Teksti suurus:

Sotsiaalministri 20. aprilli 2004. a määruse nr 32 "Kosmeetikatoodete märgistamise nõuded" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.09.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 123, 1901

Sotsiaalministri 20. aprilli 2004. a määruse nr 32 "Kosmeetikatoodete märgistamise nõuded" muutmine

Vastu võetud 06.09.2004 nr 107

Määrus kehtestatakse «Kaubandustegevuse seaduse» (RT I 2004, 12, 78) § 6 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2004. a määruse nr 99 «Volituste andmine «Kaubandustegevuse seadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks» (RT I 2004, 22, 152) § 2 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 20. aprilli 2004. a määruses nr 32 «Kosmeetikatoodete märgistamise nõuded» (RTL 2004, 54, 920) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõiked 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Toote- ja ümbrispakendile peab olema märgitud kosmeetikatoote minimaalse säilimisaja lõpptähtaeg või viide sellekohase teabe asukohale pakendil.

(3) Minimaalse säilimisaja lõpptähtaeg esitatakse pärast sõnu «parim enne», märkides kuu ja aasta või päeva, kuu ja aasta nimetatud järjekorras.»;

2) paragrahvi 7 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Minimaalse säilimisaja lõpptähtaega ei märgita, kui minimaalne säilimisaeg on pikem kui 30 kuud. Sel juhul peab pakendil olema märgitud periood, mille jooksul võib tarbija kosmeetikatoodet pärast pakendi avamist ohutult kasutada. Nimetatud teave esitatakse määruse lisas 3 toodud avatud kreemipurgi sümboli abil, mille sisse või selle vahetusse lähedusse kantakse ohutu kasutamise periood kuudes. Kuude arv kirjutatakse numbritega, mille järele märgitakse täht «M».»;

3) paragrahvi 10 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Koostisainete loetelu algab sõnadega «Ingredients». Parfüümi- või aroomikompositsioonide ning nende lähteainete sisaldusele kosmeetikatootes viidatakse loetelus INCI nimetusega «parfum» või «aroma», kusjuures parfüümi- või aroomikompositsioonide ning nende lähteainete loetelu üldjuhul ei esitata. Loetleda tuleb üksnes need ained, mille nimetamine on nõutud Vabariigi Valitsuse 13. augusti 2002. a määruse nr 259 «Nõuded kosmeetikatoodetele ja nende käitlemisele «lisas 3 esitatud tabeli veerus «Muud piirangud ja nõuded».»;

4) paragrahvi 10 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Erinevate värvitoonidega dekoratiivkosmeetikatoodete märgistusel võib loetleda kõigi toodete toonimiseks kasutatud värvained. Nimetatud loetelu algab sõnadega «may contain» või lisatakse sümbol «+/–».»;

5) määruse normitehnilist märkust täiendatakse järgmiselt:

«Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2003/15/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ liikmesriikide kosmeetikatooteid käsitlevate õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 66, 11.3.2003, lk 26–35); Euroopa Komisjoni direktiiv 2003/80/EÜ, nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ lisas VIIIa esitatud kosmeetikatoodete kasutamiskõlblikkust näitava sümboli kehtestamise kohta (ELT L 224, 6.9.2003, lk 27–28).»;

6) määrust täiendatakse lisaga 3 (lisatud).

§ 2. Määruse § 1 punktid 2, 3 ja 4 jõustuvad 11. märtsil 2005. aastal.    (õ)

 

Minister Marko POMERANTS

 

 

Kantsler Maarja MÄNDMAA

 

 

Sotsiaalministri 6. septembri 2004. a määruse nr 107 «Kosmeetikatoodete märgistamise nõuded» muutmine
lisa

 

 

Sotsiaalministri 20. aprilli 2004. a määruse nr 32 «Kosmeetikatoodete märgistamise nõuded»
lisa 3

AVATUD KREEMIPURGI SÜMBOL(1)

(1)     – sümboli ja sümboli juurde kuuluva teksti suurus valitakse vabalt, kuid need peavad olema selgelt nähtavad

 

Õiend

RTL 129, 30.09.2004

Lugeda RTL 2004, 123, 1901 avaldatud sotsiaalministri 6. septembri 2004. a määruse nr 107 «Sotsiaalministri 20. aprilli 2004. a määruse nr 32 «Kosmeetikatoodete märgistamise nõuded» muutmine» § 2 õigeks järgmiselt:

«§ 2. Määruse § l punktid 2, 3 ja 4 jõustuvad 11. märtsil 2005. aastal.»

/otsingu_soovitused.json