Teksti suurus:

Korruptsioonivastase seaduse ja palgaseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.10.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 71, 504

Korruptsioonivastase seaduse ja palgaseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 29.09.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 7. oktoobri 2004. a otsusega nr 699

§ 1. Korruptsioonivastases seaduses (RT I 1999, 16, 276; 87, 791; 2000, 25, 145; 2001, 58, 357; 2002, 53, 336; 63, 387; RT III 2003, 2, 16; RT I 2003, 18, 108; 51, 349; 88, 591; 2004, 46, 329) tehakse järgmised muudatused:

1) 2. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2. peatükk
MAJANDUSLIKE HUVIDE DEKLAREERIMINE JA PALGAANDMETE AVALIKUSTAMINE»

2) seadust täiendatakse §-ga 151 järgmises sõnastuses:

« §151. Ametiisiku palgaandmete avalikustamine

(1) Palgaandmeteks käesoleva seaduse tähenduses on andmed ametiisikule makstava palga kohta palgaseaduse (RT I 1994, 11, 154; 1995, 12, 120; 1999, 29, 397; 2000, 10, 59; 40, 248; 2001, 42, 233; 50, 287; 2002, 61, 375; 62, 377; 111, 662; RT III 2003, 2, 16; RT I 88, 591) tähenduses ja muude sotsiaalmaksuga maksustatavate tasude kohta, mida makstakse käesoleva seaduse §-s 4 nimetatud ametikohtadel.

(2) Ametiisiku palgaandmed eelmise aasta kohta avalikustatakse hiljemalt 1. aprillil. Palgaandmeid ei avalikustata eelmise aasta selle perioodi kohta, kui isik ei olnud ametiisik käesoleva seaduse § 4 tähenduses. Palgaandmed avalikustab ametiisikule palka või teisi sotsiaalmaksuga maksustatavaid tasusid maksev valitsusasutus, valitsusasutuse hallatav riigiasutus, valla või linna ametiasutus, valla või linna ametiasutuse hallatav asutus, Riigikogu Kantselei, Vabariigi Presidendi Kantselei, Õiguskantsleri Kantselei, Riigikontroll, kohus, kaitseväe juhataja alluvuses olev asutus ja üksus, avalik-õiguslik juriidiline isik ja avalik-õigusliku juriidilise isiku asutus (edaspidi asutus), äriühing, mittetulundusühing või sihtasutus.

(3) Ametiisiku palgaandmed avalikustatakse vastava asutuse, mittetulundusühingu või sihtasutuse veebilehel, kus need on kättesaadavad vähemalt kolme aasta jooksul pärast nende avalikustamist. Veebilehe puudumisel avalikustab asutus, mittetulundusühing või sihtasutus palgaandmed ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

(4) Äriühing esitab avalikustamiseks ministeeriumile, riigi osaluse puudumisel kohalikule omavalitsusele, riigi ja kohaliku omavalitsuse osaluse puudumisel avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, kes valitseb äriühingu aktsiaid või osa, alljärgnevate ametiisikute palgaandmed:
1) riigi osalusega äriühingu juhatuse ja nõukogu liikmed;
2) kohaliku omavalitsuse osalusega äriühingu juhatuse ja nõukogu liikmed;
3) avalik-õigusliku juriidilise isiku osalusega äriühingu juhatuse ja nõukogu liikmed.

(5) Mittetulundusühing avalikustab juhatuse liikmete palgaandmed käesoleva seaduse § 4 lõikes 4 sätestatud juhtudel.

(6) Paragrahvi 4 lõike 2 punktis 27 nimetatud füüsiliste isikute, välja arvatud pankrotihaldurite palgaandmed avalikustab vastav tööandja.

(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud juhul on palgaandmete asutusele esitamise tähtpäev 25. märts.

(8) Ametiisikute palgaandmete esitamise vormid kehtestatakse käesoleva seaduse lisana.

(9) Käesolevas paragrahvis kehtestatud palgaandmete avalikustamise kohustus ei laiene riigi, kohaliku omavalitsuse ja avalik-õigusliku juriidilise isiku vähemusotsustusõigusega äriühingu juhatuse ja nõukogu liikmetele, kes ei ole riigi, kohaliku omavalitsuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku esindajad. Kui eelnimetatud ametiisik on üheaegselt ametiisik mõne teise käesoleva seaduse §-s 4 nimetatud ametikoha alusel, avalikustatakse ainult selle ametikoha palk.»;

3) paragrahv 23 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 23. Korruptiivsest teost teatamise kohustus

(1) Ametiisik ja avalik teenistuja on kohustatud temale teatavaks saanud korruptiivsest teost teatama asutuse juhile, kaitsepolitseile, politseile või prokuratuurile.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isiku soovil tagatakse tema anonüümsus, välja arvatud juhul, kui teade on ajendatud omakasust või muudest madalatest motiividest või teate alusel alustatakse kriminaalmenetlust ning tema tunnistajana ülekuulamine on vajalik kuriteo tõendamiseks.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 tähendatud kohustuse mittetäitmise eest võib isiku teenistusest või ametikohalt vabastada, kui teda on karistatud käesoleva seaduse § 264 alusel.»;

4) paragrahv 264 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 264. Korruptiivsest teost teatamata jätmine

Korruptiivsest teost teatamata jätmise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.»;

5) seadust täiendatakse lisadega 2, 3 ja 4:

«Korruptsioonivastase seaduse
lisa 2

AMETIISIKU PALGAANDMETE ESITAMISE VORM

Ametiisiku nimi  
Ametikoht  
Asutus, sihtasutus  
Töötasu liik Palga (tasu) kogusumma Periood (ametiisikuna teenistuses oldud või töötatud aja alg- ja lõppkuupäev eelmisel aastal) Teenistus- või töösuhte vorm (teenistusse nimetamine, valimine, teenistus-, tööleping, töövõtuleping)
1. Põhipalk
(palgaastmele vastav palgamäär koos lubatud diferentseerimisega)
     
2. Lisatasud
ja hüvitised kokku
     
3. Muud tasud kokku      
KOKKU (1.+2.+3.)      

Korruptsioonivastase seaduse
lisa 3

AMETIISIKUTE PALGAANDMETE ESITAMISE VORM (VOLIKOGU, HALDUSKOGU, JUHATUSE JA NÕUKOGU LIIKME NING FÜÜSILISEST ISIKUST AMETIISIKU KOHTA)

Ametiisiku nimi  
Asutus, äriühing, sihtasutus, mittetulundusühing, volikogu, halduskogu  
Ametiisiku põhitöökoht  
Tasu liik Palga (tasu) kogusumma Periood (ametiisikuna teenistuses oldud või töötatud aja alg- ja lõppkuupäev eelmisel aastal) Maksmise alus (leping või õigusakt)
1.      
2.      
...      
KOKKU      

Korruptsioonivastase seaduse
lisa 4

AMETIISIKUTE PALGAANDMETE ESITAMISE KOONDTABEL

Asutus, sihtasutus ...........................................................................................

Ametiisiku andmed

Töötasu liik

Palga (tasu) kogusumma

Periood**

Teenistus- või töösuhte vorm

Ametikoht

Ametiisiku nimi

1. Põhipalk*

2. Lisatasud ja hüvitised

3. Muud tasud

(teenistusse nimetamine, valimine, teenistus-, tööleping, töövõtuleping)

KOKKU KOKKU 1.+2.+3. (perioodi alg- ja lõppkuupäev)
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

* – põhipalk või palgaastmele vastav palgamäär koos lubatud diferentseerimisega

** – ametiisikuna teenistuses oldud või töötatud aja alg- ja lõppkuupäev eelmisel aastal».

§ 2. Palgaseaduses (RT I 1994, 11, 154; 1995, 12, 120; 1999, 29, 397; 2000, 10, 59; 40, 248; 2001, 42, 233; 50, 287; 2002, 61, 375; 62, 377; 111, 662; RT III 2003, 2, 16; RT I 88, 591) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõige 31 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (31) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 toodud keeld ei kehti, kui andmeid nõuab kohus, prokuratuur, kohtueelse uurimise asutus, Maksu- ja Tolliamet, Riigikontroll, Statistikaamet või Tööinspektsioon, samuti korruptsioonivastases seaduses ja teistes seadustes ettenähtud juhtudel.»;

2) paragrahvi 8 lõige 32 tunnistatakse kehtetuks.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json