Teksti suurus:

Makseagentuuri ja kontrolliasutuste koostöö täpsem kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.09.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.01.2006
Avaldamismärge:

Makseagentuuri ja kontrolliasutuste koostöö täpsem kord

Vastu võetud 29.04.2004 nr 160
RT I 2004, 38, 261
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
20.09.2004 nr 300 ( RT I 2004, 68, 473) 26.09.2004

Määrus kehtestatakse « Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» ( RT I 2004, 24, 163) § 9 lõike 2 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) ning Maksu- ja Tolliameti (edaspidi MTA ), Veterinaar- ja Toiduameti (edaspidi VTA) ja Põllumajandusuuringute Keskuse (edaspidi PMK) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika turukorraldusabinõude rakendamisel tehtava koostöö täpsem kord.

§2. Koostöö

(1) PRIA makseagentuurina ja MTA, VTA ja PMK kui kontrolliasutused lähtuvad oma ülesannete täitmisel õigusaktide alusel koostatud ja asjaomaste osapoolte vahel kooskõlastatud protseduuridest.

(2) PRIA teostab järelevalvet kontrolliasutustele «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses» (edaspidi seadus) antud ülesannete täitmise üle. Kontrolliasutused esitavad PRIA-le käesolevas määruses nimetatud aruandeid. Järelevalve tulemustest teavitab PRIA kontrolliasutusi viivitamata.

§3. Rikkumiste ja nõuetele mittevastavuste kohta andmete edastamine

PRIA edastab Euroopa Komisjonile andmed Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika raames rakendatavate turukorraldusabinõude kontrolli käigus avastatud rikkumiste ja nõuetele mittevastavuste kohta Euroopa Ühenduste Nõukogu määruses 595/1991/EMÜ eeskirjade eiramise ja valesti makstud summade tagasinõudmise kohta ühise põllumajanduspoliitika rahastamisel, infosüsteemi loomise kohta selles valdkonnas ning Euroopa Ühenduste Nõukogu määruse 283/72/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 067, 14.03.1991, lk 11–15) sätestatud korras.

[ RT I 2004, 68, 473 – jõust. 26.09.2004]

2. peatükk
PRIA NING MTA KOOSTÖÖ PÕLLUMAJANDUSTOODETE EKSPORDIL JA IMPORDIL

§4. Eksporditoetuse taotluse kontroll

(1) MTA kontrollib eksporditoetuse taotlust menetledes:
1) taotluse täidetuse ammendavust ning esitatud taotluse ja dokumentide ning nendel toodud andmete õigsust;
2) esitatud taotluse vastavust teistele esitatud dokumentidele;
3) litsentsi olemasolu ja kontrollib selle vajalikus koguses jäägi olemasolu.

(2) MTA edastab nõuetekohased eksporditoetuse taotlused PRIA-le viie tööpäeva jooksul, arvates taotluste nõuetekohaseks tunnistamisest.

§5. PRIA ja MTA koostöö kord eksporditoetuse taotluse kontrollimisel

(1) MTA koostab kontrollvalimi, mis sisaldab kontrollmäärasid ja kaubasaadetise väikesteks osasaadetisteks jagamise kontrolli.

(2) Füüsilise kontrolli, sealhulgas asenduskontrolli ja tollilao kontrolli tegemise kohta koostatakse tolliläbivaatuse akt, mis edastatakse PRIA-le viie tööpäeva jooksul pärast füüsilise kontrolli tegemist.

(3) Füüsiline kontroll hõlmab:
1) esitatud taotluse ja tollideklaratsiooni ning kauba füüsilise laadi ja koguse võrdlust deklareerituga;
2) kaubakoodi õigsuse kontrolli;
3) deklareeritud kaubast proovide ja näidiste võtmist ning nende laboratoorset analüüsi.

(4) Kui füüsilise kontrolli käigus võeti kaubast proovid, saadetakse tolliläbivaatuse akt ja labori analüüside tulemused PRIA-le viie tööpäeva jooksul, alates analüüsi tulemuste saamisest.

§6. Litsentsi kontroll

(1) MTA kontrollib litsentsi:
1) olemasolu;
2) vastavust deklareeritud kaubale;
3) ajalist kehtivust;
4) vajalikus koguses vaba jäägi olemasolu.

(2) Kui litsentsi on väljastanud Euroopa Liidu teine liikmesriik, edastab MTA PRIA-le viivitamata litsentsi koopia.

(3) MTA teeb litsentsile märked koguste kasutamise kohta ning sisestab need märked PRIA litsentside menetlemise andmebaasi.

(4) Kui litsentsi kontrolli tulemusena satub kahtluse alla litsentsi andmete õigsus, tagastab MTA litsentsi viivitamata PRIA-le.

§7. Retseptide kontroll

(1) PRIA esitab seaduse § 41 lõike 3 alusel ja korras esitatud retseptid ja neis tehtud muudatused MTA-le kohapealse kontrolli teostamiseks kümne tööpäeva jooksul, näidates ära kontrolli tegemise tähtajad ja eelisjärjekorras kontrollimist vajavad retseptid.

(2) MTA retseptide kontroll hõlmab:
1) tolli järelkontrolli käigus isiku raamatupidamise ja tootmise kontrolli;
2) vajaduse korral toodetest proovide ja näidiste võtmist ning nende laboratoorset analüüsi.

(3) Kui isik, kes taotleb toetust töödeldud põllumajandustoodete ekspordil, deklareerib eksporditavates põllumajandustoodetes sisalduvad toetatavad tooted ja nende kogused ühekordsel tootja deklaratsioonil (R-vorm), koostab PRIA selliste põllumajandustoodete põhjal kontrollvalimi ja edastab selle MTA-le viie tööpäeva jooksul.

(4) Retsepti kontrolli kohta ettevõttes koostab MTA kontrollakti ja edastab selle PRIA-le viie tööpäeva jooksul, alates kontrolli tegemisest.

[ RT I 2004, 68, 473 – jõust. 26.09.2004]

§8. Kontrolleksemplari T5 kinnitamine

MTA edastab Euroopa Liidu teise liikmesriigi tollilt saadud või eksportija esitatud kontrolleksemplari T5 originaali pärast kauba väljumist Euroopa Ühenduse tolliterritooriumilt viivitamata PRIA-le.

[ RT I 2004, 68, 473 – jõust. 26.09.2004]

§9. Pardavarutarnete ladustamiseks loa andmisest teavitamine

(1) MTA teavitab PRIA-t pardavarutarnete ladustamise loa andmisest viivitamata.

(2) Lõikes 1 nimetatud loa all mõistetakse Euroopa Komisjoni määruse 800/1999/EÜ, milles sätestatakse põllumajandustoodete eksporditoetuste süsteemi kohaldamise üksikasjalikud ühiseeskirjad (EÜT L 102, 17.04.1999, lk 11–52), artikli 40 lõikes 1 nimetatud luba.

§10. Aruanne

(1) MTA koostab kvartaalse aruande, kuhu märgib kvartali jooksul tehtud kontrollide tulemused. Aruanne peab sisaldama kirjeldust meetmete kohta, mida on rakendatud rikkumiste ja nõuetele mittevastavuse avastamise korral. Aruanne esitatakse PRIA-le aruandealuse kvartali lõpust arvates kümne tööpäeva jooksul.

(2) MTA koostab aastaaruande, kus toob välja kalendriaasta jooksul tehtud kontrollide tulemused. Aruanne peab sisaldama kirjeldust meetmete kohta, mida on rakendatud rikkumiste ja nõuetele mittevastavuste avastamise korral. Aruanne esitatakse PRIA-le aruandealuse kalendriaasta lõpust arvates 30 tööpäeva jooksul.

(3) PRIA koostab esitatud aruannete põhjal koondaruande, mille esitab Euroopa Komisjonile. PRIA esitab MTA-le koondaruande koopia.

3. peatükk
PRIA NING VTA KOOSTÖÖ KASUTUSTOETUSTE, VÕI JA LÕSSIPULBRI SEKKUMISKOKKUOSTU NING VEISELIHA EKSPORDITOETUSE KONTROLLIMISEL

§11. Tunnustamisest teavitamine

«Toiduseaduse» alusel tunnustatud ettevõtete nimekirja avaldab Veterinaar- ja Toiduamet viivitamata oma veebilehel. Tunnustamise otsuse kehtivuse peatamise ja tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsusest teavitab VTA PRIA-t viivitamata.

§12. Tootmise algusest teavitamine

PRIA edastab kasutustoetuste rakendamisel talle esitatud tootmiskava koopia ja edukate pakkujate nimekirja, sekkumiskokkuostu rakendamisel tootmiskava koopia VTA-le kahe tööpäeva jooksul, arvates nende saamisest.

§121 . Või ja lõssipulbri sertifikaadi edastamine

PRIA edastab teisest liikmesriigist pärit sekkumiskokkuostuks kasutatava või ja lõssipulbri ning kasutustoetuseks kasutatava toote kvaliteeti tõendava sertifikaadi koopia VTA-le kolme tööpäeva jooksul, arvates pakkumise vastavaks tunnistamisest või sertifikaadi saamisest.

[ RT I 2004, 68, 473 – jõust. 26.09.2004]

§13. Kasutustoetuse korral tootmise kontrolli planeerimine ja kontrollimine

(1) VTA kontrollib tootmiskava põhjal pakkuja tootmist järgmiselt:
1) võtab toodetest proove;
2) kontrollib tootmistingimusi;
3) kontrollib toote pakendi nõuetekohasust.

(2) VTA edastab toodetest võetud proovide analüüside vastused ning kontrollaktid ja kontroll-lehed PRIA-le viie tööpäeva jooksul, arvates laborist analüüside vastuste saamisest.

(3) Kui tooteid transporditakse konteineris ja pakendatakse teises ettevõttes, kontrollib VTA tootmist selles ettevõttes, kus tooteid pakendatakse.

(4) VTA kontrollib vahetooteid ning vajaduse korral ka lõpptooteid töötleja juures tootmiskava kohaselt ning vähemalt kolm tööpäeva enne kontrolli algust PRIA esitatud teatise kohaselt.

[ RT I 2004, 68, 473 – jõust. 26.09.2004]

§14. Sekkumiskokkuostu korral sekkumislaoga sõlmitud lepingu ja tarnegraafiku edastamine

(1) PRIA esitab VTA-le sekkumislaoga sõlmitud lepingu koopia kümne tööpäeva jooksul, arvates selle sõlmimisest.

(2) PRIA kooskõlastab kokkuostetava toote tarnegraafiku pakkujaga, laopidajaga ja VTA-ga viie tööpäeva jooksul, arvates Euroopa Komisjoni määruse 2771/1999/EÜ, millega kehtestatakse Euroopa Liidu Nõukogu määruse 1255/1999/EÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad või- ja kooreturul sekkumise osas (EÜT L 333, 24.12.1999, lk 11–43), artikli 12 lõikes 1 ja artikli 17d lõikes 2 ning Euroopa Komisjoni määruse 214/2001/EÜ, millega kehtestatakse Euroopa Liidu Nõukogu määruse 1255/1999/EÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses sekkumisega lõssipulbriturul (EÜT L 100, 20.04.2001, lk 100–111), artikli 7 lõikes 1 ning artikli 19 lõikes 2 nimetatud tähtaja lõppemisest ning edastab selle tarnegraafiku nimetatud osapooltele viivitamata.

[ RT I 2004, 68, 473 – jõust. 26.09.2004]

§15. Sekkumiskokkuostu kohapealne kontroll

(1) PRIA koostab pakkumise dokumentide ja tarnegraafiku alusel kontrollnimekirja, milles määratakse kindlaks sekkumistoote pakendid, millesse pakitud toodetest VTA peab proove võtma.

(2) Lõssipulbri sekkumiskokkuostu korral annab PRIA esindaja lõikes 1 nimetatud kontrollnimekirja viimase tarne juures VTA-le ja laopidajale.

(3) Või sekkumiskokkuostu korral annab PRIA esindaja lõikes 1 nimetatud kontrollnimekirja iga tarne juures VTA-le ja laopidajale. Proovide võtmiseks pärast või 30-päevast ladustamist saadab PRIA kontrollnimekirja VTA-le ja laopidajale seitse päeva enne kontrolli.

(4) VTA kontrollib kohapeal sekkumisladudes tooteid vastavalt nende tarnegraafikule ja kontrollnimekirjale järgmiselt:
1) võtab toodetest proove;
2) kontrollib pakendi nõuetekohasust;
3) kontrollib lao hoiutingimusi.

(5) Sekkumisvõi kvaliteedikontrolli (organoleptilise hindamise) teeb VTA pärast 30-päevast ladustamist PRIA-lt saadud kontrollnimekirja alusel viie tööpäeva jooksul.

(6) VTA edastab PRIA-le toodetest võetud proovide analüüside vastused ning kontrollaktid ja kontrollnimekirjad viie tööpäeva jooksul, arvates laborist analüüside vastuste saamisest.

[ RT I 2004, 68, 473 – jõust. 26.09.2004]

§16. Täiskasvanud isasveistelt pärit veiseliha sertifikaat ja kondita liha tõend

(1) VTA, olles kinnitanud Euroopa Komisjoni määruse 32/1982/EMÜ (EÜT L 4, 8.01.1982, lk 11–13) kohaselt sertifikaadi täiskasvanud isasloomadelt pärit veiseliha kohta või Euroopa Komisjoni määruse 1964/1982/EMÜ (EÜT L 212, 21.07.1982, lk 48–52) kohaselt tõendi täiskasvanud isasveiste kondita liha jaoks, esitab nimetatud sertifikaadi koopia viivitamata PRIA-le.

(2) Koos Euroopa Komisjoni määruse 1964/1982/EMÜ kohaselt kinnitatud tõendi koopiaga saadab VTA PRIA-le ka Euroopa Komisjoni määruse 32/1982/EMÜ kohaselt väljaantud sertifikaadi originaaleksemplari.

(3) Kui VTA tunnistab lõikes 1 nimetatud sertifikaadi või tõendi kehtetuks, teatab ta sellest viivitamata kirjalikult PRIA-le.

§161 . Kontroll elusveiste ekspordil

VTA esitab Euroopa Komisjoni määruse 639/2003/EÜ, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu määrusele 1254/1999/EÜ seoses eksporditoetuste andmise nõuetega, mis käsitlevad elusveiste heaolu veo ajal (EÜT L 093, 10.04.2003, lk 10–17), lisa 1 kohaselt koostatud aruande koopia PRIA-le viie tööpäeva jooksul, arvates aruande koostamisest.

[ RT I 2004, 68, 473 – jõust. 26.09.2004]

§17. Aruanne

(1) VTA koostab poolaasta aruande, kus toob välja viimase poolaasta jooksul tehtud kontrollide tulemused. Poolaasta aruanded esitatakse PRIA-le hiljemalt 1. augustiks ja 1. veebruariks.

(2) Kui aruandes esineb puudusi, on PRIA-l õigus nõuda aruande viimist nõuetega vastavusse.

4. peatükk
PRIA NING PMK KOOSTÖÖ TERAVILJA SEKKUMISKOKKUOSTU KONTROLLIMISEL

§18. Teravilja tarnegraafiku kinnitamine

(1) Kolme tööpäeva jooksul, arvates esialgse teravilja sekkumiskokkuostu tarnegraafiku kinnitamisest, koostab PRIA pädev ametnik üksikasjaliku tarnegraafiku ning edastab selle pakkujale, laopidajale ning PMK-le kooskõlastamiseks.

(2) Kui lõikes 2 nimetatud osapool soovib muuta tarnegraafikut, esitab ta muudatusettepanekud kirjalikult PRIA-le, kes teeb vajalikud muudatused ning esitab need kooskõlastamiseks kõigile osapooltele kolme tööpäeva jooksul. Lõplikult kooskõlastatud ja kinnitatud tarnegraafik edastatakse kõigile osapooltele vähemalt viis tööpäeva enne tarnegraafikus määratud esimest teravilja kohaletoimetamise päeva.

§19. Partiide ülevõtmine

(1) Teravilja sekkumislattu saabumisel koostab PMK iga partii kohta ülevõtmisprotokolli.

(2) Partii ülevõtmisprotokolli alusel koostab PMK lepingujärgse koguse ülevõtmise kohta lõpp-protokolli kolme tööpäeva jooksul, arvates viimase partii sekkumislattu saabumisest.

(3) Lõpp-protokoll koos ülevõtmisprotokolli ja kontroll-lehtedega edastatakse PRIA-le kahe tööpäeva jooksul, arvates lõpp-protokolli koostamisest.

[ RT I 2004, 68, 473 – jõust. 26.09.2004]

§20. Kontroll

(1) PMK teeb sekkumisladudes kohapealset teravilja kontrolli partii ülevõtmisel vastavalt üksikasjalikule tarnegraafikule.

(2) PMK teeb kohapeal järgmised toimingud:
1) kiiranalüüsid;
2) kaalumise ja ladustamise jälgimine.

(3) PMK analüüsib iga pakkumise representatiivset proovi laboris ja esitab analüüsi tulemused PRIA-le kahe tööpäeva jooksul nende selgumisest arvates.

(4) Kvaliteedinõuetele mittevastava teraviljapartii saadab PMK sekkumislaost tagasi.

§21. Sekkumisladude kontroll

(1) PRIA esitab PMK-le sekkumislaoga sõlmitud lepingu koopia kümne tööpäeva jooksul, arvates selle sõlmimisest.

(2) PRIA teeb riskianalüüsi ja koostab selle alusel sekkumisladude kontrolligraafiku ning esitab selle hiljemalt 31. jaanuariks PMK-le kooskõlastamiseks.

(3) PMK teeb kontrolligraafiku alusel sekkumisladude kontrolli, mille tulemusena koostab kontrollakti. Kontrollakt edastatakse PRIA-le viie tööpäeva jooksul, arvates kontrolli tegemisest.

(4) Sekkumisladude kontroll hõlmab ka laopidaja raamatupidamise kontrolli. Raamatupidamist kontrollib PRIA. Vajaduse korral teeb PRIA järelepärimisi pakkujale, laopidajale ja PMK-le.

§22. Ettekirjutusest teatamine

(1) PMK kontrollakti ja § 21 lõike 4 alusel tehtud kontrolli põhjal lepingu rikkumisi tuvastades võib PRIA teha laopidajale ettekirjutuse. Koopia ettekirjutusest saadab PRIA viivitamata PMK-le.

(2) PMK teeb kontrolli ettekirjutuste täitmise kohta, välja arvatud § 21 lõike 4 kontrolli põhjal tehtud ettekirjutus, mille täitmist kontrollib PRIA.

(3) PMK edastab ettekirjutuse täitmise kontrolli põhjal koostatud kontrollakti PRIA-le viie tööpäeva jooksul, arvates kontrolli tegemisest sekkumislaos.

§23. Aruanne

(1) PMK koostab poolaasta aruande, kus toob välja viimase poolaasta jooksul tehtud kontrollide tulemused. Poolaasta aruanne esitatakse PRIA-le hiljemalt 1. augustiks ja 1. veebruariks.

(2) Kui aruandes esineb puudusi, on PRIA-l õigus nõuda aruande viimist nõuetega vastavusse.

5. peatükk
PRIA NING KONTROLLIASUTUSTE KOOSTÖÖ AUDITEERIMISEL

§24. Riskide hindamisega seotud koostöö

PRIA määratleb ning järjestab tähtsuse järgi iga-aastaselt hiljemalt 30. novembriks koostöös kontrolliasutustega turukorraldusabinõudega seotud riskid ning sellest tulenevalt esitab soovitud auditi teemad kontrolliasutustele auditi aasta tööplaani koostamise alusena.

§25. Auditi aasta tööplaan

(1) PRIA ja kontrolliasutused kooskõlastavad turukorraldusabinõudega seotud auditi aasta tööplaani.

(2) Kontrolliasutused esitavad turukorraldusabinõudega seotud auditi aasta tööplaani PRIA-le hiljemalt 5. jaanuariks.

§26. Auditi lõpparuande esitamine

(1) Kontrolliasutused esitavad turukorraldusabinõudega seotud auditi lõpparuande ühe eksemplari PRIA-le.

(2) PRIA hoiab auditi lõpparuande tulemused konfidentsiaalsena, kui need sisaldavad andmeid riigi-, äri- või pangasaladuse kohta või kui avalikustamine on muul viisil vastuolus õigusaktidega.

§27. Põllumajandusministeeriumi ülesanded turukorraldusabinõude auditeerimisel

(1) PRIA ja kontrolliasutused koostavad poolaasta aruande, kus toovad välja viimase poolaasta jooksul turukorraldusabinõude suhtes teostatud auditite objektid, auditite kestuse, iga auditi käigus tehtud olulisemad ettepanekud ja antud soovitused ning nende rakendamise kava. Poolaasta aruanne esitatakse Põllumajandusministeeriumile hiljemalt 10. jaanuariks ja 10. juuliks.

(2) Põllumajandusministeerium koostab esitatud poolaasta aruannete põhjal kokkuvõtte, mille esitab PRIA-le ja kontrolliasutustele hiljemalt 31. jaanuariks ja 31. juuliks.

(3) Põllumajandusministeerium teeb vajaduse korral sisekontrollisüsteemide ja siseauditi korralduse hindamiseks turukorraldusabinõude suhtes PRIA-s ja kontrolliasutustes auditeid ning teeb nende tulemusena ettepanekuid süsteemi tõhustamiseks.

§28. [käesolevast tekstist välja jäetud]

 

 

/otsingu_soovitused.json