Teksti suurus:

Välisõhu saasteloa ja erisaasteloa taotluse ja loa vormid, loataotluse sisule esitatavad nõuded

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.09.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2014
Avaldamismärge:RTL 2004, 128, 1983

Välisõhu saasteloa ja erisaasteloa taotluse ja loa vormid, loataotluse sisule esitatavad nõuded1

Vastu võetud 22.09.2004 nr 119

Määrus kehtestatakse »Välisõhu kaitse seaduse» (RT I 2004, 43, 298) § 69 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrus sätestab välisõhu saasteloa (edaspidi saasteluba) ja erisaasteloa taotluse ja loa vormid ning loataotluse sisule esitatavad nõuded.

§ 2. Saasteloa ja erisaasteloa taotluse vorm ja taotlusmaterjalide esitamine

(1) Saasteloa ja erisaasteloa taotluse vorm on esitatud määruse lisas 1.

(2) Paikse saasteallika valdaja esitab loa andjale saasteloa või erisaasteloa taotluse ning lubatud heitkoguste projekti ja vajadusel muud materjalid kolmes eksemplaris.

(3) Paikse saasteallika valdaja esitab lõikes 2 nimetatud materjalid võimalusel loa andjale ka elektrooniliselt.

§ 3. Lubatud heitkoguste projekt ja selle sisu

(1) Saasteloa taotluse lahutamatu osa on saasteallika(te)st välisõhku eralduvate saasteainete lubatud heitkoguste projekt (edaspidi LHK projekt), mida säilitatakse loa andja käes.

(2) LHK projekt koosneb järgmistest käesoleva määruse nõuete kohaselt koostatud osadest:
1) sissejuhatus;
2) saasteallika(te) asukoha geograafia ja kliima iseloomustus;
3) tegevusalade kirjeldus;
4) parim võimalik tehnika;
5) tooraine, abimaterjalid, pooltooted ja kemikaalid, energia ja kütus;
6) tegevusest põhjustatud välisõhu saastamine;
7) heite kontrollimise ning õnnetuste vältimise juhtimissüsteem;
8) heite vältimise või vähendamise tehnika;
9) saasteainete heitkoguste ja välisõhu kvaliteedi seire;
10) saasteallika(te) mõjupiirkond;
11) tegevuse alustamine ja lõpetamine, puhastustööde, tootmis- või püüdeseadmete rikked;
12) keskkonnamõju vältimine või vähendamine käitise sulgemisel ja järelhoolde meetmed;
13) järeldused ja ettepanekud.

§ 4. LHK projekti sissejuhatus

LHK projekti sissejuhatuses esitatakse järgmised andmed:
1) põhjendus saasteloa taotlemiseks seoses uue saasteallika rajamisega või kasutusele võtmisega, tootmismahu, tooraine ja abimaterjalide koguste, kasutatava tehnoloogia või püüdeseadmete muutumisega, samuti saasteainete heitkoguste olulise muutumisega võrreldes eelneva olukorraga või seoses õigusaktide muudatustega;
2) viited õigusaktidele ja juhendmaterjalidele, muu hulgas rahvusvahelised mõõtmis- ja arvutusmetoodikad, tehnoloogilised kaardid;
3) viited, mille alusel on saadud projektis esitatud tootmismaht, tooraine ja abimaterjalide kogused, kütusekulu, seadmete töötundide arv ja muud lähteandmed.

§ 5. Saasteallika(te) asukoha kirjeldus, geograafia ja kliima iseloomustus

(1) LHK projekti saasteallika(te) asukoha kirjelduse juurde esitatakse järgmised lisamaterjalid:
1) saasteallikate asukohakaart (edaspidi kaart) sobivas, kuid mitte väiksemas kui 1:20000 mõõtkavas. Kaardile kantakse käitise tootmisterritoorium, märgitakse sellega piirnevate alade maakasutuse sihtotstarve, kaardi piirkonnas asuvate teiste käitiste ja saasteallikate territooriumide piirid ning lähimad kohalikest tingimustest lähtuvalt olulised hooned ja rajatised, näidates nende kauguse lähimast saasteallikast või tootmisterritooriumi piirist. Kaart peab kajastama lähimad saasteallika mõjupiirkonda jäävad teed, tänavad ja muud ehitised;
2) saasteainete hajumistingimusi mõjutavate oluliste geograafiliste ja tehnogeensete objektide iseloomustus kauguseni, mis võrdub antud tootmisterritooriumi kõrgeima paikse saasteallika 50-kordse kõrgusega maapinnast;
3) käitise asendiplaan (edaspidi plaan) või skeem koordinaatidega sobivas mõõtkavas, kuid mitte väiksemas kui 1:5000. Plaanile kantakse põhja-lõuna suund ning kõikide hoonete, rajatiste ja väljaspool neid toimuva tegevuse kohad; saasteallikate asukohad tootmisterritooriumil, antud tootmisterritooriumi ja samas piirkonnas asuvate teiste välisõhu saasteobjektide tootmisterritooriumi piirid ning lähimad elumajad, näidates nende kauguse saasteallikast või tootmisterritooriumi piirist. Plaan peab kajastama lähimaid teid, tänavaid, muid ehitisi (koolimajad, kauplused, laod ja muud).

(2) Kliima iseloomustuses esitatakse saasteallika(te) asukoha piirkonna välisõhu kõige soojema kuu keskmine ja kõige soojema kuu keskmine temperatuur kella 13.00 ajal, kõige külmema kuu keskmine ja kõige külmema kuu keskmine temperatuur kella 13.00 ajal, tuulte roos ja sademed.

§ 6. Tegevusalade kirjeldus

Tegevusalade kirjelduses esitatakse järgmised andmed:
1) kavandatavad investeeringud parima võimaliku tehnika soetamiseks;
2) tavapärane tööaeg;
3) ülesseatud tootmisvõimsused tegevusalade ja tehnoloogiaprotsesside lõikes ning planeeritud aastatoodangu maht;
4) tehnoloogiaprotsesside kirjeldus, ulatus ja kestus;
5) ülevaade tegevusest, mille jaoks luba taotletakse, selle arengust ja peamistest tootmisetappidest;
6) iga tootmisüksuse või tehnoloogiaprotsessi plokk-skeemid koos ainevoogude ja muu asjakohase informatsiooniga.

§ 7. Parim võimalik tehnika

(1) LHK projektis esitatakse käitise tehnilised võimalused, sealhulgas kasutatava tehnika parameetrid ja saavutatavad erikulude ja heite tasemed võrrelduna saasteallika valdaja poolt valitud parima võimaliku tehnikaga.

(2) Kui võrdlusest selgub, et parimat võimalikku tehnikat veel ei rakendata, lisatakse:
1) selgitus tooraine ja energia säästliku kasutamise ning välisõhku saastavas tootmises õhusaastatuse taseme alandamise meetmete kohta;
2) tegevuskava, milles selgitatakse, kuidas ja millal kavatsetakse parimat võimalikku tehnikat rakendada.

§ 8. Tooraine, abimaterjalid, pooltooted ja kemikaalid

(1) LHK projekti andmed tegevusalas või tehnoloogiaprotsessis kasutatavate ohtlikke aineid mittesisaldavate toorainete, abimaterjalide või pooltoodete (välja arvatud lahustid ja lahusteid sisaldavad valmistised) kohta esitatakse määruse lisa 3 tabelis 1 antud vormi kohaselt.

(2) Andmed tegevusalas või tehnoloogiaprotsessis kasutatavate ohtlikke aineid sisaldavate toorainete, abimaterjalide või pooltoodete (välja arvatud lahustid ja lahusteid sisaldavad valmistised) kohta esitatakse määruse lisa 3 tabelis 2 antud vormi kohaselt.

(3) Andmed tegevusalas või tehnoloogiaprotsessis kasutatavate ohtlikke aineid mittesisaldavate lahustite ja lahusteid sisaldavate valmististe kohta esitatakse määruse lisa 3 tabelis 3 antud vormi kohaselt.

(4) Andmed tegevusalas või tehnoloogiaprotsessis kasutatavate ohtlikke aineid sisaldavate lahustite ja lahusteid sisaldavate valmististe kohta esitatakse määruse lisa 3 tabelis 4 antud vormi kohaselt.

(5) Lõigete 3 ja 4 kohaselt esitatavad andmed peavad sisaldama informatsiooni nende tegevusalade või protsesside kaupa, mille suhtes on kehtestatud lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piirväärtused.

(6) Kemikaalide või abimaterjalide säilitamise kohta esitatakse mahutite loetelu ja järgnev teave:
1) andmed mahutis sisalduva aine ja selle kasutamise kohta;
2) mahuti tehniline kirjeldus, sealhulgas mahutavus ja tüüp;
3) mahuti iga ja paiknemine (maa all, maa peal, siseruumis, väljas);
4) kemikaalide hoidmisega seotud välisõhu, vee ja pinnase kaitsemeetmed;
5) mahuti viimase kontrollimise kuupäev;
6) andmed mahuti tehnilise järelevalve ja hooldamise kohta;
7) muude ohtlike ainete hoidlate iseloomustus, sealhulgas ainete säilitamisviis ja asukoht (välisterritooriumil või siseruumis);
8) mahutite ja hoidlate plaan sobivas mõõtkavas, kuid mitte väiksemas kui 1:5000.

(7) Andmed ohtlikke aineid sisaldava toote säilitamise kohta esitatakse määruse lisa 3 tabelis 5 antud vormi kohaselt.

(8) Selgitusena lisatakse taotlusmaterjalidele andmed tooraine, abimaterjalide, pooltoodete ja kemikaalide kasutamise vähendamise meetmete kohta.

§ 9. Energia ja kütus

(1) Andmed kütuse kasutamise ja energia tootmise kohta liikide kaupa esitatakse määruse lisa 4 tabelis 1 antud vormi kohaselt.

(2) Andmed energia tarbimise kohta kasutusalade kaupa esitatakse määruse lisa 4 tabelis 2 antud vormi kohaselt.

(3) Selgitusena lisatakse:
1) andmed energia ja kütuse kasutamise vähendamise, tõhusa kasutamise või taaskasutamise meetmete kohta;
2) andmed energiakulu arvestite t��üpide, paigutuse, kontrollimise mooduse ja sageduse kohta.

§ 10. Tegevusest põhjustatud välisõhu saastamine

(1) LHK projekti andmed tegevusalade, tehnoloogiaprotsesside ja -seadmete ning püüdeseadmete kohta esitatakse määruse lisa 5 tabelis 1 antud vormi kohaselt.

(2) Andmed saasteallikatest, välja arvatud põletusseadmetest ja lahustite või lahusteid sisaldavate valmististe kasutamisel, välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste kohta tehnoloogiaprotsesside kaupa esitatakse määruse lisa 5 tabelis 2 antud vormi kohaselt.

(3) Andmed äkkheite kohta esitatakse määruse lisa 5 tabelis 3 antud vormi kohaselt. Andmed peavad sisaldama informatsiooni saasteainete tehnoloogiliselt põhjendatud lühiajaliste suurendatud heitkoguste (sealhulgas seadmete käivitamise ja seiskamise ajal) ning võimalike õnnetusest põhjustatud heidete kohta.

(4) Kontrollimatu ja hajusa heite kirjeldus esitatakse heiteallikate kaupa kirjalikult.

(5) Andmed põletusseadmetest välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste kohta esitatakse määruse lisa 5 tabelis 4 antud vormi kohaselt.

(6) Andmed lahustite või lahusteid sisaldavate valmististe kasutamisel eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste kohta esitatakse määruse lisa 5 tabelis 5 antud vormi kohaselt. Andmed peavad sisaldama informatsiooni § 8 lõikes 5 nimetatud tegevusalade või protsesside kaupa.

(7) Saasteainete heitkoguste ja välisõhu saastatuse taseme määramise kirjelduses esitatakse järgmised andmed:
1) kasutatav määramismeetod (otsene mõõtmine, arvutuslik meetod);
2) iga välisõhku eralduva saasteaine heitkoguste arvutuslik maksimaalväärtus aastas (t/a) ja sekundis (g/s). Otsese mõõtmise korral võetakse aluseks ühe tunni keskmiste hetkeliste heitkoguste maksimaalväärtus;
3) saasteainete heitkoguste ja välisõhu saastatuse taseme määramise punktide loetelu, ettepanekud heitkoguste seire korraldamiseks.

(8) Andmed saasteainete hajumisarvutuste tulemuste kohta iga paikse saasteallika kaupa esitatakse määruse lisa 5 tabelis 6 antud vormi kohaselt.

(9) Andmed ühel tootmisterritooriumil paiknevate saasteaallikate koosmõju kohta esitatakse määruse lisa 5 tabelis 7 antud vormi kohaselt. Sarnaste parameetritega saasteallikad võib grupeerida koondallikaks.

(10) Saasteainete hajumisarvutuse tulemuste analüüsis antakse teavet:
1) välisõhu saastatuse taseme pideva seire tulemustest või samalaadsete saasteallikate koosmõju hindamisel saadud fooniandmete kohta;
2) kasutatud arvutiprogrammi kohta;
3) uute ja rekonstrueeritavate saasteallikate puhul ka ümbritseva piirkonna välisõhu saastatuse taseme muutumisest pärast saasteallika töölerakendamist.

(11) Koondandmed välisõhku eralduvate saasteainete tegelike ja taotletavate heitkoguste kohta esitatakse määruse lisa 5 tabelis 8 antud vormi kohaselt.

(12) Taotlusmaterjalidele lisatakse:
1) käitise geograafilise koordinaatsüsteemiga seotud asendiplaan mõõtkavas vähemalt 1:5000, millel on märgitud õhusaasteallikate paiknemine. Plaanile kantakse põhja-lõuna suund, antud objekti ja samas piirkonnas asuvate teiste välisõhu saasteobjektide tootmisterritooriumi piirid ning lähimad elumajad. Plaan peab kajastama lähimaid teid, tänavaid, muid ehitisi (koolimajad, kauplused, laod ja muud);
2) saasteainete heitkoguste ja välisõhu saastatuse taseme määramiseks kasutatud meetodite kirjeldus;
3) maapinnalähedase õhukihi arvutusliku saastetaseme kaardid sobivas mõõtkavas iga saasteaine kohta eraldi, millele märgitakse saastetaseme piirväärtusele vastav samataseme- ehk isojoon.

§ 11. Heite kontrollimise ning õnnetuste vältimise juhtimissüsteem

Heite kontrollimise ning õnnetuste vältimise juhtimissüsteemi kirjelduses esitatakse:
1) andmed tehnoloogia- ja püüdeseadmete hoolduse ja kontrolli kohta määruse lisas 6 antud vormi kohaselt. Andmetele lisatakse hooldus- ja kontrollsüsteemi kirjeldus;
2) andmed isikute vastutuse ja volituste kohta õnnetuste või õnnetuse ohu käsitlemisel ja põhjuste uurimisel.

§ 12. Heite vältimise või vähendamise tehnika

(1) LHK projektis esitatakse tegevuskava saasteainete heitkoguste piirväärtuste ja lubatud heitkoguste saavutamiseks parima võimaliku tehnikaga, sealhulgas kavandatavad meetmed välisõhusaaste vältimiseks või kui see ei ole võimalik, vähendamiseks.

(2) Lõikes 1 nimetatud tegevuskavale lisatakse ajakava ja majanduslikud arvestused kavandatud meetmete tasuvuse kohta.

§ 13. Saasteainete heitkoguste ja välisõhu kvaliteedi seire

(1) Andmed välisõhu kvaliteedi seire kohta esitatakse määruse lisas 7 antud vormi kohaselt.

(2) Saasteallikatest lähtuva heite õhuseire kohta esitatakse taotlusmaterjalides teave välisõhu kvaliteedi seireks rakendatud meetmetest, näidates ära proovivõtu kohad või paiksete mõõtejaamade aadressid ja asukohtade geograafilised koordinaadid.

(3) Andmetele lisatakse:
1) proovivõtu- ja mõõtepunktide loetelu, nende asukohad kaardil või plaanil või koordinaadid ning skeem, kui nad paiknevad väljaspool kaarti või plaani;
2) tootmise ja heite tekke seireks kavandatavad meetmed.

§ 14. Saasteallika(te) mõjupiirkond

LHK projektis esitatakse andmed välisõhku eralduvate saasteainete mõjupiirkonna suuruse (kilomeetrites), asustatuse ja valdavate tuulte suundade kohta.

§ 15. Tegevuse alustamine ja lõpetamine, puhastustööd, tootmis- või püüdeseadmete rikked

LHK projektis esitatakse puhastustöödel, tootmis- või puhastusseadmete rikete korral, tehnoloogiaseadmete töö alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad meetmed.

§ 16. Keskkonnamõju vältimine või vähendamine käitise sulgemisel ja järelhoolde meetmed

Keskkonnamõju vältimise või vähendamise kohta käitise või selle osa sulgemisel ja järelhoolde korral esitatakse LHK projektis järgmine teave:
1) keskkonnamõju vältimise või vähendamise meetmed, mis võetakse kasutusele tootmistegevuse või selle osa likvideerimise ajal ja pärast tegevuse lõpetamist;
2) kava tegevuse lõpetamise järgseks perioodiks, sealhulgas järelhoolde meetmed ja kava võimalikust jääksaastest lähtuva ohu vältimiseks.

§ 17. Järeldused ja ettepanekud

Järeldustes ja ettepanekutes esitatakse järgmised andmed:
1) välisõhu saasteainete otsesel mõõtmisel või arvutuslikult saadud saastatuse taseme maksimaalväärtuste vastavus saasteainete ühe tunni keskmistele piirväärtustele tootmisterritooriumi piiril ja saasteobjekti mõjupiirkonnas olevate elumajade juures;
2) saasteallikad, mille osakaal on välisõhu saastatuse taseme tekitamises suurim;
3) välisõhu saastamise vähendamiseks vajalike täiendavate meetmete rakendamiskava;
4) ettepanekud välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste omaseireks;
5) ettepanekud saasteloaga kehtestatavate saasteainete heitkoguste kohta;
6) ettepanekud saasteainete heitkoguste vähendamiseks ebasoodsate ilmastikutingimuste esinemisel.

§ 18. Erisaasteloa taotluse sisule esitatavad nõuded

Erisaasteloa taotlus ja selle materjalid sisaldavad vähemalt järgmisi andmeid:
1) välisõhu saastatuse taseme ühe tunni keskmist piirväärtust lühiajaliselt ületava käitlusprotsessi koht ja toimimisviis;
2) Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. aasta määrusega nr 102 «Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu» (RT I 2004, 23, 155) kehtestatud põletatavate jäätmete jäätmeloendi kohased nimetused, jäätmete kogus ja koospõletamisel nende osakaal;
3) muud töödeldavad ained ja nende hulk;
4) välisõhku eralduvate saasteainete nimetused ja heitkogused, nende määramismeetod;
5) saasteainete hajumisarvutuse tulemused, nende võrdlus saastatuse taseme ühe tunni keskmise piirväärtusega;
6) loa taotletav kehtivusaeg;
7) koondtabelid jäätmete koguste, saasteainete heitkoguste ja välisõhus tekkivate kontsentratsioonide arvutuste kohta;
8) saasteainete hajumisarvutuse kaardid, toimimise koha plaan või skeem;
9) jäätmete põletamise puhul koopia vastavast jäätmeloast.

§ 19. Saasteloa ja erisaasteloa vorm

Saasteloa ja erisaasteloa vorm on esitatud määruse lisas 2.

§ 20. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 30. septembril 2004.


1 EÜ Nõukogu direktiiv 84/360/EMÜ tööstusseadmetest pärineva õhusaaste tõrje kohta (Euroopa Ühenduse Teataja L 188, 16/07/1984, lk 20–25; L 377, 31/12/1991, lk 48);
EL Nõukogu direktiiv 96/61/EÜ saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta (Euroopa Liidu Teataja L 257, 10/10/1996, lk 26–40; L 275, 25/10/2003, lk 32–46);
EL Nõukogu direktiiv 1999/13/EÜ teatud tegevusaladel ja seadmetes orgaaniliste lahustite kasutamise tagajärjel tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite piiramise kohta (Euroopa Liidu Teataja L 085, 29/03/1999, lk 1–22; L 188, 21/07/1999, lk 54; L 240, 10/09/1999; L 230, 12/9/2000, lk 16–19; L 172, 02/07/2002, lk 57–60);
Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiiv 2001/80/EÜ suurtest põletusseadmetest õhku eralduvate saasteainete emissiooni piiramise kohta (Euroopa Liidu Teataja L 309, 27/11/2001, lk 1–21; L 016, 22/01/2003, lk 59–67);
EÜ Nõukogu otsus 93/389/EMÜ CO2 ja teiste kasvuhoonegaaside heidete kontrolli- ja monitooringumehhanismi kohta (Euroopa Ühenduse Teataja L 167, 09/07/1993, lk 31–33; Euroopa Liidu Teataja L 117, 05/05/1999, lk 35–38; L 284, 31/10/2003, lk 1–53);
Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiiv 2003/87/EÜ kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega kauplemise skeemi kohta (Euroopa Liidu Teataja L 275, 25/10/2003, lk 32–46);
Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiiv 2001/81/EÜ teatud saasteainete riiklike piirnormide kohta (Euroopa Liidu Teataja L 309, 27/11/2001, lk 22–30).

Minister Villu REILJAN

Kantsler Sulev VARE

Keskkonnaministri 22. septembri 2004. a määruse nr 119 «Välisõhu saasteloa ja erisaasteloa taotluse ja loa vormid, loataotluse sisule esitatavad nõuded»
lisa 1

VÄLISÕHU SAASTELOA (ERISAASTELOA) TAOTLUS

Loa taotluse registreerimisnumber ja kuupäev

 

Loa andja nimetus ja aadress

 

1. Loa taotleja

1.1. Nimi

 

1.2. Äriregistrikood/isikukood

 

1.3 Aadress

 

Telefon/faks

 

e-post

 

2. Saasteallika(te) asukoht

 

2.1. Aadress

 

2.2. Territooriaalkood EHAKi järgi ja geograafilised koordinaadid

 

2.3. Tootmisterritooriumi pindala hektarites

 

2.4. Saasteallikate arv tootmisterritooriumil

 

3. Taotleja põhi- ja muud tegevusalad

3.1. Põhitegevusala nimetus ja vastav EMTAKi kood

 

3.2. Muude tegevusalade nimetused ja vastavad EMTAKi koodid

 

4. Saasteainete lubatud heitkoguste (LHK) projekti koostaja

4.1. Nimi

 

4.2. Äriregistrikood/isikukood

 

5. Välisõhku eralduvate saasteainete loetelu ja nende taotletavad aastased heitkogused:

Saasteaine

CAS /EINECS/
ELINCS nr
nimetus heitkogus, tonni/a (täpsus 0,000)
1 2 3
     
     
     

Kütuse aastakulu liikide kaupa
 
Lahusti või lahusteid sisaldava materjali tarbimine aastas liikide kaupa

Välisõhku eralduvate saasteainete taotletavad hetkelised heitkogused (g/s) saasteallikate kaupa (väljavõte LHK projektist):

Saasteallikas

Saasteaine

nimetus nr plaanil või kaardil CAS /EINECS/
ELINCS nr
nimetus hetkeline heitkogus, g/s (täpsus 0,000)
1 2 3 4 5
         
         
         

Kütuse maksimaalne kulu tunnis (kg/h) liikide kaupa
 
Lahusti või lahusteid sisaldava materjali maksimaalne kulu (kg/h) liikide kaupa

6. Püüdeseadmete efektiivsuse kontrolli sagedus:

Osakond, tsehh,
tehnoloogiaseade

Paigaldatud püüdeseadmed

nimetus, tüüp

arv

puhastusaste, %

saasteallika nr plaanil või kaardil

efektiivsuse kontrolli sagedus

projekt tegelik
1 2 3 4 5 6 7
             
             
             
7. Taotletav tähtaeg  
.....................................................................

             (mis ajast mis ajani)

Loa taotleja

..............................................................................................................................................

(allkiri) (pitser) (nimi, amet)
(kuupäev)

Keskkonnaministri 22. septembri 2004. a määruse nr 119 «Välisõhu saasteloa ja erisaasteloa taotluse ja loa vormid, loataotluse sisule esitatavad nõuded»
lisa 2

VÄLISÕHU SAASTELUBA (ERISAASTELUBA)

Loa registreerimisnumber ja kuupäev

 

Loa taotluse registreerimisnumber ja kuupäev

 

Loa andja nimetus ja aadress

 

1. Saasteallika valdaja

1.1. Nimi

 

1.2. Äriregistrikood/isikukood

 

1.3 Aadress

 

2. Saasteallika(te) asukoht

 

2.1. Aadress

 

2.2. Territooriaalkood EHAKi järgi ja geograafilised koordinaadid

 

2.3. Tootmisterritooriumi pindala hektarites

 

2.4. Saasteallikate arv tootmisterritooriumil

 

3. Põhi- ja muud tegevusalad

3.1. Põhitegevusala nimetus ja vastav EMTAKi kood

 

3.2. Muude tegevusalade nimetused ja vastavad EMTAKi koodid

 

4. Saasteainete lubatud heitkoguste (LHK) projekti koostaja

4.1. Nimi

 

4.2. Äriregistrikood/isikukood

 

5. Välisõhku eralduvate saasteainete loetelu ja nende lubatud (õ) aastased heitkogused:

Saasteaine

CAS /EINECS/
ELINCS nr
nimetus heitkogus, tonni/a (täpsus 0,000)
1 2 3
     
     

Kütuse aastakulu liikide kaupa

Lahusti või lahusteid sisaldava materjali tarbimine aastas liikide kaupa

Antud saasteainete heitkoguseid on lubatud välisõhku eraldada hetkelise heitkogusega (g/s), mis on võrdne või väiksem LHK projektis toodust ja mis on saadud tunni aja keskmise mõõtmise tulemusena.
Väljavõte LHK projektist saasteallikate kohta, kust välisõhku tohivad eralduda järgmised saasteainete heitkogused:

Saasteallikas

Saasteaine

nimetus nr plaanil või kaardil CAS /EINECS/
ELINCS nr
nimetus hetkeline heitkogus, g/s (täpsus 0,000)
1 2 3 4 5
         
         

Kütuse maksimaalne kulu tunnis (kg/h) liikide kaupa

Lahusti või lahusteid sisaldava materjali maksimaalne kulu (kg/h) liikide kaupa

6. Püüdeseadmete efektiivsuse kontrolli sagedus:

Osakond, tsehh,
tehnoloogiaseade

Paigaldatud püüdeseadmed

nimetus, tüüp

arv

puhastusaste, %

saasteallika nr plaanil või kaardil

efektiivsuse kontrolli sagedus

projekt tegelik
1 2 3 4 5 6 7
             
             

8. Saasteainete heitkoguste ja välisõhu kvaliteedi seire, tegevuskava koostamise ja muud eritingimused

8.1.
8.2.
9. Loa kehtivusaeg .....................................................................
             (mis ajast mis ajani)
10. Õiguslik alus ja faktilised asjaolud, mille alusel on luba välja antud  
11. Vaidlustamisviide Käesoleva välisõhu saasteloa/erisaasteloa võib vaidlustada esitades vaide 30 päeva jooksul, arvates välisõhu saasteloa/erisaasteloa teatavaks tegemisest, «Haldusmenetluse seaduses» (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117; 78, 527) kehtestatud vaidemenetluse korras või esitada kaebuse käesoleva välisõhu saasteloa/erisaasteloa tühistamiseks Tallinna/
Tartu/Pärnu/Jõhvi Halduskohtule 30 päeva jooksul selle teatavakstegemisest «Halduskohtumenetluse seadustikus» (RT I 1999, 31, 425; 33, õiend; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 62, 376; 2003, 13, 67; 23, 140; 2004, 46, 329; 40, õiend) kehtestatud korras.

Loa andja

..............................................................................................................................................

(allkiri) (pitser) (nimi, amet) (kuupäev)

Saasteallika(te) valdaja

..............................................................................................................................................

(allkiri) (pitser) (nimi, amet) (kuupäev)

Välisõhu saasteloa lisa (väljavõte LHK projektist)

TOORAINE, ABIMATERJALIDE VÕI POOLTOODETE SÄILITAMINE JA KASUTAMINE

Tabel 1. Tegevusalas või tehnoloogiaprotsessis kasutatavad ohtlikke aineid mittesisaldavad toorained, abimaterjalid või pooltooted (välja arvatud lahustid ja lahusteid sisaldavad valmistised)

Tooraine, abimaterjal või pooltoode

Säilitamine

Kasutamine

EKN kaubakood

nimetus

säilitamisviis, mahuti tüüp

nr plaanil või kaardil

maksimaalne üheaegselt hoitav kogus, tonni, m3

tegevusala või tehnoloogiaprotsess

kogus

erikulu, kg/h; tonni, m3 tooteühiku kohta, g/kWh või kg/MWh

kokku, tonni/a, m3/a jääb tootesse,
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tooraine

                 

Abimaterjalid

                 

Pooltooted

                 

Tabel 2. Tegevusalas või tehnoloogiaprotsessis kasutatavad ohtlikke aineid sisaldavad toorained, abimaterjalid või pooltooted (välja arvatud lahustid ja lahusteid sisaldavad valmistised)

Tooraine, abimaterjal või pooltoode

Säilitamine

Kasutamine

Ohtlik aine1)

EKN kauba-kood nimetus säilitamis-viis, mahuti tüüp nr plaanil või kaardil maksi-maalne üheaegselt hoitav kogus,
tonni, m3
tegevus-ala või tehno-loogia-protsess kogus, tonni/a, m3/a erikulu, kg/h; tonni, m3 tooteühiku kohta, g/kWh või kg/MWh CAS/
EINECS/
ELINCS nr
nimetus ohu-kate-gooria riski (R) – lause ohutus (S) – lause sisaldus tooraines, abi-materjalis, pool-tootes, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tooraine

                           

Abimaterjalid

                           

Pooltooted

                           

1) Riski- (R-) ja ohutuslaused (S-) on kehtestatud «Kemikaaliseaduse» (RT I 1998, 47, 697; 1999, 45, 512; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 2003, 23, 144; 51, 352; 75, 499; 88, 591; 2004, 45, 315) § 10 alusel.

Tabel 3. Tegevusalas või tehnoloogiaprotsessis kasutatavad ohtlikke aineid mittesisaldavad lahustid ja lahusteid sisaldavad valmistised

Lahusti või lahusteid sisaldav valmistis

Säilitamine

Kasutamine

EKN kaubakood

nimetus, tüüp

säilitamisviis, mahuti tüüp

nr plaanil või kaardil

maksimaalne üheaegselt hoitav kogus, tonni, m3

tegevusala või tehnoloogiaprotsess 

kogus

erikulu, kg/h; tonni, kg tooteühiku kohta või kg/m2

EMTAKi kood nimetus kokku, tonni/a, m3/a jääb tootesse,
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lahusti                  
                   
Värv                  
                   
Lakk                  
                   
Liim                  
                   
Muu valmistis                  
                   

Tabel 4. Tegevusalas või tehnoloogiaprotsessis kasutatavad ohtlikke aineid sisaldavad lahustid ja lahusteid sisaldavad valmistised

Lahusti või lahusteid sisaldav valmistis

Säilitamine

Kasutamine 

Ohtlik aine1)

EKN kauba-kood

nimetus, tüüp

säilitamis-viis, mahuti tüüp

nr plaanil või kaardil

maksi-maalne ühe-aegselt hoitav kogus, tonni, m3

tegevusala või tehnoloogia-protsess

kogus, tonni/a, m3/a

erikulu, kg/h; tonni, kg tooteühiku kohta või kg/m2

CAS/
EINECS/
ELINCS nr

nimetus

ohu-kate-gooria

riski (R) – lause

ohutus (S) – lause

sisaldus lahustis või valmis-tises või pool-tootes, %

EMTAKi kood nimetus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Lahusti                            
                             
Värv                            
                             
Lakk                            
                             
Liim                            
                             
Muu valmistis                            
                             

1) Riski- (R-) ja ohutuslaused (S-) on kehtestatud «Kemikaaliseaduse» (RT I 1998, 47, 697; 1999, 45, 512; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 2003, 23, 144; 51, 352; 75, 499; 88, 591; 2004, 45, 315) § 10 alusel.

KÜTUSE KASUTAMINE JA ENERGIA TOOTMINE

Tabel 1. Kütuse kasutamine ja energia tootmine liikide kaupa

Kasutatav kütus

Energia tootmine, MWh/a

EKN kauba-kood

nimetus

väävli-sisaldus,
%

tuha-sisaldus, %

alumine kütte-väärtus, MJ/kg; gaas, MJ/Nm3

kogus, tonni/a; gaas, tuh m3

erikulu, tonni või m3 tooteühiku kohta, g/kWh või kg/MWh

elekter

soojus ja aur

kokku tootmis-protsessis ruumide kütmiseks ja olmevee soojenda-miseks sise-transpor-diks muu kokku oma-tarve müük kokku oma-tarve müük
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Tahke kütus

                                 

Vedelkütus

                                 

Gaasikütus

                                 

VÄLISÕHU SAASTAMINE

Tabel 1. Tegevusalad, tehnoloogiaprotsessid ja -seadmed ning püüdeseadmed

Tegevusala, tehnoloogiaprotsess, -seade

Püüdeseadmed 

Välisõhku eralduv saasteaine

Saasteallika nr plaanil või kaardil

EMTAKi kood

tehnoloogiaprotsessid ja -seadmed

nimetus, tüüp

arv

puhastusaste, %

efektiivsuskontrolli sagedus

CAS/
EINECS/
ELINCS nr

nimetus

aasta keskmine heitkogus väljuvate gaaside mahuühiku kohta, mg/Nm3

nimetus, tüüp arv töötundide arv aastas projekt tegelik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                         
                         

Tabel 2. Saasteallikatest, välja arvatud põletusseadmetest ja lahustite või lahusteid sisaldavate valmististe kasutamisel, välisõhku eralduvate saasteainete heitkogused tehnoloogiaprotsesside kaupa

Tegevusala, tehnoloogia-protsess, seade

Saasteallikas

Väljuvate gaaside parameetrid

Välisõhku eralduv saasteaine

EMTAKi kood

nimetus

nr plaanil või kaardil

nimetus

koordinaadid

ava läbimõõt D, m

väljumis-kõrgus H, m

maht-kiirus Vt, m3/s

tempera-tuur T, ºC

CAS/
EINECS/
ELINCS nr

nimetus

heitkogus

ida-pikkus põhja-laius maksimaalne hetkeline, g/s tonni/a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
                           
                           

Tabel 3. Äkkheide

Saasteallikas

Äkkheite põhjus

Äkkheite kestus

Välisõhku eralduv saasteaine

nimetus

nr plaanil või kaardil

CAS/
EINECS/
ELINCS nr

nimetus

äkkheite kogus

väljuvate gaaside mahuühiku kohta maksimaalne hetkeline,
mg/Nm³
maksimaalne hetkeline,
g/s
tonni/a
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tehnoloogiline äkkheide

                 

Avariiline äkkheide

                 

Tabel 4. Põletusseadmetest välisõhku eralduvate saasteainete heitkogused

Põletusseade

Kasutatav kütus

Välisõhku eralduv saasteaine

Saaste-allika nr plaanil või kaardil

katla-tüüp

arv

nominaal-soojus-võimsus sisse-antava kütuse-koguse põhjal, MWth

töö-tundide arv aastas

nimetus

väävli-sisaldus,
%

aastas, tonni/
tuh m3

CAS/
EINECS/
ELINCS nr

nimetus

heitkogus

väljuvate gaaside mahuühiku kohta, mg/Nm3

maksi-maalne hetkeline, g/s

tonni/a

piir-väärtus aasta keskmine
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
                           
                           

Tabel 5. Lahustite või lahusteid sisaldavate valmististe kasutamisel eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkogused

Tegevusala, tehnoloogiaprotsess, seade

Lahusti või lahusteid sisaldava valmistise kogus ja lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ-de) sisaldus

Välisõhku eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkogus

Saaste-allika nr plaanil või kaardil

EMTAKi kood

nimetus

kogus, tonni aastas

LOÜ-de sisaldus %-des

CAS/
EINECS/
ELINCS nr

saaste-aine nimetus

väljuvate gaaside mahuühiku kohta, mg C/Nm3

maksi-maalne hetkeline, g/s

tonni/a

piir-väärtus aasta keskmine
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Lahusti nimetus, tüüp

                     


Kokku

                 

Värvi nimetus, tüüp

                     


Kokku

                 

Laki nimetus, tüüp

                     


Kokku

                 

Liimi nimetus, tüüp

                     


Kokku

                 

Muu valmistise nimetus, tüüp

                     


Kokku

                 

Lahustid või lahusteid sisaldavad valmistised kokku

                 

Keskkonnaministri 22. septembri 2004. a määruse nr 119 «Välisõhu saasteloa ja erisaasteloa taotluse ja loa vormid, loataotluse sisule esitatavad nõuded»
lisa 3

TOORAINE, ABIMATERJALIDE VÕI POOLTOODETE SÄILITAMINE JA KASUTAMINE

Tabel 1. Tegevusalas või tehnoloogiaprotsessis kasutatavad ohtlikke aineid mittesisaldavad toorained, abimaterjalid või pooltooted (välja arvatud lahustid ja lahusteid sisaldavad valmistised)

Tooraine, abimaterjal või pooltoode

Säilitamine

Kasutamine

EKN kaubakood

nimetus

säilitamisviis, mahuti tüüp

nr plaanil või kaardil

maksimaalne üheaegselt hoitav kogus, tonni, m3

tegevusala või tehnoloogiaprotsess 

kogus

erikulu, kg/h; tonni, m3 tooteühiku kohta, g/kWh või kg/MWh

kokku, tonni/a, m3/a jääb tootesse,
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tooraine

                 

Abimaterjalid

                 

Pooltooted

                 

Tabel 2. Tegevusalas või tehnoloogiaprotsessis kasutatavad ohtlikke aineid sisaldavad toorained, abimaterjalid või pooltooted (välja arvatud lahustid ja lahusteid sisaldavad valmistised)

Tooraine, abimaterjal või pooltoode

Säilitamine 

Kasutamine 

Ohtlik aine1)

EKN kauba-kood nimetus säilitamis-viis, mahuti tüüp nr plaanil või kaardil maksi-maalne ühe-aegselt hoitav kogus, tonni, m3 tegevus-ala või tehno-loogia-protsess kogus, tonni/a, m3/a erikulu, kg/h; tonni, m3 tooteühiku kohta, g/kWh või kg/MWh CAS/
EINECS/
ELINCS nr
nimetus ohu-kate-gooria riski (R) – lause ohutus (S) – lause sisaldus toor-aines, abi-materjalis, pool-tootes, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tooraine

                           

Abimaterjalid

                           

Pooltooted

                           

1) Riski- (R-) ja ohutuslaused (S-) on kehtestatud «Kemikaaliseaduse» (RT I 1998, 47, 697; 1999, 45, 512; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 2003, 23, 144; 51, 352; 75, 499; 88, 591; 2004, 45, 315) § 10 alusel.

Tabel 3. Tegevusalas või tehnoloogiaprotsessis kasutatavad ohtlikke aineid mittesisaldavad lahustid ja lahusteid sisaldavad valmistised

Lahusti või lahusteid sisaldav valmistis

Säilitamine

Kasutamine

EKN kaubakood

nimetus, tüüp

säilitamisviis, mahuti tüüp

nr plaanil või kaardil

maksimaalne üheaegselt hoitav kogus, tonni, m3

tegevusala või tehnoloogiaprotsess 

kogus

erikulu, kg/h; tonni, kg tooteühiku kohta või kg/m2

EMTAKi kood nimetus kokku, tonni/a, m3/a jääb tootesse,
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lahusti                  
                   
Värv                  
                   
Lakk                  
                   
Liim                  
                   
Muu valmistis                  
                   

Tabel 4. Tegevusalas või tehnoloogiaprotsessis kasutatavad ohtlikke aineid sisaldavad lahustid ja lahusteid sisaldavad valmistised

Lahusti või lahusteid sisaldav valmistis

Säilitamine

Kasutamine

Ohtlik aine1)

EKN kauba-kood

nimetus, tüüp

säilitamis-viis, mahuti tüüp

nr plaanil või kaardil

maksi-maalne ühe-aegselt hoitav kogus, tonni, m3

tegevusala või tehno-loogiaprotsess

kogus, tonni/a, m3/a

erikulu, kg/h; tonni, kg tooteühiku kohta või kg/m2

CAS/
EINECS/
ELINCS nr

nimetus

ohu-kate-gooria

riski (R) – lause

ohutus (S) – lause

sisaldus lahustis või valmistises või pool-tootes,
%

EMTAKi kood nimetus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Lahusti                            
                             
Värv                            
                             
Lakk                            
                             
Liim                            
                             
Muu valmistis                            
                             

1) Riski- (R-) ja ohutuslaused (S-) on kehtestatud «Kemikaaliseaduse» (RT I 1998, 47, 697; 1999, 45, 512; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 2003, 23, 144; 51, 352; 75, 499; 88, 591; 2004, 45, 315) § 10 alusel.

Tabel 5. Ohtlikke aineid sisaldava toote säilitamine

Toode

Ohtlik aine 1)

Säilitamine

EKN kaubakood nimetus CAS/
EINECS/
ELINCS nr
nimetus ohukategooria R-lause S-lause sisaldus tootes,
%
säilitamisviis, mahuti tüüp nr plaanil või kaardil maksimaalne kogus, tonni, m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     

1) Riski- (R-) ja ohutuslaused (S-) on kehtestatud «Kemikaaliseaduse» (RT I 1998, 47, 697; 1999, 45, 512; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 2003, 23, 144; 51, 352; 75, 499; 88, 591; 2004, 45, 315) § 10 alusel.

Keskkonnaministri 22. septembri 2004. a määruse nr 119 «Välisõhu saasteloa ja erisaasteloa taotluse ja loa vormid, loataotluse sisule esitatavad nõuded»
lisa 4

KÜTUSE KASUTAMINE, ENERGIA TOOTMINE JA TARBIMINE

Tabel 1. Kütuse kasutamine ja energia tootmine liikide kaupa

Kasutatav kütus

Energia tootmine, MWh/a

EKN kauba-kood

nimetus

väävli-sisaldus, %

tuha-sisaldus,

%

alumine kütte-väärtus, MJ/kg; gaas, MJ/Nm3

kogus, tonni/a; gaas, tuh m3

erikulu, tonni või m3 tooteühiku kohta, g/kWh või kg/MWh

elekter

soojus ja aur

kokku tootmis-protsessis ruumide kütmiseks ja olmevee soojenda-miseks sise-tran-spordiks  muu kokku oma-tarve müük kokku oma-tarve müük
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Tahke kütus

                                 

Vedelkütus

                                 

Gaasikütus

                                 

Tabel 2. Energia tarbimine kasutusalade kaupa

Kasutusala

Energia tarbimine, MWh/a, MJth/a

elekter, MWh/a

soojus, MJth/a

aur, MJth/a

kokku omatoodang muu tarnija erikulu, MWh tooteühiku kohta kokku omatoodang muu tarnija erikulu, MJth tooteühiku kohta kokku omatoodang muu tarnija
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tootmisetappide lõikes:                      
Valgustus                      
Jahutus ja külmutus                      
Sulatus                      
Ventilatsioon                      
Ruumide kütmine ja olmevee soojendamine                      
Muu kasutus                      
Veetöötlusseadmed                      
Kokku                      

Keskkonnaministri 22. septembri 2004. a määruse nr 119 «Välisõhu saasteloa ja erisaasteloa taotluse ja loa vormid, loataotluse sisule esitatavad nõuded»
lisa 5

VÄLISÕHU SAASTAMINE

Tabel 1. Tegevusalad, tehnoloogiaprotsessid ja -seadmed ning püüdeseadmed

Tegevusala, tehnoloogiaprotsess, -seade 

Püüdeseadmed

Välisõhku eralduv saasteaine

Saasteallika nr plaanil või kaardil

EMTAKi

kood

tehnoloogiaprotsessid ja -seadmed

nimetus, tüüp

arv

puhastusaste, %

efektiivsus-kontrolli sagedus

CAS/
EINECS/
ELINCS nr

nimetus

aasta keskmine heitkogus väljuvate gaaside mahuühiku kohta, mg/Nm3

nimetus, tüüp arv töötundide arv aastas projekt tegelik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                         

Tabel 2. Saasteallikatest, välja arvatud põletusseadmetest ja lahustite või lahusteid sisaldavate valmististe kasutamisel, välisõhku eralduvate saasteainete heitkogused tehnoloogiaprotsesside kaupa

Tegevusala, tehnoloogiaprotsess, seade

Saasteallikas

Väljuvate gaaside parameetrid

Välisõhku eralduv saasteaine

EMTAKi kood

nimetus

nr plaanil või kaardil

nimetus

koordinaadid

ava läbimõõt D, m

väljumis-kõrgus H, m

maht-kiirus Vt, m3/s

tempera-tuur T, ºC

CAS/
EINECS/
ELINCS nr

nimetus

heitkogus

ida-pikkus põhja-laius maksi-maalne hetkeline, g/s tonni/a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
                           
                           

Tabel 3. Äkkheide

Saasteallikas

Äkkheite põhjus

Äkkheite kestus

Välisõhku eralduv saasteaine

nimetus

nr plaanil või kaardil

CAS/
EINECS/
ELINCS nr

nimetus

äkkheite kogus

väljuvate gaaside mahuühiku kohta maksimaalne hetkeline, mg/Nm3 maksimaalne hetkeline, g/s tonni/a
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tehnoloogiline äkkheide

                 

Avariiline äkkheide

                 

Tabel 4. Põletusseadmetest välisõhku eralduvate saasteainete heitkogused

Põletusseade

Kasutatav kütus

Välisõhku eralduv saasteaine

Saaste-allika nr plaanil või kaardil

katla-tüüp

arv

nominaal-soojus-võimus sisse-antava kütuse-koguse põhjal, MWth

töö-
tundide arv aastas

nimetus

väävli-sisaldus,
%

aastas, tonni/
tuh m3

CAS/
EINECS/
ELINCS nr

nimetus

heitkogus

väljuvate gaaside mahuühiku kohta, mg/Nm3

maksi-maalne hetkeline, g/s

tonni/a

piir-väärtus aasta keskmine
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
                           
                           

Tabel 5. Lahustite või lahusteid sisaldavate valmististe kasutamisel eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkogused

Tegevusala, tehno-loogia-protsess, seade

Lahusti või lahusteid sisaldava valmistise kogus ja lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ-de) sisaldus

Välisõhku eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkogus

Saasteallika nr plaanil või kaardil

EMTAKi kood

nimetus

kogus, tonni aastas

LOÜ-de sisaldus %-des

CAS/
EINECS/
ELINCS nr

saasteaine nimetus

väljuvate gaaside mahuühiku kohta, mg C/Nm3

maksimaalne hetkeline, g/s

tonni/a

piirväärtus aasta keskmine
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Lahusti nimetus, tüüp

                     


Kokku

                 

Värvi nimetus, tüüp

                     


Kokku

                 

Laki nimetus, tüüp

                     


Kokku

                 

Liimi nimetus, tüüp

                     


Kokku

                 

Muu valmistise nimetus, tüüp

                     


Kokku

                 

Lahustid või lahusteid sisaldavad valmistised kokku

               

Tabel 6. Saasteainete hajumisarvutuste tulemused iga paikse saasteallika kaupa

Saasteallikas

Väljuvate gaaside parameetrid

Välisõhku eralduv saasteaine

Saastatuse taseme arvutuse tulemused

nr plaanil või kaardil nimetus ava läbimõõt D,
m
väljumis-kõrgus H,
m
maht-kiirus Vt, m3/s tempera-tuur T,
ºC
CAS/
EINECS/
ELINCS nr
nimetus maksi-maalne hetkeline heitkogus M,
g/s
sadenemis-tegur F saastatuse taseme piirväärtus SPV1,
µg/m3
maksi-maalne arvutuslik saastatuse tase Cm, µg/m3 maksi-maalse saasta-tuse taseme tekkimise kaugus saaste-allikast Xm,
m
suhe

kaugus saaste-allikast, kus 
saavutatakse saastatuse taseme piirväärtus SPV1,
m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                             

Tabel 7. Ühel tootmisterritooriumil paiknevate saasteallikate koosmõju

Saasteaine

Saaste-allikate arv

Arvutuslik saastetase

Peamised saasteallikad

CAS/
EINECS/
ELINCS nr

 

nimetus saastatuse taseme piir-väärtus SPV1,

µg/m3

maksi-maalne arvutuslik saastatuse tase

maksi-maalse saastatuse taseme tekkimise kaugus tootmis-terri-tooriumi piirist Xm,
m
suhe

saastatuse tase tootmis-terri-tooriumi piiril

suhe

fooni-saastatuse tase tootmis-terr-itooriumi piiril C,
µg/m3
suhe

nr plaanil või kaardil saasteallika osakaal maksimaalse saastatuse taseme põhjusta-misel,
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                         

Tabel 8. Koondandmed välisõhku eralduvate saasteainete tegelike ja taotletavate heitkoguste kohta

Saasteaine

Saasteallikate arv

Saasteallika nr plaanil või kaardil

Välisõhku eralduva saasteaine heitkogus

CAS/
EINECS/
ELINCS nr

nimetus

tegelik

taotletav

maksimaalne hetkeline,
g/s
tonni/a maksimaalne hetkeline,
g/s
tonni/a
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               

Kokku

       

Keskkonnaministri 22. septembri 2004. a määruse nr 119 «Välisõhu saasteloa ja erisaasteloa taotluse ja loa vormid, loataotluse sisule esitatavad nõuded»
lisa 6

TEHNOLOOGIA- JA PÜÜDESEADMETE HOOLDUS JA KONTROLL

Seade

Hooldus

Kontroll

nimetus, tüüp

tegevuse nimetus

sagedus

mõõdetav näitaja

mõõtmise sagedus

mõõteseade

nimetus, tüüp töörežiim (kestus) kalibreerimissagedus
1 2 3 4 5 6 7 8

Tehnoloogiaseadmed

               

Saasteainete püüdeseadmed

               

Keskkonnaministri 22. septembri 2004. a määruse nr 119 «Välisõhu saasteloa ja erisaasteloa taotluse ja loa vormid, loataotluse sisule esitatavad nõuded»
lisa 7

SAASTEAINETE HEITKOGUSTE JA VÄLISÕHU KVALITEEDI SEIRE

Saasteaine

Saasteallikas

Seire sagedus

Määramis-meetod (mõõtmis või arvutus-meetod)

Mõõtepunkti asukoht

Kasutatavad mõõteriistad ja seadmed

Proovi analüüsi teostav labor

Välisõhu kvaliteedi seirejaama asukoht

CAS/
EINECS/
ELINCS nr

nimetus

nimetus

nr plaanil või kaardil

nr plaanil või kaardil

koordinaadid

aadress

koordinaadid

ida-pikkus põhja-laius nimetus, tüüp kalibreerimis-sagedus ida-pikkus põhja-laius
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                             
                             

Õiend

RTL 139, 28.10.2004


Lugeda RTL 2004, 128, 1983 avaldatud keskkonnaministri 22. septembri 2004. a määruse nr 119 «Välisõhu saasteloa ja erisaasteloa taotluse ja loa vormid, loataotluse sisule esitatavad nõuded» lisa 2 «Välisõhu saasteluba (erisaasteluba)» punktis 5 sõna «taotletavad» asemel õigeks sõna «lubatud».

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json