Teksti suurus:

Kanepi valla kaevetööde eeskirja kinnitamine

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2004, 212, 1930

Kanepi valla kaevetööde eeskirja kinnitamine

Vastu võetud 23.09.2004 nr 12

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I  1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399) § 22 lõike 1 punkti 361 alusel Kanepi Vallavolikogu määrab:

1. Kinnitada Kanepi valla kaevetööde eeskiri (lisa 1).

2. Kinnitada kaevamisloa taotluse (avalduse) vorm 1 (lisa 2).

3. Kinnitada kaevamisloa vorm 2 (lisa 3).

4. Määrus jõustub 27. septembril 2004. a.

Volikogu esimees Vahur TOHVER

Kanepi Vallavolikogu 23. septembri 2004. a määruse nr 12
lisa 1

KANEPI VALLA KAEVETÖÖDE EESKIRI 

I. Üldsätted

1. Kanepi valla kaevetööde eeskiri (edaspidi eeskiri ) reguleerib kaevetööde tegemist Kanepi valla haldusterritooriumil ning on kohustuslik kõikidele Kanepi valla haldusterritooriumil kaevetöid tegevatele isikutele.

2. Eeskirja sätteid ei kohaldata:
2.1. kaevetöödel maaüksustel, kus kaevetööd on reguleeritud teiste eeskirjadega;
2.2. kaevetöödel füüsiliste või juriidiliste isikute omandis või valduses oleval maaüksusel juhul, kui seal ei asu kolmandatele isikutele kuuluvaid tehnovõrke ja -rajatisi või ei ole tegemist nende ehitamisega. Vastutus kaevetööde ohutuse eest seal lasub maaüksuse omanikul või valdajal;
2.3. kaevetöödel, mis kaasnevad ehitamisega, millele on väljastatud kirjalik nõusolek või ehitusluba.

3. Kaevetöödeks käesoleva eeskirja mõistes loetakse pinnases tehtavaid töid:
3.1. sügavamal kui 30 cm maapinnast;
3.2. kui tööde tegemisel rikutakse tee- või pinnakatet (asfalt, sillutis, muru jms).

4. Kaevetööd on lubatud kaevamisloa alusel.

5. Kaevetööde tegija on isik, kellele väljastatakse kaevamisluba.

6. Kaevamisloa taotluse (avalduse) vorm (vorm 1) ja kaevamisloa vorm (vorm 2) on kehtestatud käesoleva eeskirja lisana.

7. Kaevetööd tuleb teha tehnoloogiliselt võimaliku lühima aja jooksul.

8. Tehnovõrkude ristumisel tänavatega tuleb eelistada kaevetööd tänavakatet lõhkumata (manteltorude läbisurumine, horisontaalne puurimine jms).

9. Tänavaliikluse häirimise või sulgemisega seotud kaevetööde korral on kaeveloa väljastajal õigus nõuda kaevetööde tegemist väikese liiklusintensiivsusega ajal, sealhulgas öösel.

II. Kaevamisloa taotlemine ja väljastamine

10. Kaevetööde tegija esitab vormikohase avalduse (vorm 1) vallavalitsusele.

11. Avaldusele lisatakse vajalikud kooskõlastused, kaevetööde asukoha lihtsustatud plaan ja vajadusel tee omanikuga kooskõlastatud liikluse ümberkorraldamise skeem.

12. Kooskõlastused avaldusele määrab ja kaevamisloa väljastab valla maanõunik (edaspidi vallaametnik).

13. Kaevamisloa väljastab valla maanõunik viie tööpäeva jooksul arvates kaevetööde tegija poolt käeoleva eeskirja nõuetele vastava avalduse esitamise päevast. Kaevamisluba vormistatakse kahes eksemplaris, millest üks väljastatakse kaevetööde tegijale ja teine jääb vallavalitsusele.

14. Vallavalitsus registreerib avalduse ja kaevamisloa.

15. Tehnovõrkude ja -rajatiste avarii korral võib kaevetöid teha ilma kaevamisloata, kusjuures kaevetööde tegija peab selliste tööde tegemisest informeerima vallavalitsust. Kaevetööde tegija peab sealjuures olema veendunud, et kaevetööde piirkonnas ei ohustata teisi tehnovõrke või -rajatisi ning vajadusel kohale kutsuma avariikoha läheduses asuvate tehnovõrkude või -rajatiste omanikud või valdajad.

16. Kaevetööde tingimusi, sealhulgas tähtaega võib muuta üksnes neid seadnud vallaametnik.

17. Kaevamisloa väljastanud vallaametnik võib loa tühistada, kui kaevetöid ei ole alustatud nädala jooksul pärast loas märgitud tööde algustähtaega.

18. Kaevamisloa taotluse rahuldamata jätmisest teatab vallaametnik kirjalikult kaevetööde tegijale viie tööpäeva jooksul avalduse esitamise päevast arvates.

III. Kaevetööde tegemine

19. Kaevetööde ajal peab kaevamisluba asuma kaevetööde asukohas.

20. Kui üldkasutataval alal tehakse kaevetööd kauem kui üks ööpäev, peab kaevetööde tegija paigaldama kaevetööde asukohta teabetahvli, kuhu on märgitud kaevaja nimi, telefoninumber, kaevetööde algus- ja lõpptähtpäev ning kaevetööde eest vastutava isiku nimi.

21. Kaevetööde tsoon tuleb tähistada piirete ja vastavate liiklusmärkidega.

22. Kaevetööde ajal tuleb tagada ohutu läbipääs liiklusvahenditele ja jalakäijatele kohtadesse, kuhu läbisõit või juurdepääs olid varem olemas. Pimedal ajal peab liikluseks ettenähtud kaevetööde tsoon olema valgustatud ohutuledega.

23. Kaevetööde vahetus ümbruses asuvate puude tüved ja võrad tuleb kaitsta võimalike vigastuste eest.

24. Vallaamenikul on õigus vajadusel nõuda kaevetööde tegijalt ümbersõidutee ehitamist, selle kaevetööde ajal sõidukorras hoidmist ning pärast kaevetööde lõppemist selle alla jäänud maa-ala endises seisundis taastamist.

25. Kaeviku täitmiseks kõlbmatu materjal tuleb kohe ära vedada.

26. Ettenägematute asjaolude ilmnemisel (lõhkekeha, arheoloogiline leid, topo-geodeetilisele plaanile kandmata tehnorajatis jne) tuleb kohe kaevetööd peatada ja viivitamatult informeerida vallavalitsust ning vajadusel päästeteenistust või Muinsuskaitseinspektsiooni. Kaevetööde peatamise kohta teeb vallaametnik kaevamisloale kirjaliku märke.

27. Kaevetööde peatamisel eeskirja punkti 26 alusel pikeneb kaevamisluba kaevetööde seiskamise aja võrra. Kaevetööde jätkamiseks tuleb kaeveajal vajadusel taotleda vallaametniku poolt nõutud täiendavad kooskõlastused. Kaevetööde jätkamise aluseks on vallaametniku kirjalik märge kaevamisloal.

28. Tänaval, väljakul või parklas asuva kaeviku tagasitäite materjalina võib kasutada ainult materjali, mis oma omaduste poolest sobib tee mulde ehituseks ja võimaldab nõuetekohast tihendamist. Keelatud on kaevikuid täita täidet tihendamata. Kaevamisloa väljastajal on õigus nõuda tihendusmõõdistuse akti.

29. Kaevikust väljapumbatava vee juhtimine ühiskanalisatsiooni või kaevekoha ümbrusse tuleb eelnevalt kooskõlastada ühisveevärgi omaniku või valdajaga või maaüksuse omaniku või valdajaga.

30. Kaevetööde tegemisel võib olemasolevaid tehnovõrke ja -rajatisi ümber paigutada ainult nende omaniku või valdaja loal.

31. Kaevetööde tegemisel tehnovõrkude või -rajatiste vigastamisel on kaevetööde tegija kohustatud sellest viivitamatult teatama selle omanikule või valdajale.

32. Kaevetöödel kahjustatud maa-ala taastab kaevetööde tegija kogu ulatuses endisel kujul. Pinnase kate taastatakse kohe pärast kaevetööde lõpetamist. Taastamisel kasutatav materjal peab olema koostiselt ligilähedane ümbritseva kattega. Juhul kui on vaja liiklust kiiresti avada või kui töid tehakse talvel, taastatakse kate valla ametniku loal ajutiselt. Kuni katte lõpliku taastamiseni korraldab ajutise katte korrashoidu kaevetööde tegija.

33. Kaevetööde tähtaja pikendamiseks üle kaevamisloas märgitud tähtpäeva peab kaevetööde tegija pöörduma vallaametniku poole hiljemalt kaevamisloal märgitud kaevetööde lõpptähtpäeval. Kaevetööde pikendamise kohta teeb vallaametnik kaevamisloale kirjaliku märke.

34. Maa-aluseid tehnovõrke ei tohi võtta ekspluatatsiooni ilma nõuetekohaselt vormistatud teostusjoonisteta.

IV. Kaevetööde lõppemine

35. Kaevetööd loetakse lõppenuks, kui:
35.1. on tehtud kõik kaevamisloa taotluses (avaldus vorm 1) märgitud tööd;
35.2. kaevetöödel kahjustatud maa-ala on nõuetekohaselt taastatud ja üleantud maaüksuse omanikule või valdajale;
35.3. vallavalitsusele on üle antud paigaldatud tehnovõrkude või -rajatiste teostusdokumentatsioon.

V. Vastutus eeskirjade rikkumise eest

36. Kaevetööde eeskirja rikkumise eest kohaldatakse vastutust kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I  1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399) § 662 alusel.

VI. Määruse jõustumine

37. Määrus jõustub 27. septembril 2004. a.

Vorm 1

Lisa 2
Kinnitatud

Kanepi Vallavolikogu 23. septembri 2004. a määrusega nr 12

KANEPI VALLAVALITSUS

Avaldus

« . . . . . .» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200. . . . .a.

Palun väljastada kaevamisluba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(kellele)

Tööde teostamise täpne koht:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(alevik/küla, tee või tänava nimetus, millisel tänavapoolel, mis number majade ees, vahelisel alal jmt)

Kaevetööde põhjus, iseloom, tööde ulatus:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tööd alustatakse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 . . . . a ja lõpetatakse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 . . . . a.

Kinnitame, et tööde teostamine on tagatud finantseerimisega ja omame kõiki vajalikke litsentse, materjale
ning tööjõu tähtaegadest kinnipidamiseks nii põhitööde kui ka taastamistööde tegemisel.

Loa saamise korral kohustume:
1) täpselt täitma Kanepi Vallavolikogu 23. septembri 2004. a kinnitatud «Kaevetööde eeskirja» ning loa andja
poolt esitatavaid täiendavaid nõudeid;
2) hüvitama viivitamatult (hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul) ja täielikult võimaliku kommunikatsioonide
(torustik, kaabel, geodeetiline märk jms) rikkumise tagajärgede kõrvaldamise (taastamiskulud);
3) tähistama kaevekoha situatsioonile vastavate liiklusmärkidega ja paigaldama ajutised piirded, sillad jms
jalakäijate ohutuse tagamiseks.

Kaevetööde nõuetele vastavuse eest on otseselt vastutav

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ametinimetus, ees- ja perekonnanimi, allkiri)

Teostusjooniste koostamise eest on otseselt vastutav:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ametinimetus, ees- ja perekonnanimi, allkiri)

Avaldaja ja üldvastutaja on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . registrinumber või isikukood

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., keda esindab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Üldvastutaja allkiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   
(ametinimetus, ees- ja perekonnanimi, allkiri)

Vorm 2

Lisa 3
Kinnitatud

Kanepi Vallavolikogu 23. septembri 2004. a määrusega nr 12

KANEPI VALLAVALITSUS

Kaevamisluba nr ______

« . . . . . .» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200. . . . .a.

Käesolevaga lubab Kanepi Vallavalitsus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(kaevetööde teostaja nimi)

teha kaevetöid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(tööde tegemise koht ja lammutatava katte liik)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ajavahemikul « . . . . . » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 . . . . . . kuni « . . . . . .» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 . . . . .

kusjuures taastamistööd peavad olema täielikult lõpetatud «. . . . . .» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200. . . . .

Kaevetöödel tuleb täita Kanepi Vallavolikogu «. . . . .» . . . . . . . . . . . . . . 200. . . . . a

määrusega nr . . . . . kinnitatud «Kaevetööde eeskirja», oma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 . . . a avaldusel

märgitud tingimusi ning alljärgnevaid nõudeid: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kaevetööde eeskirja ja nõuetega olen tutvunud ja tagan nende täitmise:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(kaevetööde eest vastutaja ees- ja perekonnanimi ning allkiri)

Loa väljastaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(ametinimetus, ees- ja perekonnanimi, allkiri)