Teksti suurus:

Kohanimeregistrist andmete väljastamise kord

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.10.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2013
Avaldamismärge:RTL 2004, 133, 2052

Kohanimeregistrist andmete väljastamise kord

Vastu võetud 05.10.2004 nr 5

Määrus kehtestatakse «Kohanimeseaduse» (RT I 2003, 73, 485; 2004, 22, 148) § 18 lõike 5 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse kohanimeregistri (edaspidi register ) andmetele juurdepääsu tingimused, registrist andmete väljastamise kord ja andmete väljastamise taotlusvorm (lisa).

§ 2. Juurdepääs registrisse kantud andmetele

(1) Registrisse kantud kohanimede ja vastavate nimeobjektide andmed on avalikud. Andmetele tagatakse ööpäevaringne juurdepääs registri veebilehel.

(2)  Juurdepääs registri pidamist abistavatele andmetele ja registri arhiivi kantud andmetele on registri volitatud töötleja poolt selleks volitatud töötajatel ja registri pidamise üle järelevalvet teostavatel isikutel.

(3) Kohanimeregistri avalik teenus võimaldab registri veebilehel näha iga valitud kohanime puhul:
1) kohanimeandmeid (ametlikke kohanimesid ja vastava nimeobjekti kohanime võimalikke erinevaid nimekujusid ning mitteametlikke kohanimesid);
2) kohanimede määramise alusdokumentide ja muude allikmaterjalide andmeid;
3) nimeobjektide andmeid ja asukohta kaardil.

(4) Kohanimeregistri avalik teenus võimaldab teha registriandmete valikutest väljatrükke.

§ 3. Andmete väljastamine

(1) Registrist andmete saamiseks esitatakse registri volitatud töötlejale vormikohane taotlus.

(2) Taotlus võidakse jätta rahuldamata juhul, kui:
1) taotlus on üldsõnaline ja ei võimalda määratleda taotletavate andmete koosseisu;
2) register ei sisalda taotletavaid andmeid;
3) taotluse rahuldamiseks tuleb andmestikku analüüsida, uuesti süstematiseerida ja dokumenteerida või taotluse rahuldamine nõuab suure töömahu tõttu registri töökorralduse muutmist;
4) registri volitatud töötlejal puudub soovitud formaadis andmete väljastamiseks vajalik tehnoloogia.

(3) Registri volitatud töötleja väljastab registrist andmeid vastavalt andmesaaja taotlusele ja tehnilistele võimalustele:
1) registri väljavõttena digitaalkujul;
2) registri väljavõttena paberkandjal;
3) ristkasutuse korras (siduspöördumine andmesidevõrgu kaudu).

(4) Registri volitatud töötleja pädev esindaja võib taotleja soovi korral tõendada, et väljastatavad andmed on õiged ja ametlikud. Andmed väljastatakse taotluse saamisest arvates 10 tööpäeva jooksul. Juhul kui taotlust ei rahuldata, tehakse keeldumise põhjus taotlejale teatavaks taotluse saamisest arvates 10 tööpäeva jooksul.

(5) Registri volitatud töötleja registreerib andmete registrist väljastamise kohanimeregistris.

Minister Jaan ÕUNAPUU

Sisejulgeoleku asekantsler
kantsleri ülesannetes Kalev TIMBERG

Regionaalministri 5. oktoobri 2004. a määruse nr 5
lisa

TAOTLUS nr ..........

KOHANIMEREGISTRIST ANDMETE VÄLJASTAMISEKS

1. Taotleja andmed

Asutus või füüsiline isik  
Postiaadress  
Füüsilise isiku telefon, faks, e-post  
Asutuse kontaktisiku nimi ja ametikoht,
telefon, faks, e-post
 

2. Andmete kasutamise valdkond
haridus- ja teadustöö
riikliku või kohaliku omavalitsuse andmekogu pidamine
muu (kirjutage palun tegevus)
.......................................................................................................

3. Andmete kasutusotstarve (tehtava töö lühikirjeldus)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

4. Andmete taotlemise piirkond

Kogu Eesti  
Maakond (maakonnad)  
Omavalitsusüksus(ed)  
Põhikaardi leht (lehed)  
Piirkonna ulatus määratuna x ja y koordinaatidega  
Muu kirjeldus  

5. Nimeobjekti liigid
(vastavalt regionaalministri 17. juuni 2004. a määrusega nr 4
«Nimeobjektide liigitus» kinnitatud nimeobjektide liigitusele)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6. Andmete koosseisu täpsem kirjeldus

Nimeobjekt:  
Kohanimi:  
Alusdokumendid:  
Allikmaterjalid:  

7. Andmete edastamise viis

Paberil  
Andmekandjal (tüüp ja formaat)  
E-postiga (aadress ja formaat)  
Muu (kirjeldada)  

 

Füüsilise isiku või asutuse kontaktisiku
nimi ja allkiri
 
Kuupäev  

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json