Teksti suurus:

Laevade ohutusvarustusele esitatavad nõuded, ohutusvarustuse nõuetele vastavuse tõendamise ja märgistusega varustamise kord, vastavusmärgi vorm, ohutusvarustuse katsetamise ja laevale paigaldamise kord ning laeva ohutusvarustuse tunnistuse vorm ja selle väljastamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.10.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.03.2009
Avaldamismärge:RTL 2004, 130, 2017

Laevade ohutusvarustusele esitatavad nõuded, ohutusvarustuse nõuetele vastavuse tõendamise ja märgistusega varustamise kord, vastavusmärgi vorm, ohutusvarustuse katsetamise ja laevale paigaldamise kord ning laeva ohutusvarustuse tunnistuse vorm ja selle väljastamise kord1

Vastu võetud 28.09.2004 nr 183

Määrus kehtestatakse « Meresõiduohutuse seaduse» (RT I 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387; 2003, 88, 591 ja 594; 2004, 24, 164; 46, 331) § 191 lõike 3 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Eesmärk

Käesoleva määruse eesmärk on meresõiduohutuse tõstmine ja merekeskkonna saastumise vältimine kvaliteetse ohutusvarustuse (edaspidi varustus) kasutamise kaudu laevadel vastavalt rahvusvahelistele konventsioonidele ning Euroopa Ühenduse (edaspidi ühendus ) ja Eesti õigusaktidele.

§2. Reguleerimisala

(1) Käesolevat määrust kohaldatakse Eesti laevaregistrisse kantud või kantava laeva varustuse suhtes.

(2) Käesolevat määrust ei kohaldata varustuse suhtes, mis on laevale paigaldatud kooskõlas rahvusvaheliste konventsioonide nõuetega enne käesoleva määruse jõustumist.

(3) Kui käesoleva määruse kohaldamisalasse jäävale varustusele kehtestab nõudeid ka mõni teine õigusakt, kohaldatakse sellise varustuse osas ka teises õigusaktis sätestatud nõudeid.

(4) Käesolevas määruses kasutatakse «Toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduses» (RT I 1999, 92, 825; 2003, 45, 308; 81, 543; 2004, 18, 131; 30, 208) kasutatud mõisteid käesolevast määrusest tulenevate erisustega.

(5) Käesoleva määruse tähenduses on:
1) vastavushindamise protseduurid – käesoleva määruse §-s 4 ja 3. peatüki jagudes 2–8 sätestatud menetlused;
2) varustus – käesoleva määruse lisades 1 ja 2 loetletud ning vastavalt rahvusvahelistele ja Eesti õigusaktidele laevale paigaldatud kohustuslik või mittekohustuslik Veeteede Ameti või volitatud klassifikatsiooniühingu heakskiidetud varustus;
3) raadioseadmed – 1974. aasta «Rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel» (RT II 2001, 22, 117; 2003, 19, 97), koos kehtivate protokollide ja hilisemate muudatustega (edaspidi SOLAS konventsioon ), IV peatükis nõutav varustus ning nimetatud konventsiooni III peatüki reeglis 6.2.1 nõutavad päästevahendite kahepoolse (saatja/vastuvõtja) VHF raadiotelefoniside seadmed;
4) rahvusvahelised konventsioonid :
–1966. aasta rahvusvaheline laadungimärgi konventsioon (RT II 2002, 15, 65);
–laevakokkupõrgete vältimise 1972. aasta rahvusvahelise eeskirja kehtestamise konventsioon (edaspidi COLREG konventsioon);
–1973. aasta rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimiseks laevadelt (edaspidi MARPOL konventsioon);
–SOLAS konventsioon;
ning nimetatud konventsioonide kehtivad protokollid ja hilisemad muudatused;
5) rahvusvahelised õigusaktid – asjakohased rahvusvahelised konventsioonid, Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) resolutsioonid ja ringkirjad ning rahvusvahelised katsestandardid;
6) vastavusmärk – käesoleva määruse §-s 5 nimetatud ja käesoleva määruse lisas 3 toodud vormi kohane tähis;
7) katsestandardid – kehtivad standardid, mille on kehtestanud:
–Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (edaspidi IMO);
–Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO);
–Rahvusvaheline Elektrotehnikakomisjon (edaspidi IEC);
–Euroopa Standardikomitee (CEN);
–Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee (CENELEC);
–Euroopa Telekommunikatsiooni Standardiinstituut (edaspidi ETSI); või
–Eesti Standardiorganisatsioon (EVS);
ning mis on asjakohaste rahvusvaheliste konventsioonide ning IMO resolutsioonide ja ringkirjade kohaselt koostatud katsetusmeetodite ja -tulemuste määratlemiseks käesoleva määruse lisades 1 ja 2 toodud kujul;
8) tüübikinnitus – menetlus valmistatud varustuse hindamiseks sobivate katsestandardite põhjal ja vastava tunnistuse väljastamine.

2. peatükk
NÕUDED LAEVADE VARUSTUSELE

§3. Üldnõuded

(1) Käesoleva määruse lisas 1 loetletud varustus, mis paigaldatakse laevale pärast käesoleva määruse jõustumist, peab vastama nimetatud lisas viidatud rahvusvaheliste õigusaktide nõuetele.

(2) Varustuse vastavust sellele kohaldatavate asjakohaste rahvusvaheliste konventsioonide ja IMO resolutsioonide ning ringkirjade nõuetele tõendatakse üksnes käesoleva määruse lisas 1 nimetatud katsestandardite ja vastavushindamise protseduuride kohaselt. Käesoleva määruse lisas 1 loetletud varustuse puhul, mille juures on antud nii IEC kui ka ETSI katsestandardid, võib tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja valida, millist standardit kasutada.

3. peatükk
VARUSTUSE NÕUETELE VASTAVUSE TÕENDAMINE

1. jagu
Üldsätted

§4. Vastavushindamise protseduurid

(1) Laevade varustusele kohaldatakse järgmisi käesoleva peatüki jagudes 2–8 kirjeldatud vastavushindamise protseduure:
1) tüübihindamine (moodul B) ning enne varustuse turule laskmist tootja või tema ühenduses asuva volitatud esindaja poolt käesoleva määruse lisas 1 toodud võimaluste vahel tehtud valikul kas tüübivastavus (moodul C), tootmise kvaliteedi tagamine (moodul D), toote kvaliteedi tagamine (moodul E) või toote vastavuse tõendamine (moodul F); või
2) tooteühiku vastavuse tõendamine (moodul G) juhul, kui varustust toodetakse ühekaupa või väikestes kogustes ja mitte seeriaviisiliselt või massiliselt; või
3) täielik kvaliteedi tagamine (moodul H).

(2) Vastavusdeklaratsioon koostatakse kirjalikult ja see peab sisaldama käesoleva peatüki jagudes 2–8 nimetatud teavet.

§5. Varustuse märgistusega varustamine

(1) Käesoleva määruse lisas 1 loetletud varustusele, mis vastab asjakohaste rahvusvaheliste õigusaktide nõuetele ja on toodetud käesoleva peatüki jagudes 2–8 sätestatud vastavushindamise protseduuride kohaselt, kinnitab käesoleva määruse lisas 3 toodud vormi kohase vastavusmärgi tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja.

(2) Vastavusmärgi järel näidatakse ära vastavust hinnanud teavitatud asutuse tunnusnumber, kui nimetatud asutus on osalenud tootmisjärelevalves, ja vastavusmärgi kinnitamise aasta vähemalt kaks viimast numbrit. Teavitatud asutuse tunnusnumbri kinnitab varustusele asutus ise või tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja.

(3) Vastavusmärk kinnitatakse varustusele või varustusele kinnitatud andmeplaadile nii, et see oleks nähtav, loetav ja kustutamatu varustuse kogu eeldatava kasutusea vältel. Kui see ei ole varustuse laadi tõttu võimalik või õigustatud, kinnitatakse vastavusmärk toote pakendile, sildile või teabelehele. Vastavusmärk kinnitatakse varustusele tootmise lõppjärgus.

(4) Varustusele ei tohi kinnitada ühtki märki ega tähist, mis võivad olla vastavusmärgi tähenduse või kuju suhtes eksitavad.

(5) Vastavusmärgi vähendamisel või suurendamisel tuleb kinni pidada käesoleva määruse lisas 3 toodud vormi proportsioonidest.

(6) Vastavusmärgi kõrgus peab olema vähemalt 5 mm. Väikesemõõtmeliste seadmete puhul võib märgi kõrgus olla väiksem.

§6. Tehniline dokumentatsioon

(1) Käesoleva peatüki jagudes 2–8 nimetatud tehniline dokumentatsioon peab sisaldama kõiki asjakohaseid andmeid ja meetmeid, mida tootja on kasutanud tagamaks varustuse vastavust sellele esitatavatele asjakohastele nõuetele.

(2) Tehniline dokumentatsioon peab võimaldama toote projekteerimisest, valmistamisest ja tööpõhimõtetest arusaamist ning toote vastavuse hindamist käesoleva määruse ja kohaldatavate rahvusvaheliste õigusaktide asjakohastele nõuetele.

(3) Tehniline dokumentatsioon peab hindamiseks vajalikus ulatuses sisaldama:
1) tüübikirjeldust;
2) toote osade, koostete, siduste ja muu sellise projekteerimis-, valmistamis- ja detailjooniseid ning skeeme;
3) jooniste ja skeemide ning toote tööpõhimõtete mõistmiseks vajalikke kirjeldusi ja selgitusi;
4) projekteerimisarvutuste ja läbiviidud erapooletute uuringute tulemusi;
5) erapooletute katsetuste protokolle;
6) paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhendeid.

(4) Vajaduse korral peab tehniline dokumentatsioon sisaldama järgmist:
1) seadmes sisalduvat varustust käsitlevad tõendid;
2) seadme tootmis-, kontrolli- ja järelevalvemenetlusi käsitlevad tõendid ja tunnistused;
3) kõik muud dokumendid, mis võimaldavad teavitatud asutusel toote paremat hindamist.

2. jagu
Tüübihindamine (moodul B)

§7. Tüübihindamine (moodul B)

(1) Tüübihindamine on menetlus, mille kaudu teavitatud asutus hindab ja tõendab, et toodangu näidis vastab käesoleva määruse ja kohaldatavate rahvusvaheliste õigusaktide nõuetele.

(2) Tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja esitab ainult ühele teavitatud asutusele taotluse tüübihindamise teostamiseks. Nimetatud taotlus peab sisaldama:
1) tootja nime ja aadressi ning juhul, kui taotluse on esitanud volitatud esindaja, siis ka tema nime ja aadressi;
2) kirjalikku kinnitust selle kohta, et samasugust taotlust ei ole samal ajal esitatud mõnele teisele teavitatud asutusele;
3) käesoleva määruse §-s 6 sätestatud tehnilist dokumentatsiooni.

(3) Taotluse esitaja peab andma teavitatud asutusele kavandatava toodangu näidise (edaspidi tüüp). Kui katsetuste tegemine eeldab rohkem näidiseid, võib teavitatud asutus nõuda täiendavaid näidiseid.

(4) Tüüp võib esindada mitmeid toote versioone, niivõrd kui erinevused ei mõjuta ohutuse taset ja teisi toote tööpõhimõtteid.

§8. Teavitatud asutuse kohustused

Teavitatud asutus on kohustatud:
1) hindama tehnilist dokumentatsiooni ja kontrollima, kas tüüp on valmistatud sellega kooskõlas, samuti tegema kindlaks osad, mis on projekteeritud harmoneeritud standardite kohaselt, ning osad, mille projekteerimisel ei ole järgitud harmoneeritud standardeid;
2) juhul, kui ei ole rakendatud harmoneeritud standardeid, tegema või laskma teha vajalikud kontrollimised ja katsed kontrollimaks, kas rakendatud meetmed tagavad käesoleva määruse ja kohaldatavate rahvusvaheliste õigusaktide nõuetele vastavuse;
3) juhul, kui on rakendatud harmoneeritud standardeid, tegema või laskma teha vajalikud kontrollimised ja katsed kontrollimaks, kas standardeid on õigesti rakendatud;
4) leppima tootjaga kokku koha, kus vajalikud katsed ja hindamine tehakse.

§9. Tüübihindamissertifikaat

(1) Kui tüüp vastab käesoleva määruse ja kohaldatavate rahvusvaheliste õigusaktide nõuetele, väljastab teavitatud asutus taotlejale tüübihindamissertifikaadi.

(2) Tüübihindamissertifikaat peab sisaldama tootja nime ja aadressi, andmeid varustuse kohta, kontrollimiste ja katsete järeldusi, sertifikaadi kehtivuse tingimusi ja tüübi identifitseerimiseks vajalikke andmeid.

(3) Tüübihindamissertifikaadile tuleb lisada asjakohased osad tehnilisest dokumentatsioonist ning selle koopiat säilitab teavitatud asutus.

(4) Kui teavitatud asutus keeldub tootjale tüübihindamissertifikaadi väljastamisest, peab ta seda põhjendama. Kui tootja taotleb uuesti tüübikinnitust varustusele, mille kohta on keeldutud tüübihindamissertifikaadi väljastamisest, peab teavitatud asutusele esitatav taotlus sisaldama muuhulgas esialgseid katseprotokolle, varasema keeldumise põhjendust ja andmeid varustuses tehtud muudatuste kohta.

§10. Tüübihindamissertifikaadi muutmine

Tüübihindamist taotlenud isik teatab teavitatud asutusele, kes säilitab tüübihindamissertifikaati puudutavat tehnilist dokumentatsiooni, kõigist heakskiidetud tüübile tehtud muudatustest. Kui need muudatused võivad mõjutada toote vastavust käesoleva määruse nõuetele või ettenähtud kasutustingimusi, siis tuleb neile muudatustele saada eelnev heakskiit. Heakskiit antakse täiendusena esialgsele tüübihindamissertifikaadile.

§11. Dokumentide hoidmine ja teavitamine

(1) Teavitatud asutus peab taotluse korral informeerima laeva lipuriigi ametiasutusi ja teisi teavitatud asutusi tüübihindamissertifikaatide ja nende täienduste heakskiitude väljastamisest ning väljastamisest keeldumisest.

(2) Teistel teavitatud asutustel on õigus saada koopiaid tüübihindamissertifikaatidest ja nende täienduste heakskiitudest. Tüübihindamissertifikaadi lisad peavad olema teistele teavitatud asutustele kättesaadavad.

(3) Tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja peab koos tehnilise dokumentatsiooniga säilitama tüübihindamissertifikaadi ja nende täienduste koopiaid vähemalt kümme aastat viimase toote valmistamisest arvates.

3. jagu
Tüübivastavus (moodul C)

§12. Tüübivastavus (moodul C)

Tüübivastavus on menetlus, mille käigus tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja hindab ja kinnitab, et antud toode vastab tüübihindamissertifikaadis kirjeldatud tüübile ning käesoleva määruse ja kohaldatavate rahvusvaheliste õigusaktide nõuetele.

§13. Tootja ülesanded

(1) Tootja peab rakendama kõik vajalikud meetmed kindlustamaks, et valmistamisprotsess tagab toote vastavuse tüübihindamissertifikaadis kirjeldatud tüübile ning käesoleva määruse ja kohaldatavate rahvusvaheliste õigusaktide nõuetele.

(2) Tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja kinnitab igale tootele vastavusmärgi ja koostab vastavusdeklaratsiooni.

(3) Tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja peab vastavusdeklaratsiooni koopiat säilitama vähemalt kümme aastat viimase toote valmistamisest arvates.

4. jagu
Tootmise kvaliteedi tagamine (moodul D)

§14. Tootmise kvaliteedi tagamine (moodul D)

(1) Tootmise kvaliteedi tagamine on menetlus, mille käigus käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud nõuet arvestav tootja hindab ja tõendab, et toode vastab tüübihindamissertifikaadis kirjeldatud tüübile ning käesoleva määruse ja kohaldatavate rahvusvaheliste õigusaktide nõuetele.

(2) Tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja koostab vastavusdeklaratsiooni ja kinnitab igale tootele vastavusmärgi. Vastavusmärgile peab lisama käesoleva määruse § 18 kohast kvaliteedisüsteemi järelevalvet teostava teavitatud asutuse tunnusnumbri.

(3) Tootja peab toimima käesoleva määruse § 15 kohaselt heakskiidetud kvaliteedisüsteemi kohaselt nii toote valmistamisel, lõppkontrollil kui katsetamistel ja alluma käesoleva määruse §-s 18 sätestatud teavitatud asutuse poolsele järelevalvele.

§15. Kvaliteedisüsteemi heakskiitmine

(1) Tootja esitab teavitatud asutusele taotluse kvaliteedisüsteemi heakskiitmiseks.

(2) Taotlus peab sisaldama:
1) kõik vajalikud andmed kavandatava toote kohta;
2) kvaliteedisüsteemi puudutava dokumentatsiooni;
3) heakskiidetud tüübi tehnilise dokumentatsiooni ja koopia tüübihindamissertifikaadist.

(3) Kvaliteedisüsteem peab tagama toote vastavuse tüübihindamissertifikaadis kirjeldatud tüübile ning käesoleva määruse ja kohaldatavate rahvusvaheliste õigusaktide nõuetele.

(4) Kõik tootja poolt kasutatud elemendid, nõuded ja korraldused peavad olema dokumenteeritud, süstematiseeritud ja järjekorras, kirjalikult kantud juhenditesse, protseduuridesse ja instruktsioonidesse.

(5) Kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon peab võimaldama kvaliteedi programmidest, plaanidest, käsiraamatutest ja dokumentidest ühetaolist arusaamist.

(6) Kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon peab sisaldama üksikasjalist ja adekvaatset kirjeldust:
1) kvaliteedi eesmärkidest ja organisatsioonilisest struktuurist, vastutusest ja juhtimisest seoses toote kvaliteediga;
2) tootmise, kvaliteedi kontrolli ja kvaliteedi tagamise tehnikast, protsessidest ja süstemaatilistest toimingutest, milliseid tuleb kasutada;
3) enne tootmist, tootmises ja pärast tootmist tehtavatest katsetest ja testidest, samuti sagedusest, millega neid tuleb teostada;
4) kvaliteedi dokumendid nagu kontrollimiste aruanded, katsete, taatlemiste ja personali kvalifikatsiooni puudutavad andmed jne;
5) määratud järelevalve teostamisest toote kvaliteedi üle ja kvaliteedisüsteemi efektiivsest toimimisest.

§16. Teavitatud asutuse kohustused kvaliteedisüsteemi hindamisel

(1) Teavitatud asutus hindab kvaliteedisüsteemi ja teeb kindlaks, kas see vastab käesoleva määruse §-s 15 sätestatud nõuetele. Kui kvaliteedisüsteemiga kohaldatakse asjakohaseid harmoneeritud standardeid, eeldatakse, et see vastab käesoleva määruse §-s 15 sätestatud nõuetele.

(2) Hindamist teostavas töögrupis peab olema vähemalt üks liige, kellel on kogemusi vastava tootmistehnoloogiaga.

(3) Hindamismenetlusse peab kuuluma kontrollkäik tootmiskohtadesse.

(4) Hindamise tulemused teatatakse tootjale. Teates peab sisalduma hindamise tulemuste kokkuvõte ja motiveeritud hinnang.

§17. Kvaliteedisüsteemi täitmine ja muutmine

(1) Tootja täidab heakskiidetud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi ja hoiab kvaliteedisüsteemi nõuetekohase ja tõhusana.

(2) Tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja teatab kvaliteedisüsteemi heakskiitnud teavitatud asutusele kõigist planeeritavatest kvaliteedisüsteemi muudatustest.

(3) Teavitatud asutus hindab planeeritavaid muudatusi ja otsustab, kas muudetud kvaliteedisüsteem vastab käesoleva määruse §-s 15 sätestatud nõuetele või on vajalik korraldada uus hindamine. Teavitatud asutus esitab selle kohta tootjale teate, milles peab sisalduma hinnangu põhjendus ja järeldusotsus.

§18. Kvaliteedisüsteemi järelevalve

(1) Kvaliteedisüsteemi järelevalve eesmärk on tagada, et tootja täidab heakskiidetud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi nõuetekohaselt.

(2) Tootja peab võimaldama teavitatud asutusele järelevalve eesmärgil juurdepääsu valmistamis-, kontrolli-, katsetus- ja ladustamiskohtadele. Samuti peab tootja varustama teavitatud asutuse kogu vajaliku informatsiooniga, eriti järgmisega:
1) kvaliteedisüsteemi puudutav dokumentatsioon;
2) kvaliteedi dokumendid nagu kontrollimiste aruanded, katsete, taatlemiste ja personali kvalifikatsiooni puudutavad andmed.

(3) Tagamaks, et tootja säilitab ja rakendab heakskiidetud kvaliteedisüsteemi, peab teavitatud asutus kvaliteedisüsteemi perioodiliselt kontrollima. Pärast kontrolli esitab teavitatud asutus tootjale sellekohase aruande.

(4) Teavitatud asutus võib tootjat erakorraliselt kontrollida. Selliste kontrollimiste käigus võib teavitatud asutus vajaduse korral teha või lasta teha katseid, et teha kindlaks kvaliteedisüsteemi korrektset toimimist. Teavitatud asutus esitab pärast erakorralist kontrollimist tootjale kontrolli aruande ja kui tehti katseid, siis ka katsete protokollid.

§19. Dokumentide hoidmine ja teavitamine

(1) Tootja peab vähemalt kümme aastat viimase toote valmistamisest arvates säilitama järgmised dokumendid:
1) kvaliteedisüsteemi puudutavad dokumendid;
2) kvaliteedisüsteemi tehtud muudatusi puudutavad dokumendid;
3) teavitatud asutuse otsused, teated ja aruanded.

(2) Teavitatud asutus annab taotluse korral laeva lipuriigi ametiasutustele ja teistele teavitatud asutustele asjakohast teavet kvaliteedisüsteemide heakskiitmise ja nende tühistamise kohta.

5. jagu
Toote kvaliteedi tagamine (moodul E)

§20. Toote kvaliteedi tagamine (moodul E)

(1) Toote kvaliteedi tagamine on menetlus, mille käigus käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud nõuet arvestav tootja hindab ja tõendab, et toode vastab tüübihindamissertifikaadis kirjeldatud tüübile ning käesoleva määruse ja kohaldatavate rahvusvaheliste õigusaktide nõuetele.

(2) Tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja koostab vastavusdeklaratsiooni ja kinnitab igale tootele vastavusmärgi. Vastavusmärgile peab lisama käesoleva määruse § 24 kohast kvaliteedisüsteemi järelevalvet teostava teavitatud asutuse tunnusnumbri.

(3) Tootja peab toimima käesoleva määruse § 21 kohaselt heakskiidetud kvaliteedisüsteemi kohaselt toote lõppkontrollil kui katsetamistel ja alluma käesoleva määruse §-s 24 sätestatud teavitatud asutuse poolsele järelevalvele.

§21. Kvaliteedisüsteemi heakskiitmine

(1) Tootja esitab teavitatud asutusele taotluse kvaliteedisüsteemi heakskiitmiseks.

(2) Taotlus peab sisaldama:
1) kõik vajalikud andmed kavandatava toote kohta;
2) kvaliteedisüsteemi puudutava dokumentatsiooni;
3) heakskiidetud tüübi tehnilise dokumentatsiooni ja koopia tüübihindamissertifikaadist.

(3) Kvaliteedisüsteemi kohaselt tuleb iga toodet kontrollida ja katsetada, et tagada toote vastavus käesoleva määruse ja kohaldatavate rahvusvaheliste õigusaktide nõuetele.

(4) Kõik tootja poolt kasutatud elemendid, nõuded ja korraldused peavad olema dokumenteeritud, süstematiseeritud ja järjekorras, kirjalikult kantud juhenditesse, protseduuridesse ja instruktsioonidesse.

(5) Kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon peab võimaldama kvaliteedi programmidest, plaanidest, käsiraamatutest ja dokumentidest ühetaolist arusaamist.

(6) Kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon peab sisaldama üksikasjalist ja adekvaatset kirjeldust:
1) kvaliteedi eesmärkidest ja organisatsioonilisest struktuurist, vastutusest ja juhtimisest seoses toote kvaliteediga;
2) pärast tootmist tehtavatest katsetest ja testidest;
3) kvaliteedisüsteemi efektiivse toimimise kontrollimise vahenditest;
4) kvaliteedi dokumendid nagu kontrollimiste aruanded, katsete, taatlemiste ja personali kvalifikatsiooni puudutavad andmed jne.

§22. Teavitatud asutuse kohustused kvaliteedisüsteemi hindamisel

(1) Teavitatud asutus hindab kvaliteedisüsteemi ja teeb kindlaks, kas see vastab käesoleva määruse §-s 21 sätestatud nõuetele. Kui kvaliteedisüsteemiga kohaldatakse asjakohaseid harmoneeritud standardeid, eeldatakse, et see vastab käesoleva määruse §-s 21 sätestatud nõuetele.

(2) Hindamist teostavas töögrupis peab olema vähemalt üks liige, kellel on kogemusi vastava tootmistehnoloogiaga.

(3) Hindamismenetlusse peab kuuluma kontrollkäik tootmiskohtadesse.

(4) Hindamise tulemused teatatakse tootjale. Teates peab sisalduma hindamise tulemuste kokkuvõte ja motiveeritud hinnang.

§23. Kvaliteedisüsteemi täitmine ja muutmine

(1) Tootja täidab heakskiidetud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi ja hoiab kvaliteedisüsteemi nõuetekohase ja tõhusana.

(2) Tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja teatab kvaliteedisüsteemi heakskiitnud teavitatud asutusele kõigist planeeritavatest kvaliteedisüsteemi muudatustest.

(3) Teavitatud asutus hindab planeeritavaid muudatusi ja otsustab, kas muudetud kvaliteedisüsteem vastab käesoleva määruse §-s 21 sätestatud nõuetele või on vajalik korraldada uus hindamine. Teavitatud asutus esitab selle kohta tootjale teate, milles peab sisalduma hinnangu põhjendus ja järeldusotsus.

§24. Kvaliteedisüsteemi järelevalve

(1) Kvaliteedisüsteemi järelevalve eesmärk on tagada, et tootja täidab heakskiidetud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi nõuetekohaselt.

(2) Tootja peab võimaldama teavitatud asutusele järelevalve eesmärgil juurdepääsu kontrolli-, katsetus- ja ladustamiskohtadele. Samuti peab tootja varustama teavitatud asutuse kogu vajaliku informatsiooniga, eriti järgmisega:
1) kvaliteedisüsteemi puudutav dokumentatsioon;
2) tehniline dokumentatsioon;
3) kvaliteedi dokumendid nagu kontrollimiste aruanded, katsete, taatlemiste ja personali kvalifikatsiooni puudutavad andmed.

(3) Tagamaks, et tootja säilitab ja rakendab heakskiidetud kvaliteedisüsteemi, peab teavitatud asutus kvaliteedisüsteemi perioodiliselt kontrollima. Pärast kontrolli esitab teavitatud asutus tootjale sellekohase aruande.

(4) Teavitatud asutus võib tootjat erakorraliselt kontrollida. Selliste kontrollimiste käigus võib teavitatud asutus vajaduse korral teha või lasta teha katseid, et teha kindlaks kvaliteedisüsteemi korrektset toimimist. Teavitatud asutus esitab pärast erakorralist kontrollimist tootjale kontrolli aruande ja kui tehti katseid, siis ka katsete protokollid.

§25. Dokumentide hoidmine ja teavitamine

(1) Tootja peab vähemalt kümme aastat viimase toote valmistamisest arvates säilitama järgmised dokumendid:
1) kvaliteedisüsteemi puudutavad dokumendid;
2) kvaliteedisüsteemi tehtud muudatusi puudutavad dokumendid;
3) teavitatud asutuse otsused, teated ja aruanded.

(2) Teavitatud asutus annab taotluse korral laeva lipuriigi ametiasutustele ja teistele teavitatud asutustele asjakohast teavet kvaliteedisüsteemide heakskiitmise ja nende tühistamise kohta.

6. jagu
Toote vastavuse tõendamine (moodul F)

§26. Toote vastavuse tõendamine (moodul F)

(1) Toote vastavuse tõendamine on menetlus, mille käigus tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja kontrollib ja kinnitab, et tooted, mille suhtes kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatut, vastavad tüübihindamissertifikaadis kirjeldatud tüübile ning käesoleva määruse ja kohaldatavate rahvusvaheliste õigusaktide asjakohastele nõuetele.

(2) Tootja peab rakendama kõik vajalikud meetmed tagamaks, et tootmisprotsess tagab toote vastavuse tüübihindamissertifikaadis kirjeldatud tüübile ning käesoleva määruse ja kohaldatavate rahvusvaheliste õigusaktide asjakohastele nõuetele.

(3) Tootja peab kinnitama igale tootele vastavusmärgi ja koostama vastavusdeklaratsiooni.

(4) Kontrollimaks toote vastavust rahvusvaheliste õigusaktide nõuetele, teeb teavitatud asutus asjakohased kontrollid ja katsed tootja valikul kas käesoleva määruse § 27 kohaselt kontrollides ja katsetades iga toodet või kasutades käesoleva määruse §-s 28 sätestatud statistilist meetodit.

(5) Tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja säilitab vastavusdeklaratsiooni koopiat vähemalt kümme aastat viimase toote valmimisest arvates.

§27. Hindamine iga toodet katsetades

(1) Tõendamaks, et toode vastab tüübihindamissertifikaadis kirjeldatud tüübile ning käesoleva määruse ja kohaldatavate rahvusvaheliste õigusaktide nõuetele, tuleb iga toodet eraldi hinnata ja teha asjakohased katsed.

(2) Teavitatud asutus kinnitab või laseb kinnitada igale heakskiidetud tootele oma tunnusnumbri ja koostab teostatud katsete kohta kirjaliku vastavussertifikaadi.

(3) Tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja peab laeva lipuriigi ametiasutuse nõudmisel esitama teavitatud asutuse vastavussertifikaadi.

§28. Statistiline meetod

(1) Tootja esitab tooted homogeensete partiidena ja võtab tarvitusele vajalikud meetmed tagamaks tootmisprotsessiga iga toote homogeensuse.

(2) Kõik tooted tuleb esitada tõendamiseks homogeensete partiidena. Igast partiist võetakse juhuslik näidis. Näidist hinnatakse eraldi ja sellega tehakse asjakohased katsed. Hinnangu ja katsetulemuste baasil tehakse kindlaks, kas toodangu partii vastab käesoleva määruse ja kohaldatavate rahvusvaheliste õigusaktide nõuetele.

(3) Nõuetele vastavaks tunnistatud partiide puhul laseb teavitatud asutus kinnitada või kinnitab igale tootele oma tunnusnumbri ja koostab teostatud katsete kohta kirjaliku vastavussertifikaadi. Kõiki partiisse kuuluvad tooted võib turule lasta, välja arvatud need näidised, mis ei vastanud nõuetele.

(4) Nõuetele mittevastavaks tunnistatud partiide puhul rakendab teavitatud asutus või turujärelevalveasutus vajalikke meetmeid takistamaks selle partii turule laskmist. Kui partiisid tunnistatakse mittevastavaks sageli, võib teavitatud asutus peatada statistilise tõendamise.

(5) Tootja võib teavitatud asutuse nõusolekul kinnitada tootmisprotsessi käigus tootele teavitatud asutuse tunnusnumbri.

(6) Tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja peab laeva lipuriigi ametiasutuse nõudmisel esitama teavitatud asutuse vastavussertifikaadi.

7. jagu
Tooteühiku vastavuse tõendamine (moodul G)

§29. Tooteühiku vastavuse tõendamine (moodul G)

(1) Tooteühiku vastavuse tõendamine on menetlus, mille käigus tootja tagab ja kinnitab, et toode, mille kohta on väljastatud käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud vastavussertifikaat, vastab käesoleva määruse ja kohaldatavate rahvusvaheliste õigusaktide nõuetele.

(2) Tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja kinnitab tootele vastavusmärgi ja koostab vastavusdeklaratsiooni.

(3) Toote nõuetele vastavuse kindlakstegemiseks hindab teavitatud asutus toodet ja teostab vajalikud katsed.

(4) Teavitatud asutus kinnitab või laseb kinnitada heakskiidetud tootele oma tunnusnumbri ja koostab teostatud katsete kohta vastavussertifikaadi.

(5) Tehnilise dokumentatsiooni eesmärk on võimaldada hinnata toote vastavust käesoleva määruse ja kohaldatavate rahvusvaheliste õigusaktide nõuetele ning aru saada toote projekteerimisest, valmistamisest ja tööpõhimõttest.

8. jagu
Täielik kvaliteedi tagamine (moodul H)

§30. Täielik kvaliteedi tagamine (moodul H)

(1) Täielik kvaliteedi tagamine on menetlus, mille käigus käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud nõuet arvestav tootja hindab ja tõendab, et toode vastab käesoleva määruse ja kohaldatavate rahvusvaheliste õigusaktide nõuetele.

(2) Tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja koostab vastavusdeklaratsiooni ja kinnitab igale tootele vastavusmärgi. Vastavusmärgile peab lisama käesoleva määruse § 34 kohast kvaliteedisüsteemi järelevalvet teostava teavitatud asutuse tunnusnumbri.

(3) Tootja peab toimima käesoleva määruse § 31 kohaselt heakskiidetud kvaliteedisüsteemi kohaselt nii toote projekteerimisel, valmistamisel, lõppkontrollil kui katsetamistel ja alluma käesoleva määruse §-s 34 sätestatud teavitatud asutuse poolsele järelevalvele.

§31. Kvaliteedisüsteemi heakskiitmine

(1) Tootja esitab teavitatud asutusele taotluse kvaliteedisüsteemi heakskiitmiseks.

(2) Taotlus peab sisaldama:
1) kõik vajalikud andmed kavandatava toote kohta;
2) kvaliteedisüsteemi puudutava dokumentatsiooni.

(3) Kvaliteedisüsteem peab tagama toote vastavuse käesoleva määruse ja kohaldatavate rahvusvaheliste õigusaktide nõuetele.

(4) Kõik tootja poolt kasutatud elemendid, nõuded ja korraldused peavad olema dokumenteeritud, süstematiseeritud ja järjekorras, kirjalikult kantud juhenditesse, protseduuridesse ja instruktsioonidesse.

(5) Kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon peab võimaldama kvaliteedi programmidest, plaanidest, käsiraamatutest ja dokumentidest ühetaolist arusaamist.

(6) Kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon peab sisaldama üksikasjalist ja adekvaatset kirjeldust:
1) kvaliteedi eesmärkidest ja organisatsioonilisest struktuurist, vastutusest ja juhtimisest seoses toote kvaliteediga;
2) tehniliste jooniste spetsifikatsioonidest, sealhulgas rakendatud standarditest, mis tagavad toote vastavuse käesoleva määruse ja kohaldatavate rahvusvaheliste õigusaktide nõuetele;
3) toote projekteerimisel kasutatavatest kontrollimistoimingutest ja süstemaatilistest toimingutest, olenevalt projekteerimise kategooriast;
4) kasutatavatest tootmise, kvaliteedi kontrolli ja kvaliteedi tagamise tehnikatest, protsessidest ja süstemaatilistest toimingutest;
5) enne tootmist, tootmise jooksul ja pärast tootmist tehtavatest katsetest ja testidest, samuti sagedusest, millega neid tuleb teostada;
6) kvaliteedi dokumendid nagu kontrollimiste aruanded, katsete, taatlemiste ja personali kvalifikatsiooni puudutavad andmed jne;
7) nõutava projekteerimise ja toote kvaliteedi tagamise vahenditest ja kvaliteedisüsteemi efektiivsest toimimisest.

§32. Teavitatud asutuse kohustused kvaliteedisüsteemi hindamisel

(1) Teavitatud asutus hindab kvaliteedisüsteemi ja teeb kindlaks, kas see vastab käesoleva määruse §-s 31 sätestatud nõuetele. Kui kvaliteedisüsteemiga kohaldatakse asjakohaseid harmoneeritud standardeid, eeldatakse, et see vastab käesoleva määruse §-s 31 sätestatud nõuetele.

(2) Hindamist teostavas töögrupis peab olema vähemalt üks liige, kellel on kogemusi vastava tootmistehnoloogiaga.

(3) Hindamismenetlusse peab kuuluma kontrollkäik tootmiskohtadesse.

(4) Hindamise tulemused teatatakse tootjale. Teates peab sisalduma hindamise tulemuste kokkuvõte ja motiveeritud hinnang.

§33. Kvaliteedisüsteemi täitmine ja muutmine

(1) Tootja täidab heakskiidetud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi ja hoiab kvaliteedisüsteemi nõuetekohase ja tõhusana.

(2) Tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja teatab kvaliteedisüsteemi heakskiitnud teavitatud asutusele kõigist planeeritavatest kvaliteedisüsteemi muudatustest.

(3) Teavitatud asutus hindab planeeritavaid muudatusi ja otsustab, kas muudetud kvaliteedisüsteem vastab käesoleva määruse §-s 31 sätestatud nõuetele või on vajalik korraldada uus hindamine. Teavitatud asutus esitab selle kohta tootjale teate, milles peab sisalduma hinnangu põhjendus ja järeldusotsus.

§34. Kvaliteedisüsteemi järelevalve

(1) Kvaliteedisüsteemi järelevalve eesmärk on tagada, et tootja täidab heakskiidetud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi nõuetekohaselt.

(2) Tootja peab võimaldama teavitatud asutusele järelevalve eesmärgil juurdepääsu projekteerimis-, valmistamis-, kontrolli-, katsetus- ja ladustamiskohtadele. Samuti peab tootja varustama teavitatud asutuse kogu vajaliku informatsiooniga, eriti järgmisega:
1) kvaliteedisüsteemi puudutav dokumentatsioon;
2) projekteerimise kvaliteeti tõendavad dokumendid nagu analüüside, arvestuste, katsete tulemused jne;
3) toote valmistamise kvaliteeti tõendavad dokumendid nagu kontrollimiste aruanded, katsete, taatlemiste ja personali kvalifikatsiooni puudutavad andmed.

(3) Tagamaks, et tootja säilitab ja rakendab heakskiidetud kvaliteedisüsteemi, peab teavitatud asutus kvaliteedisüsteemi perioodiliselt kontrollima. Pärast kontrolli esitab teavitatud asutus tootjale sellekohase aruande.

(4) Teavitatud asutus võib tootjat erakorraliselt kontrollida. Selliste kontrollimiste käigus võib teavitatud asutus vajaduse korral teha või lasta teha katseid, et teha kindlaks kvaliteedisüsteemi korrektset toimimist. Teavitatud asutus esitab pärast erakorralist kontrollimist tootjale kontrolli aruande ja kui tehti katseid, siis ka katsete protokollid.

§35. Dokumentide hoidmine ja teavitamine

(1) Tootja peab vähemalt kümme aastat viimase toote valmistamisest arvates säilitama järgmised dokumendid:
1) kvaliteedisüsteemi puudutavad dokumendid;
2) kvaliteedisüsteemi tehtud muudatusi puudutavad dokumendid;
3) teavitatud asutuse otsused, teated ja aruanded.

(2) Teavitatud asutus annab taotluse korral laeva lipuriigi ametiasutustele ja teistele teavitatud asutustele asjakohast teavet kvaliteedisüsteemide heakskiitmise ja nende tühistamise kohta.

§36. Projekti hindamine

(1) Tootja esitab projekti hindamiseks taotluse teavitatud asutusele.

(2) Taotlus peab võimaldama aru saada toote projekteerimisest, valmistamisest ja tööpõhimõttest ning hinnata vastavust käesoleva määruse ja kohaldatavate rahvusvaheliste õigusaktide nõuetele.

(3) Taotlus peab sisaldama:
1) tehnilise projekti spetsifikatsioone, sealhulgas rakendatud standardeid;
2) vajalikke andmeid standardite sobivuse kohta, eriti juhul, kui käesoleva määruse lisas 1 viidatud standardeid ei ole täielikult kohaldatud. Viidatud andmed peavad hõlmama tootja poolt asjakohases laboris tehtud katsete tulemusi.

(3) Teavitatud asutus vaatab taotluse läbi ja väljastab taotlejale projektihindamise sertifikaadi juhul, kui projekt vastab käesoleva määruse ja kohaldatavate rahvusvaheliste õigusaktide nõuetele. Sertifikaat peab sisaldama hindamistulemusi, kehtivuse tingimusi, heakskiidetud projekti andmeid ning vajadusel toote tööpõhimõtete kirjeldust.

(4) Taotleja peab teatama projektihindamise sertifikaadi väljastanud teavitatud asutusele kõikidest muudatusest heakskiidetud projektis. Kui heakskiidetud projekti muudatused võivad mõjutada vastavust käesoleva määruse ja kohaldatavate rahvusvaheliste õigusaktide nõuetele või toote ettenähtud kasutustingimusi, peavad muudatused saama projektihindamise sertifikaadi väljastanud teavitatud asutuselt täiendava heakskiidu, mis vormistatakse projektihindamise sertifikaadi lisana.

(5) Teavitatud asutused annavad taotluse korral laeva lipuriigi ametiasutustele ja teistele teavitatud asutustele asjakohast teavet väljastatud projektihindamise sertifikaatide ja nende lisade ning projektide ja nende muudatuste heakskiitmisest keeldumiste kohta.

4. peatükk
TUNNISTUSTE VÄLJASTAMINE

§37. Meresõiduohutust tõendavad tunnistused ja veesõiduki raadioluba

(1) Veeteede Amet kontrollib meresõiduohutust tõendavate tunnistuste väljastamisel, et laeva pardal olev varustus vastab käesoleva määruse nõuetele.

(2) Raadioseadmed ei tohi põhjendamatult mõjutada raadiosagedusspektriga seotud nõudeid.

(3) Sideamet väljastab «Telekommunikatsiooniseaduse» (RT I 2000, 18, 116; 78, 495; 2001, 23, 125; 53, 310; 2002, 47, 297; 61, 375; 63, 387; 99, 580; 2003, 23, 136; 88, 594; 2004, 30, 207 ja 208; 46, 332; 56, 398) § 73 lõikes 4 nimetatud veesõiduki raadioloa enne meresõiduohutust tõendavate tunnistuste väljastamist.

§38. Laeva ohutusvarustuse tunnistus

(1) Veeteede Amet või volitatud klassifikatsiooniühing väljastab käesoleva määruse lisas 4 toodud vormi kohase laeva ohutusvarustuse tunnistuse, mis sisaldab luba paigaldada varustus laevale ning kehtestab võimalikud varustuse kasutamisega seotud erinõuded, järgmise varustuse juurde:
1) Eesti laevaregistrisse kantaval laeval olemasolev käesoleva määruse nõuetele vastavat tüübikinnitust omava või vastavusmärki kandva varustusega samaväärseks peetav varustus;
2) «Meresõiduohutuse seaduse» § 191 lõikes 5 sätestatud erandlike tehniliste uuendustega varustus;
3) «Meresõiduohutuse seaduse» § 191 lõikes 6 sätestatud katsetatav või hinnatav varustus, kusjuures katsetatava või hinnatava varustuse juurde kuuluv tunnistus väljastatakse võimalikult lühikeseks ajaks.

(2) Veeteede Amet teavitab Euroopa Komisjoni ja ühenduse liikmesriike laevale paigaldada lubatud erandlike tehniliste uuendustega varustusest ja edastab neile nimetatud varustuse katseprotokollid ja vastavushindamise tulemused.

(3) Veeteede Amet võib varustuse tootjalt, tema ühenduses asuvalt volitatud esindajalt või varustuse turule laskmise eest vastutavalt isikult nõuda katseprotokollide esitamist.
1 Määruses on arvestatud nõukogu direktiivi 96/98/EÜ laevavarustuse kohta (EÜT L 046, 17.02.1997, lk 25–56), mida on muudetud direktiividega 98/85/EÜ (EÜT L 315, 25.11.1998, lk 14–34), 2001/53/EÜ (EÜT L 204, 28.07.2001, lk 1–28), 2002/75/EÜ (EÜT L 254, 23.09.2002, lk 1–46) ja 2002/84/EÜ (EÜT L 324, 29.11.2002, lk 53–58).

Minister Andrus ANSIP

Kantsler Marika PRISKE

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. septembri 2004. a määruse nr 183 «Laevade ohutusvarustusele esitatavad nõuded, ohutusvarustuse nõuetele vastavuse tõendamise ja märgistusega varustamise kord, vastavusmärgi vorm, ohutusvarustuse katsetamise ja laevale paigaldamise kord ning laeva ohutusvarustuse tunnistuse vorm ja selle väljastamise kord»
lisa 1

Varustus, mille katsestandardid on rahvusvaheliste õigusaktidega kehtestatud

Märkused lisa 1 kohta

Üldine: Lisaks katsestandarditele sisaldavad rahvusvahelised konventsioonid ning IMO asjakohased resolutsioonid ja ringkirjad varustusele kohaldatavaid sätteid, mille täitmist tuleb käesoleva määruse 3. peatüki jagudes 2–8 toodud vastavushindamise protseduurides viidatud tüübihindamisel (tüübikinnitusel) kontrollida.
Veerg 5: IMO resolutsioonidele viitamisel mõeldakse resolutsioonide lisades sisalduvaid standardeid, mitte resolutsioonide sätteid.
Veerg 5: Asjakohaste standardite kindlakstegemiseks peavad katseprotokollides ja vastavates tüübikinnituse tunnistustes olema ära näidatud konkreetne kasutatud katsestandard ja selle versioon, nagu näidatud 5. veerus.
Veerg 5: Kui on viidatud kahele katsestandardile (eraldatud märgiga «;» või sõnaga «või»), täidab kumbki standard kõiki IMO toimimisstandarditele vastavaid katsetusnõudeid. Seega on ühe nimetatud standardi kohaselt katsetamine küllaldane, et näidata vastavust asjakohaste rahvusvaheliste õigusaktide nõuetele.
Veerg 6: Kui 6. veerus on märgitud moodul H, mõeldakse moodulit H pluss projektihindamise sertifikaati.

1. Päästevahendid

Märkused osa 1 «Päästevahendid» kohta

Veerud 3 ja 4: Kui nimetatud veerud on ühe eseme nimetuse korral jaotatud kaheks reaks, viitab ülemine rida enne 2002. aasta 1. juulit HSC koodeksi alusel ehitatud laevadele ja alumine rida 1. juulil 2002. a või hiljem HSC koodeksi alusel kasutatavatele laevadele.

Nr

Eseme nimetus

1974. aasta SOLAS konventsiooni reegel, mille kohaselt on nõutav «tüübikinnitus»

1974. aasta SOLAS konventsiooni kohaldatav reegel ning IMO asjakohased resolutsioonid ja ringkirjad

Katsestandardid

Vastavushindamise protseduurid (moodulid)

B+C B+D B+E B+F G H
1 2 3 4 5

6

A.1/1.1

Päästerõngad

Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/7.1 ja III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO resolutsioon MSC 36 (63) 8.1.3 ja 8.3 (1994 HSC koodeks)

IMO resolutsioon MSC 81 (70)

 

×

×

×

   
Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/7.1 ja III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 8.1 ja 8.3 (2000 HSC koodeks)

A.1/1.2

Päästevahendite tuled:

1) päästeparvedele ja -paatidele ning valvepaatidele

2) päästerõngastele

3) päästevestidele

Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/7.1.3, III/22.1.2, III/22.3.1, III/32.1, III/32.2 ja III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO resolutsioon MSC 36 (63) 8.1, 8.3 ja 8.10 (1994 HSC koodeks), IMO ringkiri MSC 885

IMO resolutsioon MSC 81 (70), välja arvatud ainult päästevesti tuledele kohaldatavad EN 394 (1993) nõuded akule

 

×

×

×

   
Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/7.1.3, III/22.1.2, III/22.3.1, III/32.1, III/32.2 ja III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 8.1, 8.3 ja 8.10 (2000 HSC koodeks), IMO ringkiri MSC 885

A.1/1.3

Päästerõngaste isesüttivad suitsupoid

Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/7.1.3 ja III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO resolutsioon MSC 36 (63) 8.1 ja 8.3 (1994 HSC koodeks)

IMO resolutsioon MSC 81 (70)

 

×

×

×

   
Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/7.1.3 ja III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 8.1 ja 8.3 (2000 HSC koodeks)

A.1/1.4

Päästevestid

Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/7.2 ja III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO resolutsioon MSC 36 (63) 8.1 ja 8.3 (1994 HSC koodeks)

IMO resolutsioon MSC 81 (70), välja arvatud ainult päästevesti tuledele kohaldatavad EN 394 (1993) nõuded akule

 

×

×

×

   
Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/7.2 ja III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 8.1 ja 8.3 (2000 HSC koodeks)

A.1/1.5

Nii soojustatud kui soojustamata veeülikonnad (veetürp) ja kaitseülikonnad (päästetürp)

Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/7.3, III/22.4, III/32.3 ja III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO resolutsioon 36 (63) 8.1 ja 8.3 (1994 HSC koodeks)

IMO resolutsioon MSC 81 (70)

 

×

×

×

   
Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/7.3, III/22.4, III/32.3 ja III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO resolutsioon 97 (73) 8.1 ja 8.3 (2000 HSC koodeks)

A.1/1.6

Veeülikonnad (veetürp) ja kaitseülikonnad (päästetürp), mis vastavad päästevestile kehtestatud nõuetele

Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/7.3, III/22.4, III/32.3 ja III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO resolutsioon 36 (63) 8.1 ja 8.3 (1994 HSC koodeks)

IMO resolutsioon MSC 81 (70)

 

×

×

×

   
Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/7.3, III/22.4, III/32.3 ja III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO resolutsioon 97 (73) 8.1 ja 8.3 (2000 HSC koodeks)
A.1/1.7 Soojust hoidvad vahendid Reegel III/4 Reegel III/7.3, III/22.4, III/32.3 ja III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66) IMO resolutsioon MSC 81 (70)   × × ×    

A.1/1.8

Langevarjuga raketid (pürotehnilised vahendid)

Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/6.3 ja III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO resolutsioon MSC 36 (63) 8.1 ja 8.2 (1994 HSC koodeks)

IMO resolutsioon MSC 81 (70)

 

×

 

×

   
Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/6.3 ja III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 8.1 ja 8.2 (2000 HSC koodeks)
A.1/1.9 Säratuled (pürotehnilised vahendid) Reegel III/4 Reegel III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66) IMO resolutsioon MSC 81 (70)   ×   ×    
A.1/1.10 Suitsupoid (pürotehnilised vahendid) Reegel III/4 Reegel III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66) IMO resolutsioon MSC 81 (70)   ×   ×    

A.1/1.11

Liiniheitjad (pürotehnilised vahendid)

Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/18 ja III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO resolutsioon MSC 36 (63) 8.1 ja 8.8 (1994 HSC koodeks)

IMO resolutsioon MSC 81 (70)

 

×

 

×

   
Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/18 ja III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 8.1 ja 8.8 (2000 HSC koodeks)

A.1/1.12

Täispuhutavad päästeparved

Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/21.1, III/31.1 ja III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO ringkiri MSC 811, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ja 8.10 (1994 HSC koodeks)

IMO resolutsioon MSC 81 (70)

 

×

       
Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/21.1, III/31.1 ja III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO ringkiri MSC 811, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ja 8.10 (2000 HSC koodeks)

A.1/1.13

Jäigad päästeparved

Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/21.1, III/31.1.1.2 ja III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO ringkiri MSC 811, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ja 8.10 (1994 HSC koodeks)

IMO resolutsioon MSC 81 (70)

 

×

       
Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/21.1, III/31.1.1.2 ja III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO ringkiri MSC 811, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ja 8.10 (2000 HSC koodeks)

A.1/1.14

Automaatselt isepüstuvad päästeparved

Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/26.2.4 ja III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO ringkiri MSC 809(1), IMO ringkiri MSC 811, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ja 8.10 (1994 HSC koodeks)

IMO resolutsioon MSC 81 (70)

 

×

       
Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/26.2.4 ja III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO ringkiri MSC 809(1), IMO ringkiri MSC 811, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ja 8.10 (2000 HSC koodeks)

A.1/1.15

Tendiga kahepoolsed päästeparved

Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/26.2.4 ja III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO ringkiri MSC 809(1), IMO ringkiri MSC 811, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ja 8.10 (1994 HSC koodeks)

IMO resolutsioon MSC 81 (70)

 

×

       
Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/26.2.4 ja III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO ringkiri MSC 809(1), IMO ringkiri MSC 811, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ja 8.10 (2000 HSC koodeks)

A.1/1.16

Päästeparvede isepinnaldumist võimaldavad seadmed (hüdrostaat)

Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/13.4.2, III/26.2.2 ja III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO ringkiri MSC 811, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 8.1 ja 8.6 (1994 HSC koodeks)

IMO resolutsioon MSC 81 (70)

 

×

×

×

   
Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/13.4.2, III/26.2.2 ja III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO ringkiri MSC 811, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 8.1 ja 8.6 (2000 HSC koodeks)
A.1/1.17 Päästepaadid Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/21.1, III/31.1.1.1, III/31.1.2.1, III/31.1.6, III/31.1.7 ja III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66) IMO resolutsioon MSC 81 (70)   ×     ×  

A.1/1.18

Jäigad valvepaadid

Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/21.2, III/31.2 ja III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO resolutsioon MSC 36 (63) 8.1 ja 8.10 (1994 HSC koodeks)

IMO resolutsioon MSC 81 (70)

 

×

   

×

 
Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/21.2, III/31.2 ja III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 8.1 ja 8.10 (2000 HSC koodeks)

A.1/1.19

Täispuhutavad valvepaadid

Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/21.2, III/31.2 ja III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO resolutsioon MSC 36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ja 8.10 (1994 HSC koodeks)

IMO resolutsioon MSC 81 (70)

 

×

   

×

 
Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/21.2, III/31.2 ja III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ja 8.10 (2000 HSC koodeks)

A.1/1.20

Kiirvalvepaadid

Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/26.3, III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO resolutsioon MSC 36 (63) 8.1 (1994 HSC koodeks), IMO ringkiri MSC 809 (1)

IMO resolutsioon MSC 81 (70)

 

×

   

×

 
Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/26.3, III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 8.1 (2000 HSC koodeks), IMO ringkiri MSC 809 (1)

A.1/1.21

Lööpri ja vintsiga (taavetiga) veeskamisseadmed

Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/23, III/33 ja III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO resolutsioon MSC 36 (63) 8.1, 8.5, 8.6 ja 8.7 (1994 HSC koodeks)

IMO resolutsioon MSC 81 (70)

 

×

×

×

×

 
Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/23, III/33 ja III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 8.1, 8.5, 8.6 ja 8.7 (2000 HSC koodeks)
A.1/1.22 Päästeparve ja -paadi ning valvepaadi vabastamisseadmed

Viidud lisasse 2

A.1/1.23

Vabalang päästepaadi veeskamisseadmed

Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/33 ja III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO resolutsioon MSC 36 (63) 8.1, 8.5 ja 8.7 (1994 HSC koodeks)

IMO resolutsioon MSC 81 (70)

       

×

 
Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/33 ja III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 8.1, 8.5 ja 8.7 (2000 HSC koodeks)

A.1/1.24

Päästeparve veeskamisseadmed

Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO resolutsioon MSC 36 (63) 8.1, 8.5, 8.6 ja 8.7 (1994 HSC koodeks)

IMO resolutsioon MSC 81 (70)

 

×

×

×

×

 
Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 8.1, 8.5, 8.6 ja 8.7 (2000 HSC koodeks)

A.1/1.25

Kiirvalvepaadi veeskamisseadmed

Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/26.3.2 ja III/34, IMO resolutsioon 48 (66), IMO resolutsioon MSC 36 (63) 8.1 (1994 HSC koodeks), IMO ringkiri MSC 809 (1)

IMO resolutsioon MSC 81 (70)

 

×

×

×

   
Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/26.3.2 ja III/34, IMO resolutsioon 48 (66), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 8.1 (2000 HSC koodeks), IMO ringkiri MSC 809 (1)

A.1/1.26

Vabastav mehhanism

1) päästepaatidele ja valvepaatidele

2) päästeparvedele

mille veeskamine toimub lööpriga

Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO resolutsioon MSC 36 (63) 8.1 ja 8.5 (1994 HSC koodeks)

IMO resolutsioon MSC 81 (70)

 

×

×

×

   
Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 8.1 ja 8.5 (2000 HSC koodeks)

A.1/1.27

Laeva evakuatsioonisüsteemid (MES)

Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/15, III/26.2.1 ja III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO resolutsioon MSC 36 (63) 8.1, 8.7 ja 8.10 (1994 HSC koodeks)

IMO resolutsioon MSC 81 (70)

 

×

   

×

 
Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/15, III/26.2.1 ja III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 8.1, 8.7 ja 8.10 (2000 HSC koodeks)

A.1/1.28

Abivahendid inimeste päästmiseks

Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/26.4 ja III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO ringkiri MSC 810(2), IMO resolutsioon MSC 36 (63) 8.1, 8.5 ja 8.10 (1994 HSC koodeks)

IMO resolutsioon MSC 81 (70), IMO ringkiri MSC 810

 

×

       
Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/26.4 ja III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO ringkiri MSC 810(2), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 8.1, 8.5 ja 8.10 (2000 HSC koodeks)
A.1/1.29 Tormiredel

Viidud lisa 2 osa 4 punkti nr A.2/1.4

A.1/1.30 Helkurmaterjalid Reegel III/4 Reegel III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66) IMO resolutsioon A 658 (16) lisa 2   × × ×    
A.1/1.31 Päästevahendite kahepoolse VHF raadiotelefoniside seadmed

Viidud lisa 1 osa 5 punktidesse nr A.1/5.17 ja A.1/5.18

A.1/1.32 9 GHz otsingu ja pääste radarpeegeldi (SART)

Viidud lisa 1 osa 4 punkti nr A.1/4.18

A.1/1.33 Päästepaadi ja valvepaadi radarpeegeldi Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66) IMO resolutsioon A 384 (X), EN ISO 8729 (1998);

IMO resolutsioon A 384 (X), ISO 8729 (1997)

  × × × ×  
A.1/1.34 Päästepaadi ja valvepaadi kompass

Viidud lisa 1 osa 4 punkti nr A.1/4.23

A.1/1.35 Päästepaadi ja valvepaadi tulekustuti

Viidud lisa 1 osa 3 punkti nr A.1/3.38

A.1/1.36 Päästepaadi ja valvepaadi mootor Reegel III/4 Reegel III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66) IMO resolutsioon MSC 81 (70)   × × ×    
A.1/1.37 Valvepaadi päramootor Reegel III/4 Reegel III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66) IMO resolutsioon MSC 81 (70)   × × ×    
A.1/1.38 Päästepaadi ja valvepaadi helgiheitja Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66) IMO resolutsioon MSC 81 (70)   × × ×    

A.1/1.39

Avatud kahepoolsed päästeparved

Reegel III/4, reegel X/3 IMO resolutsioon MSC 36 (63) 8.1, 8.5, 8.7 ja 8.10 (1994 HSC koodeks) IMO resolutsioon MSC 36 (63) lisa 10 (1994 HSC koodeks)  

×

       
Reegel III/4, reegel X/3 IMO resolutsioon MSC 97 (73) 8.1, 8.5, 8.7 ja 8.10 (2000 HSC koodeks) IMO resolutsioon MSC 97 (73) lisa 11 (2000 HSC koodeks)

A.1/1.40 endine A.1/4.17

Lootsi mehhaaniline tõstuk

Reegel V/17 (b) Reegel V/17 (f), IMO resolutsioon A 889 (21), IMO ringkiri MSC 773

ISO 799 (1986)

 

×

×

×

   
Reegel V/23 Reegel V/23.6, IMO resolutsioon A 889 (21), IMO ringkiri MSC 773

(1) IMO ringkirja MSC 809 kohaldatakse vaid reisiparvlaevale paigaldatavale varustusele.

(2) IMO ringkirja MSC 810 kohaldatakse vaid reisiparvlaevale paigaldatavale varustusele.

2. Merereostuse vältimise vahendid

Nr

Eseme nimetus

1973/78. aasta MARPOL konventsiooni reegel, mille kohaselt on nõutav «tüübikinnitus»

1973/78. aasta MARPOL konventsiooni kohaldatav reegel ning IMO asjakohased resolutsioonid ja ringkirjad

Katsestandardid

Vastavushindamise protseduurid (moodulid)

B+C B+D B+E B+F G H
1 2 3 4 5

6

A.1/2.1 Separaator (seadmed õli filtreerimiseks, õli sisaldus heitvees ei tohi ületada 15 mg/l) Lisa I,
reegel 16(4) ja (5)
Lisa I, reegel 16(1) ja (2) IMO resolutsioon MEPC 60 (33)   × × ×    
A.1/2.2 Õli/vee piirpinna andur Lisa I, reegel 15(3)(b) Lisa I, reegel 15(3)(b) IMO resolutsioon MEPC 5 (XIII)   × × ×    
A.1/2.3 Õlisisaldusmõõtur Lisa I,
reegel 16(4) ja (5)
Lisa I, reegel 16(1) ja (2) IMO resolutsioon MEPC 60 (33)   × × ×    
A.1/2.4 Olemasoleva separaatori lisaseadmed (õli sisaldus heitvees ei tohi ületada 15 mg/l)

Kustutatud

A.1/2.5 Naftatankeri õliheite seire- ja juhtimissüsteem Lisa I, reegel 15(3)(a) Lisa I, reegel 15(3) IMO resolutsioon A 586 (14)   × × ×    
A.1/2.6 Reoveepuhastusseade Lisa IV, reegel 8(1)(b) Lisa IV, reegel 8(1)(b) IMO resolutsioon MEPC 2 (VI)   × × × ×  
A.1/2.7 Laeva jäätmepõletusahi Lisa VI, reegel 16(2)(a) Lisa VI, reegel 16(2)(a) IMO resolutsioon MEPC 76 (40)   × × × ×  

3. Tulekaitsevahendid

Märkused osa 3 «Tulekaitsevahendid» kohta

Veerud 3 ja 4: Kui nimetatud veerud on ühe eseme nimetuse korral jaotatud kaheks reaks, viitab ülemine rida enne 2002. aasta 1. juulit ehitatud laevadele kohaldatavatele reeglitele ja alumine rida 1. juulil 2002. a või hiljem ehitatud laevadele kohaldatavatele reeglitele (kuid võib viidata ka enne 1. juulit 2002. a ehitatud laevadele kohaldatavatele reeglitele).
Veerg 5: Veerus 5 on mitme eseme korral nimetatud enam kui üks katsestandard. Katsetav asutus peab tagama, et kohaldatavat katsestandardit rakendatakse esemele nii, et see vastab konventsiooni rahvusvahelistele nõuetele.

Nr

Eseme nimetus

1974. aasta SOLAS konventsiooni reegel, mille kohaselt on nõutav «tüübikinnitus»

1974. aasta SOLAS konventsiooni kohaldatav reegel ning IMO asjakohased resolutsioonid ja ringkirjad

Katsestandardid

Vastavushindamise protseduurid (moodulid)

B+C B+D B+E B+F G H
1 2 3 4 5

6

A.1/3.1

Teki kattematerjalid

Reegel II-2/34.8, II-2/49.3 Reegel II-2/34.8, II-2/49.3

IMO resolutsioon MSC 61 (67) lisa 1, osad 2 ja 6, lisa 2, IMO ringkiri MSC 1004

 

×

       
Reegel II-2/4.4.4, II-2/6.3 Reegel II-2/4.4.4, II-2/6.3

A.1/3.2

Kantavad tulekustutid

Reegel II-2/6.1, reegel X/3 Reegel II-2/6, IMO resolutsioon A 602 (15), IMO resolutsioon MSC 36 (63) 7.7.7 ja 7.8.4.1.3 (1994 HSC koodeks)

EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + A1 (1999)

 

×

×

×

   
Reegel II-2/10.3.1, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 4.1.2 (FSS koodeks) Reegel II-2/10.3, IMO resolutsioon A 602 (15), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 7.7.4, 7.8.4.1.3 ja 7.17.3.7 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 4.1.2 ja 4.2.1 (FSS koodeks)

A.1/3.3

Tuletõrjuja varustus: kuumusekindel riietus

Reegel II-2/17.1.1.1, reegel X/3 Reegel II-2/17.1.1.1, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 7.10.3.1.1 (1994 HSC koodeks), IMO ringkiri MSC 847

EN 469 (1995), EN 531 (1995) + A1 (1998), EN 1486 (1996), ISO 15538 (2001)

 

×

       
Reegel II-2/10.10.1, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 3.2.1.1.1 (FSS koodeks) Reegel II-2/10.10.1, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 7.10.3.1.1 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 3.2.1.1.1 (FSS koodeks)

A.1/3.4

Tuletõrjuja varustus: saapad

Reegel II-2/17.1.1.2, reegel X/3 Reegel II-2/17.1.1.2, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 7.10.3.1.2 (1994 HSC koodeks)

EN 344 (1992) + AC (1993) + A1 (1997), EN 344-2 (1996), EN 345 (1992) + A1 (1997), EN 345-2 (1996) klass 2, IEC 60903 (1993)

 

×

       
Reegel II-2/10.10.1, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 3.2.1.1.2 (FSS koodeks) Reegel II-2/10.10.1, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 7.10.3.1.2 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 3.2.1.1.2 (FSS koodeks)

A.1/3.5

Tuletõrjuja varustus: kindad

Reegel II-2/17.1.1.2, reegel X/3 Reegel II-2/17.1.1.2, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 7.10.3.1.2 (1994 HSC koodeks), IMO ringkiri MSC 847

EN 659 (1996)

 

×

       
Reegel II-2/10.10.1, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 3.2.1.1.1 (FSS koodeks) Reegel II-2/10.10.1, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 7.10.3.1.2 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 3.2.1.1.1 (FSS koodeks)

A.1/3.6

Tuletõrjuja varustus: kiiver

Reegel II-2/17.1.1.3, reegel X/3 Reegel II-2/17.1.1.3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 7.10.3.1.3 (1994 HSC koodeks)

EN 443 (1997)

 

×

       
Reegel II-2/10.10.1, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 3.2.1.1.3 (FSS koodeks) Reegel II-2/10.10.1, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 7.10.3.1.3 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 3.2.1.1.3 (FSS koodeks)

A.1/3.7

Autonoomne suruõhuga töötav hingamisaparaat(1)

Reegel II-2/17.1.2, reegel X/3 Reegel II-2/17.1.2.2, II-2/17.2, II-2/54.2.6.2, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 7.10.3.2.2 ja 7.10.3.2.3 (1994 HSC koodeks)

EN 137 (1993), EN 136 (1998)

 

×

       
Reegel II-2/10.10.1, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 3.2.1 ja 3.2.1.2 (FSS koodeks) Reegel II-2/10.10.1, II-2/19.3.6.2, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 7.10.3.2.2 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 3.2.1.2, 3.2.1.3 (FSS koodeks)

A.1/3.8

Õhuvarustusel töötav hingamisaparaat, mida kasutatakse koos suitsumaski või -kiivriga(1)

Reegel II-2/17.1.2, reegel X/3 Reegel II-2/17.1.2.1, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 7.10.3.2.1 (1994 HSC koodeks)

EN 138 (1994)

 

×

       

(2)

A.1/3.9

Eluruumide, teenindusruumide ja juhtimiskeskuste sprinklersüsteemide komponendid, mis vastavad SOLAS konventsiooni nõuetele

Reegel II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5, II-2/52.2 Reegel II-2/12, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5, II-2/42.5.2, II-2/52.2

IMO resolutsioon A 800 (19)

 

×

   

×

 
Reegel II-2/7.5.3.2, II-2/7.5.5.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.2, IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 8.1 (FSS koodeks) Reegel II-2/7.5.3.2, II-2/7.5.5.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.2, IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 8.1 (FSS koodeks)
A.1/3.10 Masinaruumi statsionaarse tulekustutussüsteemi veepiserdi otsikud

Viidud lisa 2 osa 3 punkti nr A.2/3.11

A.1/3.11

A ja B klassi vaheruumide tulekindlad konstruktsioonid

1) A klassi konstruktsioonid

2) B klassi konstruktsioonid

Reegel II-2/3.3.5, II-2/3.4.4 Reegel II-2/3.3.5, II-2/3.4.4, II-2/16.11

IMO resolutsioon A 754 (18), IMO resolutsioon MSC 61 (67) lisa 1, osa 3, ja lisa 2 (FTP koodeks), IMO ringkiri MSC 916, IMO ringkiri MSC 1004, IMO ringkiri MSC 1005

 

×

×

×

   
Reegel II-2/3.2.5, II-2/3.4.4 Reegel II-2/3.2.5, II-2/3.4.4

A.1/3.12

Naftatankeri lastitankidesse leegilevikut takistavad seadmed (ainult kiirvooluklapid)

Reegel II-2/59.1.5, II-2/59.1.9.4, II-2/59.2 Reegel II-2/59.1.5, II-2/59.1.9.4, II-2/59.2

IMO ringkiri MSC 677, IMO ringkiri MSC 1009

 

×

×

×

   
Reegel II-2/4.5.3.3, II-2/4.5.3.4.1.4, II-2/4.5.6.1, II-2/16.3.2.2.3 Reegel II-2/4.5.3.3, II-2/4.5.3.4.1.4, II-2/4.5.6.1, II-2/16.3.2.2.3

A.1/3.13

Mittesüttivad materjalid

Reegel II-2/3.1, reegel X/3 Reegel II-2/3.1, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 7.2.4 (1994 HSC koodeks)

IMO resolutsioon A 799 (19), IMO resolutsioon MSC 61 (67) lisa 1, osa 1, ja lisa 2

 

×

×

×

   
Reegel II-2/3.33, reegel X/3 Reegel II-2/3.33, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 7.2.3 (2000 HSC koodeks)

A.1/3.14

Torud (välja arvatud terasest), mis läbivad A ja B klassi vaheruumide konstruktsioone

Reegel II-2/18.2.1 Reegel II-2/18.2.1

IMO resolutsioon A 753 (18), IMO resolutsioon A 754 (18), IMO resolutsioon MSC 61 (67) lisa 1, osa 3

 

×

×

×

   
Reegel II-2/9.3.1, II-2/9.3.2 Reegel II-2/9.3.1, II-2/9.3.2

A.1/3.15

Õli või kütuse torud (välja arvatud terasest valmistatud)

1) torud ja liitmikud

2) klapid

3) elastsed toru koosteosad

Reegel II-2/15.2.8, II-2/18.2.2, reegel X/3 Reegel II-2/15.2.8, II-2/18.2.2, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 7.5.4 (1994 HSC koodeks)

IMO resolutsioon A 753 (18), ISO 15540 (1999), ISO 15541 (1999)

 

×

×

×

   
Reegel II-2/4.2.2.5.1, II-2/4.2.2.5.6, reegel X/3 Reegel II-2/4.2.2.5.1, II-2/4.2.2.5.6, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 7.5.4 (2000 HSC koodeks)

A.1/3.16

Tulekindlad uksed

Reegel II-2/30.2, II-2/31.1.1, II-2/47 Reegel II-2/30.2, II-2/31.1.1, II-2/47

IMO resolutsioon A 754 (18), IMO resolutsioon MSC 61 (67) lisa 1, osa 3, IMO ringkiri MSC 916, IMO ringkiri MSC 1004

 

×

×

×

   
Reegel II-2/9.4.1.1.2, II-2/9.4.1.2.1, II-2/9.4.2 Reegel II-2/9.4.1.1.2, II-2/9.4.1.2.1, II-2/9.4.2

A.1/3.17

Tulekindlate uste käitamissüsteemi komponendid(3)

Reegel II-2/30.4.15, reegel X/3 Reegel II-2/30.4.15, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 7.9.3.3 (1994 HSC koodeks)

IMO resolutsioon MSC 61 (67) lisa 1, osa 4

 

×

×

×

   
Reegel II-2/9.4.1.1.4.15, reegel X/3 Reegel II-2/9.4.1.1.4.15, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 7.9.3.3 (2000 HSC koodeks)

A.1/3.18

Madala leegi levikuga kattematerjalid ja põrandakatted(4) :

1) dekoratiivvineerid

2) värvkatted

3) põrandakatted

4) toru isolatsioonikatted

Reegel II-2/3.8, II-2/34.3, II-2/34.7, II-2/49.1, II-2/49.2, reegel X/3 Reegel II-2/3.8, II-2/3.23.4, II-2/3.23.5, II-2/16.1.1, II-2/32.1.4.3.1, II-2/34.2, II-2/34.3, II-2/49.1, II-2/49.2, II-2/50.3.1, II-2/34.7, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 7.4.3.4, 7.4.3.5 ja 7.4.3.6 (1994 HSC koodeks)

IMO resolutsioon A 653 (16), IMO resolutsioon MSC 61 (67) lisa l, osad 2 ja 5 ja lisa 2, ISO 1716 (1973)(5), IMO ringkiri MSC 916 muudetud IMO ringkirjaga MSC 1008, IMO ringkiri MSC 1004

 

×

×

×

   
Reegel II-2/3.29, II-2/5.3.2.4, II-2/6.2, reegel X/3 Reegel II-2/3.29, II-2/3.40.4, II-2/3.40.5, II-2/9.7.1.1.1, II-2/9.7.4.4.3.1, II-2/5.3.1.1, II-2/5.3.2.4, II-2/6.2, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 7.4.3.4, 7.4.3.5 ja 7.4.3.6 (2000 HSC koodeks)

A.1/3.19

Riidekaubad, kardinad ja muu rippuv tekstiilmaterjal ning kiled

Reegel II-2/3.23.3, reegel X/3 Reegel II-2/3.23.3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 7.4.3.3.3 (1994 HSC koodeks)

IMO resolutsioon MSC 61 (67) lisa 1, osa 7

 

×

×

×

   
Reegel II-2/3.40.3, II-2/9.2.2.3.2, reegel X/3 Reegel II-2/3.40.3, II-2/9.2.2.3.2, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 7.4.3.3.3 (2000 HSC koodeks)

A.1/3.20

Polsterdatud mööbel

Reegel II-2/3.23.6, reegel X/3 Reegel II-2/3.23.6, II-2/34.6, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 7.4.3.3.4 (1994 HSC koodeks)

IMO resolutsioon A 652 (16), IMO resolutsioon MSC 61 (67) lisa 1, osa 8

 

×

×

×

   
Reegel II-/3.40.6, II-2/9.2.2.3.2, reegel X/3 Reegel II-2/3.40.6, II-2/9.2.2.3.2, II-2/5.3.3, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 7.4.3.3.4 (2000 HSC koodeks)

A.1/3.21

Voodiriided

Reegel II-2/3.23.7, II-2/26.2, reegel X/3 Reegel II-2/3.23.7, II-2/26.2, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 7.4.3.3.5 (1994 HSC koodeks)

IMO resolutsioon A 688 (17), IMO resolutsioon MSC 61 (67) lisa 1, osa 9

 

×

×

×

   
Reegel II-2/3.40.7, II-2/9.2.2.3.2, reegel X/3 Reegel II-2/3.40.7, II-2/9.2.2.3.2, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 7.4.3.3.5 (2000 HSC koodeks)

A.1/3.22

Tulesiibrid

Reegel II-2/16.11.1 Reegel II-2/16, II-2/32, II-2/48

IMO resolutsioon A 754 (18), IMO resolutsioon MSC 61 (67) lisa 1, osa 3

 

×

×

×

   
Reegel II-2/9.7.1.2 Reegel II-2/9.7.1.1
A.1/3.23 A klassi konstruktsioone läbivad mittesüttivad kanalid

Viidud lisa 1 osa 3 punkti nr A.1/3.26

A.1/3.24 A klassi konstruktsioone läbivad elektrikaablid

Viidud lisa 1 osa 3 punkti nr A.1/3.26

A.1/3.25

Aknad ja pardailluminaatorid

Reegel II-2/33 Reegel II-2/33, IMO ringkiri MSC 847

IMO resolutsioon A 754 (18), IMO resolutsioon MSC 61 (67) lisa 1 osa 3, ISO 614 (1989), ISO 1095 (1989), ISO 1751 (1993), ISO 3254 (1989), ISO 3903 (1993), ISO 3904 (1994), IMO ringkiri MSC 1004

 

×

×

×

   
Reegel II-2/9.4.1.3 Reegel II-2/9.4.1.3, IMO ringkiri MSC 847

A.1/3.26

A klassi konstruktsioone läbivad:

1) elektrikaablid

2) torud, kanalid, šahtid jne

Reegel II-2/18.1.1 Reegel II-2/18.1.1

IMO resolutsioon A 754 (18), IMO resolutsioon MSC 61 (67) lisa 1, osa 3

 

×

×

×

   
Reegel II-2/9.3.1 Reegel II-2/9.3.1

A.1/3.27

B klassi konstruktsioone läbivad:

1) elektrikaablid

2) torud, kanalid, šahtid jne

Reegel II-2/18.1.2 Reegel II-2/18.1.2

IMO resolutsioon A 754 (18), IMO resolutsioon MSC 61 (67) lisa 1, osa 3

 

×

×

×

   
Reegel II-2/9.3.2 Reegel II-2/9.3.2

A.1/3.28

Sprinklersüsteem (hõlmab piserdeid ja automaatset piserdamist ning signalisatsiooni, näiteks veevoolulülitid, häirepuldid)

Reegel II-2/12.3, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41.2.5 ja II-2/52.2 Reegel II-2/12, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41.2.5 ja II-2/52.2

EN 12259-1 (1999), EN 12259-2 (1999), EN 12259-3 (2000), EN 12259-4 (2000) EN 12259-5;

ISO 6182-1 (1993), ISO 6182-2 (1993), ISO 6182-3 (1993), ISO 6182-4 (1993), ISO 6182-5 (1995)

 

×

×

×

   
Reegel II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.2, IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 8.1, peatükk 8.2.5.2.3 (FSS koodeks) Reegel II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.2, IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 8.1, peatükk 8.2.5.2.3 (FSS koodeks)

A.1/3.29

Tuletõrjevoolikud

Reegel II-2/4.7.1, reegel X/3 Reegel II-2/4.7.1, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 7.7.8.5 (1994 HSC koodeks)

EN 671-2 (2001), EN ISO 15540 (2001), EN ISO 15541 (2001), ISO 15540 (1999), ISO 15541 (1999)

 

×

×

×

   
Reegel II-2/10.2.3.1.1, reegel X/3 Reegel II-2/10.2.3.1.1, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 7.7.5.5 (2000 HSC koodeks)

A.1/3.30

Hapniku analüüsi ja gaasidetektorseadmed

Reegel VI/3.1

Reegel II-2/59.5, II-2/59.4.4.1, II-2/62.17, II-2/59.5, reegel VI/3.1, IMO ringkiri MSC 774 (statsionaarsed seadmed)

EN 50104 (1999) hapnik, EN 50054 (1991), EN 50057 (1999) kergestisüttivad gaasid

 

×

×

×

   
Reegel II-2/4.5.7.1, II-2/4.5.7.2.1, II-2/4.5.7.2.2, IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 15.2.4.2.4 (FSS koodeks)

A.1/3.31

Kiirlaeva statsionaarse sprinklersüsteemi komponendid

Reegel X/3

IMO resolutsioon MSC 36 (63) 7.13.1 (1994 HSC koodeks), IMO ringkiri MSC 912

IMO resolutsioon MSC 44 (65), IMO resolutsioon A 800 (19)

 

×

×

×

×

 
IMO resolutsioon MSC 97 (73) 7.13.1 (2000 HSC koodeks), IMO ringkiri MSC 912

A.1/3.32

Kiirlaeva tuleohutud materjalid (välja arvatud mööbel)

Reegel X/3

IMO resolutsioon MSC 36 (63) 7.2.2 (1994 HSC koodeks)

IMO resolutsioon MSC 40 (64), IMO resolutsioon MSC 90 (71)

 

×

×

×

   
IMO resolutsioon MSC 97 (73) 7.2.2 (2000 HSC koodeks)

A.1/3.33

Kiirlaeva mööbli tuleohutud materjalid

Reegel X/3

IMO resolutsioon MSC 36 (63) 7.2.2 (1994 HSC koodeks)

IMO resolutsioon MSC 40 (64), IMO resolutsioon MSC 90 (71)

 

×

×

×

   
IMO resolutsioon MSC 97 (73) 7.2.2 (2000 HSC koodeks)

A.1/3.34

Kiirlaeva tulekaitse konstruktsioonid

Reegel X/3

IMO resolutsioon MSC 36 (63) 7.2.1 (1994 HSC koodeks)

IMO resolutsioon MSC 45 (65)

 

×

×

×

   
IMO resolutsioon MSC 97 (73) 7.2.1 (2000 HSC koodeks)

A.1/3.35

Kiirlaeva tulekindlad uksed

Reegel X/3

IMO resolutsioon MSC 36 (63) 7.2.1, 7.4.2.6 (1994 HSC koodeks)

IMO resolutsioon MSC 45 (65)

 

×

×

×

   
IMO resolutsioon MSC 97 (73) 7.2.1, 7.4.2.6 (2000 HSC koodeks)

A.1/3.36

Kiirlaeva tulesiibrid

Reegel X/3

IMO resolutsioon MSC 36 (63) 7.6.4 (1994 HSC koodeks)

IMO resolutsioon MSC 45 (65)

 

×

×

×

   
IMO resolutsioon MSC 97 (73) 7.6.4 (2000 HSC koodeks)

A.1/3.37

Kiirlaeva tulekaitsekonstruktsioone läbivad:

1) elektrikaablid

2) torud, kanalid, šahtid jne

Reegel X/3

IMO resolutsioon MSC 36 (63) 7.4.2.6 (1994 HSC koodeks)

IMO resolutsioon MSC 45 (65)

 

×

×

×

   
IMO resolutsioon MSC 97 (73) 7.4.2.6 (2000 HSC koodeks)

A.1/3.38 endine A.1/1.35

Päästepaadi ja valvepaadi kantavad tulekustutid

Reegel III/4, reegel X/3

Reegel III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO resolutsioon A 602 (15), IMO resolutsioon MSC 36 (63) 8.1.2 (1994 HSC koodeks)

EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + A1 (1999)

 

×

×

×

   
Reegel III/34, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 8.1.2 (2000 HSC koodeks)

A.1/3.39

Masina- ja pumbaruumi haloontulekustutussüsteemi alternatiivsed seadmed (samaväärsed veetulekustutussüsteemi seadmetele)

Reegel II-2/10.1, II-2/63.1.3 Reegel II-2/10.1, II-2/63.1.3

IMO ringkiri MSC 668, IMO ringkiri MSC 728

 

×

×

×

   
Reegel II-2/10.4.1.1.3, II-2/10.9.1 Reegel II-2/10.4.1.1.3, II-2/10.9.1, II-2/10.9.3, IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 7.2.2 (FSS koodeks)

A.1/3.40

Madalvalgustussüsteemid (ainult komponendid)

(Uus ese)

Reegel II-2/28.1.10, II-2/28.1.11, II-2/41.2.4.7 Reegel II-2/28.1.10, II-2/28.1.11, II-2/41.2.4.7

IMO resolutsioon A 752 (18) või ISO 15370 (2001)

 

×

×

×

×

 
Reegel II-2/13.3.2.5.1, II-2/13.3.2.5.2, IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 11 (FSS koodeks) Reegel II-2/13.3.2.5.1, II-2/13.3.2.5.2, IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 11 (FSS koodeks)

A.1/3.41

Hingamisaparaadid evakueerimiseks (EEBD)

(Uus ese)

(6)

EN 400 (1993), EN 401 (1993), EN 402 (1993), EN 1146 (1997), EN 1061 (1996)

 

×

×

×

   
Reegel II-2/1.2.2.2, II-2/13.3.4, II-2/13.4.3 Reegel II-2/1.2.2.2, II-2/13.3.4, II-2/13.4.3, IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 3.2.2 (FSS koodeks), IMO ringkiri MSC 849

A.1/3.42

Inertgaasi tulekustutussüsteemi koosteosad

(Uus ese)

Reegel II-2/62.1 Reegel II-2/62, IMO ringkiri MSC 847

IMO ringkiri MSC 1009, 677, 485, 450/parandus 1, 387, 353 ja 282, IMO resolutsioon A 567 (14) ja parandus 1

 

×

×

×

×

 
Reegel II-2/4.5.5 Reegel II-2/4.5.5, IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 15 (FSS koodeks), IMO ringkiri MSC 847

A.1/3.43

Fritüürküpsetusseadme tulekustutussüsteemi komponendid (automaatsed või käsitsijuhitavad)

(Uus ese)

(7)

ISO 15371 (2000), ISO 6182-1 (1993)

 

×

×

×

×

 
Reegel II-2/1.2.2.3, II-2/10.6.4, reegel X/3 Reegel II-2/1.2.2.3, II-2/10.6.4.2.5, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 7.7.6 (2000 HSC koodeks)

A.1/3.44

Tuletõrjuja riietus – päästeliin

(Uus ese)

Reegel II-2/17.2, reegel X/3 Reegel II-2/17.2, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 7.10.3.3 (1994 HSC koodeks)

IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 3.2.1.3 (FSS koodeks) (8)

 

×

×

×

   
Reegel II-2/10.1, reegel X/3 Reegel II-2/10.1, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 7.10.3.3 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 3.2.1.3 (FSS koodeks)

A.1/3.45

Masinaruumi ja lastipumbaruumi statsionaarse gaasi tulekustutussüsteemiga samaväärse süsteemi komponendid

(Uus ese)

Reegel II-2/7.1.1, II-2/63, reegel X/3 Reegel II-2/7.1.1, II-2/63, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 7.7.4 (1994 HSC koodeks)

IMO ringkiri MSC 848

 

×

×

×

   
Reegel II-2/10.4.1.1.1, II-2/10.9.1 reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 5.2.5 (FSS koodeks) Reegel II-2/10.4.1.1.1, II-2/10.9.1, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 7.7.3.1 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 5.2.5 (FSS koodeks)

A.1/3.46

Masinaruumi statsionaarse gaasi tulekustutussüsteemiga samaväärse süsteemi (aerosoolsüsteem) komponendid

(Uus ese)

Reegel II-2/7.1.1, reegel X/3 Reegel II-2/7.1.1, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 7.7.4 (1994 HSC koodeks)

IMO ringkiri MSC 1007

 

×

×

×

   
Reegel II-2/10.4.1.1.1, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 5.2.5 (FSS koodeks) Reegel II-2/10.4.1.1.1, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 7.7.3.1 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 5.2.5 (FSS koodeks)

A.1/3.47

Masinaruumi ja lastipumbaruumi statsionaarse ulatusliku paisumisega vahttulekustutussüsteemi kontsentraat(9)

(Uus ese)

Reegel II-2/9 Reegel II-2/9

IMO ringkiri MSC 670

 

×

×

×

×

 
Reegel II-2/10.4.1.1.2 Reegel II-2/10.4.1.1.2, IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 6.2.2 (FSS koodeks)

A.1/3.48

A-kategooria masinaruumi statsionaarse veepõhise tulekustutussüsteemi komponendid

(Uus ese)

(10)

IMO ringkiri MSC 913

 

×

×

×

×

 
Reegel II-2/1.2.2.4, II-2/10.5.6, reegel X/3 Reegel II-2/1.2.2.4, II-2/10.5.6, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 7.7.3.2.1 (2000 HSC koodeks)

A.1/3.49

Eriruumide, ro-ro lastiruumide, ro-ro ruumide ja veeremiruumide statsionaarse veepiserdi tulekustutussüsteemi pihustid

(Uus ese)

Reegel II-2/37.1.3, II-2/54.2.9, reegel X/3 Reegel II-2/37.1.3, II-2/38.2.2, II-2/38.1.2, II-2/38.1/3, II-2/53.2.2.1.4, II-2/53.2.2, II-2/54.2.9, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 7.8.2 (1994 HSC koodeks)

IMO resolutsioon A 123 (V) (jõudlus), IMO ringkiri MSC 914

 

×

×

×

   
Reegel II-2/19.3.1.3, II-2/19.3.9, II-2/20.6.1.2, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 7 (FSS koodeks) Reegel II-2/19.3.1.3, II-2/19.3.9, II-2/20.6.1.1.3, II-2/20.6.1.2, II-2/20.6.1.3, II-2/20.6.1.4, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 7.8.2 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon 98 (73) peatükk 7 (FSS koodeks)

A.1/3.50

Keemiakaitseriietus

(Uus ese)

Reegel II-2/54.2.6.1 Reegel II-2/54.2.6.1

EN 368 (1992), EN 369 (1993), EN 463 (1994), EN 943-2 (2001)

 

×

×

×

   
Reegel II-2/19.3.6.1 Reegel II-2/19.3.6.1
(1) Kasutamiseks ohtlike ainetega seotud õnnetuste korral on nõutav ülerõhu-tüüpi mask.

(2) Ei sisaldu uue peatüki II-2 reeglites (IMO resolutsioon MSC 99 (73)) või FSS koodeksis (IMO resolutsioon MSC 98 (73)).

(3) Kui veerus 2 kasutatakse mõistet «süsteemi komponendid», võib olla vajalik üksikkomponendi või komponentide grupi või kogu süsteemi katsetamine, et rahvusvaheliste nõuete täitmine oleks tagatud.

(4) Veergudes 3 ja 4 loetletud ja reeglites II-2/34.3, 34.7, 49.1 ja 49.2 viidatud pinnad on vaheseinte, tekkide, põranda- ja seinakatete ning lagede pinnad. Nimetatud reeglites kirjeldatud nõudeid ei kohaldata plasttorudele, elektrijuhtmetele ja mööblile (viide IMO ringkirjale MSC 965).

(5) Kui pinnamaterjalil peab olema teatud kindel maksimaalne soojustaluvuse näitaja, tuleb seda mõõta vastavalt standardile ISO 1716.

(6) Enne 1. juulit 2002. a ehitatud laevad peavad vastama reeglite II-2/1.2.2 ja II-2/13.4.3 (IMO resolutsioon MSC 99 (73)) nõuetele hiljemalt esimese ülevaatuse ajaks pärast 1. juulit 2002. a.

(7) Enne 1. juulit 2002. a ehitatud laevad peavad vastama reeglite II-2/1.2.2.3 ja II-2/10.6.4 (IMO resolutsioon MSC 99 (73)) nõuetele ainult uue paigaldatava varustuse osas.

(8) Standardit kohaldatakse ainult 1. juulil 2002. a või hiljem ehitatud laevadele.

(9) Masinaruumi ja lastipumbaruumi statsionaarne ulatusliku paisumisega vahttulekustutussüsteem tuleb katsetada Veeteede Ameti või volitatud klassifikatsiooniühingu poolt heakskiidetud kontsentraadiga.

(10) Enne 1. juulit 2002. a ehitatud reisilaevad kogumahutavusega 2000 ja enam, välja arvatud kiirreisilaevad, peavad vastama reeglite II-2/1.2.2.4 ja II-2/10.5.6 (IMO resolutsioon MSC 99 (73)) nõuetele hiljemalt 1. oktoobriks 2005. a.

4. Navigatsioonivahendid

Märkused osa 4 «Navigatsioonivahendid» kohta

Veerud 3 ja 4: Kui nimetatud veerud on ühe eseme nimetuse korral jaotatud kaheks reaks, viitab ülemine rida enne 2002. aasta 1. juulit ehitatud laevadele kohaldatavatele reeglitele ja alumine rida 1. juulil 2002. a või hiljem ehitatud laevadele kohaldatavatele reeglitele (kuid võib viidata ka enne 1. juulit 2002. a ehitatud laevadele kohaldatavatel reeglitele).
Veerg 4: Osundatud on ITU soovitused, millele on rahvusvahelistes konventsioonides ning asjakohastes IMO resolutsioonides ja ringkirjades viidatud.
Veerg 5: Kui viidatud on standardile EN/IEC 61162, tuleb standardi EN/IEC 61162 kohaldatava osa määramiseks teha kindlaks asjakohane toote katsestandard.

Nr

Eseme nimetus

1974. aasta SOLAS konventsiooni reegel, mille kohaselt on nõutav «tüübikinnitus»

1974. aasta SOLAS konventsiooni kohaldatav reegel ning IMO asjakohased resolutsioonid ja ringkirjad

Katsestandardid

Vastavushindamise protseduurid (moodulid)

B+C B+D B+E B+F G H
1 2 3 4 5

6

A.1/4.1

Magnetkompass

Reegel V/12 (r) Reegel V/12 (b), IMO resolutsioon A 382 (X), IMO resolutsioon A 694 (17)


EN ISO 449 (1999), EN ISO 694 (2001), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997);

ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996)

 

×

×

×

×

 
Reegel V/18.1 Reegel V/19.2.1.1, IMO resolutsioon A 382 (X), IMO resolutsioon A 694 (17)

A.1/4.2

Magnetkursi näitu edastav seade (varem elektromagnetiline kompass)

Reegel V/12 (r), reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 13.13.1 (1994 HSC koodeks) Reegel V/12 (b), IMO resolutsioon MSC 36 (63) 13.2.5 (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 86 (70) lisa 2, IMO resolutsioon A 694 (17)

EN ISO 11606 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162;

ISO 11606 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

×

×

×

×

 
Reegel V/18.1, reegel X/3, IMO resolutsioon 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC koodeks) Reegel V/19.2.3.5, IMO resolutsioon 97 (73) 13.2.5 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 86 (70) lisa 2, IMO resolutsioon A 694 (17)

A.1/4.3

Vurrkompass

Reegel V/12 (r) Reegel V/12 (d), IMO resolutsioon A 424 (XI), IMO resolutsioon A 694 (17)

EN ISO 8728 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162;

ISO 8728 (1997), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

×

×

×

×

 
Reegel V/18.1 Reegel V/19.2.5.1, IMO resolutsioon A 424 (XI), IMO resolutsioon A 694 (17)
A.1/4.4 Radarid

Viidud lisa 1 osa 4 punkti nr A.1/4.34, A.1/4.35 ja A.1/4.36

A.1/4.5 Automaatne radarplanšett (ARPA)

Viidud lisa 1 osa 4 punkti nr A.1/4.34

A.1/4.6

Kajalood

Reegel V/12 (r), reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 13.13.1 (1994 HSC koodeks) Reegel V/12 (k), IMO resolutsioon MSC 36 (63) 13.4 (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 224 (VII), muudetud IMO resolutsiooniga MSC 74 (69) lisa 4, IMO resolutsioon A 694 (17)

EN ISO 9875 (1997), EN 60945 (1997), EN 61162;

ISO 9875 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

×

×

×

×

 
Reegel V/18.1, reegel X/3, IMO resolutsioon 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC koodeks) Reegel V/19.2.3.1, IMO resolutsioon 97 (73) 13.4.1 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 224 (VII), muudetud IMO resolutsiooniga MSC 74 (69) lisa 4, IMO resolutsioon A 694 (17)

A.1/4.7

Kiiruse ja vahemaa mõõtmise seadmed (SDME)

Reegel V/12 (r), reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 13.13.1 (1994 HSC koodeks) Reegel V/12 (l), IMO resolutsioon A 824 (19), muudetud IMO resolutsiooniga MSC 96 (72), IMO resolutsioon MSC 36 (63) 13.3 (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 694 (17)

EN 61023 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 61023 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

×

×

×

×

 
Reegel V/18.1, reegel X/3, IMO resolutsioon 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC koodeks) Reegel V/19.2.3.4, IMO resolutsioon A 824 (19), muudetud IMO resolutsiooniga MSC 96 (72), IMO resolutsioon 97 (73) 13.3 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 694 (17)
A.1/4.8 Roolinurga, sõukruvi pöörete ja sõukruvi sammu näitur

Jagatud kolmeks. Viidud lisa 1 osa 4 punkti nr A.1/4.20-21-22

A.1/4.9

Pöördekiiruse näitur

Reegel V/12 (r), reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 13.13.1 (1994 HSC koodeks) Reegel V/12 (n), IMO resolutsioon MSC 36 (63) 13.7.1 (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 526 (13), IMO resolutsioon A 694 (17)

IMO resolutsioon A 526 (13), EN 60945 (1997), EN 61162;

IMO resolutsioon A 526 (13), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

×

×

×

×

 
Reegel V/18.1, reegel X/3, IMO resolutsioon 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC koodeks) Reegel V/19.2.9.1, IMO resolutsioon 97 (73) 13.7.1 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 526 (13), IMO resolutsioon A 694 (17)
A.1/4.10 Peilingaator

Kustutatud

A.1/4.11

Loran-C seadmed

Reegel V/12 (r), reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 13.13.1 (1994 HSC koodeks) Reegel V/12 (p), IMO resolutsioon MSC 36 (63) 13.6 (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 694 (17), IMO resolutsioon A 818 (19)

EN 61075 (1993), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

×

×

×

×

 
Reegel V/18.1, reegel X/3, IMO resolutsioon 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC koodeks) Reegel V/19.2.1.6, IMO resolutsioon 97 (73) 13.6 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 818 (19), IMO resolutsioon A 694 (17)

A.1/4.12

Tšaika seadmed

Reegel V/12 (r), reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 13.13.1 (1994 HSC koodeks) Reegel V/12 (p), IMO resolutsioon MSC 36 (63) 13.6 (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 818 (19), IMO resolutsioon A 694 (17)

EN 61075 (1993), EN 60945 (1997) EN 61162;

IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

×

×

×

×

 
Reegel V/18.1, reegel X/3, IMO resolutsioon 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC koodeks) Reegel V/19.2.1.6, IMO resolutsioon 97 (73) 13.6 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 818 (19), IMO resolutsioon A 694 (17)
A.1/4.13 Decca navigaator seadmed

Kustutatud

A.1/4.14

GPS (ülemaailmne kohamääramissüsteem) seadmed

Reegel V/12 (r), reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 13.13.1 (1994 HSC koodeks) Reegel V/12 (p), IMO resolutsioon MSC 36 (63) 13.6 (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 818 (19), IMO resolutsioon A 694 (17)

EN 61108-1 (1996), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 61108-1 (1994), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

×

×

×

×

 
Reegel V/18.1, reegel X/3, IMO resolutsioon 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC koodeks) Reegel V/19.2.1.6, IMO resolutsioon 97 (73) 13.6 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 818 (19), IMO resolutsioon A 694 (17)

A.1/4.15

GLONASS seadmed

Reegel V/12 (r), reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 13.13.1 (1994 HSC koodeks) Reegel V/12 (p), IMO resolutsioon MSC 36 (63) 13.6 (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 53 (66), IMO resolutsioon A 694 (17)

EN 61108-2 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 61108-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

×

×

×

×

 
Reegel V/18.1, reegel X/3, IMO resolutsioon 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC koodeks) Reegel V/19.2.1.6, IMO resolutsioon 97 (73) 13.6 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 53 (66), IMO resolutsioon A 694 (17)
A.1/4.16 Kursi hoidmise süsteem (HCS) (varem automaatrool) Reegel V/18.1 Reegel V/19.2.8.2, IMO resolutsioon A 342 (IX), muudetud IMO resolutsiooniga MSC 64 (67) lisa 3, IMO resolutsioon A 694 (17) EN ISO 11674 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162;

ISO 11674 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162

  × × × ×  
A.1/4.17 Lootsi mehhaaniline tõstuk

Viidud lisa 1 osa 1 punkti nr A.1/1.40

A.1/4.18

Otsingu ja pääste 9 GHz radartransponder (SART)

Reegel III/4, reegel IV/14, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 13.13.1 (1994 HSC koodeks) Reegel III/6.2.2, reegel IV/7.1.3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 8.2.1.2 (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 530 (13), IMO resolutsioon A 802 (19), IMO resolutsioon A 694 (17), ITU-R M 628-3 (11/93)

EN 61097-1 (1993), EN 60945 (1997);

IEC 61097-1 (1992), IEC 60945 (1996)

 

×

×

×

×

 
Reegel III/4, reegel IV/14, reegel X/3, IMO resolutsioon 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC koodeks) Reegel III/6.2.2, reegel IV/7.1.3, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 14.7.1.3 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 530 (13), IMO resolutsioon A 802 (19), IMO resolutsioon A 694 (17), ITU-R M 628-3 (11/93)
A.1/4.19 Kiirlaeva radar

Viidud lisa 1 osa 4 punkti nr A.1/4.37

A.1/4.20

Roolinurga näitur

Reegel V/12 (r), reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 13.13.1 (1994 HSC koodeks) Reegel V/12 (m), IMO resolutsioon MSC 36 (63) 13.7.2 (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 694 (17)

EN 60945 (1997);

IEC 60945 (1996)

 

×

×

×

×

 
Reegel V/18.1, reegel X/3, IMO resolutsioon 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC koodeks) Reegel V/19.2.5.4, IMO resolutsioon 97 (73) 13.7.2 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 694 (17)

A.1/4.21

Sõukruvi pöörete näitur

Reegel V/12 (r) Reegel V/12 (m), IMO resolutsioon A 694 (17)

EN 60945 (1997);

IEC 60945 (1996)

 

×

×

×

×

 
Reegel V/18.1 Reegel V/19.2.5.4, IMO resolutsioon A 694 (17)

A.1/4.22

Sõukruvi sammu näitur

Reegel V/12 (r) Reegel V/12 (m), IMO resolutsioon A 694 (17)

EN 60945 (1997);

IEC 60945 (1996)

 

×

×

×

×

 
Reegel V/18.1 Reegel V/19.2.5.4, IMO resolutsioon A 694 (17)

A.1/4.23

Päästepaadi ja valvepaadi kompass

Reegel III/4, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 13.13.1 (1994 HSC koodeks) Reegel III/4, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 8.1 (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 48 (66) 4.4.8.5 ja 5.1.2.2.3

EN ISO 613 (2001), ISO 10316 (1990);

ISO 613 (2000), ISO 10316 (1990)

 

×

×

×

×

 
Reegel III/4, reegel X/3, IMO resolutsioon 97 (73) 8.1.6 ja 13.17.1 (2000 HSC koodeks) Reegel III/34, IMO resolutsioon 97 (73) 8.1.2 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 48 (66) 4.4.8.5 ja 5.1.2.2.3
A.1/4.24 Kiirlaeva automaatne radarplanšett (ARPA)

Viidud lisa 1 osa 4 punkti nr A.1/4.37

A.1/4.25 Automaatne planšett kokkupõrke riski määramiseks (ATA)

Viidud lisa 1 osa 4 punkti nr A.1/4.35

A.1/4.26 Kiirlaeva automaatne planšett kokkupõrke riski määramiseks (ATA)

Viidud lisa 1 osa 4 punkti nr A.1/4.38

A.1/4.27 Elektrooniline planšett kokkupõrke riski määramiseks (EPA)

Viidud lisa 1 osa 4 punkti nr A.1/4.36

A.1/4.28 Integreeritud navigatsioonisilla süsteem (IBC)

(Uus ese)

Reegel V/18.7, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.17.4 (2000 HSC koodeks) Reegel V/19.6, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 15.4.3 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 64 (67) lisa 1, IMO resolutsioon A 694 (17) EN 61209 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 61209 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162

  × × × ×  
A.1/4.29 Reisiinfo salvesti (VDR)

(Uus ese)

Reegel V/18.1, V/20.2, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC koodeks) Reegel V/20, IMO resolutsioon A 861 (20), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.16 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 694 (17) EN 61996 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 61996 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162

  × × × ×  
A.1/4.30 Elektronkaartide kuvamise ja infosüsteem (ECDIS) koos dubleerivate vahenditega ja rasterkaartide kuvamise süsteem (RCDS)

(Uus ese)

Reegel V/18.1, reegel X/3, IMO resolutsioon 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC koodeks) Reegel V/19.2.1.4, reegel V/19.2.1.5, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.8 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 817 (19) muudetud IMO resolutsiooniga MSC 64 (67) lisa 5 ja IMO resolutsiooniga MSC 86 (70) lisa 4, IMO resolutsioon A 694 (17) EN 61174 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 61174 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162

  × × × ×  

A.1/4.31

Kiirlaeva vurrkompass

(Uus ese)

Reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 13.13.1 (1994 HSC koodeks) IMO resolutsioon MSC 36 (63) 13.2.6 (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 821 (19), IMO resolutsioon A 694 (17)

ISO 16328 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162;

ISO 16328 (2001), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

×

×

×

×

 
Reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.17.4 (2000 HSC koodeks) IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.2.6 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 821 (19), IMO resolutsioon A 694 (17)
A.1/4.32 Universaalse automaatse identifitseerimise süsteemi (AIS) seadmed

(Uus ese)

Reegel V/18.1, reegel X/3, IMO resolutsioon 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC koodeks) Reegel V/19.2.4, IMO resolutsioon MSC 74 (69) lisa 3, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.15 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 694 (17), ITU-R M 1371-1 (10/00) (1) EN 61993-2 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 61993-2 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162

  × × × ×  
A.1/4.33 Laeva tee (trajektoori) kontrolli süsteem

(Uus ese)

Reegel V/18.7, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.17.4 (2000 HSC koodeks) Reegel V/19.2.8.2, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.12 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 74 (69) lisa 2, IMO resolutsioon A 694 (17) IEC 62065 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 62065 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162

  × × × ×  

A.1/4.34

Radarseadmed koos automaatse radarplanšetiga (ARPA)

(Uus ese)

Reegel V/12 (r)   Reegel V/12 (g), reegel V/12 (h), reegel V/12 (j), IMO resolutsioon A 278 (VIII), IMO resolutsioon A 477 (XII), muudetud IMO resolutsiooniga MSC 64 (67) lisa 4, IMO resolutsioon A 823 (19), IMO resolutsioon A 694 (17), ITU-R M 628-3 (11/93), ITU-R M 1177-2 (05/00)

EN 60936-1 (2000), EN 60872-1 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-1 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

×

×

×

×

 
Reegel V/18.1 Reegel V/19.2.3.2, reegel V/19.2.7.1, reegel V/19.2.8.1, IMO resolutsioon A 278 (VIII), IMO resolutsioon A 477 (XII), muudetud IMO resolutsiooniga MSC 64 (67) lisa 4, IMO resolutsioon A 823 (19), IMO resolutsioon A 694 (17), ITU-R M 628-3 (11/93), ITU-R M 1177-2 (05/00)

A.1/4.35

Radarseadmed koos automaatse planšetiga kokkupõrke riski määramiseks (ATA)

(Uus ese)

Reegel V/12 (r) Reegel V/12 (g), reegel V/12 (h), reegel V/12 (j), IMO resolutsioon A 278 (VIII), IMO resolutsioon A 477 (XII), muudetud IMO resolutsiooniga MSC 64 (67) lisa 4, IMO resolutsioon A 694 (17), ITU-R M 628-3 (11/93), ITU-R M 1177-2 (05/00)

EN 60936-1 (2000), EN 60872-2 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

×

×

×

×

 
Reegel V/18.1 Reegel V/19.2.3.2, reegel V/19.2.7.1, reegel V/19.2.5.5, IMO resolutsioon A 278 (VIII), IMO resolutsioon A 477 (XII), muudetud IMO resolutsiooniga MSC 64 (67) lisa 4, IMO resolutsioon A 694 (17), ITU-R M 628-3 (11/93), ITU-R M 1177-2 (05/00)

A.1/4.36

Radarseadmed koos elektroonilise planšetiga kokkupõrke riski määramiseks (EPA)

(Uus ese)

Reegel V/12 (r) Reegel V/12 (g), reegel V/12 (h), reegel V/12 (j), IMO resolutsioon A 278 (VIII), IMO resolutsioon A 477 (XII), muudetud IMO resolutsiooniga MSC 64 (67) lisa 4, IMO resolutsioon A 694 (17), ITU-R M 628-3 (11/93), ITU-R M 1177-2 (05/00)

EN 60936-1 (2000), EN 60872-3 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-3 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

×

×

×

×

 
Reegel V/18.1 Reegel V/19.2.3.2, reegel V/19.2.3.3, reegel V/19.2.7.1, IMO resolutsioon A 278 (VIII), IMO resolutsioon A 477 (XII), muudetud IMO resolutsiooniga MSC 64 (67) lisa 4, IMO resolutsioon A 694 (17), ITU-R M 628-3 (11/93), ITU-R M 1177-2 (05/00)

A.1/4.37

Kiirlaeva radarseadmed koos automaatse radarplanšetiga (ARPA)

(Uus ese)

Reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 13.13.1 (1994 HSC koodeks) IMO resolutsioon MSC 36 (63) 13.5 (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 820 (19), IMO resolutsioon A 823 (19), IMO resolutsioon A 694 (17), ITU-R M 628-3 (11/93), ITU-R M 1177-2 (05/00)

EN 60936-2 (1999), EN 60872-1 (1998), EN 61162, EN 60945 (1997);

IEC 60936-2 (1998), IEC 60872-1 (1998), IEC 61162, EN 60945 (1997)

 

×

×

×

×

 
Reegel X/3, IMO resolutsioon 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC koodeks) IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.5 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 823 (19), IMO resolutsioon A 820 (19), IMO resolutsioon A 694 (17), ITU-R M 628-3 (11/93), ITU-R M 1177-2 (05/00)

A.1/4.38

Kiirlaeva radarseadmed koos automaatse planšetiga kokkupõrke riski määramiseks (ATA)

(Uus ese)

Reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 13.13.1 (1994 HSC koodeks) IMO resolutsioon MSC 36 (63) 13.5 (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 820 (19), IMO resolutsioon MSC 64 (67) lisa 4, IMO resolutsioon A 694 (17), ITU-R M 628-3 (11/93), ITU-R M 1177-2 (05/00)

EN 60936-2 (1999), EN 60872-2 (1998), EN 61162, EN 60945 (1997);

IEC 60936-2 (1998), IEC 60872-2 (1998), IEC 61162, EN 60945 (1997)

 

×

×

×

×

 
Reegel X/3, IMO resolutsioon 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC koodeks) IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.5 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 820 (19), IMO resolutsioon MSC 64 (67) lisa 4, IMO resolutsioon A 694 (17), ITU-R M 628-3 (11/93), ITU-R M 1177-2 (05/00)
A.1/4.39 Radarpeegeldi

(Uus ese)

Reegel V/18.1, reegel X/3, IMO resolutsioon 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC koodeks) Reegel V/19.2.1.7, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.13 IMO resolutsioon A 384 (X), EN 60945 (1997), EN ISO 8729 (1998);

IMO resolutsioon A 384 (X), IEC 60945 (1996), ISO 8729 (1997)

  × × × ×  

(1) ITU-R M 1371-1 lisa 3 kohaldatakse vaid kooskõlas IMO resolutsiooni MSC 74 (69) nõuetega.

5. Raadioseadmed

Märkused osa 5 «Raadioseadmed» kohta

Veerg 4: Osundatud on ITU soovitused, millele on rahvusvahelistes konventsioonides ning asjakohastes IMO resolutsioonides ja ringkirjades viidatud.
Veerg 5: Mitme eseme juures viidatud IMO ringkirja MSC 862 ja toote katsestandardite vastuoluliste nõuete korral prevaleerivad IMO ringkirja MSC 862 nõuded.
Veerg 5: Kui viidatud on standardile EN/IEC 61162, tuleb standardi EN/IEC 61162 kohaldatava osa määramiseks teha kindlaks asjakohane toote katsestandard.

Nr

Eseme nimetus

1974. aasta SOLAS konventsiooni reegel, mille kohaselt on nõutav «tüübikinnitus»

1974. aasta SOLAS konventsiooni kohaldatav reegel ning IMO asjakohased resolutsioonid ja ringkirjad

Katsestandardid

Vastavushindamise protseduurid (moodulid)

B+C B+D B+E B+F G H
1 2 3 4 5

6

A.1/5.1 VHF raadioseade, mis võimaldab saata ja vastu võtta digitaalselektiivset väljakutset (DSC) ning töötada raadiotelefonina Reegel IV/14, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 14.13.1 (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon Reegel IV/7.1.1, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 14.6.1.1 (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 14.7.1.1 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 385 (X), IMO resolutsioon A 524 (13), ETS 300 162-1 (2000-12), EN 301 925 (V1.1.1), EN 300 338 (V1.2.1 1999.04), EN 300 828 (V1.1.1 1998-03), IMO ringkiri   × × × ×  
    MSC 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC koodeks) IMO resolutsioon A 803 (19), muudetud IMO resolutsiooniga MSC 68 (68) lisa 1, IMO resolutsioon A 694 (17), ITU-R M 489-2 (10/95), ITU-R M 493-10 (05/00), ITU-R M 541-8 (10/97), ITU-R M 689-2 (11/93), IMO ringkiri MSC 862 MSC 862, EN 61162;

IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-7 (1996), IEC 60945 (1996), IMO ringkiri MSC 862, IEC 61162

           
A.1/5.2 VHF DSC vahivastuvõtja Reegel IV/14, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 14.13.1 (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC koodeks) Reegel IV/7.1.2, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 14.6.1.2 (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 14.7.1.2 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 803 (19), IMO resolutsioon MSC 68 (68) lisa 1, IMO resolutsioon A 694 (17), ITU-R M 489-2 (10/95), ITU-R M 493-10 (05/00), ITU-R M 541-8 (10/97) EN 300 338 (V1.2.1 1999-04), EN 301 033 (V1.1.1 1998-08), EN 300 828 (V1.1.1 1998-03), EN 60945 (1997);

IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996)

  × × × ×  
A.1/5.3 NAVTEX vastuvõtja Reegel IV/14, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 14.13.1 (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC koodeks) Reegel IV/7.1.4, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 14.6.1.4 (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 14.7.1.4 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 525 (13), IMO resolutsioon A 694 (17), ITU-R M 540-2 (06/90), ITU-R M 625-3 (10/95) EN 300 065 V 1.1.3 (2001-5), EN 301 011 V1.1.1 (1998-09);

IEC 61097-6 (1995), IEC 60945 (1996)

  × × × ×  
A.1/5.4 Laiaulatusliku grupiväljakutse (EGC) vastuvõtja Reegel IV/14, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 14.13.1 (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC koodeks) Reegel IV/7.1.5, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 14.6.1.5 (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 14.7.1.5 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 570 (14), IMO resolutsioon A 664 (16), IMO resolutsioon A 694 (17) ETS 300 460 väljaanne 1 (1997-11) + A1 (1997-11), EN 300 829 V1.1.1 (1998-03);

IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996)

  × × × ×  
A.1/5.5 Lühilaine (HF) meresõiduohutuse informatsiooni (MSI) seadmed (HF kitsaribaline tähttrükkimise vastuvõtja) Reegel IV/14, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 14.13.1 (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC koodeks) Reegel IV/7.1.5, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 14.6.1.5 (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 14.7.1.5 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 699 (17), IMO resolutsioon A 700 (17), IMO resolutsioon A 806 (19), IMO resolutsioon A 694 (17), ITU-R M 491-1 (07/86), ITU-R M 492-6 (10/95), ITU-R M 540-2 (06/90), ITU-R M 625-3 (10/95), ITU-R M 688 (06/90) ETS 300 067 väljaanne 1 (1992-09) + A1 (1998-09), EN 60945 (1997), EN 61162;

ETS 300 067 väljaanne 1 (1992-09) + A1 (1998-09), IEC 60945 (1996), IEC 61162

  × × × ×  
A.1/5.6 COSPAS-SARSAT 406 MHz avariiraadiopoi Reegel IV/14, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 14.13.1 (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC koodeks) Reegel IV/7.1.6, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 14.6.1.6 (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 14.7.1.6 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 662 (16), IMO resolutsioon A 696 (17), IMO resolutsioon A 810 (19), muudetud IMO resolutsiooniga MSC 56 (66) ja IMO resolutsiooniga MSC 120 (74), IMO resolutsioon A 694 (17), ITU-R M 633-2 (05/00), ITU-R M 690-1 (10/95), IMO ringkiri MSC 862 ETS 300 066 V 1.3.1 (2001-01), EN 60945 (1997), IMO ringkiri MSC 862 (1);

IEC 61097-2 (1994), IEC 60945 (1996), IMO ringkiri MSC 862

  × × × ×  
A.1/5.7 L-diapasooni avariiraadiopoi (INMARSAT) Reegel IV/14, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 14.13.1 (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC koodeks) Reegel IV/7.1.6, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 14.6.1.6 (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 14.7.1.6 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 662 (16), IMO resolutsioon A 812 (19), IMO resolutsioon A 694 (17), ITU-R M 632-3 (02/97), ITU-R M 690-1 (10/95), IMO ringkiri MSC 862 ETS 300 372 väljaanne 1 (1996-05), EN 60945 (1997), IMO ringkiri MSC 862(1);

IEC 61097-5 (1997), IMO ringkiri MSC 862

  × × × ×  
A.1/5.8 2182 kHz vahivastuvõtja

Kustutatud

A.1/5.9 Kahetooniline häiregeneraator

Kustutatud

A.1/5.10 Kesklaine (MF) raadioseade, mis võimaldab saata ja vastu võtta digitaalselektiivset väljakutset (DSC) ning töötada raadiotelefonina (2) Reegel IV/14, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 14.13.1 (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC koodeks) Reegel IV/9.1.1, IV/10.1.2, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 14.8.1.1 (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 14.9.1.1 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 804 (19), muudetud IMO resolutsiooniga MSC 68 (68) lisa 2, IMO resolutsioon A 694 (17), ITU-R M 493-10 (05/00), ITU-R M 541-8 (10/97) EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), ETS 300 373 väljaanne 1 (1995-08) + A1 (1997-08), EN 60945 (1997), IMO ringkiri MSC 862, EN 61162;

IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 60945 (1996), IMO ringkiri MSC 862, IEC 61162

  × × × ×  
A.1/5.11 MF digitaalselektiivse väljakutse (DSC) vahivastuvõtja Reegel IV/14, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 14.13.1 Reegel IV/9.1.2, reegel IV/10.1.3, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 14.8.1.2 (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 97 (73) EN 301 033 V1.1.1 (1998-08), EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), EN 60945 (1997);   × × × ×  
    (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC koodeks) 14.9.1.2 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 804 (19), muudetud IMO resolutsiooniga MSC 68 (68) lisa 2, IMO resolutsioon A 694 (17), ITU-R M 493-10 (05/00), ITU-R M 541-8 (10/97), ITU-R M 1173 (10/95) IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996)            
A.1/5.12 Inmarsat-B SES (maapealne laevajaam) Reegel IV/14, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 14.13.1 (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC koodeks) Reegel IV/10.1.1, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 14.9.1.1 (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 14.10.1.1 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 570 (14), IMO resolutsioon A 808 (19), IMO resolutsioon A 694 (17), IMO ringkiri MSC 862 IEC 61097-10 (1999), IMO ringkiri MSC 862;

IEC 60945 (1996)

  × × × ×  
A.1/5.13 Inmarsat-C SES (maapealne laevajaam) Reegel IV/14, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 14.13.1 (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC koodeks) Reegel IV/10.1.1, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 14.9.1.1 (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 14.10.1.1 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 570 (14), IMO resolutsioon A 664 (3), IMO resolutsioon A 807 (19), muudetud IMO resolutsiooniga MSC 68 (68) lisa 4, IMO resolutsioon A 694 (17), IMO ringkiri MSC 862 ETS 300 460 väljaanne 1 (1996-05) + A1 (1997-11), EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), EN 61162, IMO ringkiri MSC 862;

IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996), IEC 61162, IMO ringkiri MSC 862

  × × × ×  
A.1/5.14 MF/HF raadioseade, mis võimaldab saata ja vastu võtta kitsaribalist tähttrükkimist, digitaalselektiivset väljakutset (DSC) ning töötada raadiotelefonina(4) Reegel IV/14, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 14.13.1 (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC koodeks) Reegel IV/10.2.1, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 14.9.2.1 (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 14.10.2.1 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 806 (19), muudetud IMO resolutsiooniga MSC 68 (68) lisa 3, IMO resolutsioon A 694 (17), ITU-R M 476-5 (10/95), ITU-R M 491-1 (07/86), ITU-R M 492-6 (10/95), ITU-R M 493-10 (05/00), ITU-R M 541-8 (10/97), ITU-R M 625-3 (10/95), ITU-R M 1173 (10/95), IMO ringkiri MSC 862 ETS 300 373 väljaanne 1 (1995-08) + A1 1997-08), EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), ETS 300 067 väljaanne 1 (1990-11) + A1 (1993-10), EN 60945 (1997), EN 61162, IMO ringkiri MSC 862;

IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 61097-11 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162, IMO ringkiri MSC 862

  × × × ×  
A.1/5.15 MF/HF digitaalselektiivse väljakutse vahivastuvõtja Reegel IV/14, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 14.13.1 (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC koodeks) Reegel IV/10.2.2, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 14.9.2.2 (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 14.10.2.2 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 806 (19), muudetud IMO resolutsiooniga MSC 68 (68) lisa 3, IMO resolutsioon A 694 (17), ITU-R M 493-10 (05/00), ITU-R M 541-8 (10/97) EN 301 033 V1.1.1 (1998-08), ETS 300 338 V1.2.1 (1999-04), EN 60945 (1997);

IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996)

  × × × ×  
A.1/5.16 Kahepoolse VHF raadiotelefoniside seadmed sideks lennuaparaatidega Reegel IV/14, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 14.13.1 (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC koodeks) Reegel IV/7.5, IMO resolutsioon 97 (73) 14.7.2 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 80 (70) lisad 1 ja 2, IMO resolutsioon A 694 (17), ICAO konventsioon, lisa 10, raadioeeskirjad EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), EN 60945 (1997);

EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), IEC 60945 (1996)

  × × × ×  
A.1/5.17 Kantavad päästevahendite kahepoolse VHF raadiotelefoniside seadmed Reegel III/4, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 14.13.1 (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 8.1.6 ja 13.17.1 (2000 HSC koodeks) Reegel III/6.2.1, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 8.2.1.1 (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon 97 (73) 8.2.1.1 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 809 (19) lisa 1, IMO resolutsioon A 694 (17), ITU-R M 489-2 (10/95), ITU-R M 542.1 (07/82) ETS 300 225 väljaanne 3 (1998-01), EN 300 828 V1.1.1 (1998-03), EN 60945 (1997);

IEC 61097-12 (1996), IEC 60945 (1996)

  × × × ×  
A.1/5.18 Statsionaarsed päästevahendite kahepoolse VHF raadiotelefoniside seadmed Reegel III/4, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 14.13.1 (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 8.1.6 ja 13.17.1 (2000 HSC koodeks) Reegel III/6.2.1, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 8.2.1.1 (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon 97 (73) 8.2.1.1 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 809 (19) lisa 2, IMO resolutsioon A 694 (17), ITU-R M 489-2 (10/95) EN 301 466 (2000-11), EN 60945 (1997);

EN 301 466 (2000-11), IEC 60945 (1997

  × × × ×  

(1) IMO ringkirja MSC 862 kohaldatakse vaid mittekohustuslikule kaugjuhitavale aktiveerimisseadmele, mitte VHF avarii-raadiopoile (EPIRB).

(2) Kooskõlas IMO ja ITU otsustega ei kohaldata katsestandardites enam kahetoonilise häiregeneraatori ja H3E edastamise nõudeid.

(3) Kohaldatakse vaid juhul, kui Inmarsat-C SES (maapealne laevajaam) hõlmab laiendatud grupiväljakutse (EGC) funktsioone.

(4) Kooskõlas IMO ja ITU otsustega ei kohaldata katsestandardites enam kahetoonilise häiregeneraatori ja A3H edastamise nõudeid.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. septembri 2004. a määruse nr 183 «Laevade ohutusvarustusele esitatavad nõuded, ohutusvarustuse nõuetele vastavuse tõendamise ja märgistusega varustamise kord, vastavusmärgi vorm, ohutusvarustuse katsetamise ja laevale paigaldamise kord ning laeva ohutusvarustuse tunnistuse vorm ja selle väljastamise kord»
lisa 2

Varustus, mille katsestandardeid ei ole rahvusvaheliste õigusaktidega kehtestatud

Märkused lisa 2 kohta

Veerg 5: Kui eseme juures on viidatud katsestandardite paketile, on see pakett kas mittetäielik või sisaldab standardeid, mis ei ole veel vastu võetud.

1. Päästevahendid

Nr

Eseme nimetus

1974. aasta SOLAS konventsiooni reegel, mille kohaselt on nõutav «tüübikinnitus»

1974. aasta SOLAS konventsiooni kohaldatav reegel ning IMO asjakohased resolutsioonid ja ringkirjad

Katsestandardid

Vastavushindamise protseduurid (moodulid)

B+C B+D B+E B+F G H
1 2 3 4 5

6

A.2/1.1 Päästeparvede radarpeegeldid Reegel III/4, III/34, reegel X/3 IMO resolutsioon MSC 48 (66)              
A.2/1.2 Veeülikonna (veetürp) materjal Reegel III/4, III/34 IMO resolutsioon MSC 48 (66)              
A.2/1.3 endine A.1/1.22 Päästeparve ja -paadi ning valvepaadi vabastamisseadmed Reegel III/34 IMO resolutsioon MSC 48 (66)              
A.2/1.4 Valjuhääldiside ja üldhäire alarmsüsteem

(Uus ese)

Reegel III/6(5) LSA koodeks 7.2, IMO resolutsioon A 830 (18), IMO ringkiri MSC 808, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 4.2.2 (2000 HSC koodeks)              

A.2/1.5 endine A.1/1.29

Tormiredel

Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO resolutsioon 36 (63) 8.1 (1994 HSC koodeks)

ISO 799-1980

           
Reegel III/4, reegel X/3 Reegel III/34, IMO resolutsioon MSC 48 (66), IMO resolutsioon 97 (73) 8.1 (2000 HSC koodeks)

2. Merereostuse vältimise vahendid

Nr

Eseme nimetus

1973/78. aasta MARPOL konventsiooni reegel, mille kohaselt on nõutav «tüübikinnitus»

1973/78. aasta MARPOL konventsiooni kohaldatav reegel ning IMO asjakohased resolutsioonid ja ringkirjad

Katsestandardid

Vastavushindamise protseduurid (moodulid)

B+C B+D B+E B+F G H
1 2 3 4 5

6

A.2/2.1

(Uus ese)

Pardalasuvad lämmastikoksüüdide seire- ja salvestusseadmed Lisa VI resolutsioon 2 peatükk 1 reegel 1.3.9, resolutsioon 2 peatükk 2 reegel 2.1.2.5 ja resolutsioon 2 peatükk 6.1 Lisa VI resolutsioon 2 peatükk 1 reegel 1.3.9, resolutsioon 2 peatükk 2 reegel 2.1.2.5 ja resolutsioon 2 peatükk 6.1 Töötatakse välja IMO poolt            
A.2/2.2

(Uus ese)

Pardalasuvad heitgaaside puhastussüsteemid Lisa VI reegel 13.3(b)(i) ja reegel 14.4(b) Lisa VI reegel 13.3(b)(i) ja reegel 14.4(b) Töötatakse välja IMO poolt            
A.2/2.3

(Uus ese)

Pardal lämmastikoksüüdide emissiooni vähendamise võrdväärsed meetodid Lisa VI reegel 13.3(b)(ii) Lisa VI reegel 13.3(b)(ii) Töötatakse välja IMO poolt            
A.2/2.4

(Uus ese)

Süsinikoksüüdide emissiooni piiramise muud tehnoloogilised meetodid Lisa VI reegel 14.4(c) Lisa VI reegel 14.4(c) Töötatakse välja IMO poolt            

 

3. Tulekaitsevahendid

Nr

Eseme nimetus

1974. aasta SOLAS konventsiooni reegel, mille kohaselt on nõutav «tüübikinnitus»

1974. aasta SOLAS konventsiooni kohaldatav reegel ning IMO asjakohased resolutsioonid ja ringkirjad

Katsestandardid

Vastavushindamise protseduurid (moodulid)

B+C B+D B+E B+F G H
1 2 3 4 5

6

A.2/3.1

Statsionaarsed ja teisaldatavad tulekustutid

Reegel II-2/6.1, II-2/7.1.3, II-2/7.2.3, II-2/7.3.1, reegel X/3 Reegel II-2/6.1, II-2/7.1.3, II-2/7.2.3, II-2/ 7.3.1, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 7.5.6.11.2 ja 7.5.6.11.3 (1994 HSC koodeks)

EN 1866 (1998), ISO 11601 (1999)

           
Reegel II-2/10.5.1.2.2, II-2/10.5.2.2.2, II-2/10.5.3.2.1, reegel X/3, IMO Reegel II-2/10.5.1.2.2, II-2/10.5.2.2.2, II-2/10.5.3.2.1, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 7.5.6.11.2, 7.5.6.11.3 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 4.1.2 (FSS koodeks)
    resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 4.1.2 (FSS koodeks)                
A.2/3.2 Erikategooria vaheruumide statsionaarse veepiserdi tulekustutussüsteemi pihustid

Viidud lisa 1 osa 3 punkti nr A.1/3.49

A.2/3.3

Generaatorite käivitamise seade

Reegel II-1/44.2, reegel X/3

Reegel II-1/44.2, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 12.4 (1994 HSC koodeks)              
Reegel II-1/44.2, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 12.4 (2000 HSC koodeks)

A.2/3.4

Kombineeritud otsikud (piserdi/juga)

Reegel II-2/4.8.4, II-2/41.2.1.5, reegel X/3 Reegel II-2/4.8.4, II-2/41.2.1.5, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 7.7.8.6 (1994 HSC koodeks)              
Reegel II-2/10.2.3.3.4, reegel X/3 Reegel II-2/10.2.3.3.4, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 7.7.5.6 (2000 HSC koodeks)

A.2/3.5

Juhtimispultide, teenindusruumide, eluruumide, masinaruumide ja vahiteenistuseta masinaruumide statsionaarsete tule avastamise ja kahjutule alarmsüsteemide komponendid

Reegel II-2/13, II-2/14.1, reegel X/3 Reegel II-2/13, II-2/14.1, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 7.7.1 (1994 HSC koodeks)

EN 54-2 (1997) + AC (1999), EN 54-4 (1997) + AC (1999)

           
Reegel II-2/7.2.2, II-2/7.4, II-2/7.4.1, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 9 (FSS koodeks) Reegel II-2/7.2.2, II-2/7.4, II-2/7.4.1, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 7.7.1 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 9 (FSS koodeks)

A.2/3.6

Suitsudetektor

Reegel II-2/13.3.2, reegel X/3 Reegel II-2/13.3.2, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 7.7.1 (1994 HSC koodeks)

EN 54-7 (2000), endine EN 54-12, endine EN 54-15

           
Reegel II-2/7.2.2, II-2/7.4, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 9.2.3.1.2 (FSS koodeks) Reegel II-2/7.2.2, II-2/7.4, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 7.7.1 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 9.2.3.1.2 (FSS koodeks)

A.2/3.7

Kuumadetektor

Reegel II-2/13.3, reegel X/3 Reegel II-2/13.3.3, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 7.7.1 (1994 HSC koodeks)

EN 54-5 (2000), EN 54-6 (1982) + A1 (1998), endine EN 54-15

           
Reegel II-2/7.2.2, II-2/7.4, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 9.2.3.1.3 (FSS koodeks) Reegel II-2/7.2.2, II-2/7.4, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 7.7.1 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 9.2.3.1.3 (FSS koodeks)

A.2/3.8

Ohutu elektrilamp

Reegel II-2/17.1.1.4, reegel X/3 Reegel II-2/17.1.1.4, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 7.10.3.1.4 (1994 HSC koodeks)

IEC väljaanne 79

           
Reegel II-2/10.10, reegel X.3, IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 3.2.1.1.4 (FSS koodeks) Reegel II-2/10, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 7.10.3.1.4 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 3.2.1.1.4 (FSS koodeks)
A.2/3.9 Keemiakaitseriietus

Viidud lisa 1 osa 3 punkti nr A.1/3.50

A.2/3.10 Madalvalgustussüsteemid

Viidud lisa 1 osa 3 punkti nr A.1/3.40

A.2/3.11 endine A.1/3.10

Masinaruumi statsionaarse tulekustutussüsteemi veepiserdi otsikud

Reegel II-2/10.1, reegel X/3 Reegel II-2/10.1, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 7.7.4 (1994 HSC koodeks)              
Reegel II-2/10.4, IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 7 (FSS koodeks) (ei sisaldu 2000 HSC koodeksis) Reegel II-2/10.4, IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 7 (FSS koodeks)
A.2/3.12 Masinaruumi ja lastipumbaruumi statsionaarse gaasi tulekustutussüsteemiga

Viidud lisa 1 osa 3 punkti nr A.1/3.45

A.2/3.13

Suruõhuvoolikutega hingamisaparaat

Reegel II-2/17.1.2, reegel X/3 Reegel II-2/17.1.2, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 7.10.3.2.1 (1994 HSC koodeks) EN 139 (1994) + AC (1995) + A1 (1999)            
Reegel II-2/10.10.1, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 3 (FSS koodeks) Reegel II-2/10.10.1, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 7.10.3.2.1 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 3 (FSS koodeks)  

A.2/3.14

Tuletõrjevoolikud (poolil)

Reegel II-2/4.7.1, reegel X/3 Reegel II-2/4.7.1, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 7.7.8.5 (1994 HSC koodeks)

EN 671-1 (1994) + AC (1995)

           
Reegel II-2/10.2.3.1.1, II-2/10.2.3.3.2, reegel X/3 Reegel II-2/10.2.3.1.1, II-2/10.2.3.3.2, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 7.7.5.5 (2000 HSC koodeks)

A.2/3.15

Õhuproovi abil suitsu avastamise süsteemi komponendid

Reegel II-2/13.1 Reegel II-2/13.1              
Reegel II-2/7.6, II-2/19.3.3, II-2/20.4.2, IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 10 (FSS koodeks) Reegel II-2/7.6, II-2/19.3.3, II-2/20.4.2, IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 10 (FSS koodeks)

A.2/3.16

Leegiavastaja

Reegel II-2/13.2, reegel X/3 Reegel II-2/13, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 7.7.1 (1994 HSC koodeks)

Endine EN 54-10

           
Reegel II-2/7.1, II-2/7.2.2, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 9.2.3.1.1 (FSS koodeks) Reegel II-2/7.1, II-2/7.2.2, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 7.7.1, 7.7.1.5 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 9.2.3.1.1 (FSS koodeks)

A.2/3.17

Käsitsi väljakutsepunkt

Reegel II-2/13, reegel X/3 Reegel II-2/13, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 7.7.1 (1994 HSC koodeks)

Endine EN 54-11

           
Reegel II-2/7.1, II-2/7.2.2, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 9.2.1.1 (FSS koodeks) Reegel II-2/7.1, II-2/7.2.2, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 7.7.1 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 9.2.1.1 (FSS koodeks)

A.2/3.18

Alarmseadmed

Reegel II-2/13, reegel X/3 Reegel II-2/13, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 7.7.1 (1994 HSC koodeks)

Endine EN 54-3 (2001)

           
Reegel II-2/7.1, II-2/7.2.2, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 9.2.5 (FSS koodeks) Reegel II-2/7.1, II-2/7.2.2, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 7.7.1 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 9.2.5 (FSS koodeks)
A.2/3.19 A-kategooria masinaruumi kohalikult kasutatav statsionaarne veetulekustutussüsteem

Viidud lisa 1 osa 3 punkti nr A.1/3.48

A.2/3.20 Polsterdatud mööbel

Viidud lisa 1 osa 3 punkti nr A.1/3.20

A.2/3.21

(Uus ese)

Värvi ja kergestisüttivate vedelike hoiuruumide tulekustutussüsteemide komponendid

Reegel II-2/18.7 Reegel II-2/18.7

IMO ringkiri MSC 847

           
Reegel II-2/10.6.3 Reegel II-2/10.6.3

A.2/3.22

(Uus ese)

Kambüüsi ventilatsioonitorustiku statsionaarsed tulekustutussüsteemi komponendid

Reegel II-2/16.7.4, II-2/32.1.9.3 Reegel II-2/16.7.4, II-2/32.1.9.3              
Reegel II-2/9.7.5 Reegel II-2/9.7.5

A.2/3.23

(Uus ese)

Helikopteriteki tulekustutussüsteemi komponendid

Reegel II-2/18.8.2.3 Reegel II-2/18.8.2.3

IMO Resolutsioon A 855 (20)

           
Reegel II-2/18.1.2 Reegel II-2/18.1.2

A.2/3.24

(Uus ese)

Teisaldatavad vahtkustutusseadmed

Reegel II-2/6.4, reegel X/3 Reegel II-2/6.4, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 7.8.4.1.2 (1994 HSC koodeks)              
Reegel X/3 IMO resolutsioon MSC 97 (73) 7.8.4.1.2 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 4.1.2 (FSS koodeks)

A.2/3.25

(Uus ese)

C klassi tulekindlad konstruktsioonid

Reegel II-2/3.5 Reegel II-2/3.5  

IMO resolutsioon A 799 (19), IMO resolutsioon A 653 (16), IMO resolutsioon MSC 61 (67) lisa 1 osad 1, 2 ja 5 ning lisa 2, ISO 1716 (1973)

           
Reegel II-2/3.10 Reegel II-2/3.5

A.2/3.26

(Uus ese)

Majapidamisgaasi süsteemide komponendid

Reegel II-2/51 Reegel II-2/51              
Reegel II-2/4.3 Reegel II-2/4.3

A.2/3.27

(Uus ese)

Statsionaarsete gaasi tulekustutussüsteemide (CO2) komponendid

Reegel II-2/5.2, reegel X/3 Reegel II-2/5.2, II-2/7.1.1.1, II-2/38.2.1, II-2/39.1, II-2/53.1, II-2/53.2.2.1, II-2/63.1.1, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 7.7.6.2, 7.15 (1994 HSC koodeks)

Endine EN.12094, osad 1–20

           
Reegel II-2/10.4.1.1.1, reegel X/3 Reegel II-2/10.4.1.1.1, I-2/10.5.1.1, II-2/10.6.3.1.1, II-2/10.7.1.1, II-2/10.7.1.3, II-2/10.9.1.1, IMO resolutsioon 97 (73) 7.7.3.3, 7.15, 7.17.3.8.1 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 5.2.2 (FSS koodeks)

A.2/3.28

(Uus ese)

Keskpaisuva vahu tulekustutussüsteemide komponendid – statsionaarne vaht tankerite tekile

Reegel II-2/61.4
Reegel II-2/61.4

IMO ringkiri MSC 798

           
Reegel II-2/10.8.1 Reegel II-2/10.8.1, IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 14 (FSS koodeks)

A.2/3.29

(Uus ese)

Masinaruumide ja tankeri teki statsionaarsete madalpaisuva vahu tulekustutussüsteemide komponendid

Reegel II-2/8, II-2/61.4 Reegel II-2/8, II-2/61.4

IMO ringkiri MSC 582 ja parandus 1

           
Reegel II-2/10.8.1 Reegel II-2/10.8.1, IMO resolutsioon MSC 98 (73) peatükk 6.2.3, peatükk 14 (FSS koodeks)
A.2/3.30

(Uus ese)

Keemiatankerite statsionaarsete tulekustutussüsteemide paisuv vaht IMO resolutsioon MSC 4 (48) peatükk 11 paragrahv 11.3 (IBC koodeks) IMO resolutsioon MSC 4 (48) peatükk 11 paragrahv 11.3 (IBC koodeks) IMO ringkirjad MSC 799, 582 ja 553            

4. Navigatsiooniseadmed

Märkused osa 4 «Navigatsiooniseadmed» kohta

Veerud 3 ja 4: Viide SOLAS konventsiooni V peatükile tähendab viidet 1974. aasta SOLAS konventsioonile, mida on muudetud mereohutuse komitee 73. istungil ja mille muudatused jõustuvad 1. juulil 2002. a.
Veerg 4: Osundatud on ITU soovitused, millele on rahvusvahelistes konventsioonides ning asjakohastes IMO resolutsioonides ja ringkirjades viidatud.

Nr

Eseme nimetus

1974. aasta SOLAS konventsiooni reegel, mille kohaselt on nõutav «tüübikinnitus»

1974. aasta SOLAS konventsiooni kohaldatav reegel ning IMO asjakohased resolutsioonid ja ringkirjad

Katsestandardid

Vastavushindamise protseduurid (moodulid)

B+C B+D B+E B+F G H
1 2 3 4 5

6

A.2/4.1 Kiirlaeva vurrkompass

Viidud lisa 1 osa 4 punkti nr A.1/4.31

A.2/4.2 Kiirlaeva kursi hoidmise süsteem (varem automaatrool) Reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC koodeks) IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.12 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 822 (19), IMO resolutsioon A 694 (17) Tulevane ISO 16329, EN 60945 (1997), EN 61162;

tulevane ISO 16329, IEC 60945 (1996), IEC 61162

           
A.2/4.3 Magnetkursi näitu edastav seade (varem elektromagnetiline kompass) Reegel V/18.1, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC koodeks) Reegel V/19.2.5.1, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.2.5 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 382 (X), IMO resolutsioon MSC 116 (73), IMO resolutsioon A 694 (17) Tulevane ISO 22090-X, EN 60945 (1997), EN 61162;

tulevane ISO 22090-X, IEC 60945 (1996), IEC 61162

           
A.2/4.4 Valgussignaali lamp Reegel V/18.1, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC koodeks) Reegel V/19.2.2.2, IMO resolutsioon MSC 95 (72), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.9 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 694 (17) EN 60945 (1997);

IEC 60945 (1996)

           
A.2/4.5 Kiirlaeva helgiheitja Reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC koodeks) IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.9 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 694 (17) EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 60945 (1996), IEC 61162

           
A.2/4.6 Kiirlaeva öövaatlusseade Reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC koodeks) IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.10 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 94 (72), IMO resolutsioon A 694 (17) Tulevane EN ISO 16273, EN 60945 (1997), EN 61162;

tulevane ISO 16273, IEC 60945 (1996), IEC 61162

           
A.2/4.7 Laeva tee (trajektoori) kontrolli süsteem

Viidud lisa 1 osa 4 punkti nr A.1/4.33

A.2/4.8 Elektronkaartide kuvamise- ja infosüsteem (ECDIS)

Viidud lisa 1 osa 4 punkti nr A.1/4.30

A.2/4.9 Elektronkaartide kuvamise- ja infosüsteemi (ECDIS) dubleeriv vahend

Viidud lisa 1 osa 4 punkti nr A.1/4.30

A.2/4.10 Rasterkaartide kuvamise süsteem (RCDS)

Viidud lisa 1 osa 4 punkti nr A.1/4.30

A.2/4.11 Kombineeritud GPS/GLONASS seadmed Reegel V/18.1, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC koodeks) Reegel V/19.2.1.6, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.6 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 74 (69) lisa 1, IMO resolutsioon A 694 (17) Tulevane EN 61108-3, EN 60945 (1997), EN 61162;

tulevane IEC 61108-3, IEC 60945 (1996), IEC 61162

           
A.2/4.12 DGPS, DGLONASS seadmed Reegel V/18.1, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC koodeks) Reegel V/19.2.1.6, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.6 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 64 (67) lisa 2, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 7.7.1 (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 694 (17) Tulevane EN 61108-4, EN 60945 (1997), EN 61162;

tulevane IEC 61108-4, IEC 60945 (1996), IEC 61162

           
A.2/4.13 Kiirlaeva vurrkompass

Viidud lisa 1 osa 4 punkti nr A.1/4.31

A.2/4.14 Reisiinfo salvesti (VDR)

Viidud lisa 1 osa 4 punkti nr A.1/4.29

A.2/4.15 Integreeritud navigatsioonisüsteem Reegel V/18.7, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.17.4 (2000 HSC koodeks) Reegel V/19.6, IMO resolutsioon MSC 86 (70) lisa 3, IMO resolutsioon A 694 (17) Tulevane EN 61924, EN 60945 (1997), EN 61162;

tulevane IEC 61924, IEC 60945 (1996), IEC 61162

           
A.2/4.16 Integreeritud navigatsioonisilla süsteem

Viidud lisa 1 osa 4 punkti nr A.1/4.28

A.2/4.17 Radari sihtmärgi võimendi Reegel V/18.7, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.17.4 (2000 HSC koodeks) ITU-R M 1176 (10/95), IMO resolutsioon A 694 (17) EN 60945 (1997);

IEC 60945 (1996)

           
A.2/4.18 Heli vastuvõtu süsteem Reegel V/18.1, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC koodeks) Reegel V/19.2.1.8, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.14 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 86 (70) lisa 1, IMO resolutsioon A 694 (17) EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 60945 (1996), IEC 61162

           
A.2/4.19 Kiirlaeva magnetkompass Reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.1.2 (2000 HSC koodeks) IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.2 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 382 (X), IMO resolutsioon A 694 (17) ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997);

ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996)

           
A.2/4.20 Kiirlaeva tee (trajektoori) kontrolli süsteem Reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.17.4 (2000 HSC koodeks) IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.12 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 694 (17) EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 60945 (1996), IEC 61162

           
A.2/4.21 Laeva radari kaardiseade Reegel V/18.1, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC koodeks) Reegel V/19.2.3.2, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.2 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 817 (19), muudetud IMO resolutsiooniga MSC 64 (67) lisa 5, IMO resolutsioon A 477 (XII), muudetud IMO resolutsiooniga MSC 64 (67) lisa 4, IMO resolutsioon A 694 (17) Tulevane EN 60936-3 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162;

tulevane IEC 60936-3 (2001), IEC 60945 (1996), IEC 61162

           
A.2/4.22 Kursinäitu edastav seade (güroskoopiline meetod) Reegel V/18.1, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.1.2 (2000 HSC koodeks) Reegel V/19.2.3.5, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.2 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 116 (73), IMO resolutsioon A 694 (17) Tulevane ISO 22090-1, EN 60945 (1997), EN 61162;

tulevane ISO 22090-1, IEC 60945 (1996), IEC 61162

           
A.2/4.23 Kursinäitu edastav seade (magnetiline meetod) Reegel V/18.1, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.1.2 (2000 HSC koodeks) Reegel V/19.2.3.5, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.2 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 86 (70) lisa 2, IMO resolutsioon MSC 116 (73), IMO resolutsioon A 694 (17) Tulevane ISO 22090-1, EN 60945 (1997), EN 61162;

tulevane ISO 22090-1, IEC 60945 (1996), IEC 61162

           
A.2/4.24 Sõukruvi tõukejõu näitur Reegel V/18.1, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.1.2 (2000 HSC koodeks) Reegel V/19.2.5.4, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.7.2 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 694 (17)              
A.2/4.25 Külgpõtkuri, sõukruvi sammu ja režiimi näiturid Reegel V/18.1, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.1.2 (2000 HSC koodeks) Reegel V/19.2.5.4, IMO resolutsioon MSC 36 (63) 13.11.2 (1994 HSC koodeks), IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.11.2 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 694 (17)              

5. Raadioseadmed

Märkused osa 5 «Raadioseadmed» kohta

Veerg 4: Osundatud on ITU soovitused, millele on rahvusvahelistes konventsioonides ning asjakohastes IMO resolutsioonides ja ringkirjades viidatud.

Nr

Eseme nimetus

1974. aasta SOLAS konventsiooni reegel, mille kohaselt on nõutav «tüübikinnitus»

1974. aasta SOLAS konventsiooni kohaldatav reegel ning IMO asjakohased resolutsioonid ja ringkirjad

Katsestandardid

Vastavushindamise protseduurid (moodulid)

B+C B+D B+E B+F G H
1 2 3 4 5

6

A.2/5.1 VHF avarii-raadiopoi (EPIRB) Reegel IV/14, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.1.2 (2000 HSC koodeks) Reegel IV/8.3, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 14.8.3 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 662 (16), IMO resolutsioon A 805 (19), IMO resolutsioon A 694 (17), ITU-R M 489-2 (10/95), ITU-R M 693 (06/90) EN 60945 (1997);

IEC 60945 (1996)

           
A.2/5.2 Raadioseadmete reservtoiteallikas Reegel IV/14, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.1.2 (2000 HSC koodeks) Reegel IV/13.2, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 14.13 (2000 HSC koodeks), COMSAR ringkiri 16, IMO resolutsioon A 694 (17) Tulevane EN 61097-14, EN 60945 (1997);

tulevane IEC 61097-14, IEC 60945 (1996)

           
A.2/5.3 Inmarsat-F SES (maapealne laevajaam) Reegel IV/14, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.1.2 (2000 HSC koodeks) Reegel IV/10.1.1, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 14.10.1 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 570 (14), IMO resolutsioon A 808 (19), IMO resolutsioon A 694 (17), IMO ringkiri MSC 862 Tulevane IEC 61097-13, IEC 60945 (1996), IMO ringkiri MSC 862            
A.2/5.4 Hädaväljakutse paneel Reegel IV/14, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.1.2 (2000 HSC koodeks) Reegel IV/6.4, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 14.6.4 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 694 (17), IMO ringkiri MSC 862 EN 60945 (1997);

IEC 60945 (1996)

           
A.2/5.5 Hädahäire või alarmi paneel Reegel IV/14, reegel X/3, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 13.1.2 (2000 HSC koodeks) Reegel IV/6.6, IMO resolutsioon MSC 97 (73) 14.6.6 (2000 HSC koodeks), IMO resolutsioon A 694 (17), IMO ringkiri MSC 862 EN 60945 (1997);

IEC 60945 (1996)

           

6. 1972. aasta COLREG konventsiooni kohaselt nõutav varustus

Nr

Eseme nimetus

1972. aasta COLREG konventsiooni reegel, mille kohaselt on nõutav «tüübikinnitus»

1974. aasta COLREG konventsiooni kohaldatav reegel ning IMO asjakohased resolutsioonid ja ringkirjad

Katsestandardid

Vastavushindamise protseduurid (moodulid)

B+C B+D B+E B+F G H
1 2 3 4 5

6

A.2/6.1 Navigatsioonituled Lisa I/14 Lisa I/14, IMO resolutsioon A 694 (17) EN 60945 (1997), COLREG konventsiooni lisa I (toimivus);

IEC 60945 (1996), COLREG konventsiooni lisa I (toimivus)

           
A.2/6.2 Helisignaaliseadmed Lisa III/3 Lisa III/3 IMO resolutsioon A 694 (17) EN 60945 (1997), viled – COLREG konventsiooni lisa III/1 (toimivus), kellad või gongid – COLREG konventsiooni lisa III/2 (toimivus);
IEC 60945 (1996), viled – COLREG konventsiooni lisa III/1 (toimivus), kellad või gongid – COLREG konventsiooni lisa III/2 (toimivus)
           

7. Puistlastilaevade ohutusseadmed

Nr

Eseme nimetus

1974. aasta SOLAS konventsiooni reegel, mille kohaselt on nõutav «tüübikinnitus»

1974. aasta SOLAS konventsiooni kohaldatav reegel ning IMO asjakohased resolutsioonid ja ringkirjad

Katsestandardid

Vastavushindamise protseduurid (moodulid)

B+C B+D B+E B+F G H
1 2 3 4 5

6

A.2/7.1 Koormuse näitur Reegel XII/11, 1997 SOLAS konverentsi resolutsioon 5 Reegel XII/11, 1997 SOLAS konverentsi resolutsioon 5 IACS soovitus nr 48 laadimise instrumentidest (SOLAS/CONF 4/7)            

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. septembri 2004. a määruse nr 183 «Laevade ohutusvarustusele esitatavad nõuded, ohutusvarustuse nõuetele vastavuse tõendamise ja märgistusega varustamise kord, vastavusmärgi vorm, ohutusvarustuse katsetamise ja laevale paigaldamise kord ning laeva ohutusvarustuse tunnistuse vorm ja selle väljastamise kord»
lisa 3

VASTAVUSMÄRK

Vastavusmärgi kuju peab olema järgmine:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. septembri 2004. a määruse nr 183 «Laevade ohutusvarustusele esitatavad nõuded, ohutusvarustuse nõuetele vastavuse tõendamise ja märgistusega varustamise kord, vastavusmärgi vorm, ohutusvarustuse katsetamise ja laevale paigaldamise kord ning laeva ohutusvarustuse tunnistuse vorm ja selle väljastamise kord»
lisa 4