Teksti suurus:

Riikliku kohanimeregistri pidamise põhimäärus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.09.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2008
Avaldamismärge:RT I 2004, 67, 461

Riikliku kohanimeregistri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 03.09.2004 nr 289

Määrus kehtestatakse « Kohanimeseaduse» (RT I 2003, 73, 485; 2004, 22, 148) § 17 lõike 2 alusel ja kooskõlas « Andmekogude seadusega» (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 18, 107; 26, 158; 2004, 30, 204).

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Registri asutamine ja ametlik nimetus

(1) «Riiklik kohanimeregister» (edaspidi register) on asutatud Vabariigi Valitsuse 30. novembri 1998. a määrusega nr 267 «Riigi kohanimeregistri asutamine» (RT I 1998, 104, 1731).

(2) Registri ametlik nimetus on «Riiklik kohanimeregister».

§2. Registri pidamise eesmärk

Registri pidamise eesmärk on teabe kogumine Eesti kohanimede kohta, selle teabe töötlemine ja säilitamine ning kasutajatele kättesaadavaks tegemine, samuti kohanimekasutuse korrastamine vastavalt «Kohanimeseadusele».

§3. Registri vastutav ja volitatud töötleja

(1) Registri vastutav töötleja on Siseministeerium.

(2) Registri volitatud töötleja on AS Eesti Kaardikeskus.

2. peatükk
REGISTRI ÜLESEHITUS, REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED, ANDMETE ÕIGUSLIK REŽIIM

§4. Registri ülesehitus

(1) Registrit peetakse nimeobjektipõhise ühetasandilise digitaalse andmekoguna.

(2) Juhul kui nimeobjektide andmeid peetakse teistes riigi andmekogudes, saab nende andmeid ristkasutuse kaudu.

§5. Registri koosseis

Registri koosseisu kuuluvad:
1) andmed kohanimede kohta;
2) andmed kohanimede alusdokumentide kohta;
3) andmed registrisse andmete esitajate ja registrist andmete taotlejate kohta;
4) arhiveeritud registriandmed.

§6. Registrisse kantavad andmed

(1) Registrisse kantakse:
1) ametliku kohanime puhul põhinimi ning kui on olemas, siis ka rööpnimi ja mitteametlikud nimed;
2) mitteametliku kohanime puhul esikohanimi ja muud mitteametlikud nimed;
3) kohanimemääraja poolt antud õigusakti nimetus, pealkiri ja liik, väljaandmise aeg ning õigusakti jõustumise aeg;
4) kohanimenõukogu ametlikke kohanimesid kinnitava otsuse vastuvõtmise aeg ja otsuse jõustumise aeg;
5) muu alusdokumendi nimetus või pealkiri ning kui on olemas, siis ka selle autor, väljaandja ja väljaandmise aeg;
6) nimeobjekti liik vastavalt regionaalministri poolt kehtestatud nimeobjektide liigitusele;
7) nimeobjekti identifitseeriv tunnus nimeobjekti pidavas riigi andmekogus;
8) nimeobjekti tunnuspunkti koordinaadid vastavalt ametlikule geodeetilisele süsteemile;
9) kohanime mõjupiirkonna koordinaadid vastavalt ametlikule geodeetilisele süsteemile nende nimeobjektide kohta, mille andmeid ei ole üheski teises riigi andmekogus ning mille asukoha tuvastamiseks ei piisa punktis 8 toodud andmetest.

(2) Registrisse andmete esitajate kohta kantakse registrisse institutsiooni nimetus ja kontaktisiku andmed (nimi, e-posti aadress, telefon) ning andmete esitamise aeg.

(3) Registrist andmete taotlejate kohta kantakse registrisse isiku nimi või institutsiooni nimetus ja kontaktisiku andmed (nimi, e-posti aadress, telefon) ning andmete väljastamise aeg, viis ja registrist väljastatud andmete koosseis vastavalt taotluses märgitule.

§7. Registriandmete õiguslik režiim

Registrisse kantud andmetel on informatiivne tähendus ning «Kohanimeseaduse» §-des 14 ja 15 sätestatud ulatuses ka õiguslik tähendus.

3. peatükk
ANDMETE KANDMINE REGISTRISSE JA JUURDEPÄÄS REGISTRIANDMETELE

§8. Registrisse andmete esitamine, andmete üleandmise kord ja tähtajad

(1) Kohanime kandmist registrisse võib taotleda iga füüsiline või juriidiline isik, kes esitab registri volitatud töötlejale andmed kohanime ja nimeobjekti liigi kohta ning nimeobjekti asukoha kirjelduse või kaardi.

(2) Ametlike kohanimede kohta esitavad registri volitatud töötlejale andmeid kohanimemäärajad või kohanimenõukogu. Paragrahvi 6 lõike 1 punktides 1–4 nimetatud andmed esitatakse registri volitatud töötlejale 10 päeva jooksul, arvates kas kohanimemääraja õigusakti vastuvõtmisest või kohanimenõukogu nõustuva otsuse langetamisest.

(3) Mitteametliku kohanime registrisse kandmise taotluse esitab registri volitatud töötleja vajaduse korral arvamuse saamiseks kohanimenõukogule 30 päeva jooksul, arvates taotluse saamisest.

(4) Andmete esitaja vastutab registri volitatud töötlejale esitatud andmete õigsuse ja täielikkuse eest.

(5) Registrisse andmete esitamise kord kehtestatakse «Kohanimeseaduse» § 18 lõike 5 alusel.

(6) Kui esitatud andmed on kohanime registrisse kandmiseks ebapiisavad, on registri volitatud töötleja kohustatud küsima andmete esitajalt vajalikke täiendavaid andmeid ja dokumente. Vajalike andmete ja dokumentide mitteesitamise korral kohanime ei registreerita, vaid antakse lisatähtaeg puuduste kõrvaldamiseks ja lisadokumentide esitamiseks.

(7) Registri volitatud töötleja registreerib kohanime 5 päeva jooksul, arvates kõigi vajalike andmete ja dokumentide saamisest, ning arhiveerib aktuaalsuse kaotanud andmed.

(8) Paragrahvi 16 lõike 1 alusel esitatud ametlikud kohanimed ja asjaomaste nimeobjektide andmed registreerib registri volitatud töötleja hiljemalt 3 kuu jooksul, arvates kõigi vajalike andmete ja dokumentide saamisest.

(9) Registri volitatud töötleja vastutab registrisse kantud andmete vastavuse eest esitatud dokumentides sisalduvale.

(10) Registri volitatud töötleja säilitab kõik kohanime registrisse kandmise ja registrisse kantud andmete muutmise aluseks olevad dokumendid.

(11) Kohanimeregistrile seaduse ja teiste õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks võib registri volitatud töötleja esitada päringuid ja saada andmeid teistest riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

(12) Registriandmete vahetus ja ristkasutus teiste riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogudega on tasuta.

§9. Alusdokumendid

(1) Alusdokumendid on:
1) kohanimemääraja poolt kehtestatud õigusaktid;
2) kohanimenõukogu ametlikke kohanimesid kinnitavad otsused;
3) füüsilise või juriidilise isiku poolt esitatud materjalid.

(2) Alusdokumente võib registri volitatud töötlejale esitada paberkandjal või digitaalselt.

(3) Juhul kui alusdokumendid on kättesaadavad Interneti kaudu, võib andmete esitaja sellest teatada registri volitatud töötlejale, kes otsustab alusdokumentide paberkandjal või digitaalselt esitamise vajaduse.

§10. Ebaõigete andmete parandamine

(1) Kui andmete esitaja avastab, et on esitanud registrile ebaõiged andmed, on ta kohustatud viivitamata esitama registri volitatud töötlejale õiged andmed, lisades neid tõendava dokumendi koopia või viite vastava dokumendi avaldamise kohta Riigi Teatajas. Registri volitatud töötleja registreerib saadud teate ja teeb viivitamata registris paranduse koos viitega dokumendile, mille alusel parandus tehti.

(2) Kui registri volitatud töötlejale saab teatavaks, et registris on ebaõigeid või vastuolulisi andmeid, teatab ta 10 päeva jooksul sellest teada saamisest arvates andmete esitajale, lisades võimalusel parandusettepaneku. Andmete esitaja on kohustatud esitama õiged andmed 10 päeva jooksul registri volitatud töötleja teate saabumise päevast arvates või vajadusel algatama kohanime muutmise menetluse «Kohanimeseaduse» § 7 lõike 4 alusel, teatades sellest registri volitatud töötlejale. Registris ebaõigete andmete avastamise korral suletakse need kuni parandamiseni.

§11. Juurdepääs registrisse kantud andmetele

(1) Registriandmed on avalikud. Andmetele tagatakse ööpäevaringne juurdepääs registri veebilehel koos võimalusega visualiseerida kohanimesid ja vastavaid nimeobjekte või kohanime mõjupiirkonna ulatust kaardil.

(2) Registrist väljastatakse andmeid vastavalt taotleja soovile ja tehnilistele võimalustele digitaalselt või paberkandjal. Registrist andmete väljastamise kord kehtestatakse «Kohanimeseaduse» § 18 lõike 5 alusel.

4. peatükk
JÄRELEVALVE REGISTRI PIDAMISE ÜLE, REGISTRI PIDAMISE FINANTSEERIMINE JA REGISTRI LIKVIDEERIMINE

§12. Järelevalve registri pidamise üle

(1) Järelevalvet registri pidamise üle teostab registri vastutav töötleja «Andmekogude seaduses» sätestatud korras.

(2) Registri üle järelevalvet teostama volitatud isikul on õigus:
1) tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega;
2) siseneda ruumidesse, kus andmeid hoitakse, töödeldakse või kus paiknevad töötlemiseks kasutatavad seadmed;
3) saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

(3) Registri pidamisel puuduste ilmnemise korral on registri volitatud töötleja kohustatud likvideerima järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused ettekirjutuses määratud tähtajaks.

§13. Registri pidamise finantseerimine

Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest sihtotstarbeliste summadena registri vastutava töötleja eelarverealt.

§14. Registri likvideerimine

(1) Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus.

(2) Registri likvideerimine toimub kooskõlas «Andmekogude seaduses» ja «Arhiiviseaduses» (RT I 1998, 36/37, 552; 1999, 16, 271; 2000, 92, 597; 2001, 88, 531; 93, 565; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 82, 480; 2004, 28, 188) sätestatud nõuetega.

5. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§15. Andmete üleandmine «Riiklikku kohanimeregistrisse»

Vabariigi Valitsuse 30. novembri 1998. a määrusega nr 267 «Riigi kohanimeregistri asutamine» asutatud riigi kohanimeregistris olevad andmed kantakse registrisse üle hiljemalt 1. oktoobriks 2004. a.

§16. «Kohanimeseaduse» rakendamine

(1) Kohanimemäärajad esitavad enne «Kohanimeseaduse» jõustumist määratud ametlikud kohanimed ja asjaomaste nimeobjektide andmed registri volitatud töötlejale hiljemalt 1. jaanuariks 2005. a.

(2) Enne andmete esitamist registrile tuleb kohanimed viia vastavusse «Kohanimeseaduse» 3. peatüki nõuetega.

Peaminister Juhan PARTS

Regionaalminister Jaan ÕUNAPUU

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json