Teksti suurus:

Kohanimeregistrisse andmete esitamise kord

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.10.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2013
Avaldamismärge:RTL 2004, 133, 2053

Kohanimeregistrisse andmete esitamise kord

Vastu võetud 05.10.2004 nr 6

Määrus kehtestatakse «Kohanimeseaduse» (RT I 2003, 73, 485; 2004, 22, 148) § 18 lõike 5 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse kohanimeregistrisse (edaspidi register) andmete esitamise kord.

§ 2. Andmete esitajad

(1) Ametlike kohanimede kohta esitavad registrisse andmeid:
1) kohanimemäärajad, kelleks on Vabariigi Valitsus, ministrid ning kohalikud omavalitsused vastavalt kohanimeseaduse §-s 5 sätestatud pädevusele;
2) kohanimenõukogu vastavalt oma otsusele ametlike kohanimede kinnitamise kohta.

(2) Ametlike kohanimede kohta esitatakse andmed registri volitatud töötlejale 10 päeva jooksul, arvates kas kohanimemääraja õigusakti vastuvõtmisest või kohanimenõukogu nõustuva otsuse langetamisest.

(3) Mitteametlike kohanimede kohta võib registrisse andmeid esitada iga füüsiline või juriidiline isik.

§ 3. Andmete registrisse kandmise alusdokumendid

(1) Ametlike kohanimede andmed kantakse registrisse järgmiste dokumentide alusel:
1) kaaskiri;
2) kohanimemääraja või (juhul kui õigusakt on Internetis kättesaadav, siis link sellele) kohanimenõukogu otsus;
3) nimeobjekti asukoha kirjeldus või kaart.

(2) Nimeobjekti asukoha kirjeldus või kaart peab võimaldama määrata vähemalt nimeobjekti tunnuspunkti asukohta.

Tunnuspunktideks on:
1) punktobjektidel – nimeobjekti asukoht;
2) haldusüksustel – maavalitsuse, linna- või vallavalitsuse asukoht;
3) asustusüksustel – hoonestatud ala ligikaudne keskpunkt;
4) muudel pindalalistel objektidel – nimeobjekti ligikaudne keskpunkt;
5) vooluvetel – punkt jõe, oja, veejuhtme, kraavi vmt suudme läheduses;
6) teedel ja tänavatel – nimeobjekti ligikaudne keskpunkt.

(3) Mitteametlike kohanimede andmed kantakse registrisse füüsilise või juriidilise isiku esitatud materjalide ning geograafiliste kaartide, teiste andmekogude, uurimuste käsikirjade jmt kohanimesid sisaldavate allikmaterjalide alusel, juhul kui need sisaldavad vähemalt kohanime ja nimeobjekti liiki ning nimeobjekti asukoha kirjeldust või kaarti.

§ 4. Andmete registrisse esitamise kaaskiri

(1) Kaaskiri adresseeritakse registri volitatud töötlejale.

(2) Kaaskirjas näidatakse selgesõnaliselt andmete esitamise eesmärk, milleks on:
1) kohanime ja asjaomase nimeobjekti andmete esmakordne kandmine registrisse;
2) ebaõigete registriandmete muutmine või täiendamine;
3) üksikute ebaõigete andmete, tähevigade jmt parandamine;
4) registriandmete tühistamine.

(3) Kaaskiri peab sisaldama:
1) kontaktisiku andmeid: nimi, amet, asutus, struktuuriüksus, telefon, e-post;
2) lisatud dokumentide loetelu (ka infokandjad ja veebidokumendid);
3) vajadusel märkusi ja seletusi kohanime või nimeobjekti kohta;
4) andmeid allikmaterjalide (andmekogu, kaart, raamat, käsikiri vmt) kohta.

(4) Kui materjalid esitatakse e-posti teel, näidatakse kirjas nende esitamise kuupäev ja lisatud failide nimetused.

§ 5. Andmete registrisse esitamise viis

(1) Registrisse võib andmeid esitada posti teel, faksiga või e-postiga. Telefoni teel esitatud andmeid ei loeta dokumentaalselt tõestatud andmeteks.

(2) Tähevigadest või muudest ilmsetest sisestusvigadest võib teatada telefoni või e-posti teel.

Minister Jaan ÕUNAPUU

Sisejulgeoleku asekantsler
kantsleri ülesannetes Kalev TIMBERG

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json