Teksti suurus:

Haridusministri 26. augusti 2002. a määruse nr 65 "Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded" muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.09.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 122, 1889

Haridusministri 26. augusti 2002. a määruse nr 65 "Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded" muutmine

Vastu võetud 06.09.2004 nr 49

Määrus kehtestatakse «Koolieelse lasteasutuse seaduse» (RT I 1999, 27, 387; 2000, 54, 349; 95, 611; 2001, 75, 454; 2002, 61, 375; 90, 521; 2003, 18, 99; 75, 496; 2004, 27, 180; 30, 206; 41, 276) § 11 lõike 2 punkti 1, «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 95, 611; 2001, 50, 288; 75, 454; 2002, 25, 144; 34, 205; 53, 336; 57, 359; 61, 375; 63, 389; 64, 393; 90, 521; 2003, 21, 125; 2004, 27, 180; 30, 206; 41, 276) § 12 1 lõike 4 ning «Kutseõppeasutuse seaduse» (RT I 1998, 64/65, 1007; 2001, 68, 406; 2002, 56, 348; 61, 375; 90, 521; 2003, 20, 116; 58, 387; 71, 473; 2004, 27, 178; 41, 276) § 30 lõike 3 alusel.

Haridusministri 26. augusti 2002. a määruses nr 65 «Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded» (RTL 2002, 96, 1486; 2002, 129, 1874; 2003, 4, 39; 2003, 131, 2104) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Lasteaed-algkooli direktori (juhataja) kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž I või II kooliastme õpetajana või koolieelse lasteasutuse pedagoogina ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus või
2) kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane samaväärse organisatsiooni juhtimise kogemus ning läbitud vähemalt 240-tunnine pedagoogikakursus ja 160-tunnine koolijuhtimiskoolitus.»;

2) määrust täiendatakse paragrahviga 51 järgmises sõnastuses:

« § 51. Lasteaed-põhikooli direktori (juhataja) kvalifikatsiooninõuded

Lasteaed-põhikooli direktori kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või
2) muu kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž, omades vähemalt pedagoogi ametijärku, ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või
3) kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane samaväärse organisatsiooni juhtimise kogemus ning läbitud vähemalt 240-tunnine pedagoogikakursus ja 160-tunnine koolijuhtimiskoolitus.»;

3) paragrahvi 6 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Algkooli direktori kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž I või II kooliastme õpetajana ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus või
2) kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane samaväärse organisatsiooni juhtimise kogemus ning läbitud vähemalt 240-tunnine pedagoogikakursus ja 160-tunnine koolijuhtimiskoolitus.»;

4) paragrahvi 7 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Põhikooli direktori kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või
2) muu kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž, omades vähemalt pedagoogi ametijärku, ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või
3) kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane samaväärse organisatsiooni juhtimise kogemus ning läbitud vähemalt 240-tunnine pedagoogikakursus ja 160-tunnine koolijuhtimiskoolitus.»;

5) paragrahvi 8 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Gümnaasiumi direktori kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või
2) muu kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž, omades vähemalt pedagoogi ametijärku, ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või
3) kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane samaväärse organisatsiooni juhtimise kogemus ning läbitud vähemalt 240-tunnine pedagoogikakursus ja 160-tunnine koolijuhtimiskoolitus.»;

6) paragrahvi 9 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Keha-, kõne-, meele- ja vaimupuuetega ning psüühikahäiretega õpilaste kooli direktori (juhataja) kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) eripedagoogika alane kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž keha-, kõne-, meele- või vaimupuuetega või psüühikahäiretega või tasandusklassi õpilastega ning läbitud 240-tunnine juhtimisalane kursus või
2) muu pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž keha-, kõne-, meele- või vaimupuuetega või psüühikahäiretega või tasandusklassi õpilastega ning läbitud 240-tunnine juhtimisalane kursus või
3) kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane samaväärse organisatsiooni juhtimise kogemus ning läbitud vähemalt 240-tunnine pedagoogikakursus ja 160-tunnine koolijuhtimiskoolitus.»;

7) paragrahvi 10 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kutseõppeasutuse direktori kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või
2) muu kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž, omades vähemalt pedagoogi ametijärku, ja läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või
3) kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane samaväärse organisatsiooni juhtimise kogemus;»;

8) paragrahvi 37 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

« (10) Lasteaeg-algkooli direktor (juhataja), lasteaed-põhikooli direktor (juhataja), algkooli direktor, põhikooli direktor, gümnaasiumi direktor ja keha-, kõne-, meele- ja vaimupuuetega ning psüühikahäiretega õpilaste kooli direktor (juhataja) loetakse pedagoogikakursuse ja koolijuhtimiskoolituse osas vastavaks kvalifikatsiooninõuetele kahe aasta jooksul töölepingu sõlmimisest, kui ta on nelja kuu jooksul töölepingu sõlmimisest asunud läbima pedagoogikakursust ja koolijuhtimiskoolitust.»

Minister Toivo MAIMETS

Kantsler Jaan KALLAS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json