Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded" muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.10.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 130, 2018

Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded" muutmine

Vastu võetud 29.09.2004 nr 184

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6; 2002, 92, 531; 105, 613; 110, 654 ja 655; 2003, 26, 156; 32, õiend; 78, 522; 2004, 30, 208; 46, 329) § 13 lõike 3 alusel.

Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määrust nr 50 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» (RTL 2001, 69, 941; 135, 1953; 2002, 106, 1575; 118, 1724; 2003, 23, 335; 85, 1252; 115, 1825; 2004, 45, 770; 82, 1309) muudetakse järgmiselt:

1) lisade 1 ja 2 koodi 109 nõudeid muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood 109. Esmaabivahendid

Nõuded: 1) nõuded esmaabivahenditele ja sõidukite loetelu, millel on esmaabivahendid kohustuslikud, on kehtestatud sotsiaalministri määrusega;

2) peavad asuma sõidukis kättesaadavas kohas.»;

2) lisa 1 koodi 114 nõudeid muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood 114. Ohukolmnurk

Nõue: sõidukil, v.a kaherattaline L kategooria sõiduk, peab olema E-reegli nr 27 nõuete kohane ohukolmnurk.»;

3) lisa 1 koodi 217 nõuete punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) 01.01.1994. a või hiljem esmakordselt kasutusele võetud M ja N kategooria sõidukitel ning alates 01.01.2005. a esmakordselt kasutusele võetud O2, O3 ja O4 kategooria sõidukitel peab taga olema üks või kaks E-reegli nr 23 või direktiivi 77/539/EMÜ kohast tagurdustuld;»;

4) lisa 1 koodi 601 nõuete punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) M ja N kategooria sõidukitel peab sõiduki esiosale olema kinnitatud direktiivi 77/389/EMÜ kohane pukseerimisseade, mille külge on võimalik haakida puksiirtrossi või -tiislit. M1 kategooria sõidukil, millel puudub kere tagaosas haagise vedamiseks ettenähtud haakeseade, peab olema samadele nõuetele vastav pukseerimisseade ka kere tagaosas, v.a sõidukil, mis ei ole ette nähtud koormuste pukseerimiseks;»;

5) lisa 1 koodi 601 nõuete punkti 6 viimane lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1994. a või hiljem esmakordselt kasutusele võetud mootorsõidukite ja nende haagiste kütteseadmed, sõltuvalt sõiduki esmakordselt kasutuselevõtmise ajast ja kasutatavast kütusest, peavad vastama kas direktiivi 78/548/EMÜ või 2001/56/EÜ või 2004/78/EÜ nõuetele.»;

6) lisa 1 koodi 601 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) TK ja TJV katsetustel vastavalt E-reeglite nr 29/02, nr 32/00, nr 33/00, nr 94/01, nr 95/01 või direktiivide 77/389/EMÜ (paranduste direktiiv 96/64/EÜ), 78/317/EMÜ, 78/548/EMÜ (paranduste direktiivid 2001/56/EÜ ja 2004/78/EÜ), 96/27/EÜ, 96/79/EÜ (paranduste direktiiv 1999/98/EÜ) metoodikale.»;

7) lisade 1 ja 2 kood 1303 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood 1303. Mootorsõiduki haakes veetava või pukseeritava sõiduki lubatud suurim tegelik mass

Nõuded: 1) ühelgi juhul ei ole lubatud ületada veduki valmistaja poolt määratud vedukiga veetava haagise lubatud suurimat massi;
2) M1 ja N1 kategooria veduki haakes on lubatud vedada O1 või O2 kategooria kesktelghaagist. M2 ja M3 kategooria veduki haakes on lubatud vedada kesktelghaagist või kaheteljelist täishaagist. Haagise lubatud suurim tegelik mass on:
a) pidurita haagise korral 0,75 tonni või 0,5 veduki tühimassi, kusjuures aluseks tuleb võtta väiksem väärtus;
b) piduriga haagise korral veduki registrimass või M1G ja N 1G kategooria veduki korral 1,5-kordne veduki registrimass, kuid mitte üle 3,5 tonni, v.a M3 kategooria I klassi veduki korral;
c) M3 kategooria I klassi veduki korral, kui kaheteljelisel bussihaagisel on ABS pidurid, 1,4-kordne veduki registrimass;
3) N 2 ja N3 kategooria veduki haagise lubatud suurim tegelik mass on:
a) pidurita haagise korral 0,75 tonni või 0,5 veduki tühimassi, kusjuures aluseks tuleb võtta väiksem väärtus;
b) piduriga haagise, v.a poolhaagise, korral 1,5-kordne veduki registrimass, v.a inertspiduriga haagise korral;
c) inertspiduriga haagise korral 3,5 tonni;
d) 2,0-kordne veduki registrimass, kui veduki kõik teljed on veoteljed;
4) mootorsõiduki pukseerimisel peavad olema täidetud nõuetes 1–3 toodud lubatud masside nõuded;
5) L kategooria veduki haagise lubatud suurim tegelik mass on 0,5 veduki tühimassi.

Kontrollimine: registreerimisdokumentide järgi ja kaalumisega.»;

8) lisa 1 koodi 1601 kontrollimise punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) TÜ – vaatluse ja mõõdulindiga. Ohtlike veoste paak- või paakkonteinersõiduk vaadatakse üle, kui esitatakse OÜ Tehnokontrollikeskus poolt väljastatud tehnilise kontrolli protokoll. Kui ohtlike veoste paak- või paakkonteinersõidukit kasutatakse rahvusvahelisel veol, kontrollitakse OÜ Tehnokontrollikeskus poolt väljastatud veoanuma ADR vastavuse tunnistuse olemasolu ja kehtivust;»;

9) lisa 1 lisanduse A punkti 2 (Direktiivide nimekiri) tabelit täiendatakse uue veeruga järgmises sõnastuses:

2004/78/EÜ 12. 05. 2004 Sõitjateruumi küttesüsteem

10) lisa 2 koodi 113 nõudeid muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood 113. Ohukolmnurk

Nõue: sõidukil, v.a kaherattaline L kategooria sõiduk, peab olema E-reegli nr 27 nõuete kohane ohukolmnurk.»;

11) lisa 2 koodi 1601 kontrollimise osa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kontrollimine: vaatluse ja mõõdulindiga. Ohtlike veoste paak- või paakkonteinersõiduk vaadatakse üle, kui esitatakse OÜ Tehnokontrollikeskus poolt väljastatud tehnilise kontrolli protokoll. Kui ohtlike veoste paak- või paakkonteinersõidukit kasutatakse rahvusvahelisel veol, kontrollitakse OÜ Tehnokontrollikeskus poolt väljastatud veoanuma ADR vastavuse tunnistuse olemasolu ja kehtivust;».

Minister Andrus ANSIP

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json