Teksti suurus:

Rahandusministri 19. detsembri 2002. a määruse nr 149 "Maksuhaldurile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi- ja allkirjanõuded ning muud elektroonilisele teabevahetusele esitatavad nõuded maksumenetluses ja riigi-, valla- ning linnaasutuste poolt elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri " muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.10.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 131, 2022

Rahandusministri 19. detsembri 2002. a määruse nr 149 "Maksuhaldurile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi- ja allkirjanõuded ning muud elektroonilisele teabevahetusele esitatavad nõuded maksumenetluses ja riigi-, valla- ning linnaasutuste poolt elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri " muutmine

Vastu võetud 29.09.2004 nr 140

Määrus kehtestatakse «Maksukorralduse seaduse» (RT I 2002, 26, 150; 57, 358; 63, 387; 99, 581; 110, 660; 111, 662; 2003, 2, 17; 48, 341; 71, 472; 82, 554; 88, 591; 2004, 2, 7; 28, 188 ja 189; 30, 208; 45, 319) § 54 lõike 3 ja § 63 lõike 4 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Rahandusministri 19. detsembri 2002. a määruses nr 149 «Maksuhaldurile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi- ja allkirjanõuded ning muud elektroonilisele teabevahetusele esitatavad nõuded maksumenetluses ja riigi-, valla- ning linnaasutuste poolt elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri» (RTL 2003, 2, 4; 74, 1094; 2004, 12, 164) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse § 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Teabe interaktiivseks sisestamiseks võimaldab Maksu- ja Tolliamet e-teenuste kasutajal edastada veebilehtede kaudu dokumente, mille sisu ja vorm vastavad EÜ Nõukogu määruses 2913/92/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1–50) (edaspidi ühenduse tolliseadustik), EÜ Komisjoni määruses 2454/93/EMÜ, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele 2913/92/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1–766), «Maksukorralduse seaduses», «Tolliseaduses» (RT I 2004, 28, 188) ja maksuseadustes ning nende alusel sätestatud õigusaktides sätestatud paberkandjal esitatava dokumendi sisule ja vormile.»;

2) määruse § 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Eesti isik, kellel on tollieeskirjade kohaselt õigus vastavat dokumenti esitada või andmeid edastada (edaspidi isik), saab tollile elektroonilisel teel:
1) esitada tollideklaratsioone ja lihtsustatud tollideklaratsiooni lisadeklaratsioone;
2) esitada lasti manifeste ja konossemente;
3) edastada tollideklaratsioonis, lihtsustatud tollideklaratsiooni lisadeklaratsioonis ja sisenemisdeklaratsioonis sisalduvaid ning riski hindamiseks vajalikke andmeid.»;

3) määruse § 10 lõike 4 punktis 2 asendatakse sõnad «millise deklaratsiooni» sõnaga «milliseid»;

4) määruse § 10 lõikes 5 asendatakse sõna «Tolliseadustiku» sõnadega «ühenduse tolliseadustiku»;

5) määruse § 11 sõnastatakse järgmiselt:

« § 11. Otsuse tegemine e-tolliteenuste lepingu sõlmimise kohta

(1) Toll teeb kirjaliku otsuse lepingu sõlmimise või sellest keeldumise kohta vastavalt «Haldusmenetluse seadusele» (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117; 78, 527).

(2) Toll võib tollideklaratsiooni elektrooniliselt esitamise lepingu sõlmimisest keelduda, kui:
1) taotleja ei ole tolliformaalsust regulaarselt teostanud vähemalt aasta jooksul enne taotluse esitamist;
2) taotlejat on taotluse esitamise päevale eelnenud kuue kuu jooksul korduvalt karistatud «Tolliseaduses» sätestatud väärteo eest, mille eest on karistusena ette nähtud füüsilisele isikule rahatrahv üle 100 trahviühiku ja juriidilisele isikule rahatrahv üle 30 000 krooni;
3) taotleja on toime pannud «Karistusseadustiku» (RT I 2001, 61, 364; 2002, 86, 504; 105, 612; 2003, 4, 22; 83, 557; 90, 601; 2004, 7, 40; 46, 329; 54, 387; 56, 401) §-des 391–393 sätestatud kuriteo, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud;
4) taotleja kohta on alustatud kriminaalmenetlus;
5) taotleja raamatupidamine ei võimalda tollil tema tegevust kontrollida;
6) taotlejal puudub täpne arvepidamine kauba liikumise kohta;
7) taotlejal puudub laitmatu ärialane reputatsioon;
8) taotlejal on importimisel või eksportimisel tasumisele kuuluvate maksude osas maksuvõlg;
9) taotleja poolt tollile esitatud andmed ei ole tõesed.»;

6) määruse § 17 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

« 7) ajutiselt peatada määruse § 9 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud dokumentide esitamise õigus, kui toll on kindlaks teinud olulised vead deklareeritud andmetes või tollieeskirjade kohaldamisel.»;

7) määruse § 19 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Maksu- ja Tolliamet teeb kirjaliku otsuse lepingu sõlmimise või sellest keeldumise kohta vastavalt «Haldusmenetluse seadusele». Vajadusel võib Maksu- ja Tolliamet pikendada «Tolliseaduse» § 6 lõikes 1 nimetatud tähtaega 14 päeva võrra.»

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 15. oktoobril 2004. a.

Minister Taavi VESKIMÄGI

Kantsler Aare JÄRVAN

/otsingu_soovitused.json