Teksti suurus:

Mootorsõiduki heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkoguste, suitsususe ja mürataseme piirväärtused

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.09.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.07.2017
Avaldamismärge:RTL 2004, 128, 1986

Mootorsõiduki heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkoguste, suitsususe ja mürataseme piirväärtused

Vastu võetud 22.09.2004 nr 122

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6; 2002, 92, 531; 105, 613; 110, 654 ja 655; 2003, 26, 156; 78, 522; 2004, 30, 208; 46, 329) § 13 lõike 5 ja «Välisõhu kaitse seaduse» (RT I 2004, 43, 298) § 55 lõike 3 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrus sätestab mootorsõiduki heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkoguste, suitsususe ja mürataseme piirväärtused.

§ 2. Määruses kasutatavad mõisted

Määruses kasutatakse järgmisi mõisteid järgmises tähenduses:
1) aurustumisel eralduvad saasteained – mootorsõiduki toitesüsteemist aurustumisel eralduvad süsivesinikud, välja arvatud heitgaasis sisalduvad süsivesinikud;
2) heitgaasi suitsusus – heitgaasi läbipaistvuse erinevus puhta õhu läbipaistvusest. Suitsususe hindamise aluseks on kiirguse neeldumistegur «K», mille mõõtühik on m–1;
3) katalüüsmuundur – seade, mis vähendab sisepõlemismootori heitgaasis saasteainete sisaldust neid täiendavalt põletades;
4) liigõhutegur (λ) – kütuse põletamiseks tegelikult kulutatava ja teoreetiliselt vajaliku õhukoguse suhe;
5) maagaas – sisepõlemismootori toitesüsteemis kasutatav kütus, mis põhiliselt koosneb looduslikust metaanist;
6) pädev asutus – e või E tüübikinnituse või riikliku tüübikinnituse teostaja;
7) saasteainete heitkogused – sädesüütega mootori ehk ottomootori heitgaasis sisalduvad süsinikmonooksiidi (CO), süsinikdioksiidi (CO2), süsivesinike (CH) ja lämmastikoksiidide (NOx) ning sädesüütega gaasimootori ja diiselmootori heitgaasis sisalduvad CO, CO2, CH, NOx, mittemetaansete süsivesinike (NMHC), metaani (CH4) ja tahkete osakeste (PM) (ainult kompressioonsüütega mootorite ehk diiselmootorite heitgaasis) kogused;
8) süsivesinikud (CH) – keemilised ühendid, mille molekulid koosnevad ainult süsiniku ja vesiniku aatomitest;
9) seisumüratase – müratase, mida tekitab töötava mootoriga seisev sõiduk;
10) sertifikaat – kirjalik tunnistus või silt sõiduki kerel, mis tõendab, et sõiduk või selle osa on läbinud tüübikinnituskatsed;
11) sisemüratase – müratase, mis on töötava mootoriga sõiduki kabiinis või keres;
12) sõiduki täismass – valmistaja poolt avaldatud suurim lubatud koormatud sõiduki mass;
13) sõidumüratase – müratase, mida sõiduk tekitab möödasõidul;
14) tuletatud mass (RW) – sõiduki tühimass, millele on lisatud M1 ja N1 kategooria sõidukil 100 kg ja L-kategooria sõidukil 75 kg;
15) töömaht – silindri maht, mis vabaneb kolvi liikumisel ülemisest surnud seisust alumisse. Mootori töömaht on silindrite töömahtude summa. Pöördkolbmootori (vankelmootori) töömaht on pöördkolvi poolt vabastatav põlemiskambri kahekordne maht ühe pöördkolvi kohta;
16) tühikäik – koormamata mootori töötamine vähimatel lubatud pööretel;
17) veeldatud naftagaas – nafta destilleerimisel saadav, põhiliselt propaani ja butaani segust koosnev sisepõlemismootoris kasutatav kütus.

§ 3. Määruses kasutatavad lühendid

Määruses kasutatakse järgmisi lühendeid järgmises tähenduses:
1) EAL – Eesti Autospordi liit;
2) EEV – suurendatud keskkonnasõbralikkusega mootorsõiduk (Enhanced Environmentally Friendly Vehicle)2;
3) ELR – katsetsüklite programm, mis koosneb mootori järjestikkustest koormustest püsival pöörlemissagedusel (European load response test)2;
4) ESC – katsetsüklite programm, mis koosneb kolmeteistkümnest püsivast katserežiimist (European steady state cycle test)2;
5) ETC – katsetsüklite programm, mis koosneb 1800-st sekund-sekundisse muutuvast katserežiimist (European transient cycle test)2;
6) FIA – Rahvusvaheline Autospordi Föderatsioon;
7) G – mootori heitgaasi nimijõudlus, mis arvutatakse kahetaktilisel mootoril vastavalt valemile G = V * n/60 ja neljataktilisel mootoril vastavalt valemile G = V * n/120, kus «V» on mootori töömaht liitrites (püsivate pöörete režiimil) ja «n» on väntvõlli pöörlemissagedus (min–1);
8) TJV – toodangu järelevalve;
9) TK – tüübikinnitus.

§ 4. Mootorsõiduki tüübikinnituse alus

Mootorsõiduki tüübikinnituse aluseks heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkoguste ja suitsususe ning mürataseme osas on pädeva asutuse poolt mootorsõidukile, selle osale või süsteemile antud E- või e-sertifikaat, välja arvatud üksiksõiduki kinnitusel, millel piirväärtuste täitmist tõendatakse mõne muu normdokumendi kohase sertifikaadi, katseprotokolli või valmistaja tunnistusega.

§ 5. Rangemate piirväärtuste kehtivus

Kui valmistaja on määranud mootorsõiduki heitgaasis sisalduvatele saasteainete heitkoguste, suitsususe ja mürataseme rangemad piirväärtused kui selles määruses, siis ei tohi heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkogused, suitsusus ja müratase ületada valmistaja piirväärtusi.

§ 6. Süsinikdioksiidi sisaldus heitgaasis

(1) CO2 sisaldus heitgaasis (mahuprotsent) ei tohi erineda valmistaja poolt määratud piirväärtusest rohkem kui 4 mahuprotsenti.

(2) Kui M1 kategooria mootorsõiduki reklaamis või tarbijale mõeldud tehnilistes andmetes on avaldatud CO2 hulk (g/km) või mootorikütusekulu linna- ja maanteesõidul ning keskmine kütusekulu (liitrit/100 km), siis need andmed peavad sisalduma ka valmistaja esitatud kasutusjuhendis.

§ 7. Sädesüütega mootoriga sõiduki aurustuvate saasteainete piirväärtus

Sädesüütega mootoriga sõidukist ei tohi 60 minuti vältel eralduda aurustuvaid saasteaineid rohkem kui 2,0 g.

§ 8. Kiirusvõistlustel osalevad mootorsõidukid

Mootorsõidukid, mis osalevad kiirusvõistlustel ja omavad vastavat sissekannet registreerimistunnistuses ei pea täitma peatükis 2 ja 3 kehtestatud nõudeid, kui nende mootorid on häälestatud FIA või EAL tehniliste tingimuste kohaselt, võistluse nõuetele vastavalt ning nendega sõidetakse võistlusele, võistlusel ja sealt tagasi või treeningule, treeningul ja sealt tagasi.

2. peatükk
MOOTORSÕIDUKI HEITGAASIS SISALDUVATE SAASTEAINETE HEITKOGUSTE JA SUITSUSUSE PIIRVÄÄRTUSED

1. jagu
Piirväärtused tüübikinnitusel ja toodangu järelevalvel

§ 9. Kompressioonsüütega mootoriga sõiduki heitgaasi suitsususe piirväärtused

Kompressioonsüütega mootoriga sõiduki heitgaasi suitsususele kehtestatakse järgmised piirväärtused:
1) alates 1. jaanuarist 1998 esmakasutusele võetud kompressioonsüütega mootoriga sõidukile märgitud kiirguse neeldumistegur «K» ei tohi ületada mootori töötamisel vabakiirendusrežiimil lisa 1 tabelis 1 esitatud kiirguse neeldumisteguri «K» piirväärtusi. Ülelaadega kompressioonsüütega mootoriga sõidukil liidetakse tabelis 1 esitatud piirväärtustele parandustegur 0,5 m–1;
2) alates 1. oktoobrist 2000 esmakasutusele võetud kompressioonsüütega mootoriga sõiduki, mille täismass on üle 3500 kg ja ehituslik kiirus üle 25 km/h, heitgaasi suitsusus ei tohi ületada olenevalt § 11 lõikes 2 sätestatud esmakasutusele võtmise ajast lisas 3 tabelites 6 ja 7 esitatud piirväärtusi.

§ 10. Sädesüütega mootoriga M ja N kategooria ja kompressioonsüütega mootoriga M ja N1 kategooria sõiduki heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkoguste piirväärtused

(1) Sädesüütega mootoriga M ja N kategooria ja kompressioonsüütega mootoriga M ja N1 kategooria sõiduki heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkogused ei tohi ületada järgmisi piirväärtusi:
1) alates 1. jaanuarist 1998 kuni 31. detsembrini 2000 esmakasutusele võetud sõidukil lisas 2 tabelis 2 esitatud piirväärtusi;
2) alates 1. jaanuarist 2001 kuni 31. detsembrini 2005 esmakasutusele võetud sõidukil lisas 2 tabelis 3 real A esitatud piirväärtusi;
3) alates 1. jaanuarist 2006 esmakasutusele võetud sõidukil lisas 2 tabelis 3 real B esitatud piirväärtusi.

(2) Kui alates 1. jaanuarist 2001 esmakasutusele võetud mootorsõiduki alust on kasutatud liikurmasina valmistamiseks, tuleb lähtuda määruses esitatud piirväärtustest või, kui mootoril ei ole määruses nimetatud piirväärtuste kohast tüübitunnustust, peab ta olema sertifitseeritud «Välisõhu kaitse seaduse» § 55 lõike 3 kohaselt.

(3) Alates 1. jaanuarist 2003 esmakasutusele võetud sädesüütega mootoriga M1 ja N1 kategooria sõiduki, mille täismass ei ületa 2500 kg ja sõitjate arv on kuus või vähem, sealhulgas juht, külmkäivitamisel välisõhu temperatuuril 266 K (–7 °C) ei tohi heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkogused ületada lisa 2 tabelis 4 esitatud piirväärtusi.

§ 11. Täismassiga üle 3500 kg, ehitusliku kiirusega üle 25 km/h, diiselkütusel töötava kompressioonsüütega mootoriga või veeldatud naftagaasil ja maagaasil töötava ning ühelt kütuse liigilt teisele ümberlülitatava sädesüütega mootoriga M2, M3, N2, N3 kategooria sõidukite heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkoguste ja suitsususe piirväärtused

(1) Täismassiga üle 3500 kg, ehitusliku kiirusega üle 25 km/h, diiselkütusel töötava kompressioonsüütega mootoriga või veeldatud naftagaasil ja maagaasil töötava ning ühelt kütuse liigilt teisele ümberlülitatava sädesüütega mootoriga M2, M3, N2, N3 kategooria sõidukite, välja arvatud sõidukite, mille tüübikinnitus on toimunud § 10 lõike 1 kohaselt, heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkogused ei tohi ületada lisa 3 tabelis 5 esitatud piirväärtusi.

(2) Täismassiga üle 3500 kg, ehitusliku kiirusega üle 25 km/h, diiselkütusel töötava kompressioonsüütega mootoriga või veeldatud naftagaasil ja maagaasil töötava ning ühelt kütuse liigilt teisele ümberlülitatava sädesüütega mootoriga M2, M3, N2, N3 kategooria sõidukitele kehtestatakse heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkoguste ja suitsususe piirväärtused järgmiselt:
1) alates 1. oktoobrist 2001 esmakasutusele võetud ELR- ja ESC-katsekohustuslike mootoritega sõidukite heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkogused ja suitsusus ei tohi ületada lisa 3 tabelites 6 ja 7 real A esitatud piirväärtusi;
2) alates 1. oktoobrist 2006 esmakasutusele võetud ETC-katsekohustuslike mootoritega sõidukite heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkogused ja suitsusus ei tohi ületada lisa 3 tabelites 6 ja 7 real B1 esitatud piirväärtusi. ETC katseprogramm on kohustuslik koos katseprogrammidega ELR ja ESC;
3) alates 1. oktoobrist 2009 esmakasutusele võetud ETC-katsekohustuslike mootoritega sõidukite heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkogused ja suitsusus ei tohi ületada lisa 3 tabelites 6 ja 7 real B2 esitatud piirväärtusi. ETC katseprogramm on kohustuslik koos katseprogrammidega ELR ja ESC;
4) lisa 3 tabelites 6 ja 7 real C on esitatud soovituslikud suurendatud keskkonnasõbralikkusega (EEV) sõiduki mootorite heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkoguste ning suitsususe piirväärtused. Nendele piirväärtustele vastav mootorsõiduk vastab ühtlasi ka käesoleva lõike punktide 1–3 nõuetele.

§ 12. Sädesüütega mootoriga kahe-, kolme- või neljarattalise sõiduki, mille tühimass on 400 kg ja väiksem, ehituslik kiirus suurem kui 45 km/h ning mootori töömaht suurem kui 50 cm3, heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkoguste piirväärtused

Sädesüütega mootoriga kahe-, kolme- või neljarattalise sõiduki, mille tühimass on 400 kg ja väiksem, ehituslik kiirus suurem kui 45 km/h ning mootori töömaht suurem kui 50 cm3, heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkogused ei tohi ületada järgmisi piirväärtusi:
1) alates 1. jaanuarist 1998 kuni 17. detsembrini 2000 esmakasutusele võetud kahetaktilise sädesüütega mootoriga sõidukitel lisa 4 tabelis 8 esitatud piirväärtusi;
2) alates 18. detsembrist 2000 esmakasutusele võetud kahetaktilise sädesüütega mootoriga sõidukitel lisa 4 tabelis 9 esitatud piirväärtusi;
3) alates 1. jaanuarist 1998 kuni 17. detsembrini 2000 esmakasutusele võetud neljataktilise sädesüütega mootoriga sõidukitel lisa 4 tabelis 10 esitatud piirväärtusi;
4) alates 18. detsembrist 2000 esmakasutusele võetud neljataktilise sädesüütega mootoriga sõidukitel lisa 4 tabelis 11 esitatud piirväärtusi.

§ 13. Sädesüütega mootoriga kahe-, kolme- või neljarattalise sõiduki, mille tühimass on 400 kg ja väiksem, ehituslik kiirus 45 km/h ja väiksem ning mootori töömaht 50 cm3 ja väiksem, heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkoguste piirväärtused

Sädesüütega mootoriga kahe-, kolme- või neljarattalise sõiduki, mille tühimass on 400 kg ja väiksem, ehituslik kiirus 45 km/h ja väiksem ning mootori töömaht 50 cm3 ja väiksem, heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkogused ei tohi ületada järgmisi piirväärtusi:
1) alates 1. jaanuarist 1998 kuni 17. detsembrini 2000 esmakasutusele võetud kaherattalise sädesüütega mootoriga sõidukitel lisa 5 tabelis 12 esitatud piirväärtusi;
2) alates 1. jaanuarist 1998 kuni 17. detsembrini 2000 esmakasutusele võetud kolme- või neljarattalise sädesüütega mootoriga sõidukitel lisas 5 tabelis 13 esitatud piirväärtusi;
3) alates 18. detsembrist 2000 kuni 17. detsembrini 2003 esmakasutusele võetud kahe-, kolme- või neljarattalise sädesüütega mootoriga sõidukitel lisa 5 tabelis 14 esitatud piirväärtusi;
4) alates 18. detsembrist 2003 esmakasutusele võetud kahe-, kolme- või neljarattalise sädesüütega mootoriga sõidukitel lisas 5 tabelis 15 esitatud piirväärtusi.

2. jagu
Piirväärtused tehnoülevaatusel ja muul riikliku järelevalveasutuse poolt teostataval kontrollimisel

§ 14. Sädesüütega mootoriga sõiduki heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkoguste piirväärtused

(1) Sädesüütega mootoriga sõiduki heitgaasitorustikust ei tohi ühelgi mootori töörežiimil väljuda nähtavat suitsu, välja arvatud veeaur.

(2) Sädesüütega mootoriga M ja N kategooria sõiduki tehnoülevaatusel ja muudel riikliku järelevalve poolt teostatavatel kontrollimistel ei tohi heitgaasis sisalduvad saasteainete heitkogused ületada valmistaja määratud piirväärtusi. Kui need andmed ei ole kättesaadavad, peab kontrollimisel aluseks võtma lisa 6 tabelis 16 esitatud piirväärtused.

(3) λ-anduriga ja katalüüsmuunduriga M ja N kategooria mootorsõiduki liigõhuteguri λ väärtus peab olema 1±0,03, kui mootorsõiduki valmistaja pole määranud teisiti.

§ 15. Kompressioonsüütega mootoriga sõiduki heitgaasi suitsususe piirväärtused

(1) Töösooja kompressioonsüütega mootoriga sõiduki heitgaasitorustikust ei tohi ühelgi mootori püsival töörežiimil väljuda nähtavat suitsu, välja arvatud veeaur.

(2) Alates 1. jaanuarist 1980 esmakasutusele võetud kompressioonsüütega mootoriga M ja N kategooria sõiduki heitgaasi suitsususe ehk kiirguse neeldumisteguri «K» piirväärtused ei tohi ületada valmistaja poolt määratud piirväärtust või M ja N kategooria sõiduki andmesildile või andmesildi kõrvale märgitud kiirguse neeldumisteguri «K» piirväärtust mootori töötamisel vabakiirendusrežiimil. Kui need andmed ei ole kättesaadavad, peab kontrollimisel aluseks võtma vabakiirendusrežiimil ülelaadeta kompressioonsüütega mootoritel 2,5 m–1 ja ülelaadega kompressioonsüütega mootoritel 3,0 m–1 .

3. peatükk
MOOTORSÕIDUKI MÜRATASEME PIIRVÄÄRTUSED

§ 16. Mürataseme piirväärtuste ühtsus

Tüübikinnitusel, toodangu järelevalvel, tehnoülevaatusel ning muul riikliku järelevalveasutuse poolt teostataval kontrollimisel on mootorsõiduki mürataseme piirväärtused ühesuurused.

§ 17. Auto mürataseme piirväärtused

(1) Autode müratasemed ei tohi ületada järgmisi piirväärtusi:
1) alates 1. jaanuarist 1972 kuni 30. septembrini 1985 esmakasutusele võetud auto seisu- ja sõidumüratase lisa 7 tabelis 17 esitatud piirväärtusi;
2) alates 1. oktoobrist 1985 kuni 30. septembrini 1989 esmakasutusele võetud auto sõidumüratase lisa 7 tabelis 18 esitatud piirväärtusi;
3) alates 1. oktoobrist 1985 kuni 30. septembrini 1990 esmakasutusele võetud kompressioonsüütega mootoriga N1 kategooria auto ning täismassiga üle 3500 kg, kompressioonsüütega või sädesüütega mootoriga M2 ja M3 kategooria auto sõidumüratase lisa 7 tabelis 18 esitatud piirväärtusi;
4) alates 1. oktoobrist 1989 kuni 30. septembrini 1996 esmakasutusele võetud auto sõidumüratase lisa 7 tabelis 19 esitatud piirväärtusi;
5) alates 1. oktoobrist 1990 kuni 30. septembrini 1996 esmakasutusele võetud kompressioonsüütega mootoriga N1 kategooria auto ning täismassiga üle 3500 kg, kompressioonsüütega või sädesüütega mootoriga M2 ja M3 kategooria auto sõidumüratase lisa 7 tabelis 19 esitatud piirväärtusi;
6) alates 1. oktoobrist 1996 esmakasutusele võetud auto sõidumüratase lisa 7 tabelis 20 esitatud piirväärtusi.

(2) Lisa 7 tabelites 19 ja 20 esitatud piirväärtustele lisatakse G kategooria auto korral:
1) 1 dB(A), kui auto täismass on suurem kui 2 t ja mootori võimsus on väiksem kui 150 kW;
2) 2 dB(A), kui auto täismass on suurem kui 2 t ja mootori võimsus on 150 kW ja suurem.

(3) Lisa 7 tabelis 20 esitatud kuni 9 istekohaga, sealhulgas juhiiste, M1 kategooria auto mürataseme piirväärtusele tuleb lisada 1 dB(A), kui:
1) autol on rohkem kui nelja edasikäiguga käigukast;
2) mootori suurim võimsus on suurem kui 140 kW;
3) mootori suurima võimsuse ja täismassi suhe ületab 75 kW/t.

(4) Alates 1. oktoobrist 1985 esmakasutusele võetud auto seisumüratase peab vastama valmistaja juhendis või sertifitseerimise aluseks olevas katseprotokollis näidatud piirväärtustele.

(5) Alates 1. oktoobrist 1996 esmakasutusele võetud üle 2,8-tonnise täismassiga ja õhkpiduritega auto suruõhuseadmete müratase ei tohi ületada 72 dB(A).

§ 18. M ja N kategooria sõiduki kere sisemüratase

M ja N kategooria sõiduki kere sisemüratase ei tohi ületada:
1) M2 ja M3 kategooria sõidukil sõitjate, juhi ja teenindava personali pea kõrgusel – 80 dB(A);
2) M ja N kategooria sõidukil, mis on esmakasutusele võetud alates 1. jaanuarist 1998, sõitjate, juhi ja teenindava personali pea kõrgusel – 80 dB(A);
3) M2 ja M3 kategooria sõidukil, mis on esmakasutusele võetud alates 1. jaanuarist 1998, sõitjate, juhi ja teenindava personali pea kõrgusel – 75 dB(A);
4) kõigil ülejäänud juhtudel sõitjate, juhi ja teenindava personali pea kõrgusel – 85 dB(A).

§ 19. Kahe-, kolme- ja neljarattalise mootorratta mürataseme piirväärtused

(1) Kahe-, kolme- ja neljarattalise mootorratta sõidumüratase ei tohi ületada järgmisi piirväärtusi:
1) alates 1. jaanuarist 1984 kuni 31. detsembrini 1996 esmakasutusele võetud kaherattalisel mootorrattal lisa 8 tabelis 21 esitatud piirväärtusi;
2) alates 1. jaanuarist 1997 esmakasutusele võetud kaherattalisel mootorrattal lisa 8 tabelis 22 esitatud piirväärtusi;
3) alates 1. jaanuarist 1997 esmakasutusele võetud kolme- ja neljarattalisel mootorrattal 82 dB(A).

(2) Alates 1. jaanuarist 1984 esmakasutusele võetud kaherattalise mootorratta ning alates 1. jaanuarist 1997 esmakasutusele võetud kolme- ja neljarattalise mootorratta seisumüratasemed peavad vastama valmistaja juhendis või sertifitseerimise aluseks olevas katseprotokollis näidatud piirväärtustele.

4. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 20. Keskkonnaministri määruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistada kehtetuks keskkonnaministri 12. juuni 2003. a määrus nr 51 «Mootorsõiduki heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkoguste, suitsususe ja mürataseme piirväärtused» (RTL 2003, 74, 1085).

§ 21. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 30. septembril 2004. aastal.


1 Euroopa Majandusühenduse direktiiv 70/157/EMÜ mootorsõiduki väljalaskesüsteemi müratase (EÜT L 042, 23.02.1970, lk 16–20; L 131, 18.05.1981, lk 6–27; L 238, 06.09.1984, lk 31–33; L 192, 11.07.1987, lk 43–45; L 238, 15.08.1989, lk 43–49; L 371, 19.12.1992, lk 1–31; L 092, 13.04.1996, lk 23–35; L 334, 28.12.1999, lk 4–42);
Euroopa Majandusühenduse direktiiv 70/220/EMÜ sädesüütega mootoriga sõiduki heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkoguste piirväärtused (EÜT L 076, 06.04.1970, lk 1–22; L 032, 03.02.1977, lk 32–39; L 223, 14.08.1978, lk 48–56; L 197, 20.07.1983, lk 1–74; L 036, 09.02.1988, lk 1–32; L 214, 06.08.1988, lk 1–17; L 238, 15.08.1989, lk 43–49; L 242, 30.08.1991, lk 1–106; L 186, 28.07.1993, lk 21–23; L 100, 19.04.1994, lk 42–52; L 210, 20.08.1996, lk 25–45; L 282, 01.11.1996, lk 64–67; L 350, 28.12.1998, lk 1–57; 286, L 23.10.1998, lk 34–52; L 334, 28.12.1999, lk 43–50);
Euroopa Majandusühenduse direktiiv 72/306/EMÜ kompressioonsüütega mootoriga sõiduki heitgaasi suitsususe piirväärtused (EÜT L 190, 20.08.1972, lk 1–23; L 238, 15.08.1989, lk 43–49; L 125, 16.05.1997, lk 21–30);
Euroopa Majandusühenduse direktiiv 88/77/EMÜ kompressioonsüütega mootoriga sõiduki heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkoguste piirväärtused (EÜT L 036, 09.02.1988, lk 33–61; L 295, 25.10.1991, lk 1–19; L 040, 17.02.1996, lk 1–9; L 044, 16.02.2000, lk 1–155);
Euroopa Ühenduse direktiiv 97/24/EÜ kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite teatud osade iseloomustus (EÜT L 226, 18.08.1997, lk 1–454);
Euroopa Ühenduse direktiiv 96/96/EÜ mootorsõidukite ja nende haagiste tehnoülevaatuse kohta (EÜT L 46, 17.2.1997, lk 1–20; L 142, 5.6.1999, lk 26–28; L 90, 8.4.2003, lk 41–44);
Euroopa Majandusühenduse direktiiv 80/1268/EMÜ kütuste tarbimine mootorsõidukites (EÜT L 375, 31.12.1980, lk 36–45; L 238, 15.08.1989, lk 43–49; L 329, 30.12.1993, lk 39–53; L 334, 28.12.1999, lk 36–39);
Euroopa Ühenduse direktiiv 1999/94/EÜ tarbija informeerimine mootorsõiduki kütuse tarbimisest ja süsinikdioksiidi heitkogusest (EÜT L 12, 18.01.2000, lk 16–23).
2 Euroopa Ühenduse direktiivi 88/77/EMÜ kompressioonsüütega mootoriga sõiduki heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkoguste piirväärtused (EÜT L 036, 09.02.1988, lk 33–61) täienduse 1999/96/EÜ (EÜT L 044, 16.02.2000, lk 1–155) kohaselt.

Minister Villu REILJAN

Kantsler Sulev VARE

Keskkonnaministri 22. septembri 2004. a määruse nr 122 «Mootorsõiduki heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkoguste, suitsususe ja mürataseme piirväärtused»
lisa 1

Tabel 1

«G»
[l/s]
«K»
[m–1]
«G»
[l/s]
«K»
[m–1]
«G»
[l/s]
«K»
[m–1]
42 2,26 95   1,535 150 1,225
45 2,19 100   1,495 155   1,205
50 2,08 105   1,465 160 1,19
55   1,985 110   1,425 165 1,17
60 1,90 115   1,395 170   1,155
65 1,84 120 1,37 175 1,14
70   1,775 125   1,345 180   1,125
75 1,72 130 1,32 185 1,11
80   1,665 135 1,30 190   1,095
85 1,62 140 1,27 195 1,08
90   1,575 145 1,25 ≥200     1,065

Keskkonnaministri 22. septembri 2004. a määruse nr 122 «Mootorsõiduki heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkoguste, suitsususe ja mürataseme piirväärtused»
lisa 2

Tabel 2

Kategooria

Tuletatud massi klass

RW
[kg]

Piirväärtus [g/km]

CO

CH

PM
Otto-mootor Diisel-mootor Otto-mootor Diisel-mootor Diisel-mootor
M1

Kõik

2,2 1,0 0,5 0,7 0,08
N1, M2 I

RW≤1250

2,2 1,0 0,5 0,7 0,08
  II

1250

4,0 1,25 0,6 1,0 0,12
  III

1700

5,0 1,5 0,7 1,2 0,17
N1, M I

Enne 01.10.1999 esmakasutusele võetud otsepritsega diiselmootorid

RW≤1250 0,9 0,10
N1, M2 II 1250 1,3 0,14
N1, M2 III 1700 1,6 0,20

Märkused:
1 välja arvatud sõidukid, mille täismass on suurem kui 2500 kg või sõidukil on rohkem kui 6 istekohta, sealhulgas juhiiste;
2 M kategooria sõidukid, mida ei käsitleta märkuses 1.

Tabel 3

Kategooria (esma-kasutusele võtmise aeg)

Tuletatud massi-klass

RW
[kg]

Piirväärtus [g/km]

CO

CH

NOx

CH ja NOx kombinatsioon

PM
Otto-mootor Diisel-mootor Otto-mootor Diisel-mootor Otto-mootor Diisel-mootor Otto-mootor Diisel-mootor Diisel-mootor

A
(01.01.2001 – 31.12.2005)

M1 Kõik 2,3   0,64 0,20 0,15 0,50 0,56 0,05

N1, M2

I RW≤
1305
2,3   0,64 0,20 0,15 0,50 0,56 0,05
II 130 RW≤
1760
4,17 0,80 0,25 0,18 0,65 0,72 0,07
III 176
5,22 0,95 0,29 0,21 0,78 0,86 0,10

B
(Alates 01.01.2006)

M1 Kõik 1,0   0,50 0,10 0,08 0,25 0,30   0,025

N1, M2

I RW≤ 1305 1,0   0,50 0,10 0,08 0,25 0,30   0,025
II 1305 1,81 0,63 0,13 0,10 0,33 0,39 0,04
III 1760
2,27 0,74 0,16 0,11 0,39 0,46 0,06

Märkused:
1 välja arvatud mootorsõidukid, mille täismass on suurem kui 2500 kg;
2 M kategooria sõidukid, mida ei käsitleta märkuses 1.

Tabel 4

Katsetemperatuur

Piirväärtus [g/km]

  CO CH
266 K (–7 °C) 15 1,8

Keskkonnaministri 22. septembri 2004. a määruse nr 122 «Mootorsõiduki heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkoguste, suitsususe ja mürataseme piirväärtused»
lisa 3

Tabel 5

Mitteametlik nimetus

Rida
(esmakasutusele võtmise aeg)

Piirväärtus [g/kW h]

CO

CH

NOx

PM

TK TJV TK TJV TK TJV TK TJV
EURO 1 R49/02 A
(01.01.1994–30.09.1996)
4,5 4,9 1,1, 1,23 8,0 9,0 0,36 0,40
EURO 2 R49/02 B
(01.10.1996–30.09.2001)
4,0 4,0 1,1 1,1  7,0 7,0 0,15 0,15

Tabel 6

Mitteametlik nimetus

Rida
(esmakasutusele võtmise aeg)

ELR ja ESC katseprogramm

Piirväärtus [g/kW h]

Suitsusus
[m–1]
CO CH NOx

PM

 
EURO 3 A (01.10.2001–30.09.2006) 2,1 0,66 5,0 0,10 0,131 0,8  
EURO 4 B1 (01.10.2006–30.09.2009) 1,5 0,46 3,5

0,02

0,5  
EURO 5 B2 (alates 01.10.2009) 1,5 0,46 2,0

0,02

0,5  
EEV C 1,5 0,25 2,0

0,02

0,15

Märkus:
1 mootoritel, mille töömaht on väiksem kui 0,75 dm3 ja suurimale võimsusele vastav pöörlemissagedus ületab 3000 min–1.

Tabel 7

Mitteametlik nimetus

Rida (esmakasutusele võtmise aeg)

ETC katseprogramm

Piirväärtus [g/kW h]

CO NMHC CH41 NOx

PM

EURO 3 A (01.10.2001–30.09.2006) 5,45 0,78 1,6   5,0 0,16 0,212
EURO 4 B1 (01.10.2006–30.09.2009) 4,0   0,55 1,1   3,5

0,03

EURO 5 B2 (alates 01.10.2009) 4,0   0,55 1,1   2,0

0,03

EEV C (EEV) 3,0   0,40 0,65 2,0

0,02


Märkused:
1 ainult maagaasil või veeldatud naftagaasil töötavatel mootoritel;
2 mootoritel, mille töömaht on väiksem kui 0,75 dm3 ja suurimale võimsusele vastav pöörlemissagedus ületab 3000 min–1.

Keskkonnaministri 22. septembri 2004. a määruse nr 122 «Mootorsõiduki heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkoguste, suitsususe ja mürataseme piirväärtused»
lisa 4

Tabel 8

RW
[kg]

Piirväärtus [g/km]

CO CH
RW100 12,8 8
100≤RW300 12,8+19,2 * (RW–100) : 200 8+4 * (RW–100) : 200
RW≥300 32 12

Tabel 9

Sõiduk

Piirväärtus [g/km]

CO CH NOx
Kaherattaline 8 4 0,1
Kolme- või neljarattaline 12 6 0,15

Tabel 10

RW
[kg]

Piirväärtus [g/km]

CO CH
RW100 17,5 4,2
100≤RW300 17,5+17,5 * (RW–100) : 200 4,2+1,8 * (RW–100) : 200
RW≥300 35 6

Tabel 11

Sõiduk

Piirväärtus [g/km]

CO CH NOx
Kaherattaline 13   3   0,3  
Kolme- või neljarattaline 19,5 4,5 0,45

Keskkonnaministri 22. septembri 2004. a määruse nr 122 «Mootorsõiduki heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkoguste, suitsususe ja mürataseme piirväärtused»
lisa 5

Tabel 12

Piirväärtus [g/km]

CO CH
8 5

Tabel 13

Piirväärtus [g/km]

CO CH
15 10

Tabel 14

Sõiduk

Piirväärtus [g/km]

CO CH+NOX
Kaherattaline   6 3
Kolme- või neljarattaline 12 6

Tabel 15

Sõiduk

Piirväärtus [g/km]

CO CH+NOX
Kaherattaline 1   1,2
Kolme- või neljarattaline 3,5 1,2

Keskkonnaministri 22. septembri 2004. a määruse nr 122 «Mootorsõiduki heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkoguste, suitsususe ja mürataseme piirväärtused»
lisa 6

Tabel 16

Mootori tüüp (esmakasutusele võtmise aeg)

Tühikäigul

Väntvõlli pöörlemissagedusel
n 2000 min–1

CO CH λ CO CH λ
kõik tüübid (enne 01.01.1973) Ei piirata või peab vastama valmistaja piirväärtusele          
kõik tüübid (01.01.1973–31.12.1986) 4,5% 1000 ppm        
kõik tüübid (alates 01.01.1987) 3,5%   600 ppm        
veeldatud naftagaasil, maagaasil või katalüüsmuunduriga töötavad mootorid (alates 01.10.1998) 0,5%   300 ppm        
katalüüsmuunduriga ja λ-anduriga töötavad mootorid (olenemata esmakasutusele võtmise ajast) 0,5%   100 ppm 1±0,03 0,3% 100 ppm 1±0,03
kolmiskatalüüsmuunduriga ja λ-anduriga töötavad mootorid (alates 01.01.2004) 0,3%   100 ppm 1±0,03 0,2% 100 ppm 1±0,03

Keskkonnaministri 22. septembri 2004. a määruse nr 122 «Mootorsõiduki heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkoguste, suitsususe ja mürataseme piirväärtused»
lisa 7

Tabel 17

Auto kategooria Mürataseme piirväärtus [dB(A)]
Kuni 9 istekohaga, sealhulgas juhiiste, M1 kategooria auto 82
rohkema kui 9 istekohaga, sealhulgas juhiiste, 3,5 t ja väiksema täismassiga M2 kategooria auto 84
3,5 t ja väiksema täismassiga N1 kategooria auto 84
rohkema kui 9 istekohaga, sealhulgas juhiiste, ja suurema kui 3,5 t täismassiga M2 ja M3 kategooria auto 89
suurema kui 3,5 t täismassiga N2 ja N3 kategooria auto 89
rohkema kui 9 istekohaga, sealhulgas juhiiste, 200 hobujõuga (DIN) ja suurema mootori võimsusega M2 ja M3 kategooria auto 91
200 hobujõuga (DIN) ja suurema mootori võimsusega ning suurema kui 12 t täismassiga N3 kategooria auto 91

Tabel 18

Auto kategooria Mürataseme piirväärtus [dB(A)]
Kuni 9 istekohaga, sealhulgas juhiiste, M1 kategooria auto 80
rohkema kui 9 istekohaga, sealhulgas juhiiste, 3,5 t ja väiksema täismassiga M2 kategooria auto 81
3,5 t ja väiksema täismassiga N1 kategooria auto 81
rohkema kui 9 istekohaga, sealhulgas juhiiste, ja suurema kui 3,5 t täismassiga M2 ja M3 kategooria auto 82
suurema kui 3,5 t täismassiga N2 ja N3 kategooria auto 86
rohkema kui 9 istekohaga, sealhulgas juhiiste, ning 147 kW ja suurema mootori võimsusega M2 ja M3 kategooria auto 85
147 kW ja suurema mootori võimsusega ning suurema kui 12 t täismassiga N3 kategooria auto 88

Tabel 19

Auto kategooria Mürataseme piirväärtus [dB(A)]
Kuni 9 istekohaga, sealhulgas juhiiste, M1 kategooria auto 77
väiksema kui 150 kW mootori võimsusega, rohkema kui 9 istekohaga, sealhulgas juhiiste, ja suurema kui 3,5 t täismassiga M2 ja M3 kategooria auto 80
150 kW ja suurema mootori võimsusega, rohkema kui 9 istekohaga, sealhulgas juhiiste, ja suurema kui 3,5 t täismassiga M2 ja M3 kategooria auto 83
väiksema kui 2 t täismassiga ja rohkema kui 9 istekohaga, sealhulgas juhiiste, N1 kategooria auto 78
2 t ja suurema, kuid mitte üle 3,5 t täismassiga ja rohkema kui 9 istekohaga, sealhulgas juhiiste, N1 kategooria auto 79
väiksema kui 75 kW mootori võimsusega ja suurema kui 3,5 t täismassiga N2 ja N3 kategooria auto 81
75 kW ja suurema, kuid mitte üle 150 kW mootori võimsusega ja suurema kui 3,5 t täismassiga N2 ja N3 kategooria auto 83
150 kW ja suurema mootori võimsusega ja suurema kui 3,5 t täismassiga N2 ja N3 kategooria auto 84
kuni 9 istekohaga, sealhulgas juhiiste, M1 kategooria auto, millele on paigaldatud otsepritsega diiselmootor 78
väiksema kui 2 t täismassiga ja rohkema kui 9 istekohaga, sealhulgas juhiiste, N1 kategooria auto, millele on paigaldatud otsepritsega diiselmootor 79
2 t ja suurema, kuid mitte üle 3,5 t täismassiga ja rohkema kui 9 istekohaga, sealhulgas juhiiste, N1 kategooria auto, millele on paigaldatud otsepritsega diiselmootor 80

Tabel 20

Auto kategooria Mürataseme piirväärtus [dB(A)]
Kuni 9 istekohaga, sealhulgas juhiiste, M1 kategooria auto 74
väiksema kui 150 kW mootori võimsusega, rohkema kui 9 istekohaga, sealhulgas juhiiste, ja suurema kui 3,5 t täismassiga M2 ja M3 kategooria auto 78
150 kW ja suurema mootori võimsusega, rohkema kui 9 istekohaga, sealhulgas juhiiste, ja suurema kui 3,5 t täismassiga M2 ja M3 kategooria auto 80
väiksema kui 2 t täismassiga ja rohkema kui 9 istekohaga, sealhulgas juhiiste, N1 kategooria auto 76
2 t ja suurema, kuid mitte üle 3,5 t täismassiga ja rohkema kui 9 istekohaga, sealhulgas juhiiste, N1 kategooria auto 77
väiksema kui 75 kW mootori võimsusega ja suurema kui 3,5 t täismassiga N2 ja N3 kategooria auto 77
75 kW ja suurema, kuid mitte üle 150 kW mootori võimsusega ja suurema kui 3,5 t täismassiga N2 ja N3 kategooria auto 78
150 kW ja suurema mootori võimsusega ja suurema kui 3,5 t täismassiga N2 ja N3 kategooria auto 80
kuni 9 istekohaga, sealhulgas juhiiste, M1 kategooria auto, millele on paigaldatud otsepritsega diiselmootor 78
väiksema kui 2 t täismassiga ja rohkema kui 9 istekohaga, sealhulgas juhiiste, N1 kategooria auto, millele on paigaldatud otsepritsega diiselmootor 79
2 t ja suurema, kuid mitte üle 3,5 t täismassiga ja rohkema kui 9 istekohaga, sealhulgas juhiiste, N1 kategooria auto, millele on paigaldatud otsepritsega diiselmootor 81

Keskkonnaministri 22. septembri 2004. a määruse nr 122 «Mootorsõiduki heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkoguste, suitsususe ja mürataseme piirväärtused»
lisa 8

Tabel 21

Mootori töömaht
[cm3]
Mürataseme piirväärtus
[dB(A)]
80  78
125 80
350 83
500 85
>500 86

Tabel 22

Mootorratta kategooria Mootori töömaht
[cm3]
Mürataseme piirväärtus
[dB(A)]
1 ≤80 75
2 >80≤175 77
3 >175 80

/otsingu_soovitused.json