Teksti suurus:

Riigieelarvest mälestise hooldamiseks, sealhulgas valve- ja signalisatsioonisüsteemi paigaldamiseks, mälestise konserveerimiseks, restaureerimiseks või optimaalsete säilitustingimuste loomiseks toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse andmise alused ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.09.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2011
Avaldamismärge:RT I 2004, 67, 466

Riigieelarvest mälestise hooldamiseks, sealhulgas valve- ja signalisatsioonisüsteemi paigaldamiseks, mälestise konserveerimiseks, restaureerimiseks või optimaalsete säilitustingimuste loomiseks toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse andmise alused ja kord

Vastu võetud 07.09.2004 nr 294

Määrus kehtestatakse « Muinsuskaitseseaduse» (RT I 2002, 27, 153; 47, 297; 53, 336; 63, 387; 2004, 25, 171) § 29 lõike 31 alusel.

§1. Üldsätted

(1) Määrus sätestab mälestise omanikule või valdajale mälestise hooldamiseks, sealhulgas valve- ja signalisatsioonisüsteemi paigaldamiseks, samuti mälestise konserveerimiseks, restaureerimiseks või optimaalsete säilitustingimuste loomiseks (edaspidi töö ) riigieelarvest toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse andmise alused ja korra.

(2) Määruses reguleeritav haldusmenetlus toimub «Haldusmenetluse seaduses» (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117; 78, 527) sätestatud korras.

§2. Taotluse esitamine

(1) Mälestise omanik või valdaja (edaspidi taotleja) esitab § 1 lõikes 1 nimetatud tööde tegemiseks riigieelarvest toetuse (edaspidi toetus) saamiseks Muinsuskaitseametile kirjaliku taotluse (edaspidi taotlus) hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1. veebruariks.

(2) Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) taotleja nimi (ärinimi), isikukood (registrikood), arveldusarve number, pank;
2) taotleja elukoht (tegevuskoht), mälestise asukoht;
3) tööde loetelu, milleks toetust taotletakse, koos rahalise arvutusega ja omafinantseeringu võimaluse korral selle äranäitamisega;
4) taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri.

(3) Mälestise konserveerimise või restaureerimisega seotud taotlusele lisab taotleja mälestise konserveerimise või restaureerimise projekti, mis on kooskõlastatud Muinsuskaitseametiga.

§3. Taotluse läbivaatamine ja arvestamine eelarve projektis

(1) Muinsuskaitseamet registreerib esitatud taotlused ja kontrollib esitatud andmete õigsust.

(2) Esitatud taotluste alusel koostab Muinsuskaitseamet eelarve projekti. Taotlus jäetakse eelarve projektis arvestamata järgmistel juhtudel:
1) kui taotleja ei ole esitanud kõiki käesolevas määruses ettenähtud andmeid või dokumente; taotlejale on antud tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, kuid taotleja ei ole puudusi tähtajaks kõrvaldanud;
2) kui taotleja on esitanud ebaõigeid andmeid;
3) lõikes 3 sätestatud juhul.

Eelarve projektis arvestatud taotlused avalikustatakse Muinsuskaitseameti veebilehel.

(3) Kui esitatud taotluste üldsumma ületab § 1 lõikes 1 nimetatud töödeks planeeritavaid riigieelarvelisi vahendeid, koostab Muinsuskaitseamet taotlejate eelisjärjestuse, lähtudes mälestiste säilimise tagamise vajadusest. Muinsuskaitseametil on õigus mälestise säilimise tagamise hindamiseks kaasata eksperte.

(4) Muinsuskaitseamet võib omal algatusel või valla- või linnavalitsuse ettepanekul võtta § 1 lõikes 1 loetletud tööde tegemiseks vajalikud kulutused eelarve projekti, lähtudes mälestise säilimise tagamise vajadusest ning Muinsuskaitseameti arengu- ja tegevuskavadest.

(5) Eelisjärjestusest välja jäänud taotlusi arvestatakse Muinsuskaitseameti järgmise aasta eelarve projekti koostamisel. Paragrahvi 2 lõikes 2 toodud andmete muutumise korral esitab taotleja Muinsuskaitseametile uued andmed.

§4. Ettenägematute tööde reserv

(1) Eelarve projekt koostatakse arvestusega, et viis protsenti § 1 lõikes 1 nimetatud töödeks planeeritavatest vahenditest jäetakse ettenägematute tööde reservi (edaspidi reserv).

(2) Taotleja võib esitada reservist väljamaksete tegemiseks Muinsuskaitseametile taotluse eelarveaasta jooksul, märkides taotluses käesoleva määruse § 2 lõikes 2 sätestatud andmed ning tööde erakorralisuse põhjenduse. Reservist väljamaksete tegemine võib toimuda ka Muinsuskaitseameti algatusel.

(3) Reservist väljamaksete tegemise otsustab Muinsuskaitseameti peadirektori moodustatud komisjon, lähtudes mälestise säilimise tagamise vajadusest ning tööde erakorralisusest. Rahuldamata jäetud taotlusi menetletakse üldises korras.

(4) Muinsuskaitseamet teatab taotlejale viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe nädala jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud komisjoni otsuse tegemisest posti teel lihtkirjaga või elektrooniliselt taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest.

(5) Toetuse saajaga sõlmitakse leping ning toetuse saaja esitab aruande käesolevas määruses sätestatud korras.

§5. Eelarve projekti esitamine

Muinsuskaitseamet esitab oma eelarve projekti Kultuuriministeeriumile vastavalt «Riigieelarve seadusele» (RT I 1999, 55, 584; 2002, 67, 405; 2003, 13, 69; 24, 148; 88, 588; 22, 148).

§6. Teavitamine

(1) Muinsuskaitseamet teatab kahe nädala jooksul pärast kultuuriministri poolt Muinsuskaitseameti eelarve kinnitamist posti teel lihtkirjaga taotlejatele taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest. Taotlejatele, kes toetust saavad (edaspidi toetuse saaja), teatatakse § 1 lõikes 1 nimetatud tööde tegemiseks eraldatud summa suurus.

(2) Muinsuskaitseamet avalikustab toetuse saajad ning eraldatud summad Muinsuskaitseameti veebilehel.

§7. Lepingu sõlmimine

(1) Muinsuskaitseamet sõlmib toetuse saajaga toetuse sihtotstarbelise kasutamise lepingu, milles märgitakse:
1) lepingupooled;
2) toetussumma suurus;
3) lepingupoolte õigused, kohustused ja vastutus;
4) toetuse kasutamise kohta aruandluse esitamise kord;
5) lepingu muutmise tingimused ja kord;
6) lepingu lõpetamise tingimused ja kord;
7) lepingu jõustumis- ja kehtivusaeg;
8) lepingu sõlmimise aeg ja koht;
9) lepingupoolte andmed.

(2) Muinsuskaitseamet võib korraldada § 1 lõikes 1 nimetatud tööde tegemise ning sõlmida «Muinsuskaitseseaduse» §-s 36 sätestatud tegevusluba omava ettevõtjaga töövõtulepingu või riigihanke korral hankelepingu, lähtudes «Riigihangete seadusest» (RT I 2000, 84, 534; 2001, 34, 189; 50, 284; 2002, 23, 131; 47, 297; 61, 375; 63, 387; 87, 505; 99, 577; 2003, 25, 153; 78, 521; 88, 591; 2004, 56, 402) ning kooskõlastades selle toetuse saajaga.

§8. Aruandlus

(1) Toetuse saaja esitab ühe kuu jooksul pärast tööde lõppemist või lepingus sätestatud tähtpäevaks Muinsuskaitseametile aruande toetuse kasutamise kohta.

(2) Muinsuskaitseamet peab käesoleva määruse alusel toetuse andmise arvestust ja esitab raha kasutamise kohta aruande vastavalt «Riigieelarve seadusele».

Peaminister Juhan PARTS

Kultuuriminister Urmas PAET

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json