Teksti suurus:

Nõuded avaliku lepingulise investeerimisfondi osakute avaliku pakkumise prospektile ja lihtsustatud prospektile ning nendes sisalduvate andmete loetelu

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.09.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2016
Avaldamismärge:RTL 2004, 126, 1958

Nõuded avaliku lepingulise investeerimisfondi osakute avaliku pakkumise prospektile ja lihtsustatud prospektile ning nendes sisalduvate andmete loetelu

Vastu võetud 13.09.2004 nr 137

Määrus kehtestatakse «Investeerimisfondide seaduse» (RT I 2004, 36, 251) § 220 lõike 6 alusel.

1. peatükk PROSPEKT 

§ 1.  Nõuded prospektile

 (1) Prospektis näidatakse vähemalt §-des 2–13 sätestatud andmed, kui käesolevast määrusest ei tulene teisiti. Nõutud andmeid ei näidata, kui tulenevalt fondi eripärast ei ole see võimalik.

 (2) Prospektile tuleb lisada fondi tingimused, kui «Investeerimisfondide seaduse» (edaspidi seadus) § 220 lõikest 4 ei tulene teisiti.

 (3) Kui fondi tingimusi prospektile ei lisata, peab prospekt sisaldama fondi tingimuste avalikustamise kohtade loetelu kõigis riikides, kus osakutega kaubeldakse, või viidet sellele, et fondi tingimused saadetakse investorile tema nõudmisel.

§ 2.  Üldteave

  Fondi ja prospekti kohta näidatakse prospektis:
 1) fondi nimetus;
 2) fondi liik vastavalt seaduse §-dele 2–4 ja 252–254;
 3) viide sellele, et fondi tingimused on prospekti lahutamatu osa;
 4) fondi moodustamise kuupäev ja riik, kus fond on registreeritud;
 5) tähtajalise fondi tähtaeg, kui see on ette nähtud;
 6) fondi ja osakuomanike suhtes kehtiva maksusüsteemi kirjeldus, sealhulgas viide sellele, et igale investorile kohalduv maksusüsteem võib sõltuda investori residentsusest, juriidilisest vormist ja muudest taolistest asjaoludest;
 7) fondi audiitori nimi, asu- ja tegevuskoha aadress, juhul kui viimane erineb asukoha aadressist;
 8) kui fondi osakutega kaubeldakse või on kavas kaubelda reguleeritud väärtpaberiturul (edaspidi reguleeritud turg), siis selle reguleeritud turu nimetus ja viide sellele, et reguleeritud turul väljakujunenud osaku hind võib erineda fondivalitseja poolt avalikustatavast osaku tagasivõtmishinnast või osaku puhasväärtusest;
 9) fondi vara puhasväärtuse arvutamise ja avalikustamise kord ning sagedus, sealhulgas puhasväärtuse avalikustamise kellaaeg;
 10) valuuta, milles arvutatakse fondi vara puhasväärtust;
 11) aasta- ning poolaasta aruannete koostamise ja avalikustamise tähtajad;
 12) fondi üle järelevalvet teostava asutuse nimetus või isiku nimi;
 13) teave selle kohta, millise kuupäeva seisuga on prospektis sisalduvad andmed esitatud.

§ 3.  Teave osakute ja nendest tulenevate õiguste kohta

  Prospektis sätestatakse fondi osakute omaduste kirjeldus osakute liikide kaupa, sealhulgas:
 1) osakuomaniku osakust tulenevate õiguste kirjeldus ja õiguste teostamise viis;
 2) teave selle kohta, kas osaku omamist tõendab sertifikaat, väärtpaber, tunnistus, kanne osakute registris või muu tunnus;
 3) osakute väljalaske ja müügi tingimused ja kord;
 4) osakute tagasivõtmise tingimused ja kord ning tingimused, millal võidakse osakute tagasivõtmine peatada;
 5) osakute vahetamise lubatavuse korral nende vahetamise tingimused ja kord;
 6) teave miinimumarvu osakute nõudmise kohta osakute omandamisel või vahetamisel;
 7) teave osakuomaniku õiguse kohta kokku kutsuda osakuomanike üldkoosolek, juhul kui osakuomanike üldkoosolek on seadusega või fondi tingimustega ette nähtud;
 8) fondi arvelt osakuomanikele väljamakstava tulu määramise, jaotamise ja kasutamise ning väljamaksete tegemise sagedus ja kord;
 9) teave selle kohta, millal on võimalik otsustada fondi likvideerimine, samuti ülevaade fondi likvideerimise korrast ning osakuomanike õigustest fondi likvideerimisel.

§ 4.  Teave fondi investeerimiseesmärkide kohta

 (1) Prospektis sätestatakse fondi investeerimiseesmärkide kirjeldus, sealhulgas:
 1) fondi varaga tehtavate investeeringute eesmärk, näiteks jooksev tulu või pikemaajaline kapitalikasv;
 2) kui fond järgib fondi tingimuste kohaselt mõnda võrdlusindeksit (benchmark), näiteks võlakirja- või aktsiaindeksit, siis sellise indeksi nimi, indeksi koostaja ning indeksi, selle koosseisu ja koostamise reeglite avalikustamise koht;
 3) garanteeritud tootlusega fondi puhul viide sellele ning teave garantiiga seotud piirangute ja tingimuste kohta.

 (2) Lisaks lõikes 1 sätestatule peab prospektis sisalduma tüüpinvestori kirjeldus, kelle jaoks fondi osakute pakkumine on suunatud, sealhulgas tuleb näidata investori eeldatav kogemus vara investeerimisel, investori eeldatav riskitaluvus ja võimalusel eeldatava investeeringu mõistlik pikkus.

§ 5.  Teave fondi investeerimispoliitika kohta

 (1) Prospektis sätestatakse fondi investeerimispoliitika kirjeldus, kus antakse ülevaade, millistesse väärtpaberitesse ja muudesse varadesse, regioonidesse, majandusharudesse ning mis liiki emitentidesse fondi vara võib ja kavatsetakse fondi tingimuste kohaselt investeerida.

 (2) Prospektis näidatakse lisaks lõikes 1 sätestatule vähemalt alljärgnevad andmed fondi investeerimispoliitika kohta:
 1) viide sellele, et investeerimispoliitika põhiprintsiibid sisalduvad fondi tingimustes;
 2) lühike ülevaade seadusest või fondi tingimustest tulenevate investeerimispiirangute ja riskide hajutamise reeglite kohta ning viide sellele, et täpsem teave sisaldub fondi tingimustes;
 3) võimalikud investeerimise või riskijuhtimise tehnikad;
 4) võimaluse korral teave selle kohta, kas fondi vara valitsetakse aktiivsel või passiivsel juhtimismeetodil, näiteks tehingute tegemise sagedus, investeerimine teistesse investeerimisfondidesse;
 5) võimaluse korral teave investeeringute võimaliku kestuse kohta;
 6) ülevaade muudest lubatud tehingutest ja laenu võtmise võimalustest, mida fondi valitsemisel võidakse kasutada.

 (3) Lisaks lõigetes 1 ja 2 sätestatule näidatakse prospektis:
 1) kui fondi vara investeerimisel järgitakse mingit võrdlusindeksit, näiteks aktsia või võlakirja indeksit, siis teave selle kohta, milliseid investeerimisstrateegiaid või -tehnikaid kasutatakse selle võrdlusindeksi järgimiseks;
 2) emitendid, kelle poolt emiteeritud või tagatud väärtpaberitesse kavatsetakse investeerida või on investeeritud rohkem kui 35% fondi aktivate turuväärtusest;
 3) kui fondi arvel tehakse tehinguid tuletisväärtpaberitega, siis teave selle kohta, kas nimetatud tehinguid kasutatakse riskide maandamiseks või fondi investeerimiseesmärkide saavutamiseks, samuti tuletisväärtpaberite kasutamise võimalik mõju §-s 7 sätestatud fondi riskitasemele.

 (4) Teave fondi investeerimispoliitika kohta tuleb prospektis selgesti eristada fondi investeerimiseesmärkidest.

§ 6.  Teave fondi eelmiste perioodide tootluse kohta

 (1) Prospektis näidatakse võimaluse korral:
 1) fondi eelmiste täis kalendriaastate (kuni viimased 10 kalendriaastat) tootlus (tulusus investori jaoks) tulpdiagrammi või mõne muu graafiku kujul, võttes aluseks fondi puhasväärtuse;
 2) fondi kumulatiivne keskmine tootlus eelmise kolme, viie ja kümne kalendriaasta kohta, võttes aluseks fondi puhasväärtuse. Kumulatiivset keskmist tootlust võib näidata ka fondi majandusaastate kohta eeldusel, et prospektis on sellele selgesti viidatud;
 3) kui fondi varade investeerimisel järgitakse tingimuste kohaselt mingit võrdlusindeksit või kui fondi valitsemistasude arvutamisel võetakse selline võrdlusindeks aluseks, peab fondi eelmiste perioodide tootlus sisaldama võrdlust nimetatud võrdlusindeksiga. Võrdlus esitatakse võrdlusindeksit ja fondi eelmiste perioodide tootlust kõrvutava tulpdiagrammi või mõne muu graafiku abil.

 (2) Kui fondi tegutsemise ajal on oluliselt muudetud fondi investeerimispoliitikat, siis esitatakse prospektis teave vastava asjaolu ja muudatuse aja kohta ning lõikes 1 sätestatud teavet nende perioodide kohta, millal fondi investeerimispoliitika erines oluliselt kehtivast investeerimispoliitikast, ei esitata.

 (3) Prospektis peab sisalduma märge selle kohta, et fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluse kohta.

 (4) Kui fondivalitseja ise lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatud näitajaid ei arvuta, näidetakse prospektis isik, kes näitajaid arvutab vastavalt fondivalitseja poolt esitatud andmetele.

§ 7.  Teave fondi riskitaseme kohta

 (1) Prospektis näidatakse fondi riskitase, mis peab sisaldama fondiga seotud kõiki riske, mille tõttu võib investori investeeringu väärtus kahaneda.

 (2) Riskitaseme kirjelduses antakse teave üksnes võimalike ning olulise tähtsusega riskide kohta. Riski võimalikkuse määramisel tuleb arvestada selle mõju ning tõenäosust.

 (3) Riskitaseme kirjelduses antakse lühike ja arusaadav ülevaade kõigist investeerimispoliitikatest, -strateegiatest või konkreetsesse geograafilisse piirkonda investeerimisest tulenevatest järgmistest riskidest:
 1) risk, et väärtpaberi või muu vara turg võib tõusta ja langeda ning mõjutada seega fondi varade väärtust (tururisk);
 2) risk, et fondi varasse kuuluva väärtpaberi emiteerija või fondi varaga tehtava tehingu vastaspooleks olev isik ei täida oma kohustusi (krediidirisk);
 3) risk, et väärtpaberite või muu vara arveldussüsteemis ei toimu arveldus ettenähtud ajal või ulatuses seetõttu, et tehingu vastaspooleks olev isik ei täida oma kohustusi õigeaegselt või täies ulatuses (arveldussüsteemi risk);
 4) risk, et avatud positsiooni ei suudeta likvideerida või fondi vara ei saa realiseerida õigeaegselt selleks ettenähtud õiglase hinnaga (likviidsusrisk);
 5) risk, et investeeringu väärtus muutub valuutakursside muutumise tõttu (vahetus- või valuutakursi risk);
 6) kolmanda isiku (depositooriumi) poolt hoitavate varade kadumise või hävimise risk tema maksejõuetuse, pankroti, hooletuse või tahtliku teo tõttu (depoorisk);
 7) risk, mis on seotud varade või turgude kontsentreerumisega.

 (4) Võimaluse korral ning kui see on fondi iseloomu arvestades asjakohane, peab riskitaseme kirjeldus lisaks lõikes 3 nimetatud riskide ülevaatele sisaldama ülevaadet ka muudest asjakohastest riskidest, sealhulgas:
 1) fondi tootlusele garantii andnud isikuga seotud risk, juhul kui ta ei täida enda poolt võetud kohustusi (garantiiandja risk);
 2) inflatsioonirisk;
 3) risk, et fondi tegutsemist puudutavad õigusaktid, sealhulgas maksusüsteemi reguleerivad õigusaktid, võivad muutuda.

 (5) Kui fondi vara puhasväärtus võib seoses fondi vara investeerimisega eri liiki väärtpaberitesse ning muusse varasse ja fondi arvel tehtavate tehingutega suures ulatuses muutuda, juhitakse prospektis sellele tähelepanu ning näidatakse sellega seotud võimalik risk. Seejuures näidatakse prospektis ka fondi vara puhasväärtuse muutumise (volatiilsuse) arvutamise meetod.

§ 8.  Teave fondivalitseja kohta

  Fondivalitseja kohta näidatakse prospektis:
 1) fondivalitseja ärinimi, registreerimisnumber ja juriidiline vorm, asu- ning tegevuskoha aadress, juhul kui viimane erineb asukoha aadressist;
 2) fondivalitseja asutamise kuupäev ja fondivalitsejale tegevusloa väljastamise kuupäev;
 3) kui fondivalitseja valitseb teisi investeerimisfonde, siis nende investeerimisfondide ärinimed või nimetused;
 4) fondivalitseja nõukogu ja juhatuse liikmete nimed ning andmed nõukogu ja juhatuse liikmete tegevuse kohta lisaks töötamisele fondivalitsejas, kui see on oluline fondivalitseja tegevust arvestades;
 5) fondivalitseja aktsia- või sissemakstud kapitali suurus;
 6) fondivalitseja õigused ja kohustused fondi vara valitsemisel;
 7) tegevuste loetelu, mida fondivalitseja võib kolmandatele isikutele edasi anda, ning fondivalitseja vastutuse ulatus edasiantud tegevuste teostamisel;
 8) fondivalitseja üle järelevalvet teostava asutuse nimetus või isiku nimi.

§ 9.  Teave depositooriumi kohta

  Fondi depositooriumi kohta näidatakse prospektis:
 1) depositooriumi ärinimi, registreerimisnumber ja juriidiline vorm, asu- ning tegevuskoha aadress, juhul kui viimane erineb asukoha aadressist;
 2) depositooriumi asutamise kuupäev ja võimaluse korral depositooriumile tegevusloa väljastamise kuupäev;
 3) peamised tegevusalad (osutatavad finants- ning investeerimisteenused);
 4) depositooriumi õigused ja kohustused, sealhulgas vastutus fondi vara või väärtpaberite hoidmisel kolmandate isikute juures;
 5) võimaluse korral depositooriumi üle järelevalvet teostava asutuse nimetus või isiku nimi.

§ 10.  Teave kolmandate isikute kohta

  Kui fondivalitseja on seaduse § 10 lõikes 1 nimetatud tegevusi edasi andnud kolmandatele isikutele, siis näidatakse prospektis:
 1) iga sellise kolmanda isiku nimi või ärinimi ja juriidiline vorm, asu- ning tegevuskoha aadress, juhul kui viimane erineb asukoha aadressist;
 2) fondivalitseja tegevuste edasiandmise kord ja ulatus;
 3) iga kolmanda isiku kohta tema muud olulisemad tegevusalad (osutatavad finants- ning investeerimisteenused);
 4) olemasolu korral iga kolmanda isiku üle järelevalvet teostava asutuse nimetus või isiku nimi.

§ 11.  Teave tasude ja kulude kohta

 (1) Prospektis näidatakse järgmised andmed tasude ja kulude kohta:
 1) fondi arvelt fondivalitsejale makstav tasu fondi valitsemise eest (valitsemistasu);
 2) fondi arvelt depositooriumile makstav tasu osutatud teenuste eest (depootasu);
 3) fondivalitseja arvelt depositooriumile makstav tasu kohustuslikule pensionifondile osutatud teenuste eest (depootasu);
 4) fondi tingimustes sätestatud fondi valitsemisega otseselt seotud fondi arvelt kaetavad kulud;
 5) punktides 1, 2 ja 4 sätestatud tasude ja kulude määrad või piirmäärad, nende arvestamise ja määramise kord;
 6) fondi arvelt makstavate tasude ja kaetavate kulude piirmäär kokku.

 (2) Lisaks lõikes 1 sätestatule antakse prospektis võimaluse korral ülevaade fondi arvelt makstavate tasude või kaetavate kulude jagamise kokkulepete tingimustest ja asjaoludest, näidates seejuures ära isikud, kelle vahel fondi arvelt makstavad tasud või kantavad kulud jaotatakse, ning sellekohastest kokkulepetest tuleneda võivate huvide konfliktide vältimise tingimused, eelkõige kui kokkulepped on sõlmitud:
 1) fondivalitseja ja fondi varaga seotud tehingute teostaja, näiteks maakleri, vahel;
 2) fondivalitseja ja teise investeerimisfondi või tema fondivalitseja vahel, juhul kui investeeritakse nimetatud teise investeerimisfondi.

 (3) Kui fondi vara investeeritakse rohkem kui 30% ulatuses fondi aktivate turuväärtusest teistesse investeerimisfondidesse, tuleb prospektis näidata valitsemistasu piirmäär ka teiste investeerimisfondide kohta, millesse kavatsetakse vara investeerida.

 (4) Prospektis näidatakse andmed fondi osakute väljalaske- ning tagasivõtmishinna kohta, sealhulgas:
 1) osakute väljalaske- ja tagasivõtmishinna määramise meetod ja sagedus;
 2) osakute väljalaske- ja tagasivõtmistasud;
 3) väljalaske- ja tagasivõtmishinna avalikustamise viis, koht ja sagedus.

 (5) Lisaks lõikes 4 sätestatule peab prospekt sisaldama viidet sellele, et investori või osakuomaniku kanda võivad jääda ka kõik muud võimalikud tehingu- ja teenustasud, mida maaklerid või muud tehingu vahendajad võivad nõuda fondi osakute omandamisel või võõrandamisel.

§ 12.  Teave avalikustatavate andmete kohta

 (1) Prospektis näidatakse koht, kus on võimalik tutvuda järgmiste andmete ja dokumentidega:
 1) prospekt ja lihtsustatud prospekt selle olemasolu korral;
 2) fondi tingimused;
 3) fondi viimane aastaaruanne;
 4) fondi viimane poolaastaaruanne, kui see on kinnitatud viimasest aastaaruandest hiljem;
 5) fondivalitseja kontaktandmed;
 6) fondijuhi nimi;
 7) depositooriumi nimi ja kontaktandmed;
 8) andmed fondivalitseja osaluse suuruse kohta fondis.

 (2) Prospekt peab sisaldama viidet sellele, et fondi tingimuste, aasta- ja poolaastaaruande, prospekti ja olemasolu korral lihtsustatud prospekti ärakirja annab fondivalitseja osakute omandajale või osakuomanikule nende nõudmisel tasuta.

§ 13.  Välisriigi fondi kohta esitatavad lisaandmed

  Kui fond on asutatud välisriigis, näidatakse prospektis lisaks käesolevas peatükis sätestatule:
 1) fondi fondivalitseja tähtaeg, juhul kui fondivalitseja on asutatud teatud tähtajaks;
 2) fondi ja fondivalitseja vahelise valitsemislepingu tähtaeg, kui fondi ja fondivalitseja vahel on sõlmitud tähtajaline leping;
 3) teave selle kohta, kas fondi osakud on nimelised või esitajaosakud;
 4) kui välisriigi fondil on erinevaid alafonde või investeerimisüksusi, siis nende alafondide või investeerimisüksuste osakute omandamise, vahetamise ja tagasivõtmise kord ning tasud;
 5) ülevaade fondist saadavale tulule kohalduvast maksusüsteemist, samuti viide sellele, et igale investorile kohalduv maksusüsteem võib sõltuda investori residentsusest, juriidilisest vormist ja muudest taolistest asjaoludest;
 6) teiste riikide loetelu, kus fondi osakuid turustatakse, loetelu selliste riikide suurematest ajalehtedest, kus avalikustatakse fondi väljalaske- ja tagasivõtmistasud, ning veebilehekülg või veebileheküljed, kus avalikustatakse teave fondi kohta.

2. peatükk LIHTSUSTATUD PROSPEKT 

§ 14.  Nõuded lihtsustatud prospektile

 (1) Lihtsustatud prospektis näidatakse üksnes §-des 15–20 sätestatud andmed, kui käesolevast määrusest ei tulene teisiti. Nõutud andmeid ei näidata, kui tulenevalt fondi eripärast ei ole see võimalik.

 (2) Lihtsustatud prospekt peab sisaldama viidet, et tegemist on lihtsustatud prospektiga ning et fondi kohta on koostatud prospekt.

 (3) Prospektile lisatud lihtsustatud prospekt peab olema prospektist eraldatav.

 (4) Lihtsustatud prospekt koostatakse iga fondivalitseja poolt valitsetava fondi kohta eraldi.

 (5) Iga fondi eriliigilise osaku kohta võib koostada eraldi lihtsustatud prospekti.

§ 15.  Fondi iseloomu lühikirjeldus

  Fondi kohta näidatakse lihtsustatud prospektis:
 1) fondi nimetus ja olemasolul fondi logo;
 2) fondi juriidiline vorm;
 3) fondi liik vastavalt seaduse §-dele 2–5 ja 252–254;
 4) fondi moodustamise kuupäev ning riik, kus fond on registreeritud;
 5) tähtajalise fondi tähtaeg, kui see on ette nähtud;
 6) fondi üle järelevalvet teostava asutuse nimetus või isiku nimi;
 7) fondivalitseja ärinimi, asu- ja tegevuskoha aadress, kui viimane erineb asukoha aadressist;
 8) depositooriumi ärinimi, asu- ja tegevuskoha aadress, juhul kui viimane erineb asukoha aadressist;
 9) fondi audiitori nimi;
 10) isiku, kes turustab fondi osakuid, nimi või ärinimi, asu- ja tegevuskoha aadress, juhul kui viimane erineb asukoha aadressist;
 11) fondi vara puhasväärtuse arvutamise ja avalikustamise kord ning sagedus, sealhulgas puhasväärtuse avalikustamise kellaaeg;
 12) teave selle kohta, millise kuupäeva seisuga on lihtsustatud prospektis sisalduvad andmed esitatud;
 13) teave eriliigiliste osakute olemasolu kohta ning lühikokkuvõte eriliigiste osakute erinevusest.

§ 16.  Üldteave fondi investeerimiseesmärkide ja investeerimispoliitika kohta

 (1) Lihtsustatud prospektis peab sisalduma selgesti eristatav teave fondi investeerimiseesmärkide ning investeerimispoliitika kohta.

 (2) Lihtsustatud prospekt peab sisaldama §-s 4 sätestatud andmeid fondi investeerimiseesmärkidest ja tüüpinvestori kirjeldust.

 (3) Lihtsustatud prospektis sätestatakse fondi investeerimispoliitika lühike kirjeldus, kus antakse ülevaade, millistesse väärtpaberitesse ja muudesse varadesse, regioonidesse, majandusharudesse ning mis liiki emitentidesse fondi vara võib ja kavatsetakse fondi tingimuste kohaselt investeerida.

 (4) Prospektis näidatakse lisaks lõigetes 2 ja 3 sätestatule vähemalt alljärgnevad andmed fondi investeerimispoliitika kohta:
 1) viide sellele, et investeerimispoliitika põhiprintsiibid sisalduvad fondi tingimustes;
 2) viide sellele, et ülevaade seadusest või fondi tingimustest tulenevate investeerimispiirangute ja riskide hajutamise reeglite kohta sisaldub prospektis ning fondi tingimustes;
 3) viide sellele, kas fond investeerib oma vara muudesse varadesse lisaks rahaturuinstrumentidele ja reguleeritud turul kaubeldavatele väärtpaberitele või järgib aktsia- või võlakirjaindeksit;
 4) kui fondi arvel tehakse tehinguid tuletisväärtpaberitega, siis teave selle kohta, kas nimetatud tehinguid kasutatakse riskide maandamiseks või fondi investeerimiseesmärkide saavutamiseks ning samuti lühikirjeldus tuletisväärtpaberite kasutamise võimalikust mõjust §-s 7 sätestatud fondi riskitasemele.

§ 17.  Üldteave fondi riskitaseme ning eelmiste perioodide tootluse kohta

 (1) Lihtsustatud prospekt peab sisaldama §-s 6 sätestatud andmeid eelmiste perioodide tootluse kohta.

 (2) Lihtsustatud prospektis antakse fondi riskitaseme lühikirjeldus. Lihtsustatud prospekt peab sisaldama viidet sellele, et kõikide riskide täpsem kirjeldus on sätestatud prospektis, ja sellele, et investeeringu väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning osakute tagasivõtmisel ei pruugi osakuomanik tagasi saada esialgselt investeeritud summat, välja arvatud juhul, kui garanteeritud fondi garanteerimise tingimused näevad ette teisiti.

§ 18.  Teave tasude ja kulude kohta

  Lihtsustatud prospektis näidatakse:
 1) fondi osakute väljalaske- ja tagasivõtmistasud ning § 11 lõikes 5 sätestatud teave;
 2) paragrahvi 11 lõikes 1 sätestatud teave;
 3) võimaluse korral lühike ülevaade § 11 lõigetes 2 ja 3 sätestatud teabest koos viitega sellele, et täpsem informatsioon sisaldub prospektis.

§ 19.  Teave fondi osakute turustamise kohta

  Fondi osakute turustamise kohta näidatakse lihtsustatud prospektis:
 1) viis, kuidas saab osakuid omandada ning kuidas neid tagasi võetakse;
 2) asukoht, kus saab osakuid omandada ning kus neid tagasi võetakse;
 3) eri liiki osakute puhul teave osakute vahetamise võimaluste ning sellega seotud tasude kohta;
 4) miinimumarvu osakute omandamise nõudmise korral teave selle kohta;
 5) ülevaade osakute väljalaske- ja tagasivõtmishindade avalikustamise viisist, kohtadest ja sagedusest, sealhulgas riikidest, kus fondi osakuid turustatakse. Ülevaade peab sisaldama loetelu riikidest, kus fondi osakuid turustatakse, loetelu selliste riikide suurematest ajalehtedest, kus avalikustatakse fondi osakute väljalaske- ja tagasivõtmishinnad, ning veebilehekülg või veebileheküljed, kus avalikustatakse teave fondi kohta.

§ 20.  Täiendav teave

  Lihtsustatud prospektis sätestatakse:
 1) teave osakuomanikele fondi tulu arvelt tehtavate väljamaksete või selle arvel uute osakute väljalaskmise kohta;
 2) teave selle kohta, kus on kättesaadavad fondi tingimused, prospekt, lihtsustatud prospekt, aasta- ja poolaastaaruanded;
 3) ülevaade fondist saadavale tulule kohalduvast maksusüsteemist, samuti viide sellele, et igale investorile kohalduv maksusüsteem võib sõltuda investori residentsusest, juriidilisest vormist ja muudest taolistest asjaoludest;
 4) kui välisriigis asutatud fondil on erinevaid alafonde või investeerimisüksusi, siis nende alafondide või investeerimisüksuste osakute omandamise, vahetamise ja tagasivõtmise kord ning tasud.

3. peatükk RAKENDAMINE 

§ 21.  Rakendussäte

  Enne käesoleva määruse jõustumist Finantsinspektsioonis registreeritud prospektid viiakse käesoleva määrusega kooskõlla hiljemalt 2004. aasta 1. novembriks.

Taavi VESKIMÄGI
Minister

Aare JÄRVAN
Kantsler

/otsingu_soovitused.json