Teksti suurus:

Euroopa Ühenduse algatuse EQUAL vahendite taotlemise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.03.2007
Avaldamismärge:RT I 2004, 69, 491

Euroopa Ühenduse algatuse EQUAL vahendite taotlemise kord

Vastu võetud 21.09.2004 nr 301

Määrus kehtestatakse « Struktuuritoetuse seadus» (RT I 2003, 82, 552) § 30 lõike 6 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Määruse reguleerimisala

(1) Määrus sätestab «Struktuuritoetuse seaduse» § 2 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud «Euroopa Ühenduse algatuse EQUAL vahendite kasutamise programmi» (edaspidi programm) vahendite taotlemise korra.

(2) Määrusele kohaldatakse «Haldusmenetluse seaduse» (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117; 78, 527) sätteid, arvestades käesoleva määruse erisusi.

§2. Terminid

(1) Arengupartnerluse kokkulepe käesoleva määruse tähenduses on kirjalikus vormis sõlmitud leping, millega toetuse saaja ja projekti partnerid kohustuvad tegema koostööd, et viia ellu toetuse taotluses kirjeldatud projekt.

(2) Projekti partner käesoleva määruse tähenduses on isik või asutus, kes on üheks arengupartnerluse kokkuleppe pooleks.

(3) Rahvusvahelise koostöö kokkulepe käesoleva määruse tähenduses on lõikes 1 nimetatud arengupartnerluse kokkuleppe poolte ja vähemalt ühe muus Euroopa Liidu liikmesriigis EQUALi vahenditest toetust saava isiku ning tema partnerite vahel sõlmitud kirjalik kokkulepe, mille alusel kõik rahvusvahelise koostöö kokkuleppe pooled kohustuvad tegema koostööd, et aidata kaasa EQUALi eesmärkide elluviimisele kokkuleppe poolte asukohariikides. Rahvusvahelise koostöö kokkulepe peab olema heaks kiidetud kõigi vastavate liikmesriikide korraldusasutuste poolt.

§3. Struktuuritoetuse eesmärk

Struktuuritoetuse (edaspidi toetus) andmise eesmärk on uute meetmete väljaarendamine tööturuga seotud diskrimineerimisvormide ja ebavõrdsuse vähendamiseks.

§4. Toetatavad tegevused

(1) Programmi raames toetatakse tegevusi kolme teema raames:
1) tööturule tulemise või naasmise hõlbustamine neile, kel on raskusi avatud tööturule integreerumise või reintegreerumisega (edaspidi teema A);
2) töö- ja pereelu ühitamine ning tööturult lahkunud inimeste reintegreerimine läbi paindlike ja efektiivsete töökorraldusvormide ning toetavate teenuste arendamise (edaspidi teema G);
3) asüülitaotlejate sotsiaalse ja tööalase integratsiooni toetamine (edaspidi teema I).

(2) Teemade raames toetatakse tegevusi, mis on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 1784/1999/EÜ Euroopa Sotsiaalfondi kohta (ELT L 213, 13.08.1999, lk 5–8) artiklitega 3 ja 5.

§5. Toetus ja toetuse määr

(1) Toetust antakse maksimaalselt 95% projekti abikõlblikest kogukuludest.

(2) Toetuse taotleja omafinantseering või projekti kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 5% projekti abikõlblikest kogukuludest.

(3) Teemade A ja G raames antakse toetust projektidele, mille abikõlblikud kogukulud on vähemalt 3 000 000 Eesti krooni.

(4) Kui toetuse andmine on riigiabi «Konkurentsiseaduse» (RT I 2001, 56, 332; 93, 565; 2002, 61, 375; 63, 387; 82, 480; 87, 505; 102, 600; 2003, 23, 133; 2004, 25, 168) § 30 lõike 1 tähenduses, järgitakse Euroopa Komisjoni määruses 2204/2002/EÜ, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist tööhõivealase riigiabi suhtes (ELT L 337, 13.12.2002, lk 3–14), ja Euroopa Komisjoni määruses 68/2001/EÜ, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist koolitusabi suhtes (ELT L 10, 13.01.2001, lk 20–29), mida on muudetud Euroopa Komisjoni määrusega 363/2004/EÜ (ELT L 63, 28.02.2004, lk 20–21), ja Euroopa Komisjoni määruses 70/2001/EÜ, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele antava riigiabi suhtes (ELT L 10, 13.01.2001, lk 33–42), mida on muudetud Euroopa Komisjoni määrusega 364/2004/EÜ (ELT L 63, 28.02.2004, lk 22–29), sätestatud tingimusi ning Euroopa Komisjoni määrust 69/2001/EÜ, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes.

(5) Toetusi antakse lähtudes programmis sätestatud eelarvest ning eelarve teemadevahelisest jaotusest.

2. peatükk
TAOTLUSE MENETLEMINE

§6. Taotlusvooru väljakuulutamine

(1) Teade taotlusvooru väljakuulutamise kohta §-s 4 nimetatud teemade lõikes avaldatakse vähemalt ühes eestikeelses ja ühes venekeelses üleriigilise levikuga päevalehes vähemalt kaks korda arvestusega, et toetuse taotlejale jääks taotluse esitamiseks aega vähemalt 30 päeva, alates esimese teate avaldamisest päevalehes, ning internetis aadressidel www.tta.ee, www.sm.ee ja www.struktuurifondid.ee.

(2) Taotlusvooru väljakuulutamise teade peab sisaldama vähemalt toetatavate tegevuste loetelu, toetuse taotluse esitamise tähtpäeva ja viidet sellele, et toetuse taotlemise kohta saab lisateavet Tööturuametist.

§7. Taotluse esitamine

Taotleja esitab toetuse saamiseks Tööturuametile taotlusvooru väljakuulutamise teates nimetatud tähtpäevaks kirjaliku taotluse ja selle koopia ning edastab samaks kuupäevaks Tööturuametile taotluse ka elektrooniliselt.

§8. Taotlejale esitatavad nõuded

(1) Toetust võib taotleda juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja, riigiasutus või kohaliku omavalitsuse asutus:
1) kellel on olemas projekti teostamiseks vajalikud vahendid;
2) kes omab projekti teostamiseks vajalikku kogemust;
3) kes on tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta;
4) kes omab kinnitust § 5 lõikes 2 nimetatud finantseeringu olemasolu kohta;
5) kelle enda ega tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust;
6) kellel taotluse esitamise hetkel ei ole maksuvõlga riiklike maksude osas;
7) kellel on vähemalt üks partner § 2 lõike 2 tähenduses.

(2) Lõike 1 punktis 7 nimetatud partner peab vastama lõike 1 punktides 1 ja 2 ning 5 ja 6 sätestatud nõuetele.

§9. Taotleja vastavaks tunnistamine

(1) Tööturuamet kontrollib 10 tööpäeva jooksul § 6 lõikes 2 nimetatud taotluse esitamise tähtpäevast alates taotleja ja partneri vastavust §-s 8 sätestatud nõuetele.

(2) Taotleja tunnistatakse vastavaks, kui taotleja ja partner vastavad kõigile §-s 8 sätestatud nõuetele.

(3) Taotleja tunnistatakse mittevastavaks ja tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus, kui taotleja või partner ei vasta kas või ühele §-s 8 sätestatud nõuetest.

§10. Taotlusele esitatavad nõuded

(1) Taotlus peab olema lisas 1 toodud vormi kohane ja sellele tuleb lisada järgmised dokumendid:
1) tõendid taotlejal ja partneril maksuvõlgnevuste puudumise kohta, mis ei ole taotluse esitamise hetkel vanemad kui 30 päeva;
2) auditeerimise kohustusega taotleja viimase majandusaasta aruanne audiitori järeldusotsusega;
3) auditeerimise kohustusega partneri viimase majandusaasta aruanne audiitori järeldusotsusega, kui partner on tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta;
4) auditeerimise kohustuseta taotleja viimase majandusaasta aruanne;
5) auditeerimise kohustuseta partneri viimase majandusaasta aruanne, kui partner on tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta;
6) kassapõhise raamatupidamisega füüsilisest isikust ettevõtjast taotleja või partneri viimase majandusaasta tulude ja kulude koond;
7) füüsilisest isikust ettevõtjast taotleja või partneri maksukohustuslasena Maksu- ja Tolliametis registreerimise tõendi koopia juhul, kui füüsilisest isikust ettevõtja ei ole kantud äriregistrisse;
8) projekti teostamiseks vajalike tegevuste läbiviimiseks vajalike tegevuslubade, litsentside ja tunnistuste koopiad;
9) tõend § 5 lõikes 2 nimetatud finantseeringu olemasolu kinnituseks;
10) vähese tähtsusega abi teatis juhul, kui taotleja või partner on kolme taotlemisele eelnenud aasta jooksul saanud vähese tähtsusega abi.

(2) Taotlus on nõuetekohane kui:
1) toetust taotletakse ühe §-s 4 nimetatud teema raames;
2) toetust taotletakse §-s 5 sätestatud määras;
3) toetust taotletakse abikõlblike kulutuste tegemiseks;
4) toetatav tegevus lõpetatakse hiljemalt 31. juuliks 2008. a;
5) taotlus on vormikohane ja sisaldab nõutud andmeid;
6) taotlusele on lisatud kõik lõikes 1 nimetatud dokumendid;
7) taotluse on allkirjastanud allkirjaõigust omavad isikud.

§11. Taotluse vastavaks tunnistamine

(1) Tööturuamet kontrollib 10 tööpäeva jooksul § 6 lõikes 2 nimetatud tähtpäevast alates taotluse vastavust §-s 10 sätestatud nõuetele.

(2) Kui taotleja jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotlusel on muid puudusi, määrab Tööturuamet taotlejale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmise korral võib Tööturuamet jätta taotluse läbi vaatamata ning teha taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

(3) Taotlus tunnistatakse vastavaks, kui taotlus vastab kõigile §-s 10 sätestatud nõuetele.

(4) Taotlus tunnistatakse mittevastavaks ja tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus, kui taotlus ei vasta kas või ühele §-s 10 sätestatud nõuetest.

§12. Taotluse hindamine teemade lõikes

(1) Tööturuamet korraldab vastavaks tunnistatud taotluste hindamise. Tööturuamet kaasab taotluste hindamisele eksperte, kusjuures iga taotlust hindab vähemalt kaks eksperti. Projekti regionaalse ja riikliku tähtsuse hindamiseks võib Tööturuamet kaasata maakondlikke ja üleriigilisi tööhõivenõukogusid.

(2) Vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse hindamislehe alusel (lisa 2) järgmiste hindamiskriteeriumide lõikes:
1) projekti asjakohasus ja sobivus teemaga ning vastavus programmile ja toetuse eesmärkidele – maksimaalselt 20 punkti;
2) projekti metoodika – maksimaalselt 40 punkti;
3) toetuse taotleja ja partnerite suutlikkus projekti ellu viia – maksimaalselt 14 punkti;
4) projekti mõju – maksimaalselt 6 punkti;
5) projekti eelarve ja kulude põhjendatus – maksimaalselt 15 punkti;
6) projekti jätkusuutlikkus – maksimaalselt 5 punkti.

(3) Hindamise tulemusel saadud punktid summeeritakse ning saadud tulemuste alusel koostatakse taotluste paremusjärjestused teemade lõikes. Paremusjärjestuste moodustamisel võetakse aluseks hindamiskriteeriumi lõikes antud punktide aritmeetiline keskmine.

§13. Taotluse rahuldamine

(1) Rahuldamisele kuuluvad hindamise tulemusel moodustatud pingerea alusel teemade lõikes parimad taotlused, mis on kogunud vähemalt 60 punkti ja mille rahastamise summa ei ületa teema rahastamise eelarvet. Ülejäänud taotluste suhtes tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsused.

(2) Tööturuamet teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 90 päeva jooksul § 6 lõikes 2 nimetatud taotluse esitamise tähtpäevast.

§14. Taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise otsus

(1) Taotluse rahuldamise otsuses märgitakse vähemalt:
1) otsuse tegija;
2) otsuse kuupäev ja number;
3) otsuse tegemise alused;
4) toetuse saaja;
5) toetatava projekti nimetus;
6) toetuse suurus Eesti kroonides ning selle osakaal projekti abikõlblikes kogukuludes;
7) kulude abikõlblikkuse algus- ja lõppkuupäev;
8) toetuse saaja kohustused ja toetuse kasutamise tingimused;
9) arengupartnerluse kokkuleppe ja rahvusvahelise koostöö kokkuleppe esitamise tähtpäev;
10) seirearuannete esitamise tähtpäevad;
11) otsuse vaidlustamise kord.

(2) Taotluse rahuldamata jätmise otsuses märgitakse vähemalt:
1) otsuse tegija;
2) otsuse kuupäev ja number;
3) otsuse tegemise alused;
4) toetuse taotleja;
5) projekti, millele toetust taotleti, nimetus;
6) taotluse rahuldamata jätmise põhjendus;
7) otsuse vaidlustamise kord.

(3) Tööturuamet saadab taotleja ja taotluse vastavaks tunnistamise ning taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotlejale ja partnerile 5 tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast alates.

3. peatükk
ARENGUPARTNERLUSE KOKKULEPPE HEAKSKIITMINE

§15. Arengupartnerluse kokkuleppe esitamine

(1) Toetuse saaja esitab hiljemalt taotluse rahuldamise otsuses märgitud tähtpäevaks Tööturuametile arengupartnerluse kokkuleppe § 2 tähenduses.

(2) Kui toetuse saaja jätab arengupartnerluse kokkuleppe otsuses märgitud tähtpäevaks mõjuval põhjusel esitamata, võib Tööturuamet toetuse saaja taotlusel tähtaja ennistada.

(3) Kui toetuse saaja ei esita arengupartnerluse kokkulepet, tehakse toetuse maksmise lõpetamise otsus.

§16. Nõuded arengupartnerluse kokkuleppele

(1) Arengupartnerluse kokkulepe koosneb vormikohasest arengupartnerluse kokkuleppest ja sellele lisatud rahvusvahelise koostöö kokkuleppest § 2 lõike 3 tähenduses.

(2) Arengupartnerluse kokkulepe on nõuetekohane, kui:
1) see on sõlmitud toetuse taotluses kirjeldatud projekti elluviimiseks ning vastab § 2 lõikes 1 toodud tunnustele;
2) selles on kehtestatud toetuse saaja ja partnerite kohustused ning vastutus;
3) see sisaldab projekti eelarvet määruse lisas 4 sätestatud vormis;
4) selle eelarve ei ületa toetuse taotluses esitatud eelarveprognoosi;
5) see on vormikohane;
6) arengupartnerluse kokkuleppe poolte kohustused peavad olema täidetud 31. juuliks 2008. a;
7) selle on allkirjastanud allkirjaõigust omavad isikud;
8) sellele on lisatud rahvusvahelise koostöö kokkulepe, mille on heaks kiitnud kõik vastavate riikide korraldusasutused.

§17. Arengupartnerluse kokkuleppe heakskiitmine

(1) Tööturuamet kontrollib 10 tööpäeva jooksul arengupartnerluse kokkuleppe saamise päevast alates arengupartnerluse kokkuleppe vastavust §-des 2 ja 16 kehtestatud nõuetele.

(2) Kui arengupartnerluse kokkulepe vastab §-des 2 ja 16 sätestatud nõuetele, teeb Tööturuamet arengupartnerluse kokkuleppe heakskiitmise otsuse.

(3) Tööturuamet võib teha ettepaneku arengupartnerluse kokkuleppes sisalduva puuduse kõrvaldamiseks, selgitades, et puuduste kõrvaldamise tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmise korral võib Tööturuamet teha toetuse maksmise lõpetamise otsuse.

(4) Arengupartnerluse kokkulepe tunnistatakse mittevastavaks ja tehakse toetuse maksmise lõpetamise otsus, kui arengupartnerluse kokkulepe ei vasta kas või ühele §-des 2 või 16 sätestatud nõuetest.

§18. Arengupartnerluse kokkuleppe heakskiitmise ja toetuse maksmise lõpetamise otsus

(1) Arengupartnerluse kokkuleppe heakskiitmise otsuses märgitakse vähemalt:
1) otsuse tegija;
2) otsuse kuupäev ja number;
3) otsuse tegemise alused;
4) toetuse saaja;
5) toetatava arengupartnerluse kokkuleppe nimetus;
6) toetuse suurus Eesti kroonides ning selle osakaal projekti abikõlblikes kogukuludes;
7) kulude abikõlblikkuse algus- ja lõppkuupäev;
8) toetuse saaja kohustused ja toetuse kasutamise tingimused;
9) aruannete esitamise tähtajad;
10) otsuse vaidlustamise kord.

(2) Toetuse maksmise lõpetamise otsuses märgitakse vähemalt:
1) otsuse tegija;
2) otsuse kuupäev ja number;
3) otsuse tegemise alused;
4) toetuse saaja;
5) toetatava projekti nimetus;
6) toetuse maksmise lõpetamise põhjendus;
7) otsuse vaidlustamise kord.

(3) Tööturuamet saadab arengupartnerluse kokkuleppe heakskiitmise otsuse või toetuse maksmise lõpetamise otsuse taotlejale ja partnerile 5 tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast alates.

§19. Uue partneri kaasamine

(1) Toetuse saaja võib pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist kuni arengupartnerluse kokkuleppe heakskiitmiseni kaasata toetuse taotluses kirjeldatud projekti teostamisele uusi partnereid, kes kaasatakse lepingupoolena ka arengupartnerluse kokkuleppesse.

(2) Lõikes 1 nimetatud partner peab vastama kõigile § 8 lõikes 2 sätestatud nõuetele.

(3) Toetuse saaja esitab koos arengupartnerluse kokkuleppega lõikes 1 nimetatud partneri kohta § 10 lõike 1 punktides 1–5 nimetatud dokumendid.

(4) Tööturuamet tunnistab 10 tööpäeva jooksul arengupartnerluse kokkuleppe saamise päevast alates partneri vastavaks, kui partner vastab kõigile lõikes 2 sätestatud nõuetele ja toetuse saaja on esitanud kõik lõikes 3 nimetatud dokumendid ning need sisaldavad nõutud andmeid.

(5) Kui partner ei vasta kõigile lõikes 2 sätestatud nõuetele, võib Tööturuamet teha ettepaneku jätta partner kaasamata, selgitades, et mittevastava partneri kaasamise puhul võib Tööturuamet teha toetuse maksmise lõpetamise otsuse.

(6) Kui toetuse saaja ei esita kõiki lõikes 3 nimetatud dokumente või esitatud dokumendid ei sisalda nõutud andmeid, võib Tööturuamet teha ettepaneku puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et puuduste kõrvaldamise tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel korral võib Tööturuamet teha toetuse maksmise lõpetamise otsuse.

(7) Partner tunnistatakse mittevastavaks ja tehakse toetuse maksmise lõpetamise otsus, kui partner ei vasta lõikes 2 sätestatud nõuetele või toetuse saaja ei ole esitanud lõikes 3 nimetatud dokumente või need ei sisalda nõutud andmeid.

4. peatükk
TOETUSE VÄLJAMAKSMINE

§20. Kulude abikõlblikkus

(1) Abikõlblikud on kulud, mis on tehtud kooskõlas Euroopa Komisjoni määrusega 448/2004/EÜ, millega muudetakse määrust 1685/2000/EÜ, millega kehtestatakse Euroopa Liidu Nõukogu määruse 1260/1999/EÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses struktuurifondide kaasfinantseeritavate meetmetega seotud kulude abikõlblikkusega, ning tunnistatakse kehtetuks määrus 1145/2003/EÜ (ELT L 072, 11.03.2004, lk 66 – 77), ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 1784/1999/EÜ Euroopa Sotsiaalfondi kohta (ELT L 213, 13.08.1999, lk 5–8) ning muude õigusaktidega.

(2) Abikõlblikud on kulud, mis on tehtud alates toetuse taotluse rahuldamise otsuses sätestatud abikõlblikkuse alguskuupäevast kuni toetuse taotluse rahuldamise otsuses sätestatud abikõlblikkuse lõppkuupäevani.

(3) Toetuse taotluse rahuldamise otsusest kuni arengupartnerluse kokkuleppe heakskiitmise otsuseni on abikõlblikud ainult toetuse taotluses (lisa 1 vorm B) märgitud esimese järgu kulud.

(4) Mitteabikõlblikud on järgmised kulud:
1) käibemaks, kui taotleja on käibemaksukohustuslane või kui taotlejal on võimalus end käibemaksukohustuslaseks registreerida, kuid ta ei ole seda teinud;
2) kulud projekti personali töötervishoiu tagamiseks;
3) allhangetest tingitud kulud, kui nende allhangete korraldamine tekitab projektile kulusid, loomata sellele samas proportsionaalset lisaväärtust;
4) maa ja piiramatu kasutuseaga põhivara ning kinnisvara soetus- ja renoveerimiskulud;
5) trahvid, finantskaristused ja kohtukulud;
6) organisatsioonide liikmemaksud;
7) ametnike töötasu, kui nende ülesanded projektis langevad kokku ülesannetega, mida nad täidavad ametnikena;
8) hüvitised ametist vabastamise ja töölepingu lõpetamise korral;
9) erisoodustusena käsitletavad majutus-, eluaseme-, sõidu- ja toitlustuskulud ning päevarahad.

§21. Toetuse väljamaksmine

(1) Toetuse saaja esitab Tööturuametile 10. detsembriks järgmise eelarveaasta väljamaksete prognoosi. Esimese eelarveaasta väljamaksete prognoosi esitab toetuse saaja 14 päeva jooksul toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast alates.

(2) Toetus makstakse toetuse saajale välja «Struktuuritoetuse seaduse» § 11 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud korras Tööturuametile esitatud väljamakse taotluse alusel (lisa 3).

(3) Väljamakse taotluse võib esitada kalendrikuu 3. ja 18. kuupäevaks. Toetuse saaja esitab väljamakse taotluse vastavalt vajadusele, kuid vähemalt ühel korral kuue kuu jooksul.

(4) Esimene väljamakse taotlus esitatakse mitte varem kui 14 päeva möödumisel toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemisest alates.

(5) Viimane väljamakse taotlus esitatakse koos projekti lõpparuandega. Viimane väljamakse tehakse pärast seda, kui Tööturuameti peadirektor on projekti lõpparuande heaks kiitnud. «Riigieelarve seaduse» (RT I 1999, 55, 584; 2002, 67, 405; 2003, 13, 69; 24, 148; 88, 588; 2004, 22, 148) § 91 lõike 5 tähenduses valitsussektorisse kuuluvale toetuse saajale võib viimase väljamakse teha enne projekti lõpparuande heakskiitmist.

(6) Viimane väljamakse peab moodustama vähemalt 10% taotluse rahuldamise otsuses märgitud toetuse summast.

§22. Dokumentide säilitamine

Toetuse saaja on kohustatud säilitama taotluse ning projekti elluviimisega ja toetuse kasutamisega seotud dokumentatsiooni vähemalt 31. detsembrini 2015. a.

Peaminister Juhan PARTS

Sotsiaalminister Marko POMERANTS

Riigisekretär Heiki LOOT

Vabariigi Valitsuse 21. septembri 2004. a määruse nr 301 «Euroopa Ühenduse algatuse EQUAL vahendite taotlemise kord»
lisa 1

Euroopa Sotsiaalfondi osakond

Tööturuamet

Luha 16

Tallinn 10129

_____200__ nr____

EUROOPA ÜHENDUSE ALGATUSE EQUAL TOETUSE TAOTLUS

Täidab rakendusüksus

Saabumise kuupäev:

__/__/200__

Taotluse tunnusnumber:   Vastutav ametnik:  
Koopia                                        Originaal
Sisukord  
Vorm A  
1. Projekti üldandmed
2. Andmed taotleja kohta
3. Partnerid
4. Projekti eesmärk ja tegevused
4.1. Projekti eesmärk ja alaeesmärgid
4.2. Projekti vajalikkuse põhjendus
4.3. Uuenduslikkus
4.4. Sihtgrupid
4.5. Projekti tegevusplaan
4.6. Rahvusvaheline koostöö
5. Projekti elluviimine, tulemused ja mõjud
6. Informatsioon EQUALi ühtse andmebaasi (ECDB) jaoks
Vorm B  
Projekti finantsplaan
Projekti eelarve tegevuste lõikes
Projekti 1. järgu eelarve kulukohtade lõikes
Vorm C: Eelarve seletuskiri
Vorm D: Projekti eest vastutava isiku või projektijuhi CV
Vorm E: Partneri(te) kinnituskiri/kinnituskirjad
Vorm F: Taotleja kinnitus

Palun järgige taotlusvormi täitmisel Tööturuameti koostatud juhendmaterjali
(kättesaadav aadressil www.tta.ee/equal)

 

Vorm A

1. OSA: Projekti üldandmed
1.1. PROJEKTI NIMETUS (kuni 80 tähemärki)

 

 

1.2. MÄRKIGE TEEMA (ainult üks)
Teema A Tööturule tulemise või naasmise hõlbustamine neile, kel on raskusi avatud tööturule integreerumise või reintegreerumisega.

Teema G Töö- ja pereelu ühitamine ning tööturult lahkunud inimeste reintegreerimine paindlike ja efektiivsete töökorraldusvormide ning toetavate teenuste arendamise kaudu.

Teema I Asüülitaotlejate sotsiaalse ja tööalase integratsiooni toetamine.

1.3. PROJEKTI KESTUS
1.3.1. Projekti esimese järgu tegevuste (vastavalt punktile 4.5) eeldatav algus- ja lõppkuupäev

_ / _ /200__          / _ /200_

1.3.2. Projekti teise ja kolmanda järgu tegevuste (vastavalt punktile 4.5) eeldatav algus- ja lõppkuupäev

_ / _ /200__          / _ /200_

1.4. PROJEKTI MAKSUMUS (vastavalt taotluse vormile B)

1.4.1. Kogumaksumus  
1.4.2. Oma- ja kaasfinantseering (vähemalt 0.05×rida 1.4.1)  
1.4.3. Taotletav struktuuritoetus (kuni 0.95×rida 1.4.1)  
1.4.3.1. Eesti riigi finantseering (0.25×rida 1.4.3)  
1.4.3.2. Euroopa Sotsiaalfondi kaasfinantseering (0.75×rida 1.4.3)  

1.5. PROJEKTI RAKENDAMISE ASUKOHT (märkida nimeliselt vallad, linnad, maakonnad)

1.5.1. Vald/vallad  
1.5.2. Linn/linnad  
1.5.3. Maakond/maakonnad  
1.5.4. Muu (palun täpsustage)  

1.6. LÜHIKOKKUVÕTE PROJEKTI EESMÄRKIDEST JA TEGEVUSTEST (vastavalt punktidele 4.1 ja 4.5). Palun esitage loeteluna maksimaalselt kümne reaga.

 

 

 

2. OSA: Andmed taotleja kohta

2.1. ÜLDINFO TAOTLEJA KOHTA

Nimi ja lühend1

 

Organisatsiooni tüüp

mittetulundusühing

sihtasutus

kohalik omavalitsus

maavalitsus

äriühing

riigiasutus

muu

Õiguslik vorm

juriidiline isik

füüsilisest isikust ettevõtja

riigiasutus

kohaliku omavalitsuse asutus

Asutamisaasta

 

Registrikood

 

Aadress

 

Telefon

 

Faks

 

E-post

 

Pank, arvelduskonto number2

 

Käibemaksukohustuslaseks registreerimise number3

 

Kui toetuse saaja on käibemaksukohustuslane (märkida ristiga)

projekti kulud kuuluvad maksustatava käibe hulka

projekti kulud ei kuulu maksustatava käibe hulka

Organisatsiooni suurus

kuni 10 töötajat

11–50

51–250

üle 250

2.1.1. Tegevusvaldkond vastavalt taotleja põhikirjale ja asutamisotsusele (kuni 300 sõna)

 

2.1.2. Taotleja juhtimisstruktuur (juhatuse ja nõukogu koosseis)

 

2.1.3. Vastutav (allkirjaõiguslik) isik või seaduslik esindaja

Nimi

 

Ametikoht

 

Telefon/faks

 

E-post

 

2.1.4. Palun kirjeldage eelmisi koostööprojektides osalemise kogemusi – projekti nimetus, elluviimise aeg, teised osalised, projekti lühike sisukirjeldus, peamised tulemised (kuni 300 sõna)

 

 

 

2.2. INFO SEOSES KÄESOLEVA PROJEKTIGA

2.2.1. Taotleja vastutusvaldkond käesolevas projektis (märkige 1 või mitu)

Projekti finants- ja administratiivtegevuse koordineerimine (taotleja puhul kohustuslik)

Projekti tegevusstrateegia kujundamine

Seire teostamine ja andmete kogumine

Projekti uuenduslike tegevuste koordineerimine

Hindamise läbiviimine

Rahvusvahelise koostöö koordineerimine

Muu tegevus (palun täpsustage)

2.2.2. Projekti rakendamiseks vajalikud eeltingimused

Tegevusloa/litsentsi olemasolu

Ei ole vajalik
On vajalik
kehtiva litsentsi/loa nr, väljaandja, kehtivusaeg

Muud eeltingimused4

 

2.2.3. Esitatud struktuuritoetuse taotluse eest vastutav kontaktisik5

Nimi

 

Ametikoht

 

Telefon/faks

 

E-post

 

2.2.4. Projektijuht6

Nimi

 

Ametikoht

 

Telefon/faks

 

E-post

 

 

3. OSA: Partnerid

Nimetage projektis osalevad partnerid:

 

 

4. OSA: Projekti eesmärk ja tegevused

4.1. PROJEKTI EESMÄRK JA ALAEESMÄRGID

4.1.1. Projekti üldine eesmärk

 

 

4.1.2. Projekti alaeesmärgid

 

 

4.2. PROJEKTI VAJALIKKUSE PÕHJENDUS

4.2.1. Probleemi(de) ja hetkeolukorra kirjeldus (viide probleemile), mida projektiga soovitakse lahendada. Selgitage, kuidas projekt aitab täita EQUALi programmi eesmärke ja sobib valitud teemaga (kuni 400 sõna)

 

 

4.2.2 Projekt toetab peamiselt järgmisi tegevusvaldkondi (märkige ristiga):

TEEMA A: Tööturule tulemise või naasmise hõlbustamine neile, kel on raskusi avatud tööturule integreerumise või reintegreerumisega.

Sihtrühma(de)le suunatud kombineeritud teenused

Tööandjatele suunatud kombineeritud koolitus- ja nõustamisteenused

Vajadustel põhineva koolituse ja tööturule siirdumise toetamise ning töökohtade loomise ühendamine

Riskigruppidesse kuuluvate isikute FIE-na töötamise ja ettevõtluse alustamise toetamine läbi info- ja nõustamisteenuste

Koolist väljalangemist ennetavate kontseptsioonide arendamine ja katsetamine

Muu tegevus (palun täpsustage) ........................................................................

TEEMA G: Töö- ja pereelu ühitamine ning tööturult lahkunud inimeste reintegreerimine läbi paindlike ja efektiivsete töökorraldusvormide ning toetavate teenuste arendamise.

Paindlike peresõbralike töövormide arendamine (sh kaugtöö)

Kättesaadavate, taskukohaste ja paindlike lastehoiu- ja muude hooldusteenuste ning perekonda toetavate teenuste arendamine

Traditsiooniliste soorollide muutmise strateegiad; meestele suunatud tegevused, et julgustada neid rohkem osalema pereelus ning võtma perega seotud kohustusi

Avalikkuse teadlikkuse tõstmine töö- ja pereelu tasakaalustatud ühitamise tähtsusest

Muud töö- ja pereelu ühitamist soodustavad tegevused (Palun täpsustage) .........................................................................................................

TEEMA I: Asüülitaotlejate sotsiaalse ja tööalase integratsiooni toetamine

Struktuuride arendamine (vastavad asutused, ametnikud, vastuvõtukeskused vms)

Uuringud, hindamine, planeerimine

Asüülitaotlejate nõustamine, juhendamine, koolitamine

Muu tegevus (palun täpsustage) ........................................................................

4.2.3. Nimetage poliitikavaldkonnad, mida projekti kavandatavad tulemused mõjutavad ja milliseid info levitamise meetodeid selleks kasutada planeerite (kuni 400 sõna)

 

 

4.2.4. Projekti seos arengukavadega

Eesti Vabariigi kehtiv tööhõive tegevuskava (tegevuskava nimetus; konkreetne väljavõte tegevuskavast, mis näitab antud projekti seost sellega)

Piirkondlik arengukava (arengukava nimetus; konkreetne väljavõte arengukavast, mis näitab antud projekti seost sellega)

Sotsiaalse kaasatuse tegevuskava (tegevuskava nimetus; konkreetne väljavõte tegevuskavast, mis näitab antud projekti seost sellega)

Muud arengukavad (arengukava nimetus; konkreetne väljavõte arengukavast, mis näitab antud projekti seost sellega)

 

4.3. UUENDUSLIKKUS

4.3.1. Palun märkige, millist tüüpi uuenduslikke tegevusi projekt sisaldab

Toetus inimestele

           Juhendamine ja nõustamine

           Koolitus

           Koolitus töökohal

           Tööpraktika/töövahendus

           Rotatsioon ja töö jagamine

           Tööhõivealane abi (sh ettevõtlusega alustamiseks)

           Integreeritud meetmed

           Muu (palun täpsustage)

Toetus struktuuridele ja süsteemidele ning toetavad meetmed

           Töökohtade loomine ja toetamine

           Õpetajate, koolitajate ja personali koolitamine

           Tööturuteenuste parandamine – värbamisstruktuurid

           Koolitusprogrammide kontseptsioon – sertifitseerimine

           Tehniliste muutuste ettevalmistamine

           Töökorraldus, töökohale juurdepääsu parandamine

           Juhendamine ja sotsiaalteenused

           Teadlikkuse tõstmine, informatsioon, teavitamine

           Diskrimineerimisega seotud uuringud ja analüüsid

           Muu (palun täpsustage)

4.3.2. Palun selgitage tehtud valikut. Sõnastage võimalikult täpselt, milles seisneb projekti uuenduslikkus. Esitage loeteluna konkreetsed uuenduslikud tegevused (kuni 500 sõna)

 

 

 

4.4. SIHTGRUPID

4.4.1. Projekti sihtgrupid (märkige ristiga)

Töötud

Töötajad

Naised

Mehed

Migrandid, rahvusvähemused

Inimkaubanduse ohvrid, endised prostituudid

Füüsilise puudega inimesed

Vaimse puudega inimesed

Vaimsete häiretega inimesed

Sõltlased

Kodutud

(Endised) vangid

25 aastased

25–50 aastased

>50 aastased

Muud tööturul ebavõrdses olukorras olevad sihtgrupid (palun täpsustage) ......................................................................................................................................

4.4.2. Sihtgrupi valiku metoodika ja kriteeriumid (täitmisel lähtuge juhendmaterjalist)

 

 

4.4.3. Sihtgrupi kaasamise ja aktiivse osaluse suurendamise meetodid

Individuaalse aktiivse osalemise edendamine

Kollektiivse vastutuse ja suutlikkuse arendamine

Projekti tegevuste kujundamises osalemine

Tegevuste elluviimises ja hindamises osalemine

Võtmeisikute hoiakute ja käitumise muutmine

Selgitus:

 

4.5. PROJEKTI TEGEVUSKAVA

4.5.1. Projekti tegevuskava järkude kaupa ja kuude lõikes (täitmisel lähtuge juhendmaterjalist)

1. järk: arengupartnerluse lepingu ja rahvusvahelise koostöö kokkuleppe sõlmimine

Tegevus

Kestus Saavutatav vahe-eesmärk
     
     
     

2. järk: projekti tegevuskava elluviimine

Tegevus

Kestus Saavutatav vahe-eesmärk
     
     
     
     
     
     

3. järk: projekti tulemustest teavitamine

Tegevus

Kestus Saavutatav vahe-eesmärk
     
     
     

4.5.2. Projekti tegevuse kirjeldus. Palun selgitage punktis 4.5.1 toodud tegevuste sisu (kuni 500 sõna)

 

 

 

4.6. RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ

4.6.1. Palun valige järgnevast loetelust riigid, kellega soovite koostööd arendada

Austria

Belgia

Hispaania

Holland

Iirimaa

Itaalia

Kreeka

Küpros

Leedu

Luksemburg

Läti

Malta

Poola

Portugal

Prantsusmaa

Rootsi

Saksamaa

Slovakkia

Sloveenia

Soome

Suurbritannia

Taani

Tšehhi

Ungari

4.6.2. Sõnastage, millist kasu annab projektile rahvusvaheline koostöö teiste riikide EQUALi projektidega. Seletage lahti tegevused, mida soovite rahvusvahelisel tasandil ellu viia ja põhjendage, miks soovite koostööd teha just valitud riikidega (kuni 500 sõna)

 

 

 

5. OSA: Projekti elluviimine, tulemused ja mõjud

5.1. PROJEKTI TÖÖKORRALDUS

Palun esitage oma nägemus koostööst partneritega ja otsustamismeetoditest (kuni 400 sõna)

 

 

 

5.2. TULEMUSTE HINDAMINE

5.2.1. Palun kirjeldage, kuidas kavatsete läbi viia projekti enesehindamist. Milliseid tulemusi kavatsete hinnata, milliseid meetodeid selleks kasutada?

 

5.2.2. Palun esitage loeteluna projekti mõõdetavad kavandatud tulemused (märkida kavandatud saavutustase ning võimalusel hetkeseis)

 

5.2.3. Palun esitage punktis 5.2.2 toodud tulemuste mõõtmise indikaatorid ja mõõtmise viisid

 

 

5.3. PROJEKTI MÕJUD (märkida ristiga ja põhjendada lühidalt)

5.3.1. Projekti mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele tööhõives
(märkida üks või mitu):

projekt toetab meeste ja naiste võrdset tööturule integreerimist

projekt toetab meeste ja naiste võrdset osalemist hariduses ja kutseõppes

projekt edendab naisettevõtlust

projekt toetab töö- ja pereelu ühitamist

Põhjendage tehtud valikut:

5.3.2. Projekti mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele üldiselt (märkida üks):

projekt on suunatud otseselt soolise võrdõiguslikkuse edendamisele

projekt vähendab soolist ebavõrdsust

projekt ei mõjuta meeste ja naiste vahelist ebavõrdsust

projekti vahetu mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele on raskesti määratletav

Põhjendage tehtud valikut:

5.3.3. Projekti mõju infoühiskonna edendamisele (märkida üks)

edendab otseselt infoühiskonda

positiivse mõjuga

neutraalne

Põhjendage tehtud valikut:

5.3.4. Projekti mõju tööhõivele (märkida üks)

töökohti loov

töökohti säilitav

neutraalne

Põhjendage tehtud valikut:

5.3.5. Projekti mõju keskkonnaseisundile (märkida üks)

suunatud otseselt keskkonnaseisundi parandamisele

positiivse mõjuga

neutraalne

Põhjendage tehtud valikut:

 

5.4. Projekti seos teiste taotleja või partnerite poolt taotletavate või rakendatavate projektidega

Toetaja/meetme/programmi ja projekti nimetus

Projekti maksumus kroonides Projekti staatus (taotlus, toetusotsus tehtud, projekt rakendamisel)
     
     
     

5.5. Projekti jätkusuutlikkus7

Tegevus

Elluviimise aeg Eeldatav rahastamisallikas
     
     
     

5.6. Projekti riskianalüüs

Võimalikud riskid

Riskide ennetamise ja maandamise plaan
   
   

 

6. OSA: Informatsioon EQUALi ühtse andmebaasi (ECDB) jaoks

Palun täitke järgnev osa inglise keeles. See on vajalik EQUALi ühtse andmebaasi jaoks, et lihtsustada
välispartnerite leidmist. Seda osa ei hinnata eraldi projektide valikul, kuid siinne informatsioon peab
olema kooskõlas taotlusvormi eelmistes osades esitatud vastava eestikeelse informatsiooniga.

6.1. Projekti eesmärk ja alaeesmärgid – 4.1 (kuni 100 sõna)

 

 

6.2. Projekti vajalikkuse põhjendus, käsitletava probleemi olulisus ja hinnang projektiga testitavale lahendusele – punkt 4.2 (kuni 100 sõna)

 

 

6.3. Projekti uuenduslikkus – punkt 4.3 (kuni 100 sõna)

 

 

6.4. Partnerite ja huvigruppide kaasamise viisid – punktid 5.1 ja 4.4.3 (kuni 100 sõna)

 

 

6.5. Ootused rahvusvahelise koostöö suhtes – punkt 4.6 (kuni 100 sõna)

 

 

6.5.1. Palun märkige eelneva kirjelduse põhjal, millist tüüpi tegevusi sooviksite koostöös välispartneritega ellu viia

  Väheoluline Mõnevõrra oluline Oluline Väga oluline

Teabe ja kogemuste vahetamine

       

Paralleelne uuenduslike lähenemiste arendamine

       

Uute lähenemiste import, eksport ja kohandamine

       

Ühine arendamine

       

Koolitatavate/koolitajate/personali vahetus

       

6.5.2. Taotleja ja partnerite keelteoskus.

Palun märkige keeled, mida taotleja ja/või partnerid sooviksid kasutada rahvusvahelises koostöös. Valige ainult Euroopa Liidu ametlike keelte hulgast

1. eelistus:

2. eelistus:

3. eelistus:

4. eelistus:

Vorm B

Taotleja

Partner 1:

Partner 2:

Partner 3:

Partner n:

Projekti finantsplaan

 

Allikas/rahastaja

Oma- ja kaasfinantseering

Avaliku sektori finantseering

Erasektori finantseering

Oma- ja kaasfinantseering kokku (4+5)

Riiklik finantseering

Kohaliku omavalitsuse finantseering

Muu Eesti avaliku sektori finantseering

Avaliku sektori finantseering kokku (1+2+3)

Rea nr

 

1

2

3

4

5

6

1.1

Juhtpartneri omafinantseering

 

 

 

 

 

 

1.2

Kaasfinantseering

 

 

 

 

 

 

1.2.1

Partner 1

 

 

 

 

 

 

1.2.2

Partner 2

 

 

 

 

 

 

1.2.3

Partner 3

 

 

 

 

 

 

1.2.a

Muu allikas

 

 

 

 

 

 

 

KOKKU

 

 

 

 

 

 

Vajadusel lisada ridu partnerite kohta.

A

Oma- ja kaasfinantseering kokku (vähemalt 0.05 × C = veerg 6)

 

B

Taotletav struktuuritoetus kokku (kuni 0.95 ×C)

 

B.1

Eesti riigi finantseering 0.25 × B

 

B.2

Euroopa Sotsiaalfondi kaasfinantseering 0.75 × B

 

C

Projekti kogumaksumus 100% (A+B)

 

Projekti eelarve tegevuste lõikes

Rea nr

Kulukoht

Juhtpartner

Partner 1

Partner 2

Partner 3

Partner 4

Partner 5

Partner 6

Kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1. järk

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2. järk

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Tegevus 1:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Tegevus 2:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Tegevus 3:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Tegevus 4:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Tegevus 5:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Tegevus 6:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.a

Arengupartnerluse hindamine

 

 

 

 

 

 

 

 

2.b

Rahvusvaheline koostöö

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3. järk

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Tegevus 1:

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Tegevus 2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

Vajadusel lisada ridu (partnerite kohta) ja veerge (tegevuste kohta).

Projekti 1. järgu eelarve kulukohtade lõikes

Rea nr

Kulukoht

Juhtpartner

Partner 1

Partner 2

Partner 3

Partner 4

Kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Personalikulud (1.1+1.2+1.3)

 

 

 

 

 

 

1.1

kulud töötasudeks

 

 

 

 

 

 

1.2

lähetuste majutus- ja sõidukulud, päevarahad

 

 

 

 

 

 

1.3

muud kulud

 

 

 

 

 

 

3

Kulud inventarile

 

 

 

 

 

 

5

Vara rendi- ja liisingukulud

 

 

 

 

 

 

8

Üldkulud

 

 

 

 

 

 

8.1

kulud bürootarvetele

 

 

 

 

 

 

8.2

kulud sideteenustele

 

 

 

 

 

 

8.3

kommunaalkulud

 

 

 

 

 

 

8.4

kulud ruumide korrashoiuks

 

 

 

 

 

 

8.5

pangakontode avamise ja haldamisega seotud kulud

 

 

 

 

 

 

8.6

muud projektiga seotud administreerimiskulud

 

 

 

 

 

 

9

Muud abikõlblikud kulud

 

 

 

 

 

 

9.1

uuringud

 

 

 

 

 

 

9.2

tõlkekulud

 

 

 

 

 

 

9.3

muud kulud

 

 

 

 

 

 

 

Abikõlblikud kulud kokku (1+3+5+8+9)

 

 

 

 

 

 

Vajadusel lisada veerge partnerite kohta.

Vorm C: Projekti 1. järgu eelarve seletuskiri kulukohtade lõikes

Täitmisel lähtuda eelarve vormist B

1. Personalikulud

1.1. Kulud töötasudeks

1.2. Lähetuste majutus- ja sõidukulud, päevarahad

1.3. Muud kulud

3. Kulud inventarile

 

4. Vara rendi- ja liisingukulud

 

8. Üldkulud

8.1. kulud bürootarvetele

8.2. kulud sideteenustele

8.3. kommunaalkulud

8.4. kulud ruumide korrashoiuks

8.5. pangakontode avamise ja haldamisega seotud kulud

8.6. muud projektiga seotud administreerimiskulud

9. Muud abikõlblikud kulud

9.1. Uuringud

9.2. Tõlkekulud

9.3. Muud kulud

 

Vorm D: Projekti eest vastutava isiku või projektijuhi elulookirjeldus 8

CURRICULUM VITAE

Märkida ristiga

Projektijuht

Projekti eest vastutav isik

1. Ees- ja perekonnanimi:

2. Sünniaeg:

3. Kontaktandmed:

4. Haridus:

4.1. Õppeasutuses õppimise aeg, õppeasutus, eriala (omandatud kraad)

4.2. Täiendkoolitus (peamised läbitud kursused)

Kursuse toimumise aeg, läbiviija ja nimetus

5. Töökogemused:

Töötamise aeg, tööandja, ametikoht

6. Oskused

6.1. Keelteoskus: (väga hea, hea, keskmine, vähene)

Keel

Kõnes

Kirjas

Arusaamine

Eesti

     
       
       

6.2. Arvutioskus (loetleda programmid)

7. Varasem projektide rakendamise kogemus

(Projekti toimumise aeg, projekti nimetus, projekti valdkond)

 

Vorm E: Partneri kinnituskiri

Partner

Nimi ja lühend9

 

Organisatsiooni tüüp

mittetulundusühing

sihtasutus

kohalik omavalitsus

maavalitsus

äriühing

riigiasutus

füüsilisest isikust ettevõtja

muu

Õiguslik vorm

juriidiline isik

füüsilisest isikust ettevõtja

riigiasutus

kohaliku omavalitsuse asutus

Registrikood

 

Aadress

 

Telefon/faks

 

E-post

 

Käibemaksukohustuslaseks registreerimise number10

 

Kui toetuse saaja on käibemaksukohustuslane (märkida ristiga)

projekti kulud kuuluvad maksustatava käibe hulka

projekti kulud ei kuulu maksustatava käibe hulka

Organisatsiooni suurus

kuni 10 töötajat

11–50

51–250

üle 250

Partneri vastutusvaldkond projektis

Arengupartnerluse tegevusstrateegia kujundamine

Seire teostamine ja andmete kogumine

Arengupartnerluse uuenduslike tegevuste koordineerimine

Hindamise läbiviimine

Rahvusvahelise koostöö koordineerimine

Muu tegevus (palun täpsustage)

Partneri peamised ülesanded projektis

 

 

Partneri kaasfinantseering Eesti kroonides

 

 

Projekti rakendamiseks vajalikud eeltingimused

Tegevusloa/litsentsi olemasolu

Ei ole vajalik

On vajalik
kehtiva litsentsi/loa nr, väljaandja, kehtivusaeg

Muud eeltingimused11

 

Organisatsiooni vastutav (allkirjaõiguslik) isik või seaduslik esindaja

Nimi

 

Ametinimetus

 

Telefon/faks

 

E-post

 

Projektis osalemise eest vastutav kontaktisik

Nimi

 

Ametinimetus

 

Telefon/faks

 

E-post

 

Palun kirjeldage eelmisi koostööprojektides osalemise kogemusi (kuni 100 sõna)

 

 

Varasem koostöö taotlejaga (kuni 100 sõna)

 

 

Kinnitan, et ............................................................. ( partneri nimi) osaleb projektis
............................................................ (projekti nimetus). Olen tutvunud projekti
sisuga ja teadlik partneri vastutusest projektis osalemisel.

 

Partneri ametliku esindaja nimi, allkiri ja kuupäev:

 

Vorm F: TAOTLEJA KINNITUS

Mina, allakirjutanu, olles projektile toetust taotleva organisatsiooni vastutav isik (märkida kinnitus ristiga),

tõendan, et taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad;

kinnitan, et taotleja ja partnerite osas ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust;

kinnitan, et taotlejal ja partneritel on olemas projekti elluviimiseks vajalikud vahendid;

tagan projekti oma- ja kaasfinantseeringu Vabariigi Valitsuse 21. septembri 2004. a määruse nr 301 «Euroopa Ühenduse algatuse EQUAL vahendite taotlemise kord» §-s 5 nimetatud määras;

võimaldan vajadusel teostada taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrolli;

kinnitan, et kasutan toetust vastavuses Euroopa Ühenduse algatuse EQUAL eesmärkide ja tingimustega ning esitatud taotluse ja taotluse rahuldamise otsusega;

olen teadlik kohustusest esitada projektiga seonduvaid aruandeid toetuse taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tähtajaks;

tagan eraldi raamatupidamisarvestuse projekti oma- ja kaasfinantseeringu ning toetuse kasutamise kohta ning olen teadlik, et projektiga seonduvad kulud peavad olema organisatsiooni muudest kuludest, arvetest ja kuludokumentidest selgelt eristatavad;

võimaldan auditi, kontrolli või riikliku järelevalve teostamist ning osutan selleks igakülgset abi;

järgin projektiga seotud hangete läbiviimisel «Riigihangete seaduses» kehtestatud nõudeid;

järgin struktuuritoetuse kasutamisel teavitamisnõudeid;

olen teadlik kohustusest saadud toetus osaliselt või täielikult tagasi maksta, kui ilmnevad asjaolud, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud, kui toetust ei kasutata eesmärgipäraselt või ei täideta rakendusüksuse ettekirjutusi;

tagan taotluse, toetuse ja projekti teostamisega seotud dokumentatsiooni säilitamise vähemalt 31. detsembrini 2015. a;

taotlen vajadusel õigeaegselt projekti muutmist vastavalt «Struktuuritoetuse seaduse» §-le 4;

informeerin viivitamata kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada rakendusüksuse, taotleja ja/või toetuse saaja poolt oma kohustuste täitmist, sh nime, aadressi ja seaduslike esindajate muutumisest, ümberkujundamisest, pankroti väljakuulutamisest ja/või likvideerija määramisest, maksuvõlgnevustest, toetuse saaja tegevuse lõpetamisest;

informeerin rakendusüksust viivitamata, kui projekti teostamise käigus ilmneb oht, et projekti kavandatud tulemusi ei ole võimalik saavutada või kui projekti edasine jätkamine ei ole otstarbekas;

olen teadlik, et taotlust või selle koopiaid võib edastada teistele riigiasutustele või kolmandatele osapooltele eksperthinnangu saamise eesmärgil;

olen lisanud käesolevale taotlusele järgmised dokumendid:

projekti oma- ja kaasfinantseeringu kinnitused;

koopiad tegevusloast ja teistest dokumentidest (koolitusluba, litsents), mis on vajalikud projekti teostamiseks;

Maksu- ja Tolliameti tõendid taotleja ja partneri(te) maksuvõlgnevuste puudumise kohta mitte varasema kui taotluse esitamise tähtajale eelnenud kuu 1. kuupäeva seisuga;

taotleja ja partneri(te) majandusaasta aruanded;

vähese tähtsusega abi teatis(ed), kui taotleja või partner(id) on saanud viimase kolme aasta jooksul vähese tähtsusega abi;

Nimi:

 

Ametikoht:

 

Allkiri:

 

Kuupäev ja koht:

 

1 Lühend märkida juhul, kui on kasutusel.
2 Täita juhul, kui projekti tarbeks ei avata eraldi pangakontot.
3 Täita juhul, kui taotluse esitaja on käibemaksukohustuslane.
4 Kirjeldada.
5 Täita juhul, kui on erinev punktist 2.1.3.
6 Täita juhul, kui on teada. Kui kattub punktiga 2.1.3 või 2.2.3, märkida viide.
7 Täita juhul, kui projekti tegevused jätkuvad pärast projekti lõppemist.
8 Kui taotluse esitamisel on olemas projektijuht, esitada projektijuhi CV, projektijuhi puudumisel projekti eest vastutava isiku CV.
9 Märkida juhul, kui on kasutusel.
10 Täita juhul, kui taotluse esitaja on käibemaksukohustuslane.
11 Kirjeldada.

Sotsiaalminister Marko POMERANTS

Vabariigi Valitsuse 21. septembri 2004. a määruse nr 301 «Euroopa Ühenduse algatuse EQUAL vahendite taotlemise kord»
lisa 2
HINDAMISLEHT Maksimumhinne Taotlus/vorm

1. Projekti asjakohasus/sobivus

20

 

1.1. Kuivõrd projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused aitavad kaasa EQUALi programmi ja valitud teema eesmärkide saavutamisele?

5

üldine,
p 1.6, p 4.2,
4. osa

1.2. Projekti seotus riiklike, regionaalsete ja kohalike arengukavadega

5

p 4.2.4

1.3. Kuivõrd projekti tegevused viivad eesmärkide ja tulemuste saavutamiseni ning kirjeldatud probleemide lahendamiseni?

5

4. osa, p 4.5

1.4. Kuivõrd sobilikud ja realistlikud on projekti rakendamise ulatus ja aeg?

5

p 1.3, p 1.5,
p 1.6, p 4.5

2. Projekti metoodika

40

 

2.1. Projekti üldine ülesehitus

2

üldine, 5. osa

2.2. Projekti tegevuste lähtumine probleemide analüüsi tulemustest

5

p 4.1, p 4.2,
p 4.5

2.3. Projekti tegevuskava arusaadavus ja teostatavus ning kavandatud tegevuste ja tulemuste saavutamise vaheline seos

5

p 4.5, p 5.2

2.4. Projekti sihtgrupi kindlaksmääramine ning valiku metoodika ja -kriteeriumide asjakohasus

2

p 4.4

2.5. Projekti sihtgrupi kaasamise ja aktiivse osalemise meetodite sobivus ja piisavus

5

p 4.4

2.6. Kas seosed poliitikavaldkondadega, mida projekti tulemused mõjutavad, on selgelt põhjendatud ja realistlikud?

2

p 4.2.3

2.7. Tulemuste levitamiseks ja kasutusele võtmiseks kavandatud kanalite ja meetodite sobivus ning piisavus

3

p 4.2.3

2.8. Projektis väljatoodud uuenduslikkuse vastavus EQUAL i programmi uuenduslikkuse kriteeriumidele

5

p 4.3

2.9. Kavandatud rahvusvahelise koostöö põhjendatus

3

p 4.6

2.10. Arengupartnerluse töökorraldus ja otsustamismeetodid

4

p 5.1

2.11. Väliste mõjutegurite ja riskide hindamise realistlikkus ning riskianalüüsi rakendatavus

4

p 5.6  

3. Taotleja ja partnerite suutlikkus projekti rakendada

14

 

3.1. Taotleja kogemused projektide elluviimisel

5

p 2.1.4, vorm D

3.2. Taotleja ja tema partnerite oskused kavandatud tegevuste elluviimiseks

4

2. osa, vorm E

3.3. Kas taotlejal ja tema partneritel on piisavalt vahendeid projekti elluviimiseks?

3

vorm A, vorm B,
koopia taotluse rahuldamise otsusest

3.4. Projektijuhi kogemused projektijuhtimiseks ja teadmised projekti tegevusvaldkonnas

2

vorm D

4. Projekti mõju ja seos teiste projektidega

6

 

4.1. Projekti mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele

3

p 5.3.1,
p 5.3.2, 4. osa

4.2. Projekti mõju infoühiskonna edendamisele

1

p 5.3.3

4.3. Projekti mõju tööhõivele

1

p 5.3.4

4.4. Projekti mõju keskkonnaseisundile

1

p 5.3.5

5. Taotluse eelarve ja kulude põhjendatus

15

 

5.1. Kavandatud kulutuste suhe võrreldes planeeritud tegevuste ja oodatavate tulemustega

5

p 4.5, p 4.6 vorm B, vorm C

5.2. Kavandatud kulutuste vajalikkus ja põhjendatus projekti rakendamise seisukohast

5

p 4.5, p 4.6 vorm C

5.3. Kavandatud tegevuste kaetus ressurssidega

5

p 4.5, p 4.6, vorm B, vorm C

6. Jätkusuutlikkus

5

 

6.1. Kas projekti tegevuste jätkumine pärast projekti lõppemist on võimalik, tõenäoline ja kavandatud?

5

p 5.6, 4. osa

Üldhinne

   

Sotsiaalminister Marko POMERANTS

Vabariigi Valitsuse 21. septembri 2004. a määruse nr 301 «Euroopa Ühenduse algatuse EQUAL vahendite taotlemise kord»
lisa 3

VÄLJAMAKSE TAOTLUS

Euroopa Sotsiaalfondi osakond

Tööturuamet

Luha 16

Tallinn 10129

__/__/200 __ nr

Väljamakse taotlus ülekannete teostamiseks perioodi

__________________ – ____________________ kohta

nr ________

__________________________________________________________ palub
(toetuse saaja nimi)  
teostada ülekanded vastavalt projekti ________________________________
  (projekti nimetus ja number)

kuludokumentide loetelule nr ______.

Kinnitan, et projekti rakendamine toimub vastavuses Euroopa Ühenduse algatuse EQUAL vahendite kasutamise programmi, programmitäiendi ja struktuuritoetuste rakendamist reguleerivate õigusaktidega.

Toetuse saaja või tema esindaja: ____________________________________
  (nimi, allkiri)

 

Lisad:

kuludokumentide loetelu 1 eks _ lehel;
kuludokumentide koopiad koos osutatud teenuse või tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendavate dokumentide koopiatega 1 eks _ lehel;
kuludokumentide tasumist tõendavate maksekorralduste või internetipanga väljavõtete panga kinnitatud koopiad, kassa väljaminekuorderid vm kulu väljamaksmist tõendavate dokumentide koopiad 1 eks lehel.
Koostaja: __________________________________
  (nimi, telefon, e-mail)

 

Kuludokumentide loetelu nr______

Toetuse saaja:

Projekti nimetus:

Projekti tunnusnumber:

Väljamaksete periood:

Kuludokumentide loetelu esitatakse projekti tavalise väljamakse, projekti lõpparuande ja viimase väljamakse taotluse juurde.

Toetuse saaja kontonumber:

Rea nr  Kulukoht / kuludokumendi nimetus Kuludokumendi esitaja Dokumendi nr Dokumendi kuupäev Summa kokku ilma käibemaksuta Abikõlblik käibemaks Abikõlblik kulu kokku Kulukoha eelarve Väljamaksed projektile kokku Kulukoha eelarve täitmine, %
  1 2 3 4 5 6 7=5+6 8 9 10=9/8
1 Personalikulud (1.1+1.2+1.3)                  
1.1 kulud töötasudeks                  
1.2 lähetuste majutus- ja sõidukulud, päevarahad                  
1.3 muud kulud                  
2 Kulud projektis osalejatele (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)                  
2.1 stipendiumid koolitatavatele                  
2.2 kulud transpordiks, majutuseks ja toitlustamiseks                  
2.3 kulud projektis osalejate ülalpeetavate pereliikmete hooldamiseks                  
2.4 õppetöö- ja koolitusmaterjalid                  
2.5 muud kulud                  
3 Kulud inventarile                  
4 Soetatud põhivara amortisatsioonikulud                  
5 Vara rendi- ja liisingukulud                  
6 Kulud ruumide kohandamiseks (6.1+6.2)                  
6.1 kulud ruumide kohandamiseks                  
6.2 kulud ruumide kohandamiseks puuetega inimestele                  
7 Teavituskulud                  
7.1 teavitusüritused                  
7.2 trükised                  
7.3 muud teavituskulud                  
8 Üldkulud (8.1+8.2+8.3+8.4+8.5+8.6)                  
8.1 kulud bürootarvetele                  
8.2 kulud sideteenustele                  
8.3 kommunaalkulud                  
8.4 kulud ruumide korrashoiuks                  
8.5 pangakontode avamise ja haldamisega seotud kulud                  
8.6 muud projektiga seotud administreerimiskulud                  
9 Muud abikõlblikud kulud (8.1+8.2+8.3+8.4)                  
9.1 abivahendite ja seadmete kohandamine puuetega inimestele                  
9.2 uuringud                  
9.3 tõlkekulud                  
9.4 muud kulud                  
10 Abikõlblikud kulud kokku (1+2+3+4+5+6+7+8)                  
11 Tulud projekti tegevusest                  
12 Abikõlblikud kulud miinus tulud (rida 10–11)                  

Toetuse saaja esindaja (nimi, allkiri, kuupäev):

Koostaja (nimi, allkiri, telefon):

Sotsiaalminister Marko POMERANTS

Vabariigi Valitsuse 21. septembri 2004. a määruse nr 301 «Euroopa Ühenduse algatuse EQUAL vahendite taotlemise kord»
lisa 4

 

Vorm A: Projekti finantsplaan

Toetuse saaja:

Partner 1:

Partner 2:

Partner 3:

Partner 4:

Partner n:

 

Allikas/rahastaja

Oma- ja kaasfinantseering

Avaliku sektori finantseering

Erasektori finantseering

Oma- ja kaasfinantseering kokku (4+5)

Riiklik finantseering

Kohaliku omavalitsuse finantseering

Muu Eesti avaliku sektori finantseering

Avaliku sektori finantseering kokku (1+2+3)

Rea nr   1 2 3 4 5 6
1.1 Toetuse saaja omafinantseering            
1.2 Kaasfinantseering            
1.2.1 Partner 1            
1.2.2 Partner 2            
1.2.3 Partner 3            
1.2.4 Partner 4            
1.2.a Muu allikas            
  KOKKU            

Vajadusel lisada ridu partnerite kohta.

A Oma- ja kaasfinantseering kokku (veerg 6 = vähemalt 0.05 ×C)  
B Taotletav struktuuritoetus kokku (kuni 0.95 ×C)  
B.1 Eesti riigi finantseering 0.25 × B  
B.2 Euroopa Sotsiaalfondi kaasfinantseering 0.75 × B  
C Projekti kogumaksumus (A+B = vorm B.3 rida 12)  

Vorm B: Projekti eelarve kulukohtade lõikes

Vorm B.1: Projekti eelarve kulukohtade lõikes

  Tegevus:
Rea nr Kulukoht Toetuse saaja Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 4 Partner 5 Partner 6 Kokku
1 Personalikulud (1.1+1.2+1.3)                
1.1 kulud töötasudeks                
1.2 lähetuste majutus- ja sõidukulud, päevarahad                
1.3 muud kulud                
2 Kulud projektis osalejatele (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)                
2.1 stipendiumid koolitatavatele                
2.2 kulud transpordiks, majutuseks ja toitlustamiseks                
2.3 kulud projektis osalejate ülalpeetavate pereliikmete hooldamiseks                
2.4 õppetöö- ja koolitusmaterjalid                
2.5 muud kulud                
3 Kulud inventarile                
4 Soetatud põhivara amortisatsioonikulud                
5 Vara rendi- ja liisingukulud                
6 Kulud ruumide kohandamiseks (6.1+6.2)                
6.1 kulud ruumide kohandamiseks                
6.2 kulud ruumide kohandamiseks puuetega inimestele                
7 Teavituskulud (7.1+7.2+7.3)                
7.1 teavitusüritused                
7.2 trükised                
7.3 muud teavituskulud                
8 Üldkulud (8.1+8.2+8.3+8.4+8.5+8.6)                
8.1 kulud bürootarvetele                
8.2 kulud sideteenustele                
8.3 kommunaalkulud                
8.4 kulud ruumide korrashoiuks                
8.5 pangakontode avamise ja haldamisega seotud kulud                
8.6 muud projektiga seotud administreerimiskulud                
9 Muud abikõlblikud kulud (9.1+9.2+9.3+9.4)                
9.1 abivahendite ja seadmete kohandamine puuetega inimestele                
9.2 uuringud                
9.3 tõlkekulud                
9.4 muud kulud                
10 Abikõlblikud kulud kokku (1+2+3+4+5+6+7+8+9)                
11 Tulud projekti tegevusest                
12 Kogukulud (10–11)                

Vajadusel lisada veerge partnerite kohta.

Täita iga tegevuse kohta eraldi tabel.

 

Vorm B.2: Projekti rahvusvahelise koostöö eelarve kulukohtade lõikes

  Rahvusvaheline koostöö
Rea nr Kulukoht Toetuse saaja Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 4 Partner 5 Partner 6 Kokku
1 Personalikulud (1.1 +1.2+1.3)                
1.1 kulud töötasudeks                
1.2 lähetuste majutus- ja sõidukulud, päevarahad                
1.3 muud kulud                
2 Kulud projektis osalejatele (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)                
2.1 stipendiumid koolitatavatele                
2.2 kulud transpordiks, majutuseks ja toitlustamiseks                
2.3 kulud projektis osalejate ülalpeetavate pereliikmete hooldamiseks                
2.4 õppetöö- ja koolitusmaterjalid                
2.5 muud kulud                
3 Kulud inventarile                
4 Soetatud põhivara amortisatsioonikulud                
5 Vara rendi- ja liisingukulud                
6 Kulud ruumide kohandamiseks (6.1+6.2)                
6.1 kulud ruumide kohandamiseks                
6.2 kulud ruumide kohandamiseks puuetega inimestele                
7 Teavituskulud (7.1+7.2+7.3)                
7.1 teavitusüritused                
7.2 trükised                
7.3 muud teavituskulud                
8 Üldkulud (8.1+8.2+8.3+8.4+8.5+8.6)                
8.1 kulud bürootarvetele                
8.2 kulud sideteenustele                
8.3 kommunaalkulud                
8.4 kulud ruumide korrashoiuks                
8.5 pangakontode avamise ja haldamisega seotud kulud                
8.6 muud projektiga seotud administreerimiskulud                
9 Muud abikõlblikud kulud (9.1+9.2+9.3+9.4)                
9.1 abivahendite ja seadmete kohandamine puuetega inimestele                
9.2 uuringud                
9.3 tõlkekulud                
9.4 muud kulud                
10 Abikõlblikud kulud kokku (1+2+3+4+5+6+7+8+9)                
11 Tulud                
12 Kogukulud (10–11)                

Vajadusel lisada veerge partnerite kohta.

 

Vorm B.3: Projekti kogueelarve kulukohtade lõikes

Kokku:
Rea nr Kulukoht Juhtpartner Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 4 Partner 5 Partner 6 Kokku
1 Personalikulud (1.1+1.2+1.3)                
1.1 kulud töötasudeks                
1.2 lähetuste majutus- ja sõidukulud, päevarahad                
1.3 muud kulud                
2 Kulud projektis osalejatele (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)                
2.1 stipendiumid koolitatavatele                
2.2 kulud transpordiks, majutuseks ja toitlustamiseks                
2.3 kulud projektis osalejate ülalpeetavate pereliikmete hooldamiseks                
2.4 õppetöö- ja koolitusmaterjalid                
2.5 muud kulud                
3 Kulud inventarile                
4 Soetatud põhivara amortisatsioonikulud                
5 Vara rendi- ja liisingukulud                
6 Kulud ruumide kohandamiseks (6.1+6.2)                
6.1 kulud ruumide kohandamiseks                
6.2 kulud ruumide kohandamiseks puuetega inimestele                
7 Teavituskulud (7.1+7.2+7.3)                
7.1 teavitusüritused                
7.2 trükised                
7.3 muud teavituskulud                
8 Üldkulud (8.1+8.2+8.3+8.4+8.5+8.6)                
8.1 kulud bürootarvetele                
8.2 kulud sideteenustele                
8.3 kommunaalkulud                
8.4 kulud ruumide korrashoiuks                
8.5 pangakontode avamise ja haldamisega seotud kulud                
8.6 muud projektiga seotud administreerimiskulud                
9 Muud abikõlblikud kulud (9.1+9.2+9.3+9.4)                
9.1 abivahendite ja seadmete kohandamine puuetega inimestele                
9.2 uuringud                
9.3 tõlkekulud                
9.4 muud kulud                
10 Abikõlblikud kulud kokku (1+2+3+4+5+6+7+8+9)                
11 Tulud projekti tegevusest                
12 Projekti kogukulud                

Vajadusel lisada veerge partnerite kohta.

 

Vorm C: Eelarve seletuskiri

1. Personalikulud

1.1. kulud töötasudeks

1.2. lähetuste majutus- ja sõidukulud, päevarahad

1.3. muud kulud

2. Kulud koolitatavatele

2.1. stipendiumid koolitatavatele

2.2. kulud transpordiks, majutuseks ja toitlustamiseks

2.3. kulud projektis osalejate ülalpeetavate pereliikmete hooldamiseks

2.4. õppetöö- ja koolitusmaterjalid

2.5. muud kulud

3. Kulud inventarile
4. Soetatud põhivara amortisatsioonikulud
5. Vara rendi- ja liisingukulud
6. Kulud ruumide kohandamiseks kokku

6.1. kulud ruumide kohandamiseks

6.2. kulud ruumide kohandamiseks puuetega inimestele

7. Üldkulud
8. Teavituskulud

8.1. teavitusüritused

8.2. trükised

8.3. muud teavituskulud

9. Muud abikõlblikud kulud

9.1. abivahendite ja seadmete kohandamine puuetega inimestele

9.2. uuringud

9.3. tõlkekulud

9.4. muud kulud

10. Abikõlblikud kulud kokku
11. Tulud projekti tegevusest

Sotsiaalminister Marko POMERANTS

/otsingu_soovitused.json