Teksti suurus:

Põllumajandusministri 30. juuli 2004. a määruse nr 130 "Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.10.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 133, 2051

Põllumajandusministri 30. juuli 2004. a määruse nr 130 "Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord" muutmine

Vastu võetud 08.10.2004 nr 164

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» (RT I 2004, 24, 163; 34, 236) § 43 lõike 2 ja § 44 lõike 2 alusel ning kooskõlas EL Nõukogu määruse 1257/1999/EÜ Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) toetuste kohta maaelu arendamiseks ning teatatavate määruste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 160, 26.6.1999, lk 80–102) art 41 lõike 1 ja art 47b lõike 1 alusel esitatud «Eesti maaelu arengukavaga 2004–2006».

Muudan põllumajandusministri 30. juuli 2004. a määrust nr 130 «Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord» (RTL 2004, 109, 1749) järgmiselt:

1) asendan määruse preambulis sõnad «art 41 lõike 1 ja art 47b lõike 1 alusel esitatud» sõnadega «art 44 lõike 2 alusel heaks kiidetud»;

2) sõnastan § 2 lõike 6 järgmiselt:

« (6) Lõike 2 punktis 1 ja lõike 3 punktis 1 nimetatud investeeringute kohta saab toetust taotleda, kui sama sõnnikuhoidla kohta kavandatakse lõike 2 punktides 2–7 või lõike 3 punktides 2–7 nimetatud investeeringut.»;

3) sõnastan § 3 lõike 1 järgmiselt:

« (1) Toetust võib vastavalt arengukava punktile 9.5 taotleda füüsiline isik või juriidiline isik, kes peab loomakasvatusehitises õiguslikul alusel toetuse taotlemise tähtaja esimese päeva seisuga kokku üle 10 loomühikule vastaval hulgal veiseid, lambaid, kitsi, emiseid või kulte (edaspidi põllumajandusloomad) või kelle seakarjas on toetuse esmakordse taotlemise tähtaja esimesele päevale eelnenud 12 kuu jooksul aasta keskmisena üle 10 loomühikule vastaval hulgal nuumsigu (edaspidi nuumsead) või üle 10 loomühikule vastaval hulgal põllumajandusloomi ja nuumsigu (edaspidi taotleja).»;

4) täiendan § 3 lõiget 2 pärast sõna «peetakse» sõnaga «loomagrupiti»;

5) sõnastan § 3 lõike 5 järgmiselt:

« (5) Taotleja kavandab iga sõnnikuhoidla kohta kohustuseperioodi igaks aastaks vähemalt ühe § 2 lõigetes 2–5 nimetatud investeeringu, mille eesmärk on viia sõnnikuhoidla osaliselt või täielikult vastavusse «Veeseaduse» (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 240 ja 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 64; 26, 156; 51, 352; 2004, 28, 190; 38, 258) § 261 lõike 1 alusel kehtestatud sõnnikuhoidmise nõuetega.»;

6) sõnastan § 7 järgmiselt:

«Kohustuseperioodi esimesel aastal võib taotleja enne PRIA peadirektori toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse tegemist esitada PRIA-le kirjaliku avalduse taotluse menetlemise lõpetamiseks Euroopa Komisjoni määruse 796/2004/EÜ, millega sätestatakse nõukogu määrusega 1782/2003/EÜ (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) ettenähtud nõuetele vastavuse, modulatsiooni ning ühtse haldus- ja kontrollsüsteemi üksikasjalikud rakenduseeskirjad (EÜT L 141 30.04.2004, lk 18–58), artikli 22 kohaselt.»;

7) täiendan § 8 lõiget 2 pärast sõna «põllumajandusloomade» sõnadega «või nuumsigade»;

8) asendan § 9 lõikes 2 sõnad «Euroopa Komisjoni määruse 2419/2001/EÜ artikli 12 kohaselt» sõnadega «Euroopa Komisjoni määruse 796/2004/EÜ artikli 19 kohaselt»;

9) asendan § 10 lõikes 3 sõnad «Euroopa Komisjoni määruse 2419/2001/EÜ artikli 17 kohaselt» sõnadega «Euroopa Komisjoni määruse 796/2004/EÜ artikli 25 kohaselt»;

10) sõnastan § 10 lõike 7 järgmiselt:

« (7) Kui taotlejale on lõikes 3 nimetatud korras kohapealse kontrolli tegemisest ette teatatud, esitab taotleja kohapealse kontrolli käigus järelevalveametniku nõudmisel lõigetes 3 ja 6 nimetatud dokumendid, investeeringu tegemist tõendava ehitustööde või kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi, «Ehitusseaduse» § 31 lõike 1 alusel koostatud ehituspäeviku ning vajaduse korral raamatupidamisdokumendid.»;

11) sõnastan § 11 lõike 1 järgmiselt:

« (1) Kui taotluse kontrollimisel tehakse kindlaks, et taotlusel märgitud põllumajandusloomade arv loomagrupiti loomakasvatusehitise kohta on väiksem nõuetekohaste põllumajandusloomade arvust, määratakse toetus taotlusel esitatud nõuetekohaste põllumajandusloomade arvu alusel loomagrupiti.»;

12) sõnastan § 11 lõike 3 järgmiselt:

« (3) Kui taotluse kontrollimisel tehakse kindlaks, et taotlusel märgitud põllumajandusloomade arv loomakasvatusehitise kohta on nõuetekohaste põllumajandusloomade arvust loomagrupiti kuni 10% suurem, arvutatakse ja määratakse toetuse suurus selle loomakasvatusehitise kohta nõuetekohaste põllumajandusloomade arvu alusel loomagrupiti.»;

13) sõnastan § 11 lõike 5 järgmiselt:

« (5) Kui taotluse kontrollimisel tehakse kindlaks, et taotlusel märgitud põllumajandusloomade arv loomakasvatusehitise kohta on nõuetekohaste põllumajandusloomade arvust loomagrupiti suurem kui 10%, kuid ei ületa 30%, vähendatakse selle loomakasvatusehitise kohta loomagrupiti nõuetekohaste põllumajandusloomade arvu alusel arvutatud toetust 20%.»;

14) sõnastan § 14 lõike 5 järgmiselt:

« (5) Kui taotlusel märgitud põllumajandusloomade arv loomakasvatusehitise kohta loomagrupiti on nõuetekohaste põllumajandusloomade arvust üle 30% suurem, jäetakse loomagrupiti selle loomakasvatusehitisega seotud põllumajandusloomade kohta esitatud taotlus rahuldamata.»;

15) täiendan § 14 lõiget 10 pärast sõnu «kontrolli tegemist» sõnadega «või ei esita § 10 lõikes 7 nimetatud dokumente»;

16) asendan § 15 lõikes 2 sõnad «Euroopa Komisjoni määruse 2419/2001/EÜ artikli 36 lõike 3 kohaselt» sõnadega «Euroopa Komisjoni määruse 796/2004/EÜ artikli 57 lõike 3 kohaselt»;

17) asendan § 15 lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Lõikes 3 nimetatud juhul ei ole taotlejal õigust kohustuseperioodi kolmandal aastal toetust taotleda.»;

17) asendan § 20 lõikes 1 sõnad «Euroopa Komisjoni määruse 2419/2001/EÜ artikli 49 kohaselt» sõnadega «Euroopa Komisjoni määruse 796/2004/EÜ artikli 73 kohaselt»;

18) asendan lisas 1 «Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse investeeringukava (vorm MT65B)» tabeli 5 «Investeeringute loetelu» punkti 3 «Loomakasvatusehitise juurde kuuluva sõnnikuhoidla rekonstrueerimine» alapunkti tähise «08» tähisega «07».

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json