Teksti suurus:

Nõuded ehitustööde riigihangete tunnustatud pakkujate ametlikku nimekirja kantavatele isikutele, nimekirja koostamise nõuded ja kord ning nimekirjast teavitamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.10.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RT I 2004, 70, 497

Nõuded ehitustööde riigihangete tunnustatud pakkujate ametlikku nimekirja kantavatele isikutele, nimekirja koostamise nõuded ja kord ning nimekirjast teavitamise kord

Vastu võetud 06.10.2004 nr 305

Määrus kehtestatakse «Riigihangete seaduse» (RT I 2000, 84, 534; 2001, 34, 189; 50, 284; 2002, 23, 131; 47, 297; 61, 375; 63, 387; 87, 505; 99, 577; 2003, 25, 153; 78, 521; 88, 591; 2004, 56, 402) § 361 lõike 1 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Määruse reguleerimisala

Määrus sätestab nõuded ehitustööde riigihangete tunnustatud pakkujate ametlikku nimekirja (edaspidi nimekiri) kantavatele isikutele, nimekirja koostamise nõuded ja korra ning nimekirjast teavitamise korra.

§2. Informatsiooni edastamine

Nimekirja pidaja poolt isikule edastatav informatsioon, sealhulgas dokumendid esitatakse kas posti või elektroonilise posti teel. Kui isikule on eelnevalt teatatud teda huvitava informatsiooni avalikustamisest nimekirja kohta käival veebilehel (edaspidi veebileht), siis ei pea nimekirja pidaja edastama isikule sellist informatsiooni posti teel.

§3. Nimekirja pidaja vastutus

Nimekirja koostamisele ja teavitamisele kehtestatud nõuete rikkumisega tekitatud kahjude hüvitamise eest vastutab nimekirja pidaja vastavalt «Riigihangete seaduse» § 361 lõikele 4.

§4. Töökeel

(1) Nimekirja pidamise töökeel on eesti keel. Dokumendid, mis ei ole eesti keeles, esitatakse nimekirja pidajale koos eestikeelse tõlkega. Tõlke peab kinnitama vannutatud tõlk või mõni muu selleks volitatud isik.

(2) Menetlus toimub eesti keeles. Kui isik või tema esindaja ei valda eesti keelt, kaasatakse isiku taotlusel menetlusse tõlk. Tõlgi kaasamise kulud katab tõlgi kaasamist taotlenud isik.

2. peatükk
EHITUSTÖÖDE RIIGIHANGETE TUNNUSTATUD PAKKUJATE AMETLIKU NIMEKIRJA KOOSTAMISE NÕUDED JA KORD

§5. Nimekirja pidamise üldpõhimõtted

(1) Nimekirja pidaja säilitab taotlusdokumendid, tõendid, protokollid, andmed kutsete saatmise ja dokumentide kättetoimetamise kohta ning muud esitatud asjas tähtsust omavad dokumendid iga taotleja kohta koostatavas toimikus. Toimikus säilitatakse ka nimekirja pidaja ja §-s 7 nimetatud komisjoni märkused tähtsust omavate asjaolude kohta, mida toimikus olevatest dokumentidest ei nähtu.

(2) Nimekirja pidaja säilitab esitatud dokumendid «Arhiiviseaduses» (RT I 1998, 36/37, 552; 1999, 16, 271; 2000, 92, 597; 2001, 88, 531; 93, 565; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 82, 480; 2004, 28, 188) sätestatud korras arhiivi üleandmiseni.

(3) Nimekirja pidaja on kohustatud välja selgitama menetletavas asjas (edaspidi asi) olulise tähendusega asjaolud ja vajaduse korral koguma selleks tõendeid omal algatusel.

(4) Isikud kvalifitseeritakse tegevusala, töövõtumeetodite, kvaliteeditagamise meetmete, personali ja eelnevalt teostatud referentsiobjektide alusel klassidesse järgmiselt:
1) klass A – isiku poolt ehitustööde teostamiseks sõlmitava lepingu maksumus võib ulatuda kuni 100 miljoni kroonini;
2) klass B – isiku poolt ehitustööde teostamiseks sõlmitava lepingu maksumus võib ulatuda kuni 50 miljoni kroonini;
3) klass C – isiku poolt ehitustööde teostamiseks sõlmitava lepingu maksumus võib ulatuda kuni 25 miljoni kroonini;
4) klass D – isiku poolt ehitustööde teostamiseks sõlmitava lepingu maksumus võib ulatuda kuni 7 miljoni kroonini;
5) klass E – isiku poolt ehitustööde teostamiseks sõlmitava lepingu maksumus võib ulatuda kuni 2 miljoni kroonini.

(5) Isiku kvalifitseerimine suurema maksumusega klassis sisaldab isiku kvalifitseerimist ka väiksema maksumusega klassis.

(6) Lepingute suhtes, mille maksumus on suurem kui 100 miljonit krooni, isikute kvalifitseerimist ei toimu.

§6. Nimekirja kande andmed

Nimekirja kantakse isiku järgmised andmed:
1) nimi;
2) juriidiline vorm ja asutamisaasta;
3) registrikood;
4) tegutsemisõigust tõendavate registreeringute, tegevuslubade ja muude dokumentide andmed;
5) kuuluvus erialaliitudesse;
6) klassifitseerimise andmed;
7) aadress ja muud kontaktandmed (telefon, telefaks, e-post);
8) kontaktisiku nimi ja ametikoht;
9) kontaktisiku kontaktandmed (telefon, telefaks, e-post).

§7. Komisjoni moodustamine ja koosseis

(1) Nimekirja kandmise ja nimekirja kande kustutamise otsused teeb nimekirja pidaja enda moodustatud pädeva komisjoni kaudu.

(2) Komisjoni koosseis peab olema vähemalt viie- ja maksimaalselt kahekümneliikmeline. Komisjoni liikmed peavad olema kõrge tasemega erialateadmistega finants- ja ehitusvaldkonna spetsialistid.

(3) Komisjoni esimehe ja aseesimehe valivad komisjoni liikmed.

(4) Kui komisjoni esimees ei saa ise ülesandeid täita, täidab tema ülesandeid komisjoni aseesimees.

(5) Komisjoni töötingimused, sealhulgas tööruumid ja tehnilise teenindamise tagab nimekirja pidaja.

(6) Nimekirja pidaja sõlmib komisjoni liikmetega konfidentsiaalsuse lepingu, mille kohaselt ei või komisjoni liige avalikustada talle komisjoni liikme ülesannete täitmisel teatavaks saanud informatsiooni komisjoni liikmeks oleku ajal ja kolme aasta jooksul, arvates päevast, mil isik enam ei ole komisjoni liige.

§8. Komisjoni liikme õigused ja kohustused

(1) Komisjoni liikmed peavad olema oma tegevuses erapooletud, juhinduma õigusaktides ja halduslepingus sätestatud tingimustest ning tagama kõikide nimekirja kandmist taotlevate isikute (edaspidi taotleja ) ja nimekirja kantud isikute (edaspidi pakkuja) võrdse kohtlemise.

(2) Komisjoni liige on kohustatud välja selgitama asjas olulist tähtsust omavad asjaolud ja vajaduse korral koguma selleks tõendeid omal algatusel.

§9. Taotlusdokumendid

(1) Nimekirja kandmiseks peab taotleja esitama:
1) taotluse lisas 1 toodud vormis;
2) tõendi registreerimise kohta äriregistris või erialases registris asukohamaa seaduste kohaselt;
3) tõendi taotluse allkirjastanud isiku esindusõiguse kohta;
4) tõendi olemasolevate ja asjakohaste registreeringute, tegevuslubade, sertifikaatide ja muude asjasse puutuvate tegevusõigust ja pädevust käsitlevate asjaolude kohta;
5) Maksu- ja Tolliameti või muu õiguspädeva institutsiooni õiendi riiklike ja kohalike maksude tasumise kohta;
6) Maksu- ja Tolliameti või muu õiguspädeva institutsiooni õiendi sotsiaalmaksu või asukohamaa sotsiaalkindlustusmaksu tasumise kohta viimase kolme aasta jooksul;
7) seadusliku või volitatud esindaja kirjaliku nõusoleku järelepärimise tegemiseks Maksu- ja Tolliametile riiklike maksude tasumise ja sotsiaalmaksu suuruse või muule õiguspädevale institutsioonile asukohamaa riiklike maksude tasumise ja sotsiaalkindlustusmaksu suuruse kohta;
8) viimase viie majandusaasta auditeeritud aruande või auditeeritud bilansid ja kasumiaruanded või audiitori poolt kinnitatud aastaaruannete väljavõtted, kusjuures viimase majandusaasta auditeeritud aruande puudumise korral võib selle asendada audiitori poolt kinnitatud väljavõttega majandusaasta finantsnäitajatest;
9) kinnituse selle kohta, et taotleja vara ei ole sekvestreeritud;
10) kinnituse, et tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust;
11) kinnituse, et viimase kolme aasta jooksul on isik täitnud nõuetekohaselt kõik riigihangete teostamiseks sõlmitud hankelepingud;
12) viimase viie aasta jooksul teostatud vähemalt kolme sarnase ehitustöö referentsiobjekti andmed vastavalt lisas 2 toodud vormile koos teostatud ehitustööde täitmist kinnitava vastuvõtuakti koopiaga või selle puudumise korral muu asjakohase dokumendiga, kusjuures juhul, kui soovitakse taotleda nimekirja kandmist rohkem kui ühel tegevusalal, peab taotleja esitama referentsiobjektide andmed vastavalt kõikidele soovitud tegevusaladele;
13) vastutavate spetsialistide andmed vastavalt lisas 3 toodud vormile;
14) andmed töötajate kohta;
15) kinnituse, et ta teatab maksuvõlgadest kirjalikult omal algatusel nimekirja pidajale viie tööpäeva jooksul maksuvõlglaseks saamise päevast arvates.

(2) Taotlusele lisatakse esitatud dokumentide loetelu.

(3) Kõik esitatavad taotlusdokumendid peavad olema allkirjastatud taotluse esitanud isiku või tema esindaja poolt.

(4) Taotleja esitab taotlusdokumendid kas isiklikult või kasutades postiteenust, sealhulgas kullerteenust.

§10. Taotluse registreerimine

(1) Taotlusdokumentidele teeb nimekirja pidaja nende saabumisel pealdise, milles sisaldub dokumentide saabumise päev ja järjekorranumber.

(2) Nimekirja pidaja kontrollib 15 päeva jooksul taotlusdokumentide saabumise päevast arvates, kas:
1) taotlus on esitatud ettenähtud vormi kohaselt;
2) taotlus koos kõikide lisadega on täielikult täidetud;
3) taotlusdokumendid on allkirjastatud;
4) taotlusdokumentide tõlked on esitatud.

(3) Kui taotlusdokumentide läbivaatamisel ilmneb, et need ei ole komplekssed ja/või nendes ilmnevad vastuolud ning ebakorrektsused, saadab nimekirja pidaja taotlejale teate dokumentide täiendamise tähtaja kohta. Nimekirja pidaja poolt määratud taotlusdokumentide täiendamise aeg ei tohi olla lühem kui 15 päeva.

(4) Kui nimekirja pidaja leiab, et taotlusdokumendid vastavad vorminõuetele, otsustab ta taotluse menetlusse võtmise ja see vormistatakse otsusena. Otsusesse kantakse andmed esitatud taotlusdokumentide kohta ja otsuse tegemise kuupäeva kohta ning nimekirja pidaja esindaja allkiri.

(5) Taotluse menetlusse võtmisest teatatakse viivitamata taotlejale. Teade taotluse menetlusse võtmise kohta avaldatakse veebilehel.

§11. Taotluse tagasivõtmine ja tagasilükkamine

(1) Taotleja võib taotluse tagasi võtta, esitades sellekohase kirjaliku avalduse. Taotlus loetakse tagasivõetuks vastava avalduse nimekirja pidajale saabumise päevast arvates.

(2) Taotlus lükatakse tagasi, kui taotleja jätab § 10 lõikes 3 sätestatud tähtaja jooksul taotlusdokumendid täiendamata või ei ole kõrvaldanud taotluses esinenud puudusi. Otsuse ärakiri edastatakse viivitamata taotlejale.

§12. Eelmenetlus

(1) Komisjoni esimees määrab viie päeva jooksul taotluse menetlusse võtmise päevast arvates pädeva komisjoni liikme eelmenetluse läbiviijaks (edaspidi eelmenetleja), kelle ülesanne on anda komisjonile ülevaade taotluse faktilistest ja õiguslikest asjaoludest ning vajadusel taotleja seisukohtadest.

(2) Taotlusdokumentide läbivaatamisel võib eelmenetleja kasutada ekspertide abi.

(3) Ekspertidega peab nimekirja pidaja sõlmima konfidentsiaalsuse kokkuleppe, mille kohaselt ei või ekspert avalikustada talle eksperdi ülesannete täitmisel teatavaks saanud informatsiooni eksperdiks oleku ajal ja kolme aasta jooksul, arvates päevast, mil isik enam ei ole eksperdi ülesannetega seotud.

(4) Eelmenetleja koostab asja kohta kirjaliku ülevaate.

§13. Lõppmenetlus

(1) Lõppmenetluses menetleb komisjon taotlust vähemalt kolmeliikmelises koosseisus, kellest üks on vastava taotluse eelmenetleja vastavalt § 12 lõikele 1. Komisjoni kolmeliikmelise koosseisu määrab komisjoni esimees.

(2) Lõppmenetluse komisjoni koosseisust ning istungi ajast ja kohast teatatakse viivitamata taotlejale.

(3) Istung toimub mitte varem kui viie päeva ja mitte hiljem kui 30 päeva möödudes taotluse menetlusse võtmise päevast arvates. Teade istungi toimumise kohta avaldatakse veebilehel.

(4) Komisjon võib istungi edasi lükata, kui taotleja esitab põhjendatud avalduse või kui taotlejalt on vaja nõuda lisadokumente.

(5) Kui istung lükatakse edasi, teatatakse taotlejale istungi toimumise uus aeg ja koht ning selle kohta avaldatakse teade veebilehel.

§14. Istung

(1) Komisjoni istungit juhib esimees või aseesimees või mõni muu esimehe poolt määratud asja menetleva komisjoni koosseisu kuuluv komisjoni liige (edaspidi eesistuja). Istung protokollitakse.

(2) Istungil kontrollitakse kohalolijate volitusi, esitatakse ja lahendatakse komisjoni liikmete kohta käivaid taandusavaldusi ja muid avaldusi, esitatakse eelmenetleja poolt koostatud ülevaade asjast, samuti esitatakse olemasolu korral taotleja seisukohad ning esitatakse asjakohaseid küsimusi ja arvamusi.

(3) Taotleja või tema esindaja istungile ilmumata jäämine ei takista asja menetlemist, kui taotlejat on teavitatud istungi toimumise ajast ja kohast ning komisjoni koosseisust ja taotleja ei ole teatanud istungil osalemist takistavatest olulistest asjaoludest.

(4) Kui taotleja või tema esindaja esitab istungil lisatõendeid, põhjendades nende varasema esitamise võimatust, ja komisjoni liikmete arvates on vaja lisatõendeid arvestada, siis võib komisjon istungi selles asjas peatada ning määrata istungi jätkamise uue aja ja koha.

(5) Istungi protokollis fikseeritakse komisjoni koosseis, komisjoni liikmete hääletamise tulemused ja komisjoni liikmete eriarvamused ning muud asjas olulised andmed, kuid ei fikseerita komisjoni otsuse tegemise käiku.

§15. Komisjoni liikme taandamine

(1) Komisjoni liige peab ennast menetlusest taandama, kui ta on:
1) asjas taotleja;
2) asjas taotleja esindaja;
3) asjas taotleja või taotleja esindaja sugulane, abikaasa, hõimlane või perekonnaliige;
4) taotlejast või selle esindajast tööalases, teenistuslikus või muus sõltuvuses;
5) muul viisil isiklikult huvitatud asja lahendist või kui muud asjaolud tekitavad kahtlust tema erapooletuses.

(2) Taotleja võib esitada komisjoni liikme kohta põhjendatud taandamisavalduse. Taandamisele kohaldatakse «Haldusmenetluse seaduse» (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117; 78, 527) §-s 10 sätestatut.

(3) Taandamisavaldus tuleb esitada kolme päeva jooksul komisjoni koosseisu teatavaks tegemise päevast arvates, kuid mitte pärast taotluse sisulise arutamise algust.

(4) Taandamisavalduse vaatab läbi taotlust menetlev komisjoni koosseis. Kui taandamisavaldus rahuldatakse, arvatakse taandatud komisjoni liige taotlust menetleva komisjoni koosseisust välja ja asendatakse komisjoni teise liikmega. Kui liikme asendamine istungil ei ole võimalik, lükatakse istung edasi ja määratakse istungi toimumise uus aeg ja koht.

§16. Komisjoni otsus

(1) Komisjoni otsuse tegemise juures taotlejad ei viibi.

(2) Komisjoni otsus tehakse häälteenamusega. Hääletamisest keeldumine ei ole lubatud. Kui hääled jagunevad võrdselt, siis otsustab eesistuja hääl.

(3) Komisjoni otsus vormistatakse kirjalikult ja sellele kirjutavad alla kõik taotlust menetlenud komisjoni koosseisu liikmed. Otsus peab olema põhjendatud ning tuginema menetluse käigus kindlakstehtud asjaoludele.

(4) Komisjoni otsuses peab sisalduma:
1) komisjoni nimetus;
2) taotlust menetlenud komisjoni liikmete nimed;
3) taotluse sisu;
4) esitatud tõendite ja põhjenduste kokkuvõte;
5) viide otsuse tegemisel kohaldatud õigusaktidele;
6) otsus ja selle põhjendus;
7) selgitused otsuse vaidlustamise korra ja tähtaja kohta;
8) otsuse tegemise aeg ja koht.

(5) Komisjoni sekretär otsuse tegemises ega hääletamises ei osale.

§17. Komisjoni otsuse sisu

(1) Komisjon jätab oma otsusega taotluse rahuldamata või rahuldab selle täies ulatuses või osaliselt.

(2) Taotluse rahuldamata jätmise või osalise rahuldamise otsuse võib teha kas ühel või mitmel järgmisel põhjusel:
1) taotlus on puudulik või ei vasta nõutud tingimustele muul viisil;
2) taotleja ei vasta temale esitatud nõuetele;
3) taotleja ei vasta taotluses esitatud tegevusala kvalifitseerimise tingimustele;
4) taotleja ei ole eelnevalt järginud head ehitustava;
5) taotleja ei ole eelnevalt järginud ärieetikat.

§18. Komisjoni otsuse teatavaks tegemine

(1) Komisjoni otsus tehakse taotlejale teatavaks kirjalikult posti teel viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

(2) Taotluse rahuldamata jätmise otsuse ja taotluse osalise rahuldamise otsuse ärakiri edastatakse taotlejale viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates isiklikult või posti teel.

(3) Komisjoni otsused koos teabega nende jõustumise kohta avaldatakse veebilehel viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

(4) Komisjonil on õigus pärast kirjaliku otsuse tegemist kahe kuu jooksul kas omal algatusel või taotleja avalduse alusel parandada otsuses ilmnenud aritmeetilised, keelelised või tehnilist laadi vead, muutmata seejuures otsuse sisu.

§19. Komisjonile esitatud tõendid

Komisjonile esitatavatele tõenditele kohaldatakse «Haldusmenetluse seaduse» §-s 38 sätestatut.

§20. Registreerimistunnistus

(1) Komisjoni otsuse alusel kannab nimekirja pidaja taotleja pakkujana nimekirja ja annab registreerimistunnistuse välja hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast. Pakkuja kohta käivad andmed avalikustatakse veebilehel.

(2) Registreerimistunnistusele kantakse:
1) andmed pakkuja kohta, sealhulgas nimi ja registrikood;
2) isiku klassifitseerimise andmed, sealhulgas tegevusala iseloomustavad ühtse riigihangete objektide klassifikatsiooni andmed, töövõtumeetodid, kvaliteeditagamise meetmete andmed ja vastutava tehnilise personali andmed;
3) registreerimistunnistuse väljaandja andmed, sealhulgas nimetus, nimekirja pidaja esindaja ametinimetus, nimi ja allkiri;
4) registreerimistunnistuse väljaandmise aeg;
5) andmed registreerimistunnistuse kehtivuse kohta.

(3) Registreerimistunnistusele kirjutab alla nimekirja pidaja esindaja. Registreerimistunnistusel on nimekirja pidaja pitsati jäljend.

(4) Registreerimistunnistus edastatakse pakkujale hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates kas isiklikult või posti teel.

§21. Järelevalve nimekirja kande õigsuse üle

(1) Nimekirja pidajal on õigus igal ajal kontrollida pakkuja vastavust nõuetele.

(2) Pakkuja peab informeerima nimekirja pidajat nimekirja kandmise aluseks olnud andmetes toimunud olulistest muudatustest viie tööpäeva jooksul selliste muudatuste toimumise päevast arvates.

(3) Pakkuja peab esitama nimekirja pidajale igal aastal 15. aprilliks enda nõuetele vastavust tõendavad §-s 9 nimetatud andmed ja dokumendid, kusjuures eelnevalt nimekirja pidajale esitatud andmeid ja dokumente ei pea pakkuja uuesti esitama.

§22. Nimekirja kande peatamine

(1) Nimekirja pidaja peatab pakkuja kohta käiva nimekirja kande, kui selguvad pakkuja nimekirjast kustutamist põhjustada võivad asjaolud vastavalt lõigetele 3 ja 4 ning § 23 lõikele 2.

(2) Nimekirja kande peatamine toimub komisjoni poolt nimekirja kande kustutamise või kande taastamise otsuse tegemiseni.

(3) Maksuvõlgnevuse korral peatatakse nimekirja kanne kuni võlgnevuse likvideerimiseni, kuid mitte kauemaks kui kolmeks kuuks, mille järel toimub isiku kohta käiva nimekirja kande kustutamine.

(4) Paragrahvi 21 lõikes 3 nimetatud andmete ja dokumentide esitamata jätmisel 15. aprilliks peatatakse nimekirja kanne kuni dokumentide esitamiseni, kuid mitte kauemaks kui kolmeks kuuks, mille järel toimub isiku kohta käiva nimekirja kande kustutamine.

(5) Nimekirja kande peatamise korral teavitab nimekirja pidaja komisjoni esimeest nimekirja kande peatamise asjaoludest. Komisjoni esimees kutsub kokku istungi.

§23. Nimekirja kande kustutamine ja taastamine

(1) Komisjon teeb otsuse nimekirja kande kustutamise või taastamise kohta, arvestades nimekirja kandmise menetluse ja otsuse kohta käivaid sätteid.

(2) Komisjon otsustab kustutada pakkuja nimekirjast, kui:
1) pakkuja ei vasta temale esitatud nõuetele;
2) pakkuja ei vasta kvalifitseerimise tingimustele;
3) pakkuja ei ole järginud head ehitustava;
4) pakkuja ei ole järginud ärieetikat;
5) pakkuja ei ole täitnud temale käesolevas määruses esitatud nõudeid.

(3) Komisjon otsustab taastada nimekirja kande, kui puuduvad lõikes 2 nimetatud asjaolud.

§24. Vaide esitamine

Kui taotlejal või pakkujal on tekkinud pretensioonid seoses nimekirja pidaja otsuste või toimingutega, võib ta esitada nimekirja pidajale vaide, mida menetletakse vastavalt «Haldusmenetluse seadusele».

3. peatükk
NÕUDED EHITUSTÖÖDE RIIGIHANGETE TUNNUSTATUD PAKKUJATE AMETLIKKU NIMEKIRJA KANTAVATELE ISIKUTELE

§25. Taotlejale esitatavad üldised nõuded

Taotleja:
1) peab olema ettevõtja «Äriseadustiku» (RT I 1995, 26–28, 355; 1998, 91–93, 1500; 1999, 10, 155; 23, 355; 24, 360; 57, 596; 102, 907; 2000, 29, 172; 49, 303; 55, 365; 57, 373; 2001, 34, 185; 56, 332 ja 336; 89, 532; 93, 565; 2002, 3, 6; 35, 214; 53, 336; 61, 375; 63, 387 ja 388; 96, 564; 102, 600; 110, 657; 2003, 4, 19; 13, 64; 18, 100; 78, 523; 88, 591) tähenduses;
2) peab omama tegutsemisõigust vastavas valdkonnas (majandustegevuse registri registreeringut, tegevusluba või muud õigusaktidega kehtestatud tegutsemisõigust tõendavat dokumenti);
3) peab olema maksevõimeline;
4) vara ei tohi olla sekvestreeritud;
5) suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimismenetlust;
6) suhtes ei tohi olla tehtud pankrotiotsust;
7) peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas;
8) peab olema viimase kolme aasta jooksul täitnud nõuetekohaselt kõik riigihangete teostamiseks sõlmitud hankelepingud;
9) majanduslik seisund ja tehniline kompetentsus peavad vastama õigusaktides esitatud nõuetele;
10) peab täitma käesolevas määruses esitatud nõuded.

§26. Taotlejale esitatavad finantsnõuded

(1) Taotleja majanduslikku olukorda hinnatakse omakapitali ja lühiajaliste kohustuste kattekordaja alusel, kusjuures lühiajaliste kohustuste kattekordaja saadakse käibevarade (koos varudega) jagamisel lühiajaliste kohustustega.

(2) Lõikes 1 toodud omakapital peab taotleja viimasel majandusaastal vastama järgmistele tingimustele:
1) klassi E korral vastama õigusaktides sätestatud nõuetele;
2) klassi D korral vastama summale 1 miljon krooni;
3) klassi C korral vastama summale 5 miljonit krooni;
4) klassi B korral vastama summale 7 miljonit krooni;
5) klassi A korral vastama summale 10 miljonit krooni.

(3) Lõikes 1 toodud lühiajaliste kohustuste kattekordaja peab olema suurem või võrdne arvväärtusega 1.

(4) Taotlejal peab olema keskmine sotsiaalmaksuga maksustatav brutopalk töötaja kohta vähemalt 80% Eesti keskmisest avaldatud statistilisest brutopalgast selles valdkonnas eelmisel kalendriaastal.

§27. Taotlejale esitatavad tehnilise kompetentsuse nõuded

(1) Taotleja peab ennast klassifitseerima ühes või enamas tegevusalas töövõtumeetodi ja kvaliteeditagamise meetme alusel. Tegevusala määratakse vastavalt ühtses riigihangete objektide klassifikatsioonis määratud riigihanke objektide koodidele vahemikus 45000000-8 kuni 45520000-8.

(2) Lõikes 1 nimetatud töövõtumeetodid jagunevad järgmiselt:
1) peatöövõtt (lühend PTV) – taotleja peab tõendama, et ta on viimase viie aasta jooksul asjakohasel tegevusalal peatöövõtu korras edukalt teostanud töid vähemalt kolmel referentsiobjektil, kusjuures taotlejal on tegutsemisõigus vastaval tegevusalal;
2) ehitusjuhtimistöövõtt (lühend EJTV) – taotleja peab tõendama, et ta on viimase viie aasta jooksul asjakohasel tegevusalal ehitusjuhtimistöövõtu korras edukalt teostanud töid vähemalt kolmel referentsiobjektil, kusjuures taotlejal on tegutsemisõigus vastaval tegevusalal;
3) projekteerimis-ehitustöövõtt (lühend PETV) – taotleja või pakkuja peab tõendama, et ta on viimase viie aasta jooksul asjakohasel tegevusalal projekteerimis-ehitustöövõtu korras edukalt teostanud töid vähemalt kolmel referentsiobjektil, kusjuures taotlejal on tegutsemisõigus vastaval tegevusalal;
4) ehitustöövõtt (lühend ETV) – taotleja või pakkuja peab tõendama, et ta on viimase viie aasta jooksul asjakohasel tegevusalal ehitustöövõtu korras edukalt teostanud töid vähemalt kolmel referentsiobjektil, kusjuures taotlejal on tegutsemisõigus vastaval tegevusalal.

(3) Lõikes 1 nimetatud tegevusalade puhul eeldatakse, et laiem tegevusala hõlmab spetsiifilisema (kitsama) tegevusala.

(4) Lõikes 1 nimetatud kvaliteeditagamise meetmeteks on:
1) akrediteeritud sertifitseerimisasutuse poolt tõendatud sertifitseeritud kvaliteedisüsteemi olemasolu;
2) taotlejast sõltumatu isiku poolt tõendatud kvaliteedisüsteemi olemasolu;
3) kvaliteedikäsiraamatu kaudu tõendatud taotleja ettevõttesisese kvaliteedisüsteemi olemasolu;
4) ehitusplatsi kvaliteediplaani kaudu tõendatud kvaliteeditagamine ehitusplatsil.

(5) Lõikes 1 nimetatud kvaliteeditagamise meetmete puhul eeldatakse, et kõrgema kvaliteeditagamise meetme rakendamine hõlmab madalama kvaliteeditagamise meetme täitmist.

§28. Taotleja poolt sõlmitud lepingutega seotud nõuded

(1) Taotleja peab ennast klassifitseerima enda poolt sõlmitud lepingute maksumusi arvestades järgmiste asjaolude alusel:
1) viimase kolme majandusaasta keskmine aastane ehituskäive käibemaksuta, kusjuures juhul, kui taotleja on tegutsenud vähem kui kolm aastat, arvutatakse keskmine ehituskäive tegutsetud aja käibe keskmisena;
2) viimase viie aasta jooksul taotlejaga sõlmitud lepingu alusel ja tema poolt edukalt teostatud kolme referentsiobjekti kogumaksumus käibemaksuta;
3) viimasel viiel aastal taotlejaga vastavasisulises õigussuhtes olevate vastutavate spetsialistide keskmine arv;
4) taotlejaga vastavasisulises õigussuhtes olevate töötajate minimaalne arv.

(2) Lõikes 1 nimetatud alustel klassifitseeritakse taotlejad järgmiselt:
1) klass E – viimase kolme majandusaasta keskmine aastane ehituskäive käibemaksuta on 2 kuni 7 miljonit krooni, viimase viie aasta jooksul taotlejaga sõlmitud lepingu alusel ja tema poolt edukalt teostatud kolme referentsiobjekti kogumaksumus käibemaksuta on 2 miljonit krooni, viimasel viiel aastal taotlejaga vastavasisulises õigussuhtes olevate vastutavate spetsialistide keskmine arv on 1 ja taotlejaga vastavasisulises õigussuhtes olevate töötajate minimaalne arv on 1;
2) klass D – viimase kolme majandusaasta keskmine aastane ehituskäive käibemaksuta on 7 kuni 25 miljonit krooni, viimase viie aasta jooksul taotlejaga sõlmitud lepingu alusel ja tema poolt edukalt teostatud kolme referentsiobjekti kogumaksumus käibemaksuta on 7 miljonit krooni, viimasel viiel aastal taotlejaga vastavasisulises õigussuhtes olevate vastutavate spetsialiste keskmine arv on 3 ja taotlejaga vastavasisulises õigussuhtes olevate töötajate minimaalne arv on 5;
3) klass C – viimase kolme majandusaasta keskmine aastane ehituskäive käibemaksuta on 25 kuni 50 miljonit krooni, viimase viie aasta jooksul taotlejaga sõlmitud lepingu alusel ja tema poolt edukalt teostatud kolme referentsiobjekti kogumaksumus käibemaksuta on 25 miljonit krooni, viimasel viiel aastal taotlejaga vastavasisulises õigussuhtes olevate vastutavate spetsialistide keskmine arv on 5 ja taotlejaga vastavasisulises õigussuhtes olevate töötajate minimaalne arv on 15;
4) klass B – viimase kolme majandusaasta keskmine aastane ehituskäive käibemaksuta on 50 kuni 75 miljonit krooni, viimase viie aasta jooksul taotlejaga sõlmitud lepingu alusel ja tema poolt edukalt teostatud kolme referentsiobjekti kogumaksumus käibemaksuta on 50 miljonit krooni, viimasel viiel aastal taotlejaga vastavasisulises õigussuhtes olevate vastutavate spetsialiste keskmine arv on 7 ja taotlejaga vastavasisulises õigussuhtes olevate töötajate minimaalne arv on 20;
5) klass A – viimase kolme majandusaasta keskmine aastane ehituskäive käibemaksuta on suurem kui 75 miljonit krooni, viimase viie aasta jooksul taotlejaga sõlmitud lepingu alusel ja tema poolt edukalt teostatud kolme referentsiobjekti kogumaksumus käibemaksuta on 75 miljonit krooni, viimasel viiel aastal taotlejaga vastavasisulises õigussuhtes olevate vastutavate spetsialistide keskmine arv on 8 ja taotlejaga vastavasisulises õigussuhtes olevate töötajate minimaalne arv on 30.

§29. Pakkujale esitatavad nõuded

Pakkujale kohaldatakse §-des 25–28 sätestatud nõudeid.

4. peatükk
EHITUSTÖÖDE RIIGIHANGETE TUNNUSTATUD PAKKUJATE AMETLIKUST NIMEKIRJAST TEAVITAMISE KORD

§30. Juurdepääs nimekirjale

(1) Nimekirja kanded on avalikud, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel.

(2) Nimekirjale tagatakse ööpäevaringne juurdepääs veebilehel.

§31. Nimekirjast teavitamine

Nimekirja pidaja peab teavitama vastava sooviavalduse esitanud isikut nimekirja kannete muudatustest elektrooniliselt (e-posti teel) hiljemalt kahe tööpäeva jooksul nimekirja kande muudatuse tegemise päevast arvates.

5. peatükk
MÄÄRUSE RAKENDAMINE

§32. Nimekirja pidamine

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium korraldab nimekirja pidamise hiljemalt 1. detsembriks 2004. a.

Peaminister Juhan PARTS

Majandus-
ja kommunikatsiooniminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

Vabariigi Valitsuse 6. oktoobri 2004. a määruse nr 305 «Nõuded ehitustööde riigihangete tunnustatud pakkujate ametlikku nimekirja kantavatele isikutele, nimekirja koostamise nõuded ja kord ning nimekirjast teavitamise kord»
lisa 1

TAOTLUS EHITUSTÖÖDE RIIGIHANGETE TUNNUSTATUD PAKKUJATE AMETLIKKU NIMEKIRJA KANDMISEKS

1. Üldandmed

Taotleja nimi  
Registrikood  
Tegevusala  
Telefon Faks   e-post

Aadress

Postiindeks

Taotleja veebilehe aadress (täidetakse olemasolu korral)

Emaettevõte (täidetakse olemasolu korral)

 

Tütarettevõte/-ettevõtted (täidetakse olemasolu korral)

 

Erialaliitudesse kuulumine (täidetakse liitudesse kuulumise korral)

Juhatuse liikmete nimed ja kontaktandmed

 

Töötajate arv

 

Vastutavate spetsialistide arv

 

2. Andmed majandustegevuse kohta (miljonites kroonides)

1. Aasta

Bilansi kuupäev

Käive (ilma käibemaksuta)

Omakapital

Makstud palgad kokku

Keskmine töötajate arv

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja:
[käibevarad jagatud ettevõtte lühiajaliste kohustustega]

 
2. Aasta

Bilansi kuupäev

Käive (ilma käibemaksuta)

Omakapital

Makstud palgad kokku

Keskmine töötajate arv

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja: [käibevarad jagatud ettevõtte lühiajaliste kohustustega]

 
3. Aasta

Bilansi kuupäev

Käive (ilma käibemaksuta)

Omakapital

Makstud palgad kokku

Keskmine töötajate arv

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja: [käibevarad jagatud ettevõtte lühiajaliste kohustustega]

 
4. Aasta

Bilansi kuupäev

Käive (ilma käibemaksuta)

Omakapital

Makstud palgad kokku

Keskmine töötajate arv

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja: [käibevarad jagatud ettevõtte lühiajaliste kohustustega]

 
5. Aasta

Bilansi kuupäev

Käive (ilma käibemaksuta)

Omakapital

Makstud palgad kokku

Keskmine töötajate arv

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja: [käibevarad jagatud ettevõtte lühiajaliste kohustustega]

 

3. Kvaliteeditagamise meetmed

1. Sertifitseeritud kvaliteedisüsteem (akrediteeritud sertifitseerimisasutuse tunnistus lisatud)  
2. Taotlejast sõltumatu isiku tõendatud kvaliteeditagamine (auditiaruanne või tunnustuskiri lisatud)  
3. Ettevõttesisene kvaliteedisüsteem (kvaliteedikäsiraamat lisatud)  
4. Kvaliteeditagamine ehitusplatsil (ehitusplatsikohane kvaliteediplaan lisatud)  

4. Taotletav klass ja vastavad referentsid

Jrk nr Tegevusala Esitatud referentside numbrid (lisa 2 vormidel)

Klass

      Töövõtumeetod Kvaliteeditagamise meede Lepingu maksumus
1.          
2.          
3.          

5. Kontaktandmed

Taotluse ja referentside andmed esitas Nimi ja ametikoht Kuupäev

Allkiri

Taotleja kontaktisik Nimi ja ametikoht Telefon:

E-posti aadress:

Taotluses esitatud andmete õigsust tõendav allkirjaõigusega isik Nimi ja ametikoht Kuupäev

Allkiri

Majandus-
ja kommunikatsiooniminister Andrus ANSIP

Vabariigi Valitsuse 6. oktoobri 2004. a määruse nr 305 «Nõuded ehitustööde riigihangete tunnustatud pakkujate ametlikku nimekirja kantavatele isikutele, nimekirja koostamise nõuded ja kord ning nimekirjast teavitamise kord»
lisa 2

EHITUSTÖÖDE RIIGIHANGETE TUNNUSTATUD PAKKUJATE AMETLIKKU NIMEKIRJA KANDMISE TAOTLUSE LISA – REFERENTSIOBJEKTIDE ANDMED

Referents nr

Ehitise andmed

Aadress ja ehitisregistrikood

Töövõtja

Töövõtja kontaktisik, ametikoht ja kontaktandmed

Ehitise omanik/tellija  

 

Omaniku/tellija kontaktisik, ametikoht ja kontaktandmed
Referentsiobjekti andmed
(andmed esitatakse vaid taotleja tegevusala ulatuses)

Töövõtusumma

Töövõtumeetod (tabel 1)

Alltöövõtu osakaal (%)

Töö kestus (kuud) ja üleandmise aeg (aasta)

Töövõtu sisu kirjeldus
(taotletav tegevusala, näidates ära vastavate tööde osakaalu kogumaksumuses)

Taotletud pädevus  

Omanikujärelevalve   Omanikujärelevalve kontaktisik, ametikoht ja kontaktandmed
Tööde teostamise aktsepteerimine

Vastuvõtuakt (koopia lisatakse):
või
tellija kinnitus tööde nõuetekohase teostamise kohta

Tellija kontaktisik, ametikoht ja kontaktandmed

Tellija esindaja nimi

Allkiri

Andmete esitaja nimi, ametikoht ja kontaktandmed

Kuupäev                          Allkiri

Majandus-
ja kommunikatsiooniminister Andrus ANSIP

Vabariigi Valitsuse 6. oktoobri 2004. a määruse nr 305 «Nõuded ehitustööde riigihangete tunnustatud pakkujate ametlikku nimekirja kantavatele isikutele, nimekirja koostamise nõuded ja kord ning nimekirjast teavitamise kord»
lisa 3

EHITUSTÖÖDE RIIGIHANGETE TUNNUSTATUD PAKKUJATE AMETLIKKU NIMEKIRJA KANDMISE TAOTLUSE LISA – VASTUTAVATE SPETSIALISTIDE ANDMED

Jrk nr Nimi, isikukood, ametikoht ja kontaktandmed Andmed kõrghariduse või kutsekvalifikatsiooni kohta (tunnistuse väljaandja nimi ja asukoht, väljaandmise kuupäev ja number) Tähtsamad projektid
asukoht/aadress
(viimase 5 aasta jooksul)
Vastutusvaldkond (näidata tegevusala, mille eest vastutab)
         
         

Majandus-
ja kommunikatsiooniminister Andrus ANSIP

/otsingu_soovitused.json