Teksti suurus:

Välistöötaja kiirgusseireandmetele ja vormistamisele esitatavad nõuded ning välistöötaja doosikaardi vorm

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.09.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2004, 117, 1821

Välistöötaja kiirgusseireandmetele ja vormistamisele esitatavad nõuded ning välistöötaja doosikaardi vorm1

Vastu võetud 27.08.2004 nr 110

Määrus kehtestatakse «Kiirgusseaduse» (RT I 2004, 26, 173) § 47 lõike 2 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Määrust kohaldatakse Eestis töötava välistöötaja ja teises riigis töötava Eestist pärit välistöötaja suhtes.

(2) Välisettevõtja on füüsiline või juriidiline isik, kes isiklikult või kelle töötaja tegutseb teises ettevõttes kontrollialal.

(3) Välistöötaja doosikaart on välistöötaja isiklik dokument, kuhu kantakse Eestis või teises riigis kontrollialal välistöötaja saadud kutsekiirituse isikudooside seire andmed. Välistöötaja doosikaardi vorm on antud määruse lisas. Doosikaart koosneb esilehest ja vahelehtedest.

(4) Doosikaart on alusdokument Vabariigi Valitsuse 8. juuli 2004. a määruse nr 244 «Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri asutamine» (RT I 2004, 57, 407) tähenduses.

§ 2. Välistöötaja andmete kontrollimine

Enne välistöötaja tööle lubamist kontrollib kiirgustegevusloa omaja doosikaardile kantud andmete põhjal, et välistöötaja:
1) sobib kiirgustööle tervisekontrolli andmete alusel;
2) eelmise ja planeeritava kiirgustegevuse oodatavate kutsekiirituse dooside suurus ei ületa doosi kehtivaid piirmäärasid;
3) on läbinud vajaliku kiirgusohutusalase koolituse.

§ 3. Doosikaardile kantavad andmed

(1) Doosikaardi esilehele kantavad andmed on:
1) doosikaardi väljastaja andmed;
2) välistöötaja isikuandmed;
3) välisettevõtja andmed.

(2) Välistöötaja isikuandmed on:
1) välistöötaja ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood;
3) sünniaeg;
4) sugu;
5) amet.

(3) Välisettevõtja andmed on:
1) nimi;
2) isiku- või registrikood;
3) kiirgustegevusloa number ja kehtivusaeg.

(4) Doosikaardi vahelehtedele kantavad andmed on:
1) andmed kiirgusohutusalase koolitamise läbiviimise kohta;
2) tervisekontrolli tulemused;
3) isikudosimeetria tulemused;
4) aasta dooside andmed.

(5) Kiirgusohutusalse koolitamise kohta doosikaardi vahelehele kantavad andmed on:
1) koolitamise läbiviimise kuupäev;
2) koolitamise liik (õppus või instrueerimine);
3) koolitamise läbiviija;
4) saadud tunnistuse number.

(6) Välistöötaja terviskontrolli tulemuste kohta doosikaardi vahelehele kantavad andmed on:
1) terviskontrolli tegija «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» (RT I 1999, 60, 616; 2000, 55, 362; 2001, 17, 78; 2002, 47, 297; 63, 387; 2003, 20, 120) tähenduses;
2) tervisekontrolli kuupäev;
3) sobivus kiirgustööle.

(7) Välistöötaja isikudosimeetria kohta doosikaardile kantavad andmed on:
1) kiirgustegevusloa omaja nimi;
2) kiirgustegevusloa number ja kehtivusaeg;
3) seireperiood;
4) väliskiirituse efektiivdoos;
5) sissevõetud radionukliidi nimetus;
6) radionukliidide sissevõtust põhjustatud efektiivdoosi suurus;
7) ekvivalentdoosi suurus silmaläätses, nahas, jäsemetes;
8) doosikaardi täitja nimi.

(8) Välistöötaja aasta jooksul saadud doosid kannab doosikaardile riikliku kiirgustöötajate doosiregistri volitatud töötleja.

§ 4. Doosikaardi taotlemine

(1) Doosikaardi saamiseks esitab välisettevõtja vabas vormis taotluse Kiirguskeskusele.

(2) Välisettevõtja lisab taotlusele selle määruse § 3 lõigetes 2, 3, 5 ja 6 loetletud andmed. Välistöötaja tervisekontrolli tulemuste ja koolitamise läbimise kohta esitatakse ainult viimati läbitud tervisekontrolli ja koolitamise andmed.

(3) Kiirguskeskus väljastab doosikaardi kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse laekumist.

§ 5. Doosikaardi täitmine

(1) Välisettevõtja ja kiirgustegevusloa omaja korraldavad kiirgustegevuse käigus saadud kutsekiirituse isikudooside, läbiviidud koolitamise ja terviskontrolli tulemuste kandmise doosikaardile.

(2) Kui Eesti välistöötaja töötab teises riigis kontrollialal, esitab ta sealsele kiirgustegevusloa omajale oma doosikaardi või väljavõtte doosiregistrist tema poolt saadud isikudooside kohta. Pärast töö lõpetamist kannab sealne kiirgustegevusloa omaja doosikaardile käesoleva määruse § 3 lõigetes 5, 6 ja 7 toodud andmed. Pärast töö lõpetamist esitab välistöötaja oma doosikaardi Kiirguskeskusele, kes kannab teises riigis töötamise ajal saadud doosid doosiregistrisse.

(3) Kui välistöötaja on pärit kolmandast riigist ja tal puudub doosikaart, peab kiirgustegevusloa omaja enne välistöötaja kiirgustööle lubamist hankima andmed välistöötaja eelnevalt saadud dooside, tervisekontrolli tulemuste ja läbiviidud koolitamise kohta.

§ 6. Andmete registreerimine ja säilitamine

(1) Kiirguskeskus registreerib ja säilitab Eesti välistöötaja andmed kiirgustöötajate riiklikus doosiregistris «Kiirgusseaduses» sätestatud korras.

(2) Kiirguskeskus registreerib ja säilitab teise riigi välistöötaja andmed kiirgustöötajate riikliku doosiregistri juures eraldi osas.

Põllumajandusminister
keskkonnaministri ülesannetes Ester TUIKSOO

Kantsler Sulev VARE

1 EL nõukogu direktiiv 90/641/Euratom kontrolltsoonis töötamisel ioniseeriva kiirgusega kokkupuutuvate välistöötajate kaitse kohta (Euroopa Liidu Teataja L 349, 13.12.1990, lk 21).

Keskkonnaministri 27. augusti 2004. a määruse nr 110 «Välistöötaja kiirgusseireandmetele ja vormistamisele esitatavad nõuded ning välistöötaja doosikaardi vorm»
lisa

I. Doosikaardi esileht

Välistöötaja doosikaart nr ......

Outside worker’s radiation dose card No ......

Väljaandmise kuupäev / Date of issue: ...........................................................................

Väljastaja / Issuing office:

Kiirguskeskus / Estonian Radiation Protection Centre
Aadress / Address:
Kopli 76
10416 Tallinn
Telefon/Phone: 372 6603336
Faks / Fax: 372 6603352
Väljastaja allkiri ja tempel / Signature and temple:
........................................................................................
........................................................................................

Välistöötaja / Outside worker:

Eesnimi (nimed) / First name(s): .................................................................................................

Perekonnanimi / Surname: .........................................................................................................

Isikukood / Personal code: ........................................................................................................

Sünniaeg / Date of birth: ............................................................................................................

Sugu / Sex:        M / M        N / W

Amet / Profession: ....................................................................................................................

Allkiri / Signature: .....................................................................................................................

Välisettevõtja / Outside undertaking:

Nimi / Name: ...........................................................................................................................

Isiku- või registrikood / Personal code or registration nr: ...........................................................

Aadress / Address: ..................................................................................................................

Telefon, faks, e-post / Phone, fax, E-mail: ................................................................................

Kiirgustegevusloa number ja kehtivusaeg / Licence’s number and validation: ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

II. Doosikaardi vahelehed

Kiirgusohutusalane koolitamine / Radiation safety training

Koolitamise läbiviimise kuupäev/
Date of training
Koolitamise liik
(õppus või instrueerimine)/
Type of training
Koolitamise läbiviija (asutus või isik)/ Trainer Tunnistuse nr/ Number of certificate
       
       
       

Tervisekontroll / Health control

Tervisekontrolli tegija/
Person conducting the health control
Kuupäev/Date Sobivus kiirgustööle/
Fit for radiation work
     
     
     

Isikudosimeetria andmed / Personal dosimetry data

Kiirgustegevusloa omaja nimi Loa nr ja kehtivusaeg Seireperiood/ Monitoring time period Väliskiirituse efektiivdoos/ Effective dose due to external exposure
mSv
Sissevõetud radionukliidi nimetus/
Name of intake radionuclide
Radionukliidide sissevõtust põhjustatud efektiivdoos/ Effective dose due to internal exposure
mSv
Ekvivalentdoos (jäsemed, silmalääts, nahk)/ Equivalent dose (extremities, lens, skin),
mSv
Doosikaardi täitja/ Responsible officer
               
               
               
               
               
               
               

Aasta doosid / Annual doses

Aasta/
Year

Summaarne efektiivdoos/
Total effective dose

mSv

Ekvivalentdoos/Equivalent dose
mSv

silmaläätses/
lens of the eye
nahas/skin jäsemetes/
extremities
         
         
         
         
         
         
         

/otsingu_soovitused.json