Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 22. septembri 2000. a määruse nr 75 "Veoseveo eest vastutava isiku kvalifikatsiooninõuete, koolituskursuse õppekava, koolitustunnistuse vormi ning kõrgkoolide ja nendes ettevalmistatavate erialade loetelu, mille lõpetajale antud kõrgkoolidiplom tõendab piisavaid teadmisi veoseveo eest vastutava isiku koolituskursuse õppekavas loetletud ainetes, kinnitamine" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.10.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 129, 1995

Teede- ja sideministri 22. septembri 2000. a määruse nr 75 "Veoseveo eest vastutava isiku kvalifikatsiooninõuete, koolituskursuse õppekava, koolitustunnistuse vormi ning kõrgkoolide ja nendes ettevalmistatavate erialade loetelu, mille lõpetajale antud kõrgkoolidiplom tõendab piisavaid teadmisi veoseveo eest vastutava isiku koolituskursuse õppekavas loetletud ainetes, kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 22.09.2004 nr 182

Määrus kehtestatakse «Autoveoseaduse» (RT I 2000, 54, 346; 2002, 32, 190; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 102, 601; 2003, 88, 591; 2004, 30, 205) § 7 lõike 6 alusel.

Teede- ja sideministri 22. septembri 2000. a määruses nr 75 «Veoseveo eest vastutava isiku kvalifikatsiooninõuete, koolituskursuse õppekava, koolitustunnistuse vormi ning kõrgkoolide ja nendes ettevalmistatavate erialade loetelu, mille lõpetajale antud kõrgkoolidiplom tõendab piisavaid teadmisi veoseveo eest vastutava isiku koolituskursuse õppekavas loetletud ainetes, kinnitamine» (RTL 2000, 103, 1624) tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse §-ga 151 järgmises sõnastuses:

« § 151. Veoseveo korraldamise eest vastutava isiku koolitustunnistus vormistatakse formaadis DIN A4 kollakaspruunil paberil.»;

2) paragrahvides 5 ja 10 asendatakse sõnad «Teede- ja Sideministeeriumi» sõnadega «Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi»;

3) paragrahvi 16 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) vastavalt «Autoveoseaduse» § 7 lõikele 5 on lõpetanud:
– Tallinna Tehnikaülikooli autotehnika või transpordi ja logistika erialal või samasuunalisel varem õppekavas olnud erialal või
– Tallinna Tehnikakõrgkooli logistika erialal, mida tõendatakse vastava kõrgkooli diplomiga.»;

4) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Minister Andrus ANSIP

Kantsler Marika PRISKE

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. septembri 2004. a määruse nr 182 «Teede- ja sideministri 22. septembri 2000. a määruse nr 75 «Veoseveo eest vastutava isiku kvalifikatsiooninõuete, koolituskursuse õppekava, koolitustunnistuse vormi ning kõrgkoolide ja nendes ettevalmistatavate erialade loetelu, mille lõpetajale antud kõrgkoolidiplom tõendab piisavaid teadmisi veoseveo eest vastutava isiku koolituskursuse õppekavas loeteletud ainetes, kinnitamine» muutmine»
lisa

EUROOPA ÜHENDUS

EST ................................................
  (tunnistuse andja nimetus)

RIIGISISESE / JA RAHVUSVAHELISE* VEOSEVEO KORRALDAMISE EEST VASTUTAVA ISIKU AMETIALAST PÄDEVUST TÕENDAV TUNNISTUS
NR

........................................................................................................................ kinnitab:
                                    (tunnistuse andja nimetus)

(a) et .................................................................................................. läbis ..................

           (isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünnikoht ja -aeg)             (kuupäev)

edukalt autoveoseaduse § 7 lõigete 3 või 4 kohase eksami või lõike 5 kohase ettevalmistuse;

(b) punktis (a) nimetatud isik on ametialaselt pädev töötama veoseveo korraldamise eest vastutava isikuna ettevõtja juures, kes tegeleb riigisisese / ja rahvusvahelise* autoveoga.

Vastavalt 29. aprilli 1996. a Euroopa Ühenduse Nõukogu direktiivi 96/26/EÜ «Riigisisese ja rahvusvahelise veose ja sõitjate autoveo ettevõtja tegevusalale lubamise ja diplomite, sertifikaatide ning muude ametlike kvalifikatsioonitõendite vastastikuse tunnustamise ning kõnealuste ettevõtjate asutamisvabaduse õiguste soodustamise kohta» artikli 10 lõikele 1 on käesolev tunnistus piisav ametialase pädevuse tõend.

(tunnistuse andja nimi, ametinimetus, allkiri ja pitser)

(andmise kuupäev)

* Mittevajalik kustutada

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json