Teksti suurus:

Paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest eralduvate vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide, lenduvate orgaaniliste ühendite ja ammoniaagi heidete summaarsed piirkogused ja nende saavutamise tähtajad

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.09.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.08.2012
Avaldamismärge:RT I 2004, 68, 472

Paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest eralduvate vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide, lenduvate orgaaniliste ühendite ja ammoniaagi heidete summaarsed piirkogused ja nende saavutamise tähtajad1

Vastu võetud 20.09.2004 nr 299

Määrus kehtestatakse «Välisõhu kaitse seaduse» (RT I 2004, 43, 298) § 52 lõike 1 alusel.

§ 1. Paiksete ja liikuvate saasteallikate heidete summaarsed piirkogused

(1) Alates 1. jaanuarist 2010. a on Eesti paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest välisõhku eralduvate järgmiste saasteainete heidete summaarsed piirkogused järgmised:
1) vääveldioksiid (SO2) – 100 000 tonni kalendriaastas;
2) lämmastikoksiidid (NOx = NO + NO2, ümberarvutatuna NO2-ks) – 60 000 tonni kalendriaastas;
3) lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ-d) – 49 000 tonni kalendriaastas;
4) ammoniaak (NH3) – 29 000 tonni kalendriaastas.

(2) Lõikes 1 nimetatud piirkoguste hulka ei kuulu rahvusvaheliste mere- ja õhuliinide laevadest ja lennukitest (välja arvatud lennukite õhkutõusmisel ja maandumisel) eralduvad heited.

§ 2.  Põlevkivi kasutavate suurte põletusseadmete vääveldioksiidi heite summaarne piirkogus

Alates 1. jaanuarist 2012. a on põlevkivi kasutavatest suurtest põletusseadmetest välisõhku eralduva vääveldioksiidi heite summaarne piirkogus 25 000 tonni kalendriaastas.

§ 3. Lubade andmisel heidete summaarsete piirkoguste arvestamine

Paragrahvides 1 ja 2 esitatud saasteainete heidete summaarsed piirkogused võtab keskkonnakompleksloa ja välisõhu saasteloa andja aluseks lubade andmisel.

§ 4. Heidete koondandmed

Keskkonnaministeerium kogub ja koondab Eesti paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest eralduvate saasteainete tegelike summaarsete heidete andmed iga kalendriaasta kohta.

§ 5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 30. septembril 2004. a.
_____________________
1 Euroopa Parlamendi ja EL nõukogu direktiiv 2001/81/EÜ teatud saasteainete riiklike piirnormide kohta (EÜT L 309, 27.11.2001, lk 22–30), muudetud 2003. aasta Euroopa Liidu ühinemise lepinguga (RT II 2004, 3, 8)

Peaminister Juhan PARTS

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json