Teksti suurus:

Õhusõiduki meeskonnaliikme sertifikaadi vorm ja väljaandmise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.09.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2004, 127, 1969

Õhusõiduki meeskonnaliikme sertifikaadi vorm ja väljaandmise kord

Vastu võetud 17.09.2004 nr 180

Määrus kehtestatakse « Lennundusseaduse» (RT I 1999, 26, 376; 2001, 87, 525; 2002, 47, 297; 61, 375; 63, 387; 2003, 23, 138 ja 143; 88, 594; 2004, 25, 169; 30, 208) § 23 2 lõike 3 alusel.

§1. Määruse reguleerimisala

Määrus sätestab õhusõiduki meeskonnaliikme sertifikaadi vormi ja väljaandmise korra.

§2. Õhusõiduki meeskonnaliikme sertifikaadi väljaandja

Õhusõiduki meeskonnaliikme sertifikaadi (edaspidi sertifikaat) annab õhusõiduki meeskonnaliikmetele välja Lennuamet tulenevalt Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Konventsiooni lisast 9 «Protseduuride lihtsustamine» ja Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni dokumendist nr 9303 «Masinloetavad reisidokumendid» osast 3.

§3. Õhusõiduki meeskonnaliikme sertifikaadi taotlemine

(1) Eestis registreeritud lennuettevõtja töötajale sertifikaadi väljaandmise otsustab Lennuamet lennuettevõtja kirjaliku taotluse alusel lähtudes «Lennundusseadusest».

(2) Sertifikaadi taotluses esitatakse alljärgnevad andmed õhusõiduki meeskonnaliikme kohta:
1) ees- ja perekonnanimi (isikut tõendavas dokumendis kajastuv nimi);
2) sünniaeg;
3) sugu;
4) kodakondsus;
5) tööandja ja ametikoht;
6) tähtajalise elamisloa ning vajadusel ka tööloa kehtivusaeg, kui isik on Eestis tähtajalist elamisluba omav välismaalane.

(3) Taotlusele lisatakse:
1) isiku allkirja näidis;
2) värvifoto mõõtmetega 40×50 mm (fotol isik otsevaates, ilma peakatteta, erariietes ning heledal taustal);
3) tööandja kinnitus isiku suhtes läbi viidud taustakontrolli kohta;
4) koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest (sh koopia isikutunnistusest või elamis- ja tööloa kleebisest, kui isik on Eestis elamisluba omav välismaalane).

§4. Õhusõiduki meeskonnaliikme sertifikaadi vorm ja tehniline kirjeldus

(1) Sertifikaadi vorm on toodud lisas.

(2) Sertifikaat on ümarate nurkadega plastikkaart mõõtmetega 54,0×85,6 mm vastavalt Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni dokumendi nr 9303 osa 3 standardile.

(3) Sertifikaadi esi- ja tagakülg on helesinistes värvitoonides. Masinloetava riba osa sertifikaadi tagaküljel on valge.

(4) Sertifikaadi esikülje ülaosas on musta värviga kirjutatud «ESTONIA» ja «CREW MEMBER CERTIFICATE». Esikülje vasakus servas on väli skaneeritud foto jaoks.

(5) Sertifikaadi esiküljel on inglise keeles esitatud järgmised andmeväljad:
1) dokumendi kasutaja ees- ja perekonnanimi, sugu, kodakondsus, sünniaeg, tööandja ja ametikoht;
2) dokumendi number ja kehtivusaeg;
3) dokumendi kasutaja allkiri.

(6) Sertifikaadi tagaküljel on esitatud järgmised andmeväljad:
1) sertifikaadi väljaandmise koht;
2) väljaandja asutuse nimetus (Estonian CAA), pitsat ja peadirektori allkiri.

(7) Sertifikaadi tagaküljel on inglise keeles märge selle kohta, et dokumendi kasutajal on dokumendi kehtivusajal alati õigus Eestisse tagasi pöörduda (The holder may, at all times, re-enter REPUBLIC OF ESTONIA upon production of this certificate, within the period of validity).

(8) Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni dokumendi nr 9303 osa 3 standardite alusel struktureeritud andmed dokumendi ja selle kasutaja kohta (ISO 7501-3):
1) dokumendi liik;
2) väljaandja riigi kood (EST);
3) dokumendi number;
4) dokumendi kasutaja sünniaeg;
5) dokumendi kasutaja sugu;
6) dokumendi kehtivuse viimane kuupäev;
7) dokumendi kasutaja kodakondsus;
8) dokumendi kasutaja perekonnanimi;
9) dokumendi kasutaja eesnimi.

§5. Õhusõiduki meeskonnaliikme sertifikaadi väljaandmine ning väljaantud sertifikaatide üle arvestuse pidamine

(1) Lennuamet annab sertifikaadi välja, kui lennuettevõtja töötaja vastab seaduses ettenähtud nõuetele. Kahtluse korral esitatakse lennuettevõtjale sertifikaadi väljaandmise vajaduse kontrollimiseks kirjalik järelepärimine.

(2) Lennuamet vormistab sertifikaadi kümne tööpäeva jooksul § 3-s loetletud andmete ja dokumentide esitamise päevast arvates.

(3) Lennuamet annab välja sertifikaadi kehtivusajaga kuni viis aastat. Tähtajalist elamisluba omavale õhusõiduki meeskonnaliikmele väljaantava sertifikaadi kehtivusaeg ei tohi ületada tema tähtajalise elamisloa kehtivusaega.

(4) Lennuamet väljastab sertifikaadi õhusõiduki meeskonnaliikmele või tema tööandja esindajale allkirja vastu sertifikaadi valguskoopial. Allkirjale lisatakse sertifikaadi väljastamise kuupäev.

(5) Sertifikaadile antakse number dokumendi vormistamise ajalises järjestuses. Dokumendi liigi tunnuseks on numbrikombinatsioonis täht D.

Minister Andrus ANSIP

Kantsler Marika PRISKE

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. septembri 2004. a määruse nr 180 «Õhusõiduki meeskonnaliikme sertifikaadi vorm ja väljaandmise kord»
lisa

/otsingu_soovitused.json