Teksti suurus:

Teabevahetus ja konsulteerimine Euroopa Komisjoniga geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise ja geneetiliselt muundatud organisme sisaldava või neist koosneva toote turustamisega seotud küsimustes

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.09.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2004, 117, 1822

Teabevahetus ja konsulteerimine Euroopa Komisjoniga geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise ja geneetiliselt muundatud organisme sisaldava või neist koosneva toote turustamisega seotud küsimustes1

Vastu võetud 27.08.2004 nr 111

Määrus kehtestatakse «Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse» (RT I 2004, 30, 209) § 30 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Keskkonnaministeerium esitab Euroopa Komisjonile geneetiliselt muundatud organismide (edaspidi GMO) keskkonda viimist või geneetiliselt muundatud organisme sisaldava või neist koosneva toote (edaspidi toode) turustamist käsitleva teabe ja vajaduse korral konsulteerib Euroopa Komisjoniga GMO-de keskkonda viimise või toodete turustamise küsimustes.

(2) Määrusega sätestatakse nõudmised teabele, mille Keskkonnaministeerium on kohustatud esitama Euroopa Komisjonile lisaks «Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seadusega» sätestatud teabele, ja valdkonnad, mille osas Keskkonnaministeerium võib Euroopa Komisjoniga konsulteerida.

(3) Lisaks selle määrusega sätestatule tuleb Euroopa Komisjonile teabe esitamisel ja komisjoniga konsulteerimisel järgida Euroopa Parlamendi ja EL nõukogu direktiiviga 2001/18/EÜ geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta ja nõukogu direktiivi 90/220/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (Euroopa Liidu Teataja L 106, 17/04/2001, lk 1–38) sätestatud reegleid ja tähtaegu.

§ 2. GMO keskkonda viimise või toote turustamisloa andmist käsitleva teabe esitamine Euroopa Komisjonile

Keskkonnaministeerium esitab Euroopa Komisjonile:
1) teabe GMO keskkonda viimise või toote turustamisloa andmisest;
2) ülevaate aasta jooksul GMO-de keskkonda viimise ja toote turustamise lihtsustatud korras antud lubadest, sh tagasilükatud taotlustest, järgmise aasta 1. aprilliks;
3) GMO keskkonda viimise ja toote turustamisloa taotlused ja taotluste asjus tehtud märkused ning põhjendatud vastuväited;
4) GMO keskkonda viimise ja toote turustamisloa andmisest keeldumise korral keeldumise põhjused;
5) arvamuse Euroopa Liidu liikmesriigis esitatud GMO keskkonda viimise loa taotluse või toote turustamisloa taotluse kohta.

§ 3. GMO keskkonda viimise või toote turustamisloa pikendamise taotlusi käsitleva teabe esitamine Euroopa Komisjonile

Keskkonnaministeerium esitab Euroopa Komisjonile teabe GMO keskkonda viimise või toote turustamisloa kehtivuse pikendamise taotluse saamise, esitatud taotluse asjus tehtud märkuste, põhjendatud vastuväidete ja nendele esitatud vastuste kohta.

§ 4. Teave, mida Keskkonnaministeerium esitab Euroopa Komisjonile pärast GMO keskkonda viimise või toote turustamise alustamist

(1) Pärast GMO keskkonda või toote turule viimise alustamist esitab Keskkonnaministeerium Euroopa Komisjonile:
1) GMO keskkonda viimise ja toote turustamise keskkonnaseire aruanded;
2) kõigist allikatest saadud uue teabe inimese tervist või keskkonda ohustava GMO mõju või GMO-ga seotud ohuolukorra kohta;
3) kui punktis 2 nimetatud teave on saadud pärast loa andmist, tuleb 60 päeva jooksul uue teabe saamise päevast arvates esitada Euroopa Komisjonile uus loa taotluse hindamisaruanne koos seisukohaga, kas loa tingimusi tuleb muuta või luba kehtetuks tunnistada;
4) turustamisloa taotluse hindamisaruannetes tehtud märkused ja põhjendatud vastuväited GMO turustamise jätkamise asjus ning ettepanekud loa tingimuste muutmiseks 60 päeva jooksul aruannete Keskkonnaministeeriumile laekumise päevast arvates;
5) «Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduses» nimetatud järelevalveasutuse otsuse piirata ajutiselt tootena või toote koostises esineva GMO turustamist oma riigi territooriumil juhul, kui pärast turustamisloa andmist on saadud tõestatud andmeid, et GMO kujutab endast ohtu inimese tervisele või keskkonnale.

(2) Lõike 1 punktis 5 käsitletud teabe esitamise korral tuleb Euroopa Komisjoni teavitada ka rakendatud meetmetest.

§ 5. Euroopa Komisjoni teavitamine õigusrikkumisest

Keskkonnaministeerium teavitab Euroopa Komisjoni GMO ebaseaduslikust keskkonda viimisest või toote turustamisest või GMO keskkonda viimise või toote turustamisloa nõuete rikkumisest ja tarvitusele võetavatest abinõudest.

§ 6. Perioodiline aruandlus

Keskkonnaministeerium esitab Euroopa Komisjonile iga kolme aasta tagant möödunud perioodi aruande Euroopa Parlamendi ja EL nõukogu direktiivi 2001/18/EÜ sätete rakendamiseks võetud meetmetest, sealhulgas aruande GMO-de toodetena või toodete koostises turustamisel saadud kogemuste kohta.

§ 7. Konsulteerimine Euroopa Komisjoniga

Keskkonnaministeerium konsulteerib Euroopa Komisjoniga kõikides GMO-de keskkonda viimise ja toodete turule lubamise valdkonnas esile kerkinud küsimustes, eriti seoses:
1) GMO keskkonda viimise või toote turustamisloa andmisega või pikendamisega ja hindamisaruandega seotud küsimustega;
2) GMO-de inimese tervist või keskkonda ohustava mõju kohta uute andmete teatavaks saamisega.

Põllumajandusminister
keskkonnaministri ülesannetes Ester TUIKSOO

Kantsler Sulev VARE

1 Euroopa Parlamendi ja EL nõukogu direktiiv 2001/18/EÜ geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta ja nõukogu direktiivi 90/220/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (Euroopa Liidu Teataja L 106, 17/04/2001, lk 1–38).

/otsingu_soovitused.json