Teksti suurus:

Ravimite hulgimüügi ostuhindade edastajad, ravimite hulgimüügi ostuhindade edastamise tingimused ja kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.09.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.03.2006
Avaldamismärge:RTL 2004, 119, 1846

Ravimite hulgimüügi ostuhindade edastajad, ravimite hulgimüügi ostuhindade edastamise tingimused ja kord

Vastu võetud 02.09.2004 nr 106

Määrus kehtestatakse « Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377; 2003, 20, 116; 88, 591; 2004, 37, 253; 49, 342; 56, 400) § 42 lõike 13 alusel.

§1. Üldsätted

(1) Käesolev määrus reguleerib ravimite hulgimüügi tegevusloa omaja ja ravimite hulgimüügiga tegeleva ravimite tootmise tegevusloa omaja poolt ravimite hulgimüügi ostuhindade edastamist.

(2) Ravimite hulgimüügi ostuhind (edaspidi hulgimüügi ostuhind) on ravimi hind, mis koosneb kauba ostuhinnast, pealelaadimise kuludest müüja või saatja laos, veokuludest saatjamaal, eksporttollist, pealelaadimise kuludest saatjamaa terminalis, rahvusvahelise veo kuludest, mahalaadimise kuludest saajamaa terminalis, veokuludest saajamaal (CIP (hulgimüüja laos Eesti Vabariigi territooriumil) Incoterm 2000 järgi).

§2. Hulgimüügi ostuhindade edastajad

(1) Hulgimüügi ostuhindade edastajateks on Ravimiameti andmete põhjal hulgimüügi ostuhindade seisu kajastamise aastale eelneva kalendriaasta kuus suurema inimestel kasutatavate ravimite ja ravimisarnaste preparaatide müügikäibega Eestis hulgimüügi tegevusloa ja ravimite hulgimüügiga tegeleva ravimite tootmise tegevusloa omajad (edaspidi hulgimüüjad).

(2) Sotsiaalministeerium avaldab hulgimüüjate nimekirja oma veebilehel.

§3. Hulgimüügi ostuhindade edastamine

(1) Hulgimüüja peab saatma kõikide tema poolt Eestis turustatavate inimestel kasutatavate ravimpreparaatide ja pakendite kohta järgmised andmed:
1) ATC kood;
2) toimeaine(d);
3) ravimpreparaadi nimetus;
4) ravimvorm;
5) toimeaine(te) kogus;
6) pakendi suurus;
7) ravimitootja;
8) hulgimüügi ostuhind Eesti kroonides.

(2) Kui hulgimüüja kasutab tehingute tegemisel hulgimüügi ostuhinna väljendamiseks teist vääringut kui Eesti kroon, siis arvutatakse hinnad Eesti kroonidesse ümber hulgimüügi ostuhindade seisu kajastamise päeva Eesti Panga kursiga.

(3) Kui hulgimüüja laos on sama ravim erinevate hulgimüügi ostuhindadega, siis esitatakse neist madalaim.

(4) Lõikes 1 nimetatud andmed tuleb esitada määruse lisas toodud kujul, kasutades Microsoft Excel vormingut. Andmed peavad olema järjestatud ATC klassifikatsiooni alusel ja esitatud erinevate andmeväljadena.

(5) Hulgimüügi ostuhinnad edastatakse Sotsiaalministeeriumile 4 korda aastas alljärgnevalt:
1) 15. aprilliks, kajastades 31. märtsi seisu;
2) 15. juuliks, kajastades 30. juuni seisu;
3) 15. oktoobriks, kajastades 30. septembri seisu;
4) 1. veebruariks, kajastades 31. detsembri seisu.

(6) Lõikes 1 nimetatud andmed edastatakse Sotsiaalministeeriumile:
1) elektrooniliselt, seejuures peab andmeid sisaldava faili andmete õigsuse kinnitamiseks digitaalselt allkirjastama hulgimüüja allkirjaõiguslik isik, või
2) paberkandjal, mille on andmete õigsuse kinnitamiseks allkirjastanud hulgimüüja allkirjaõiguslik isik, ja paberkandjal esitatule sisult identsena elektrooniliselt.

Justiitsminister
sotsiaalministri ülesannetes Ken-Marti VAHER

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Sotsiaalministri 2. septembri 2004. a määruse nr 106 «Ravimite hulgimüügi ostuhindade edastamise tingimused ja kord»
lisa

ATC kood Toimeaine(d) Ravimpreparaadi nimetus Ravimvorm Toimeaine(te) kogus Pakendi suurus Ravimitootja Hulgimüügi ostuhind
               
               
               

/otsingu_soovitused.json