile andjate ärinimed.

11 Reale 18 märgib taotleja “JAH”, millega kinnitatakse vastavat nõusolekut, kui investeering teostatakse kapitalirendiga.

12 Reale 19, 20, 21, 22, 23, 24 märgib taotleja “JAH”, millega kinnitatakse vastavat nõusolekut.

13 Reale 25 märgitakse lühidalt projekti eesmärk ja tegevused.

14 Reale 26 märgitakse käesoleva investeeringuga sisuliselt seonduva projekti andmed. Sisuliselt seonduvaks projektiks loetakse projekti, mille teostamine eelnevalt on hädavajalik käesoleva projekti teostamiseks või mille teostamata jätmine takistab käesoleva projekti tegemist.

TAOTLUSVORMI INDIKAATORITE LEHT

Palun vastake kõikidele küsimustele. Valige üks sobiv vastusevariant, märkides kasti rist (X)!

I. osa Horisontaalsed indikaatorid 

1 Mõju keskkonnaseisundile

q 1. Suunatud otseselt keskkonnaseisundi parandamisele

q 2. Keskkonnasõbralik

q 3. Neutraalne

Põhjendage, milles väljendub investeeringu positiivne või keskkonnasõbralik mõju keskkonnaseisundile (vastama ei pea kui vastasite “neutraalne”).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2 Mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele üldiselt

q 1. investeering on suunatud otseselt soolise võrdõiguslikkuse edendamisele

q 2. investeering vähendab soolist ebavõrdsust

q 3. investeering ei mõjuta meeste ja naiste vahelist ebavõrdsust

Põhjendage, milles väljendub investeeringu suunatud või vähendav mõju soolisele ebavõrdusele (vastama ei pea kui vastasite “ ei mõjuta”).

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

3 Investeeringu mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele tööhõives

q 1. investeering toetab meeste ja naiste võrdset integreerimist tööturule

q 2. investeering toetab meeste ja naiste võrdset osalemist hariduses ja kutseõppes

q 3. investeering edendab naisettevõtlust

q 4. investeering toetab töö- ja pereelu ühitamist

q 5. investeeringu vahetu mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele raskesti määratav

4 Mõju infoühiskonna edendamisele

q 1. infoühiskonda edendava mõjuga

q 2. neutraalne

Põhjendage, milles väljendub investeeringu edendav mõju infoühiskonna edendamisele (vastama ei pea kui vastasite “ neutraalne”).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5 Töökohtade arv enne investeeringu tegemist (aasta keskmine)

1. Kokku ………….

sh 2.……….. naist

3.………... meest

6 Mõju tööhõivele (töökohtade loomise läbi)

q 1. töökohti loov

q 2. neutraalne

Järgmisele küsimusele vastake vaid juhul, kui eelmise küsimuse korral on märgitud, et investeering on töökohti loov !

7 Loodavate töökohtade arv

1.Kokku ………….

sh 2. ……….. naist

3.………... meest

8 Mõju tööhõivele (töökohtade säilitamise läbi)

q 1. töökohti säilitav

q 2. neutraalne

Järgmisele küsimusele vastake vaid juhul, kui eelmise küsimuse korral on märgitud, et investeering on töökohti säilitav !

9 Säilitavate töökohtade arv

1. Kokku ………….

sh 2. ……….. naist

3. ………... meest

II. osa Meetmespetsiifilised küsimused 

2.1 Ettevõtte käive

2004

(1)

2005 (prognoos)

(2)

(1) Käive (EEK)

sh(2) töödeldud kala ja kalatoodeteeksport (EEK)

(3) töötlemata kala eksport (EEK)2.2 Kas Teie investeering parandab hügieeni- ja kalakäitlemise tingimusi?

q 1. Jah

q 2. Ei

2.3Kas Teie investeering parandab töö-ja ohutustingimusi?

q 1. Jah

q 2. Ei

2.4 Püügilt kõrvaldatud kalalaeva(de) viimase kolme aasta tegelikpüügimahtkalaliikide lõikes:

q 1. Kilu………….. …t

q 2. Räim ... .... ... .. ... t

q 3. Ahven …………..t

q 4. Lest ……………..t

q 5. Heeringas ……….t

q 6. Angerjas …..…….t

q 7. Haug……………..t

q 8. Muu (selgitus)…………………t
[RTL 2005, 99, 1507 - jõust. 30.09.2005]

Põllumajandusministri 30. juuli 2004. a määruse nr 127
“Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004-2006” meetme 3.10 “Kalalaevastiku moderniseerimine ja uuendamine“ tingimused

Lisa 3

[RTL 2005, 99, 1507 – jõust. 30.09.2005]

KALALAEVASTIKU MODERNISEERIMISE JA UUENDAMISETEGEVUSKAVA

Tabel 1. Taotleja ja laeva andmed

1

Taotleja ärinimi

2

Äriregistrikood

3

Andmed moderniseeritava laeva kohta

4

Laeva nimi

5

Laeva pardanumber

6

Laeva registreerimise sisenumber

7

Laeva kodusadam, asukoht ja aadress

8

Laeva registreerimise aeg kalalaevade riiklikus registris

9

Laeva vanus, aastat (laev peab olema vanem kui 5 aastat)1

10

Laeva üldpikkus, m

11

Laeva kogumahutavus enne moderniseerimist, GT

12

Laeva kogumahutavus pärast moderniseerimist, GT 2

13

Peamasina võimsus enne moderniseerimist, kW

14

Peamasina võimsus pärast moderniseerimist, kW 2

15

Kinnitan, et laeva moderniseerimisega ei suurene laeva kogumahutavus ja võimsus 2

Kogumahutavuse suurenemise põhjus:

16

Kinnitan, et laevale ei ole varem antud luba kogumahutavuse suurendamiseks määruse § 8 lõikes 5 toodud juhtudel

17

Kinnitan, et antud laev on jätkuvalt registreeritud kalalaevade riiklikus registris 5 aasta pärast toetusraha laekumisest investeeringu eest

18

[Kehtetu – RTL 2005, 99, 1507 – jõust. 30.09.2005]

19

[Kehtetu – RTL 2005, 99, 1507 – jõust. 30.09.2005]

20

[Kehtetu – RTL 2005, 99, 1507 – jõust. 30.09.2005]

21

[Kehtetu – RTL 2005, 99, 1507 – jõust. 30.09.2005]

22

[Kehtetu – RTL 2005, 99, 1507 – jõust. 30.09.2005]

23

[Kehtetu – RTL 2005, 99, 1507 – jõust. 30.09.2005]

24

[Kehtetu – RTL 2005, 99, 1507 – jõust. 30.09.2005]

25

[Kehtetu – RTL 2005, 99, 1507 – jõust. 30.09.2005]

26

[Kehtetu – RTL 2005, 99, 1507 – jõust. 30.09.2005]

Tabel 2. [Kehtetu – RTL 2005, 99, 1507 – jõust. 30.09.2005]

Tabel 3. Investeeringu kirjeldus 4

39

Kavandatava investeeringu eesmärk ja investeeringujärgse majandustegevuse lühikirjeldus

40

Toodete turustamise ja teenuste osutamise viisidTabel 4. Töötajad ja toodang

Ühik

Taotlemisele eelnenud majandusaasta viimase päeva seisuga

Taotlemise majandusaasta viimase päeva seisuga

Planeeritava esimese majandusaasta viimase päeva seisuga

1

Töötajad

2

Töölepingu alusel töötavad isikud

3

muudel alustel 5

4

Toodang ja teenused

5

-räim

6

- kilu

7

- tursk

8

- lest

9

- lõhe

10

- haug

11

- ahven

12

- angerjas

13

14

-

15

-

16

- püütud kala kokku

17

- sh töödeldud kalasaadused

18

- muu toodang ja teenused 6

19

-

20

-

21

-

22

-

23

Realiseerimise netokäive

24

- püütud kala

krooni

25

- sh töödeldud kalasaadused

krooni

26

- muu toodang ja teenused

krooni

27

-

krooni

28

-

krooni

29

-

krooni

30

-

krooni

31

-

krooni

32

-

krooni

33

realiseerimise netokäive kokku

krooniTabel 5.Raha liikumine 7

A

B

C

D

Taotlemise majandusaasta

Planeeritav esimene majandusaasta

1

Raha jääk perioodi alguseks

2

Rahalised sissetulekud

3

Laekumised toodangu, teenuste ja kaupade müügist KOKKU

4

-

5

-

6

-

7

-

8

-

9

-

10

-

11

-

12

-

13

-

14

Ostjatelt eelmisel majandusaastal laekumata arved

15

Tagastatav käibemaks 8

16

Lühiajalised laenud 9

17

Pikaajalised laenud 9

18

Muud laekumised KOKKU

19

-

20

-

21

Rahalised sissetulekud KOKKU

22

Rahalised väljaminekud

23

Kaubad, toore, materjalid ja teenused KOKKU

24

-

25

-

26

-

27

-

28

-

29

-

30

-

31

-

32

-

33

-

34

Mitmesugused tegevuskulud KOKKU

35

-

36

-

37

-

38

-

39

-

40

-

41

-

42

Muud ärikulud

43

Tööjõukulud KOKKU

44

- palgakulu

45

- sotsiaalmaks

46

- erisoodustuste kulu

47

- füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaks

A

B

C

D

Taotlemise majandusaasta viimase päeva seisuga

Planeeritava esimese majandusaasta viimase päeva seisuga

48

Muud väljaminekud KOKKU

49

-

50

- ettevalmistavad tööd 10

51

Eelmise majandusaasta võlad tarnijatele

52

Maksuvõlad

53

Makstav käibemaks 11

54

Kasutusrendi maksed 12

55

Laenude intressid KOKKU

56

- lühiajaliste laenude intressid

57

- pikaajaliste laenude intressid

58

- kapitalirendi intressid

59

Laenude tagasimaksmine KOKKU

60

- lühiajalised laenud

61

- pikaajalised laenud

62

- eelmiste perioodide kapitalirendi põhiosa

63

Rahalised väljaminekud KOKKU

64

Raha jääk pärast väljaminekute mahaarvamist 13

65

Mittetoetatav investeering KOKKU 14

66

- Raha jääk investeeringuteks 15

67

- Ettevalmistava töö maksumus 16

X

68

Raha jääk toetatavaks investeeringuks 17

69

Kavandatav investeering, millele taotletakse toetust 18

70

sh kapitalirendi korras teostatav investeering

71

Kavandatavaks investeeringuks kasutatavate oma- ja laenuvahendite ning toetatava investeeringu maksumuse vahe 19

72

Laenu vajadus toetatava investeeringu tegemiseks

73

Investeeringutoetuse laekumine

74

Raha jääk perioodi lõpuks 20Tabel 6. Investeeringuobjektid

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Kood 21

Objektide arv

Käibemaksuga soetusmaksumus, kroonides

Käibemaksuta soetusmaksumus,kroonides

Taotletava toetuse määr

Investeeringuobjekti finantseerimine, kroonides

Laenuvahendite allikad 25

%

Taotletav toetus

Oma- ja laenuvahendid

1

Toetatavadinvesteeringuobjektid

2

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

8

-

9

-

10

-

11

Toetatavad investeeringuobjektid KOKKU

X

X

12

Ettevalmistavad tööd KOKKU 22

X

X

X

X

X

13

- Ettevalmistavad tööd, kuni 12% investeeringuobjektide maksumusest

X

X

X

14

Toetatavinvesteering KOKKU 23

X

X

15

Mittetoetatavad investeeringuobjektid KOKKU 24

X

X

X

X

16

-

X

X

X

X

17

-

X

X

X

X

18

-

X

X

X

X

19

-

X

X

X

X

20

-

X

X

X

X

21

Investeeringuobjektid KOKKU

X

X

X

X 26Tabel 7. Riskianalüüs ja muu lisateave

1

Kavandatava investeeringuga kaasnevate riskide lühikirjeldus

2

Kavandatava investeeringuga kaasnevaid riske vähendavate tegevuste lühikirjeldus:

3

Lisateave tegevuskava kohta 27:1

Laeva vanus on EL Nõukogu määruse 2792/1999/EÜ, millega kehtestatakse kalandussektorile ühenduse struktuuriabi andmise üksikasjalikud eeskirjad ja kord (EÜT L 337, 30. 12. 1999, lk 10 - 28) lisas III, punktis 1.0 nimetatud vanus või selle puudumisel toetuse taotlemise aasta ja kalalaevade riiklikus registris märgitud ehitusaasta vahe.

2

Laeva kogumahutavus ja mootorivõimsus ei tohi suureneda v.a määruse § 8 lõikes 5 toodud juhtudel (Euroopa Komisjoni määruse 1438/2003/EÜ, millega kehtestatakse EL Nõukogu määruse 2371/2002/EÜ III peatükis määratletud ühenduse laevastikupoliitika rakenduseeskirjad (ELT, L 204, 13. 08. 2003) art 8 kohaselt). Kui laeva kogumahutavus suureneb määruse § 8 lõikes 5 toodud juhtudel, siis tuuakse välja suurenemise põhjused.

3

Märkida segment, kuhu ehitatav laev hakkab kuuluma

4

Tabel 3 märgitakse lühidalt laevastiku uuendamisega või moderniseerimisega seonduvad eesmärgid ning majandustegevuse lühikirjeldus. Real 40 kirjeldatakse hetkel toimivaid turustuskanaleid kui ka tulevikus kasutatavaid kanaleid.

5

Tabeli 4 reale 3 märgitakse hõivatute aasta keskmine arv, arvestades füüsilisest isikust ettevõtjat ennast, palgata peretöötajaid, juhatuse liikmeid (va füüsilisest isikust ettevõtja puhul) jt taotleja majandustegevusega seotud isikuid.

6

Tabeli 4 ridadele 18-22 märgitakse tegevusalad, millega tegeletakse ning toodangunäitajad (tonni, tükki, tundi jm).

7

Tabel 5 täidetakse taotleja kogu majandustegevuse kohta. Andmed esitatakse kroonides ilma käibemaksuta.

8

Tabeli 5 reale 15 märgitakse riigi poolt taotleja arveldusarvele tagastatav käibemaks.

9

Tabeli 5 ridadele 16 ja 17 märgitakse vastaval majandusaastal võetud ja taotleja arveldusarvele või kassasse laekuvad laenusummad, välja arvatud real 72 märgitud laenu vajadus toetatava investeeringu tegemiseks.

10

Tabeli 5 rea 50 veergu C märgitakse taotluse esitamise majandusaastal kavandatava investeeringuobjektiga seotud ettevalmistava töö maksumus selles ulatuses, mis ei ole märgitud reale 69.

11

Tabeli 5 reale 53 märgitakse riigile taotleja arveldusarvelt käibemaksuna makstav summa.

12

Tabeli 5 reale 54 märgitakse kasutusrendi maksete tasumine koos intressidega.

13

Tabeli 5 rida 64 arvutatakse järgmiselt: rea 1 andmetele liidetakse rea 21 andmed ja lahutatakse rea63 andmed.

14

Tabeli 5 rea 65 veergudesse C ja D märgitakse mittetoetavad investeeringud kokku vastavalt tabeli 6 reale 15.

15

Tabeli 5 rea 66 veerud C ja D arvutatakse järgmiselt: rea 64 andmetest lahutatakse rea 65 andmed.

16

Tabeli 5 reale 67 märgitakse kavandatava investeeringuobjektiga seotud ettevalmistava töö maksumus selles ulatuses, mis ei ole märgitud reale 69.

17

Tabeli 5 rea 68 veerud C ja D arvutatakse järgmiselt: rea 66 andmetest lahutatakse rea 67 andmed.

18

Tabeli 5 rea 69 veergudesse C ja D märgitakse toetatavad investeeringud kokku vastavalt tabeli 6 reale 14.

19

Tabeli 5 rea 71 veerud C ja D arvutatakse järgmiselt: rea 68 andmetest lahutatakse rea 69 andmed. Kavandatavaks investeeringuks kasutatavate oma- ja laenuvahendite ning toetatava investeeringu maksumuse vahe märgitakse miinusmärgiga.

20

Tabeli 5 real 74 märgitud summa peab olema nullist suurem või nulliga võrdne.

21

Tabeli 6 veergu C märgitakse investeeringuobjekti kood vastavalt taotlusvormi ridadele

22

Tabeli 6 reale 12 märgitakse ettevalmistavad tööd vastavalt taotlusvormil esitatule

23

Tabeli 6 reale 14 märgitakse ridade 11 ja 13 summa

24

Tabeli 6 reale 15 märgitakse mittetoetatavate investeeringute summa taotlemise esitamise aasta kohta

25

Tabeli 6 veergu J märgitakse krediidiasutuse või kapitalirendile andja või muu kreeditori nimi.

26

Read, mis on tähistatud sümboliga "X", ei kuulu täitmisele.

27

Tabeli 7 reale 3 võib taotleja vajadusel märkida veel vajalikku lisateavet tegevuste (tegevuskava) kohta sh kavandatava investeeringuobjektiga seotud ettevalmistavate tööde lühikirjelduse.


[RTL 2005, 99, 1507 - jõust. 30.09.2005]

Põllumajandusministri 30. juuli 2004. a määruse nr 127 “Eesti riikliku arengukava EuroopaLiidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004-2006” meetme 3.10 “Kalalaevastiku moderniseerimine ja uuendamine”tingimused” juurde

Lisa 4

[RTL 2005, 99, 1507 – jõust. 30.09.2005]HINNAPAKKUMISTE VÕRDLUSTABEL PARIMA PAKKUMISE VALIMISEKS

Esitatud hinnapakkumised

Pakkuja

Pakkuja

Pakkuja

1.

Pakkumiskutse saajanimi

2.

Pakkumiskutse saajaasukoht, postiaadress

3.

Pakkumiskutse saatmise päev pakkujale

4.

Hinnapakkumise saamise päev pakkujalt

5.

Hinnapakkumise kehtivusaeg

6.

Hinnapakkumise vastavus pakkumiskutse lisas toodud tehnilistele tingimustele

7.

Kavandatav investeeringuobjekti käibemaksuta maksumusValitud parim hinnapakkumine

Pakkuja nimi

Kavandatava investeeringuobjekti nimetus

Kavandatava investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus:Valitud parima hinnapakkumise põhjendus, kui ei ole valitud odavaimat hinnapakkumist:(toetuse taotleja või tema esindaja nimi ja allkiri) (kuupäev)

Põllumajandusministri 30. juuli 2004. a määruse nr 127

“Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks- ühtne programmdokument aastateks 2004-2006” meetme 3.10 “Kalalaevastiku moderniseerimine ja uuendamine”tingimused” juurde

Lisa5

Kuludeklaratsioon nr _______ 1 investeeringuks tehtud kulutuste deklareerimiseks

Vorm RV.F107

Taotleja nimi

Taotleja registrikood

Taotluse viitenumber 2

Kapitalirendile andja ärinimi 3

Kapitalirendile andja äriregistrikood 3Teatan, et esitan käesoleva taotluse kohta ________4 kuludeklaratsiooni, mille kohaselt olen teostanud investeeringu summas ________________5 krooni (käibemaksuta) ning sellega teostanud kavandatud investeeringu 6:

lõplikultosaliselt.Lisan järgmised investeeringu tegemist tõendavad dokumendid:

Dokumendi nimetus

Jrk.nr.

Dokumentide arv

Dokumentide number või numbrid

Arve või arve-saateleht (kapitalirendi korral kapitalirendile andjale väljastatud arve või arve-saateleht)

1

Maksekorraldus müüjale tasumise kohta

2

Teostatud tööde või üleandmise-vastuvõtmise akt 7

3

Kapitalirendi leping koos maksegraafikuga 3

4Investeeringu kogumaksumuse muutumise põhjus ja uus maksumus 8Kinnitan, et lisatud investeeringu tegemist tõendavatel dokumentidel olevad andmed on õiged.

(allkiri)

Taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi(kuupäev)

Täidab AMET

Märkused ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Dokumentide olemasolu kontrollinud:

Nimi ja allkiri _________________________________________

Kuupäev_________________________


1Täidab Amet

2Kuludeklaratsioonile märgitakse kinnituskirjas näidatud taotluse viitenumber.

3Täidetakse juhul, kui investeering finantseeritakse liisinguandja kaudu.

4Sellele reale märgitakse, mitmes taotluse kohta esitatud kuludeklaratsioon on käesolev kuludeklaratsioon.

5Märgitakse käesoleva kuludeklaratsiooniga esitatud maksenõude summa käibemaksuta.

6Märgitakse rist õigesse kasti.

7Täidetakse juhul, kui investeeringuobjektiks on ehitus.

8Juhul, kui investeeringu kogumaksumus ei ole sama, mis on näidatud kinnituskirjas, siis märgitakse käesolevale kuludeklaratsioonile investeeringu kogumaksumuse muutumise põhjused ja uus maksumus.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json