Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. septembri 2002. a määruse nr 109 "Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.09.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 119, 1845

Sotsiaalministri 19. septembri 2002. a määruse nr 109 "Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord" muutmine

Vastu võetud 31.08.2004 nr 105

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377; 2003, 20, 116; 88, 591; 2004, 37, 253; 49, 342; 56, 400) § 53 lõike 7 alusel.

Sotsiaalministri 19. septembri 2002. a määruses nr 109 «Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord» (RTL 2002, 108, 1609; 2003, 40, 588; 2004, 78, 1266) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 punkt 4, § 8, § 12 punkt 6 ja § 14 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 13 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) sotsiaalmaksu maksva äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikku registrisse kantud isiku või asutuse registrikood ja nimi või äriregistrisse mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja ees- ja perekonnanimi ja isikukood;».

Justiitsminister
sotsiaalministri ülesannetes Ken-Marti VAHER

Kantsler Maarja MÄNDMAA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json