Teksti suurus:

Antsla valla kohaliku teeregistri pidamise põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2004, 199, 1844

Antsla valla kohaliku teeregistri pidamise põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 24.08.2004 nr 10

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399) § 6 lõike 3 punkti 1 ja § 22 lõike 1 punkti 37 ning andmekogude seaduse (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 18, 107; 26, 158; 2004, 30, 204) § 44 lõike 1, Antsla Vallavolikogu määrab:

1. Kinnitada «Antsla valla kohaliku teeregistri pidamise põhimäärus» vastavalt lisale.

2. Avaldada käesolev määrus elektroonilises Riigi Teatajas.

3. Määrus jõustub 1. oktoobril 2004. a.

Volikogu esimees Hele ANGERJÄRV

Kinnitatud
Antsla Vallavolikogu 24. augusti 2004. a määrusega nr 10

ANTSLA VALLA KOHALIKU TEEREGISTRI PIDAMISE PÕHIMÄÄRUS

§ 1. Kohaliku teeregistri asutamise ja kasutuselevõtmise eesmärk

(1) Antsla valla kohalik teeregister (edaspidi register) on kohaliku omavalitsuse register, mille asutamise ja kasutusele võtmise eesmärk on usaldusväärsete andmete kogumine ja säilitamine Antsla valla territooriumil asuvate kohalike- ja erateede kohta.

(2) Register sätestab andmete koosseisu ja kasutusele võtmise, andmete töötlemise, andmetele juurdepääsu ja registri pidamise üle järelevalve teostamise ning tema likvideerimise korra.

§ 2. Registri objekt

Registri objektiks on teeseaduse § 4 lõikes 2, § 5 lõikes 5 ja §-des 6 ja 7 valla- ja eraomandis olev tee koos § 2 lõigetes 1 ja 2 sätestatud rajatistega.

§ 3. Registri ametlik nimi

Registri nimi on Antsla valla kohalik teeregister.

§ 4. Registri ülesehitus ja registri pidamise organisatsiooniline struktuur

(1) Registri vastutav töötleja on Antsla Vallavalitsus.

(2) Vallavalitsus määrab volitatud töötleja, kes peab registrit, töötleb, sisestab ja väljastab andmeid, rakendab meetmeid andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilitamise tagamiseks.

(3) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmebaasina ning selle andmete töötlemisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust.

(4) Andmefailid on digitaalsel andmekandjal, kuhu sisestatakse kõik registrisse kantavad andmed.

(5) Registrit peetakse kooskõlas seaduse ja käesoleva põhimäärusega.

§ 5. Registrisse kantavad andmed ja nende õiguslik režiim

(1) Registrisse kantakse tee kohta järgmised andmed:
1) number;
2) nimetus;
3) omanik või haldaja;
4) liik;
5) pikkus;
6) mulde laius;
7) teekatte laius;
8) teekatte tüüp.

(2) Registrisse kantakse silla kohta järgmised andmed:
1) tee number;
2) tee nimetus;
3) asukoht;
4) ületatav takistus;
5) nimi;
6) number;
7) pikkus;
8) sõidutee laius;
9) normatiivne koormis;
10) kandekonstruktsiooni materjal;
11) sammaste materjal;
12) ehitusaasta.

(3) Registrisse kantakse truubi kohta järgmised andmed:
1) tee number;
2) tee nimetus;
3) asukoht;
4) avade läbimõõt;
5) avade arv;
6) pikkus.

(4) Registri vastutaval töötlejal on õigus laiendada registriandmete koosseisu.

(5) Registrisse kantavatel andmetel on informatiivne tähendus.

(6) Registrist tehakse arhiivikoopiad igal aastal 1. jaanuari seisuga, mis säilitatakse vastutava ja volitatud töötleja juures alaliselt.

§ 6. Registriandmete esitamine

(1) Tee omanik(ud) või haldaja on kohustatud kohaliku tee asjaomases registris registreerima ning teatama registri volitatud töötlejale kehtestatud tähtaegadel registriandmetes toimunud muudatustest.

(2) Andmeid registrisse kandmiseks esitavad juriidilisest või füüsilisest isikust tee omanik või selleks volitatud isik.

(3) Tee omanik või haldaja on kohustatud tagama registrisse kandmiseks esitatud andmete õigsuse.

(4) Ebaõigete andmete avastamisel registris on registri volitatud töötleja kohustatud tegema andmete esitajale järelepärimise ning viivitamatult asendama need õigete andmetega.

§ 7. Andmete registreerimise aluseks olevate dokumentide loetelu

Objekti andmete registreerimise alusdokumentideks on:
1) ehitatud või remonditud kohaliku- või eratee kasutusluba;
2) vastutava töötleja kehtestatud õigusakt;
3) omandiõigust tõendavad dokumendid (erateede puhul).

§ 8. Registriandmete registrisse kandmise tähtaeg

Registriandmete registrisse kandmise tähtajad kehtestab registri vastutav töötleja.

§ 9. Registriandmete väljastamine

(1) Registriandmed väljastatakse elektrooniliselt või paberkandjal.

(2) Registrist väljastatakse andmeid registri vastutavale või volitatud töötlejale esitatud kirjaliku taotluse alusel. Taotluses peab olema märgitud andmete saaja ja tema kontaktandmed, päringu objekt, soovitud andmed ja nende kasutamise eesmärk.

(3) Registriandmete väljastamise aja, andmete saaja ja andmete koosseisu kohta peab andmete väljastaja arvestust.

(4) Registriandmed on kasutamiseks riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele ning avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele neile seadusega või seaduse alusel antud õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks ning õigustatud huvi omavatele isikutele teabe saamiseks.

§ 10. Registrist andmete saamise eest tasumise kord

Registriandmete väljastamine on tasuta.

§ 11. Registriandmete avalikkus

Registriandmed on avalikud, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

§ 12. Registri andmete kaitse

(1) Andmed kantakse registrisse andmekogude seaduse § 7 lõikes 4 sätestatud andmekogu kaitsmise abinõusid jälgides.

(2) Juurdepääs registriandmetele on kaitstud parooliga.

(3) Registrist tehakse perioodiliselt turvakoopia, mida uuendatakse üldjuhul kuue kuu möödudes. Turvakoopia salvestatakse korduvkasutatavale andmekandjale ja säilitatakse üks aasta.

§ 13. Ebaõigete andmete parandamine ja sellest informeerimise kord

(1) Registris ebaõigete andmete avastamisel on volitatud töötleja kohustatud viivitamatult asendama need õigete andmetega.

(2) Vajadusel teeb registri volitatud töötleja järelepärimise andmete esitajale, kes on kohustatud seitsme tööpäeva jooksul päringu saamisest arvates informeerima volitatud töötlejat õigetest andmetest ja vajadusel esitama õigeid andmeid tõendava dokumendi.

(3) Registri volitatud töötleja on kohustatud teavitama registri vastutavat töötlejat ebaõigete andmete avastamisest ning teatama ebaõigeid andmeid saanud isikutele õiged andmed.

§ 14. Registri pidamise üle järelevalvet teostama õigustatud isikud ja järelevalve teostamise kord

(1) Järelevalvet registri pidamise üle teostavad vastavalt oma pädevusele registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus.

(2) Registri üle järelevalvet teostama volitatud isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, saada teavet andmete andmekogust väljastamise ja kasutamise kohta.

(3) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on vastutav töötleja kohustatud likvideerima puudused järelevalvet teostanud isiku määratud tähtajaks.

§ 15. Registri pidamise finantseerimise kord

Registri pidamist finantseeritakse valla eelarvest.

§ 16. Registri likvideerimise kord

(!) Registri likvideerimise otsustab Antsla Vallavolikogu.

(2) Register likvideeritakse andmekogude seaduses sätestatud korras.

(3) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete kuulumine hävitamisele või üleandmine teise andmekogusse või riiklikku arhiivi, samuti määratakse üleandmise või hävitamise tähtaeg.

(4) Andmete üleandmine või hävitamine toimub registri volitatud töötleja poolt registri vastutava töötleja vastutusel.

(5) Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json