Teksti suurus:

Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuded

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.09.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.02.2009
Avaldamismärge:RTL 2004, 127, 1967

Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuded

Vastu võetud 13.09.2004 nr 51

Määrus kehtestatakse «Noorsootöö seaduse» (RT I 1999, 27, 392; 2002, 53, 336; 61, 375; 90, 521; 2004, 27, 179) § 10 lõike 3 ja § 15 lõike 5 alusel.

§1. Reguleerimisala

Käesolev määrus sätestab noortelaagri ja projektlaagri (edaspidi laager) juhatajate ja kasvatajate kvalifikatsiooninõuded.

§2. Laagri juhataja kvalifikatsiooninõuded

Laagri juhataja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) pedagoogiline, noorsootöö või sotsiaaltöö alane kõrg- või keskeriharidus ja Eesti Noorsootöö Keskuse (edaspidi ENTK) juures tegutseva eksamikomisjoni viimase viie aasta jooksul väljastatud tunnistus eksami sooritamise kohta § 4 lõikes 2 nimetatud teemadel või
2) vähemalt keskharidus ja ENTK juures tegutseva eksamikomisjoni viimase viie aasta jooksul väljastatud tunnistus eksami sooritamise kohta § 4 lõigetes 2 ja 3 nimetatud teemadel ning vähemalt kolmeaastane töökogemus laagri kasvatajana.

§3. Laagri kasvataja kvalifikatsiooninõuded

Laagri kasvataja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) pedagoogiline, noorsootöö või sotsiaaltöö alane kõrg- või keskeriharidus ja ENTK juures tegutseva eksamikomisjoni viimase viie aasta jooksul väljastatud tunnistus eksami sooritamise kohta § 5 lõikes 2 nimetatud teemadel või
2) muu kõrg- või keskeriharidus ja ENTK juures tegutseva eksamikomisjoni viimase viie aasta jooksul väljastatud tunnistus eksami sooritamise kohta § 5 lõigetes 2 ja 3 nimetatud teemadel või
3) vähemalt keskharidus ja ENTK juures tegutseva eksamikomisjoni viimase viie aasta jooksul väljastatud tunnistus eksami sooritamise kohta § 5 lõigetes 2, 3 ja 4 nimetatud teemadel.

§4. Laagri juhataja eksamiteemad

(1) Laagri juhataja eksam hõlmab kahte teemat:
1) turvalisus laagris;
2) laagri juhataja töö.

(2) Teema «Turvalisus laagris» puudutab võimalikke ohte ja riske laagris ning nende vältimist ja koosneb järgmistest alateemadest:
1) laagritegevust puudutav seadusandlus;
2) erivajadustega laps laagris.

(3) Teema «Laagri juhataja töö» puudutab laagrile seatud eesmärkide saavutamiseks vajalikke teadmisi ja oskusi ning koosneb järgmistest alateemadest:
1) pedagoogika alused;
2) laagri töö organiseerimine, planeerimine ja juhtimine;
3) konfliktsituatsioonide lahendamine.

§5. Laagri kasvataja eksamiteemad

(1) Laagri kasvataja eksam hõlmab kolme teemat:
1) turvalisus laagris;
2) pedagoogika;
3) laagri kasvataja töö.

(2) Teema «Turvalisus laagris» puudutab võimalikke ohte ja riske laagris ning nende vältimist ja koosneb järgmistest alateemadest:
1) laagritegevust puudutav seadusandlus kasvatajat puudutavas osas;
2) erivajadustega laps laagris.

(3) Teema «Pedagoogika» käsitleb lapse arengu iseärasusi.

(4) Teema «Laagri kasvataja töö» puudutab laagrile seatud eesmärkide saavutamiseks vajalikke teadmisi ja oskusi ning koosneb järgmistest alateemadest:
1) grupi juhtimine;
2) meeskonnatöö;
3) konfliktsituatsioonide lahendamine;
4) ürituste korraldamine;
5) mängu juhtimine ja mängujuhtimise metoodika.

§6. Kvalifikatsiooninõuete täitmiseks vajalik eksam

(1) Paragrahvides 2 ja 3 nimetatud eksami viib läbi ENTK.

(2) Eksami sooritamist tõendava tunnistuse vormi ja eksami korra kehtestab ENTK direktor, kooskõlastades nimetatud dokumendi Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonnaga.

(3) Eksam koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Eksami teoreetiline osa on kirjalik. Eksam loetakse sooritatuks, kui eksami tegija vastab õigesti vähemalt 80 protsendile küsimustest ja sooritab edukalt praktilised ülesanded.

§7. Üleminekusäte

Isikud, kes on omandanud haridusministri 5. aprilli 1999. a määruse nr 24 «Noortelaagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuete kinnitamine» (RTL 1999, 63, 840; 2000, 43, 609) alusel väljastatud tunnistuse käesoleva määruse jõustumisele eelneva viie aasta jooksul, peavad sooritama käesolevale määrusele vastava tunnistuse saamiseks eksami järgmiselt:
1) noortelaagri juhataja, kes on töötanud määruse jõustumisele eelneva viie aasta jooksul vähemalt 30 päeva noortelaagri juhatajana, peab sooritama eksami ENTK juures tegutsevas eksamikomisjonis § 4 lõikes 2 nimetatud teemadel;
2) noortelaagri kasvataja, kes on töötanud määruse jõustumisele eelneva viie aasta jooksul vähemalt 24 päeva noortelaagri kasvatajana, peab sooritama eksami ENTK juures tegutsevas eksamikomisjonis § 5 lõikes 2 nimetatud teemadel.

§8. Rakendussäte

Haridusministri 5. aprilli 1999. a määrus nr 24 «Noortelaagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuete kinnitamine» tunnistatakse kehtetuks.

Minister Toivo MAIMETS

Kantsler Jaan KALLAS

/otsingu_soovitused.json