Teksti suurus:

Justiitsministeeriumi vanglate osakonna ja üldosakonna põhimääruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.10.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 131, 2019

Justiitsministeeriumi vanglate osakonna ja üldosakonna põhimääruste muutmine

Vastu võetud 28.09.2004 nr 64

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349; 81, 542; 88, 590; 2004, 22, 148) § 47 lõike 2 alusel.

§ 1. Justiitsministri 8. juuli 2003. a määruses nr 50 «Vanglate osakonna põhimäärus» (RTL 2003, 84, 1239) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) analüüsib ja arendab vanglate juhtimissüsteemi;»;

2) paragrahvi 2 lõike 2 punktist 10 jäetakse välja sõnad «ja vajadusel korraldab» ning sõnad «korraldab vajadusel väärteomenetlust,»;

3) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 11 asendatakse sõnad «korraldab nende hankimist» sõnadega «määrab turvastandardid»;

4) paragrahvi 2 lõike 2 punktist 13 jäetakse välja sõnad «ning osaleb infosüsteemide väljatöötamisel ja edasiarendamisel»;

5) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 15) koordineerib kinnipeetavate ja vahistatute hariduse andmist ning tööhõivet;»;

6) paragrahvi 6 punktis 5 asendatakse sõna «tegevuseks» sõnadega «järelevalve ja julgeoleku küsimustes»;

7) paragrahvi 6 punktist 6 jäetakse välja sõnad «, avastamise» ning «korraldamine ja»;

8) paragrahvi 6 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) jälitustegevuse korraldamine ja koordineerimine vanglates;»;

9) paragrahvi 6 punkti 9 täiendatakse pärast sõna «koordineerimine» sõnadega «ja statistilise arvestuse pidamine»;

10) paragrahvi 6 punkt 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 12) vanglate turva- ja muude ohutussüsteemide, relvade, laskemoona ning erivahendite vajaduse analüüsimine, arvestuse ja hoiustamise koordineerimine ning ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste turvastandardite määramine;»;

11) paragrahvi 7 punkti 2 täiendatakse pärast sõna «juhtimissüsteemi» sõnadega «analüüsimine ja»;

12) paragrahvi 8 punktis 4 asendatakse sõna «tegevuseks» sõnadega «sotsiaalhoolekande, tervishoiu ja haridusküsimustes»;

13) paragrahvi 8 punktist 8 jäetakse välja sõnad «kinnipeetavate ja vahistatute haridussüsteemi arendamine ning»;

14) paragrahvi 8 punktist 9 jäetakse välja sõnad «kinnipeetavate ja vahistatute tööhõivepoliitika arendamine ning»;

15) paragrahvi 6 punkt 3, punkt 8, punkt 11 ja punkt 13 ning § 7 punkt 1 ja punkt 10 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Justiitsministri 4. juuni 2001. a määruses nr 45 «Üldosakonna põhimäärus» (RTL 2002, 83, 1266; 2003, 26, 380; 96, 1437; 2004, 36, 591; 82, 1305) §-s 15 asendatakse sõnad «koolitus- ja personalinõunik» sõnaga «nõunik».

§ 3. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. oktoobrist 2004. a.

Minister Ken-Marti VAHER

Kantsler Priidu PÄRNA

/otsingu_soovitused.json