Teksti suurus:

Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.10.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.07.2006
Avaldamismärge:

Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded1

Vastu võetud 14.04.2004 nr 76
RTL 2004, 43, 729
jõustumine 26.04.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumine):

30.09.2004 nr 185 (RTL 2004, 131, 2021) 10.10.2004

Määrus kehtestatakse « Tarbijakaitseseaduse» (RT I 2004, 13, 86) § 7 lõike 10 alusel.

§1. Kohaldamisala

Määrust kohaldatakse kõigi tarbijale pakutavate või müüdavate kaupade ja teenuste hinna avaldamisele, kui muu õigusaktiga ei ole reguleeritud teisiti.

§2. Müügihind

Müügihind on kaubaühiku või teatud kaubakoguse või teenuse eest tarbija poolt tasumisele kuuluv lõpphind, kaasa arvatud käibemaks ja kõik muud maksud, samuti kauba pakendi eest nõutav tagatis.

§3. Ühikuhind

(1) Ühikuhind on kauba ühe kilogrammi, ühe liitri, ühe meetri, ühe ruutmeetri või ühe kuupmeetri lõpphind, kaasa arvatud käibemaks ja kõik muud maksud, välja arvatud kauba pakendile kehtestatud tagatisraha.

(2) Ühikuhinnaks võib olla ka tükihind, kui kaupa ei mõõdeta lõikes 1 nimetatud ühikutes.

(3) Ühikuhind on arvutuslik hind, mille avaldamise eesmärgiks on anda tarbijale võimalus võrrelda erineva suurusega pakendis kauba hinda.

[RTL 2004, 131, 2021 - jõust. 10.10.2004]

§4. Lahtiselt müüdav eelpakendamata kaup

Lahtiselt müüdav kaup on müügipakendisse pakendamata kaup, mis kaalutakse või mõõdetakse tarbija juuresolekul vastavalt tarbija soovile.

§5. Kauba hinna avaldamine

(1) Tarbijale kaupa pakkudes ja müües tuleb teda teavitada kauba müügihinnast ja ühikuhinnast, kui ühikuhinnast teavitamise kohta ei ole käesolevas määruses sätestatud teisiti.

(2) Kauba müügi- ja ühikuhind avaldatakse Eesti kroonides. Eelpakendatud kaupade müügihind ning lahtiselt müüdavate eelpakendamata kaupade ühikuhind on soovitatav avaldada ka eurodes.

(3) Eelpakendatud kauba puhul avaldatakse tarbijale kauba ühikuhind koos kauba müügihinnaga.

(31) Kui kauba pakendile on «Pakendiseaduse» (RT I 2004, 41, 278) alusel määratud tagatisraha, avaldatakse sellises pakendis kauba müügihind kahes osas, näidates eraldi kaubaühiku hinna ja sellele lisatava pakendi tagatisraha suuruse.

(4) Lahtiselt müüdava eelpakendamata kauba puhul avaldatakse tarbijale ühikuhind enne kauba mõõtmist või kaalumist. Müügihind avaldatakse pärast mõõtmist.

(5) Kui kaupa kavatsetakse pakkuda ja müüa avaldatud müügi- ja ühikuhinnast madalama hinnaga, ei ole uut müügi- ja ühikuhinda vaja avaldada juhul, kui müügikohas on selge ja ühetähenduslik teave madalama hinnaga pakutavate ja müüdavate kaupade ning allahindluse suuruse kohta.

[RTL 2004, 131, 2021 - jõust. 10.10.2004]

§6. Kauba hinna avaldamise viisid

(1) Tarbijale kaupa pakkudes ja müües peab müügihind ja ühikuhind olema avaldatud lihtsal ja ühetähenduslikul viisil ning olema tarbijale üheselt mõistetavad, kergesti märgatavad ning selgelt loetavad.

(2) Müügihind ja ühikuhind peavad olema avaldatud kõigi müügikohas müügiks olevate, samuti müügikoha vaateaknal eksponeeritud kaupade puhul, kui need ei ole vaateakna kujunduse osaks ja neid on võimalik vaateaknalt lihtsalt eemaldada ja tarbijale müüa. Teave hinna kohta peab olema sellise paigutuse ja mõõtmetega, et see oleks tarbijale kergesti märgatav.

(3) Müügihind ja ühikuhind peavad olema:
1) märgitud kaubale või selle müügipakendile või
2) välja pandud kauba vahetus läheduses või
3) märgitud kauba vahetus läheduses väljapandud hinnakirjas, kui kauba laadi või kauba müügikohas hoidmise viisi arvestades ei ole võimalik hinna märkimine punktides 1 ja 2 nimetatud viisil.

(4) Ühikuhind peab olema müügihinnast selgesti eristatav, et tarbijal ei tekiks kahtlusi seoses toote või selle pakendi suurusega.

(5) Kauba pakkumisel ja müümisel näidiste või kataloogide alusel peab müügihind ja ühikuhind olema avaldatud kauba näidise vahetus läheduses või kataloogis.

(6) Kui tarbijale suunatud reklaamis on avaldatud teave kauba müügihinna kohta, peab seal olema avaldatud ka kauba ühikuhind, kui ühikuhinna kohta ei ole käesolevas määruses sätestatud teisiti.

§7. Ühikuhinna avaldamine

(1) Ühikuhinna avaldamine ei ole vajalik:
1) kaubal, mille ühikuhind on samane müügihinnaga;
2) kaubal, mis seondub teenuse pakkumise või osutamisega;
3) antiik- ja kunstiteostel;
4) kaubal, mida pakutakse enampakkumisel;
5) komplektina pakutaval ja müüdaval kaubal, mille müügipakend sisaldab erinevaid esemeid;
6) kaubal, mida pakutakse ja müüakse alandatud hinnaga põhjusel, et kaup on puudusega või selle kasutamistähtaeg «parim enne» on möödunud;
7) ühesuguse mahu või kaaluga eelpakendatud kaubal, mida pakutakse ja müüakse rändkaupluse, kioski, müügiautomaadi või tänavakaubanduse müügikoha kaudu.

(2) Ühikuhind peab olema arvutatud kauba pakendil märgitud netokoguse alusel.

(3) Ühikuhinna avaldamine ei ole vajalik järgmiste toidukaupade puhul:
1) potis müüdav varajane värske köögivili või maitseroheline;
2) šokolaadikujukesed, üllatusmunad, pulgakommid, suuvärskendajad, nätsud.

(4) Koos soolvee, marinaadi, siirupi või muu vedelikuga väljastatava toidu puhul, kus vedelik kuulub lisana põhikomponendi juurde, tuleb ühikuhind arvutada eelpakendatud kauba märgistuses näidatud põhikomponendi netokoguse järgi.

(5) Müügipakendisse pakendamata liht- ja valikpagaritoodete puhul arvutatakse ühikuhind tootja poolt antud keskmise kaalu järgi.

(6) Ühikuhinna avaldamine ei ole vajalik järgmiste toidukaupade hulka mittekuuluvate kaupade puhul:
1) ühe ühikuna müüdav kaup, mida ei ole võimalik jagada osadeks kauba kvaliteeti või omadusi muutmata või mille puhul pole vajalik kaalu, mahu või pikkuse avaldamine, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud kaubad;
2) eelpakendatud kaubale, mida pakutakse ja müüakse ainult mahuga alla 50 ml või kaaluga alla 50 g.

(7) Ühikuhind avaldatakse müügipakendis sisalduva kauba tükihinnana järgmiste kaupade puhul:
1) pabersalvrätikud,
2) pabertaskurätikud,
3) pabermähkmed,
4) hügieenisidemed, pesukaitsed ja tampoonid.

§8. Teenuse hinna avaldamine

(1) Tarbijale teenust pakkudes või vahetult enne osutamist peab kaupleja teavitama tarbijat teenuse hinnast või teenuse tariifidest, milles sisaldub käibemaks ja kõik muud maksud. Teenuse hinnad või teenuse tariifid avaldatakse Eesti kroonides.

(2) Kaupleja, kes pakub või osutab tarbijale teenust, peab omama teenuste hinnakirja või teenuse hinna arvutamise aluseid kirjeldavat muud dokumenti.

(3) Hinnakiri või hinna arvutamise aluseid kirjeldav muu dokument peab olema kinnitatud ettevõtja pädeva isiku allkirjaga ning peab olema märgitud selle kinnitamise kuupäev.

(4) Teenuse pakkumisel peab pakutavate teenuste hinnakiri või teenuse hinna arvutamise aluseid kirjeldav muu dokument olema müügikohas välja pandud tarbijale nähtavale kohale selliselt, et see oleks tarbijale kergesti märgatav.

(5) Kui pakutavate teenuste suure arvu tõttu või muul sellisel põhjusel ei ole otstarbekas esitada hinnakirjas kõiki hindu või nende arvutamise aluseid, võib piirduda üldisemate hindadega või nende arvutamise alustega. Sellisel juhul peab tarbijale olema kättesaadav ka hindade või nende arvutamise aluste täielik loetelu ja sellekohane teave peab sisalduma väljapandud hinnakirjas.

(6) Võimaluse korral peaks hinnakiri olema tarbijale nähtav ka väljastpoolt müügikohta. Toitlustusettevõtte peasissekäigu läheduses peab olema pakutavate roogade ja jookide hinnakiri.

(7) Kui teenust pakutakse või osutatakse väljaspool äriruume, esitatakse tarbijale teenuste hinnakiri või hinna arvutamise aluseid kirjeldav muu dokument.

§9. Määruse jõustumine

Määruse § 5 lõikes 3 sätestatud eelpakendatud kauba ühikuhinna avaldamise nõue jõustub 2005. aasta 1. veebruaril.

Minister Meelis ATONEN

Kantsler Marika PRISKE

1 Määruse koostamisel on arvestatud Euroopa Ühenduse direktiivi 98/6/EÜ 16. veebruarist 1998 tarbijakaitse kohta tarbijatele pakutavate kaupade hinna avaldamise kohta (EÜT L 80, 18.03.1998, lk 27–30).

/otsingu_soovitused.json