Teksti suurus:

Tiheasustusega piirkondade välisõhus kohustuslikult määratavate saasteainete nimekiri

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.09.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.02.2007
Avaldamismärge:RTL 2004, 128, 1981

Tiheasustusega piirkondade välisõhus kohustuslikult määratavate saasteainete nimekiri1

Vastu võetud 22.09.2004 nr 117

Määrus kehtestatakse «Välisõhu kaitse seaduse» (RT I 2004, 43, 298) § 54 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse tiheasustusega piirkondade välisõhus sisalduvate kohustuslikult määratavate saasteainete nimekiri.

§ 2. Saasteainete nimekiri

Tiheasustusega piirkondade Tallinna ja Kohtla-Järve välisõhus sisalduvate kohustuslikult määratavate saasteainete hulka kuuluvad:
1) vääveldioksiid (SO2);
2) lämmastikdioksiid (NO2);
3) lämmastikoksiidid (NOx);
4) peened tahked osakesed, mille aerodünaamiline läbimõõt on kuni 10 mikromeetrit (PM10);
5) plii (Pb);
6) osoon (O3);
7) süsinik(mono)oksiid (CO);
8) benseen (C6H6 ).

§ 3. Esmatähtsuseta saasteainete määramine

Lisaks §-s 2 nimetatud saasteainetele vähemalt üks kord nädalas Kohtla-Järve välisõhus sisalduvate kohustuslikult määratavate saasteainete hulka kuuluvad:
1) väävelvesinik (H2 S);
2) fenool (C6H5OH);
3) formaldehüüd (HCHO).

§ 4. Piirkonna riikliku õhuseire korraldamine

Paragrahvis 2 esitatud nimekirja kuuluvad saasteained on tiheasustusega piirkonnas riikliku õhuseire korraldamise aluseks.

§ 5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 30. septembril 2004.


1 EL Nõukogu direktiiv 96/62/EÜ välisõhu kvaliteedi hindamise ja kontrolli kohta (ELT L 296, 21.11.1996, lk 55–63; L 319, 04.12.2001, lk 45–64);
EL Nõukogu direktiiv 1999/30/EÜ välisõhus vääveldioksiidi, lämmastikdioksiidi, lämmastikoksiidide, tahkete osakeste ja plii kontsentratsioonide piirväärtuste kohta (ELT L 163, 29.06.1999, lk 41–60; L 278, 23.10.2001, lk 35–36; L 12, 17.01.2003, lk 31–33; L 319, 04.12.2001, lk 45–64);
Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiiv 2000/69/EÜ välisõhus sisalduva benseeni ja süsinikmonooksiidi piirväärtuste kohta (ELT L 313, 13.12.2000, lk 12–21);
Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiiv 2002/3/EÜ välisõhu osooni kohta (ELT L 067, 09.03.2002, lk 14–30).

Minister Villu REILJAN

Kantsler Sulev VARE

/otsingu_soovitused.json