Teksti suurus:

Tööraamatu vorm, tööraamatu täitmise ja dublikaadi andmise kord ning tööraamatu hind

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.10.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2009
Avaldamismärge:RTL 2004, 134, 2082

Tööraamatu vorm, tööraamatu täitmise ja dublikaadi andmise kord ning tööraamatu hind

Vastu võetud 07.10.2004 nr 112

Määrus kehtestatakse «Eesti Vabariigi töölepingu seaduse» (RT I 1992, 15/16, 241; 1993, 10, 150; 26, 441; 1995, 14, 170; 16, 228; 1996, 3, 57; 40, 773; 45, 850; 49, 953; 1997, 5/6, 32; 1998, 111, 1829; 1999, 16, 276; 60, 616; 2000, 25, 144; 51, 327; 57, 370; 102, 669; 2001, 17, 78; 42, 233; 53, 311; 2002, 61, 375; 62, 377; 110, 656; 111, 663; 2003, 4, 22; 13, 69; 88, 591; 90, 601; 2004, 37, 256) § 20 lõike 6 alusel ja kooskõlas «Avaliku teenistuse seaduse» (RT I 1995, 16, 228; 1999, 7, 112; 10, 155; 16, 271 ja 276; 2000, 25, 144 ja 145; 28, 167; 102, 672; 2001, 7, 17 ja 18; 17, 78; 42, 233; 47, 260; 2002, 21, 117; 62, 377; 110, 656; 2003, 4, 22; 13, 67 ja 69; 20, 116; 51, 349; 58, 387; 90, 601; 2004, 22, 148; 29, 194) §-ga 159.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse tööraamatu vorm, tööraamatu täitmise ja dublikaadi andmise kord ning tööraamatu hind.

§ 2. Tööraamat ja vaheleht

(1) Tööraamat on töölepingu alusel töötamist või teenistust avalikus teenistuses tõendav dokument.

(2) Täis saanud tööraamatule lisatakse vaheleht. Vaheleht kehtib koos tööraamatuga.

2. peatükk
TÖÖRAAMATU JA VAHELEHE VORM

§ 3. Tööraamatu ja vahelehe vorm

(1) Tööraamat ja vaheleht on mõõtmetega 100×139 mm.

(2) Tööraamatu kaante, lehekülgede ja vahelehe nurgad on ümarad.

(3) Tööraamatus ja vahelehel on 32 lehekülge.

(4) Tööraamatu vorm on esitatud määruse lisas 1.

(5) Vahelehe vorm on esitatud määruse lisas 2.

§ 4. Tööraamatu kaante tehniline kirjeldus

(1) Tööraamatu kaaned on musta värvi. Esikaanel on kulla värvi Eesti Vabariigi väikese riigivapi kujutis ning sõna «TÖÖRAAMAT».

(2) Esi- ja tagakaane sisekülgedel on valgel taustal helesinise joonega piiratud ala mõõtmetega 90×130 mm ja selles helesinise värviga looklevad jooned. 

(3) Kaante sisekülgedel on helesinise värviga Eesti Vabariigi väikese riigivapi kujutis.

§ 5. Tööraamatu ja vahelehe lehekülgede tehniline kirjeldus

(1) Tööraamatu ja vahelehe esimesel ja teisel leheküljel on trükitud helesinise joonega piiratud ala mõõtmetega 90×130 mm ja selles valgel taustal helesinise värviga looklevad jooned ning üks Eesti Vabariigi väikese riigivapi kujutis.

(2) Tööraamatu esimese lehekülje ülemises välisnurgas ja 32. lehekülje alumises sisenurgas on musta värviga trükitud tööraamatu number.

(3) Tööraamatu leheküljel kaks on musta värviga trükitud tekst:
«TÖÖLEPINGU SEADUS
§ 20. Tööraamat
(1) Tööraamat on töölepingu alusel töötamist tõendav põhidokument.
(2) Tööandja on kohustatud pidama tööraamatut kõigi põhikohaga töötajate kohta.
(3) Tööraamatusse kantakse:
1) töötaja ees- ja perekonnanimi;
2) töötaja sünniaeg;
3) töölepingu alusel töötamise aeg, sealhulgas erikandega töötamise aeg töödel või tingimustes, mis annavad töötajale õiguse soodustuspensionile või pensioniõigusliku staaži soodustatud korras arvutamisele;
4) töölepingu peatumine § 55 punktide 1–2 ja 7 alusel kauemaks kui kolmeks kuuks.
(4) Töötaja nõudel kantakse tööraamatusse:
1) töölepingu lõpetamise või kehtetuks tunnistamise aluse formuleering viitega seaduse paragrahvile, lõikele ja punktile;
2) andmed tehtud tööde ja täidetud ametikohtade kohta;
3) kohakaasluse korras töötatud aeg, kui töötaja esitab põhikoha tööandjale dokumendi, mis tõendab kohakaasluse korras töötamist;
4) teise tööandja juures §-de 67 ja 68 alusel töötatud aeg, kui töötaja esitab põhikoha tööandjale niisugust töötamist tõendava dokumendi.
(5) Andmeid, mida ei ole käesoleva paragrahvi 3. ja 4. lõikes mainitud, tööraamatusse ei kanta.
(6) Tööraamatu vormi, samuti tööraamatu täitmise ja dublikaadi andmise korra ning tööraamatu hinna kehtestab Sotsiaalministeerium.»

(4) Tööraamatu ja vahelehe lehekülgedel kolm kuni 32 on kaks musta joonega piiratud kastikest mõõtmetega 90×61 mm. Kastikeses on helesinise värviga trükitud looklevad jooned ja Eesti Vabariigi väikese riigivapi kujutis.

(5) Tööraamatu ja vahelehe leheküljed on alates kolmandast leheküljest nummerdatud. Number asub lehekülje välimises alanurgas.

(6) Tööraamatu esimese lehekülje ülanurka on musta värviga trükitud sõna «TÖÖRAAMAT» ja alla serva sõnad «Tööraamatus on 32 lehekülge».

(7) Vahelehe esimese lehekülje ülaserva on musta värviga trükitud sõnad «TÖÖRAAMATU VAHELEHT» ja selle alla sõnad «Vaheleht kehtib koos tööraamatuga» ning alla serva sõnad «Tööraamatu vahelehel on 32 lehekülge».

§ 6. Tööraamatu esimese lehekülje andmeväljad

Tööraamatu esimesele leheküljele kantakse andmeväljad:
1) isikukood;
2) eesnimi;
3) perekonnanimi;
4) sünniaeg;
5) täitmise kuupäev;
6) raamatu valdaja allkiri;
7) tööraamatu väljaandmise eest vastutav isik: nimi ja allkiri;
8) tähed P.K.

§ 7. Vahelehe esimese lehekülje andmeväljad

Vahelehe esimesele leheküljele kantakse lisaks §-s 6 nimetatud andmeväljadele tööraamatu number.

§ 8. Tööraamatu ja vahelehe andmeväljad

Tööraamatu ja vahelehe lehekülgedel kolm kuni 32 on väljad:
1) kande number;
2) aeg: aasta, kuu, päev;
3) töölepingu sõlmimine, peatamine ja lõpetamine;
4) kande alus;
5) kande tegija nimi ja amet ning allkiri.

3. peatükk
TÖÖRAAMATU JA VAHELEHE TÄITMISE NING DUBLIKAADI ANDMISE KORD

§ 9. Tööraamatu ja vahelehe täitmise keel

Tööraamat ja vaheleht täidetakse eesti keeles.

§ 10. Esmase tööraamatu täitmine

(1) Esmase tööraamatu täidab tööandja hiljemalt ühe nädala jooksul pärast töötaja tööle asumist.

(2) Tööraamatusse kantakse tööraamatu valdaja ja tööraamatu väljaandja andmed ning pitser.

(3) Töötaja isikukood, ees- ja perekonnanimi ning sünniaeg kantakse tööraamatusse isikut tõendava dokumendi alusel.

(4) Töötaja kinnitab andmete õigsust allkirjaga.

(5) Tööraamatu esimesele leheküljele kirjutab alla tööraamatu välja andnud isik.

§ 11. Tööraamatu ja vahelehe täitmine

(1) Tööraamatu lehtedele kolm kuni 32 märgitakse kande number, tööle asumise, töölepingu peatumise ja lõpetamise kuupäev või ametisse nimetamise ja ametist vabastamise aeg.

(2) Erikandega märgitakse töö- või teenistuse aeg, mis annab õiguse soodustuspensionile või pensioniõigusliku staaži soodustatud korras arvutamisele.

(3) Kanne töölepingu peatumise kohta tehakse «Eesti Vabariigi töölepingu seaduse» § 55 punktide 1–2 ja 7 alusel või «Avaliku teenistuse seaduse» § 108 punktide 1, 41 ja 6 alusel, kui tööleping või teenistussuhe peatub kauemaks kui kolmeks kuuks.

(4) Töötaja nõudel kantakse tööraamatusse:
1) töölepingu lõpetamise või kehtetuks tunnistamise ja teenistusest vabastamise aluse formuleering viitega seaduse paragrahvile, lõikele ja punktile;
2) andmed tehtud tööde ja täidetud ametikohtade kohta;
3) teise tööandja juures töötatud aeg teise tööandja juures töötamist tõendava dokumendi alusel.

(5) Kanded tööraamatusse teeb tööandja töölepingu järgi hiljemalt ühe nädala jooksul, välja arvatud kanne töölepingu lõpetamise kohta, mis tehakse viimasel tööpäeval.

§ 12. Kande tegemine töötamise kohta

(1) Töölepingu sõlmimisel märgitakse tööraamatu või vahelehe vastavale väljale kande number, tööle asumise aasta, kuu ja päev, tööandja täielik nimetus ning kanne: «Tööle asunud» või «Teenistusse võetud». Kande kinnitab kande teinud isik allkirja ja pitseriga.

(2) Kande tegemise aluseks on tööleping või ametisse nimetamise dokument.

(3) «Eesti Vabariigi töölepingu seaduse» § 28 lõike 1 alusel suuliselt sõlmitud töölepingu kande aluseks märgitakse «TLS § 28 lg 1» ja «Suuline tööleping».

(4) Kui töötaja töötamise ajal tööandja muutus, tehakse selle kohta tööraamatusse uus kanne.

(5) Tööandja teeb töölepingu lõpetamise kohta tööraamatusse kande, milles näidatakse töölepingu lõpetamise päev. Kande kinnitab kande teinud isik allkirja ja pitseriga.

(6) Töötaja nõudel kannab tööandja tööraamatusse töölepingu lõpetamise aluse formuleeringu viitega seaduse paragrahvile, lõikele ja punktile.

§ 13. Tööraamatu vahelehe lisamine

Vahelehe lisamisel tehakse tööraamatu esimese lehekülje ülaossa märkus «Välja antud vaheleht».

§ 14. Tööraamatu ja vahelehe kannete parandamine

(1) Ebatäpse kande parandab tööandja, kelle juures on tehtud veaga kanne.

(2) Kui ebaõige kande teinud tööandja on likvideeritud, teeb paranduse tema õigusjärglane, selle puudumisel viimane tööandja töötaja esitatud dokumendi alusel.

(3) Tööraamatu ja vahelehe kande muutmiseks tehakse uus kanne, mille kande teksti väljale kirjutatakse «Kanne nr … kehtetu».

(4) Tööraamatu ja vahelehe esimesele leheküljele kantud andmete muutumise kohta teeb dokumendi alusel kande viimane tööandja, lisades dokumendi liigi, numbri ja väljaandmise kuupäeva. Endised andmed kriipsutatakse läbi ühe joonega ning nende kohale kirjutatakse uued andmed. Viited vastavale dokumendile kirjutatakse tööraamatu esikaane siseküljele ja kinnitatakse kande teinud isiku allkirjaga.

§ 15. Tööraamatu ja vahelehe dublikaat

(1) Tööraamatu või vahelehe dublikaat antakse tööraamatu või selle vahelehe kaotamisel, osaliselt või täielikult kõlbmatuks muutumisel. Kõlbmatuks muutunud tööraamatu või selle vahelehe esimese lehekülje parempoolsesse ülanurka tehakse märkus «Kanded nr …. kehtetud. Väljastatud dublikaat».

(2) Osaliselt kasutamiskõlbmatuks muutunud tööraamatust või vahelehelt kantakse dublikaati ainult kasutamiskõlbmatuks muutunud kanded.

(3) Tööraamatu või vahelehe kaotanud töötajale väljastab tööraamatu dublikaadi viimane tööandja või tema õigusjärglane, tehes esilehele parempoolsesse ülemisse nurka märkuse «Dublikaat». Õigusjärglase puudumisel annab dublikaadi tööandja, kelle juurde töötaja tööle asub.

(4) Tööraamatu või vahelehe dublikaat täidetakse §-de 11–14 kohaselt. Dublikaadi täitmisel tehakse kanded viimases töökohas sõlmitud töölepingu järgi.

(5) Tööraamatu või vahelehe dublikaat väljastatakse ka juhul, kui tööandja on teinud tööraamatusse või vahelehele kande vastuolus «Eesti Vabariigi töölepingu seaduse» § 20 lõikega 4. Selline tööraamat või vaheleht loetakse täielikult kasutamiskõlbmatuks.

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 märgitud juhul, samuti juhul, kui tööraamat on kaduma läinud või kasutamiskõlbmatuks muutunud tööandja juures, taastab tööandja töötaja nõudmisel ja tõendite alusel eelmiste tööandjate juures tööraamatusse tehtud kanded.

4. peatükk
TÖÖRAAMATU HIND

§ 16. Tööraamatu ja vahelehe hind

Tööraamatu ja vahelehe hinna kehtestab sotsiaalminister käskkirjaga.

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Sotsiaalministri 7. oktoobri 2004. a määruse nr 112
lisa 1

Sotsiaalministri 7. oktoobri 2004. a määruse nr 112
lisa 2

/otsingu_soovitused.json