Teksti suurus:

Tallinna Transpordikooli põhimäärus

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.10.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.01.2007
Avaldamismärge:RTL 2004, 134, 2075

Tallinna Transpordikooli põhimäärus

Vastu võetud 11.10.2004 nr 53

Määrus kehtestatakse « Kutseõppeasutuse seaduse» (RT I 1998, 64/65, 1007; 2001, 68, 406; 2002, 56, 348; 61, 378; 90, 521; 2003, 20, 116; 58, 387; 71, 473; 2004, 27, 178; 41, 276; 56, 404) § 6 lõike 2 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Tallinna Transpordikool

(1) Tallinna Transpordikool (edaspidi kool) on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigi kutseõppeasutus.

(2) Kooli ingliskeelne nimetus on Tallinn School of Transportation.

§2. Kooli asukoht

Kool asub Tallinnas. Kooli postiaadress on Tehnika 18, 10149 Tallinn.

§3. Õppekeel

Kooli õppekeeled on eesti ja vene keel.

§4. Pitsat, eelarve ja sümboolika

Koolil on väikese riigivapi kujutisega pitsat, iseseisev eelarve ja sümboolika.

2. peatükk
KOOLI TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED

§5. Eesmärk

Kooli tegevuse eesmärk on tagada õppurite kutsealane valmisolek tööjõuturul, sotsiaalne valmisolek iseseisvaks eluks ja jätkusuutlikkus elukestvaks õppeks.

§6. Kooli ülesanded

Kooli ülesanded on:
1) kutsekeskhariduse omandamise võimaldamine loodus- ja täppisteaduste, tehnika, tootmise ja ehituse ning teeninduse õppevaldkondades, samuti täiskasvanute tööalase koolituse läbiviimine;
2) siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamine teiste õppeasutustega kutsealase koolituse tõhustamiseks;
3) ühistegevuse arendamine tööandjatega, töövõtjate ühendustega, kutseliitudega, et viia koolituse kvaliteet ja maht vastavusse tööturu nõudlusega;
4) õppemetoodilise töö korraldamine, sh õppekavade koostamine ja arendamine;
5) ainealaste metoodiliste juhendite, õppevahendite ja -materjalide koostamine, väljaandmine ning levitamine;
6) koolile eraldatud ressursside (rahalised vahendid, hooned, õppevahendid jne) sihipärane ja ratsionaalne kasutamine koolituse kvaliteedi kindlustamiseks;
7) õppebaasi pidev täiendamine ja arendamine tulenevalt õppekavade nõuetest;
8) pedagoogidele ja teistele töötajatele (edaspidi personal) erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamise võimaldamine;
9) kõrge kvalifikatsiooniga asjatundjate kaasamine õpetajatena;
10) personalile kaasaegsete töö- ja olmetingimuste loomine;
11) õpilaste isiklikku ja erialast arengut soodustavate tingimuste ja õhkkonna kujundamine;
12) õpilaste ja personali kultuuri- ja sporditegevuse toetamine;
13) õpilaste teavitamine õppimis- ja karjäärivõimalustest koolis õpetatavatel kutsealadel;
14) oma tegevuse tutvustamine üldsusele;
15) teiste koolile pandud ülesannete täitmine.

3. peatükk
KOOLI JUHTIMINE JA STRUKTUUR

§7. Kooli nõukogu

(1) Kooli nõukogu (edaspidi nõukogu) suunab kooli tegevust ning otsustab kooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimusi.

(2) Nõukogu koosseisu kinnitab haridus- ja teadusminister kolmeks aastaks.

(3) Nõukogu tegutseb haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

§8. Nõukogu ülesanded

Nõukogu:
1) kinnitab kooli arengukava;
2) esitab üks kord aastas Haridus- ja Teadusministeeriumi Koolivõrgu Büroole eelarvelise finantseerimise taotluse õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel;
3) kuulab ära direktori aruande kooli eelarve täitmise kohta ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga Haridus- ja Teadusministeeriumi Koolivõrgu Büroole;
4) kuulab ära direktori kava kooli eelarve kulude planeerimise kohta eelarveaastal ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga Haridus- ja Teadusministeeriumi Koolivõrgu Büroole;
5) kuulab ära kooli direktori ja tema asetäitjate aruanded ning võtab vastu sellest tulenevaid otsuseid;
6) kinnitab praktikaettevõtted.

§9. Kooli direktor

(1) Kooli juhib direktor, kelle ülesanne on tagada kooli tulemuslik töö.

(2) Kooli direktor:
1) esindab kooli ja teostab tehinguid, mis on suunatud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisele;
2) juhatab kooli õppenõukogu;
3) tagab kooli sisekontrolli süsteemi väljaarendamise ja siseauditi perioodilise korraldamise;
4) kinnitab kooli koosseisunimestiku ja otsustab personali vajaduse;
5) on tööandjaks personalile, kinnitab käskkirjaga nende ametijuhendid ja tagab tingimused personali kvalifikatsiooni täiendamiseks;
6) tagab nõukogu ja õppenõukogu seaduslike otsuste täitmise;
7) määrab kindlaks direktori asendamise korra;
8) kinnitab käskkirjaga kooli asjaajamise-, sisekorra- ja õppekorralduse eeskirjad ning muud töökorralduslikud dokumendid;
9) tagab kooli eelarveprojektide koostamise ja eelarve täitmise;
10) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
11) esitab Haridus- ja Teadusministeeriumi Koolivõrgu Büroole kooli tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente;
12) annab oma tegevusest aru nõukogule ja teda ametisse kinnitanule;
13) lahendab teisi talle pandud küsimusi.

(3) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss, mille viib läbi nõukogu haridus- ja teadusministri kehtestatud korras.

(4) Direktori kinnitab konkursi tulemuste alusel kuni viieks aastaks ametisse haridus- ja teadusminister, kes ka sõlmib, muudab, peatab ning lõpetab temaga töölepingu.

§10. Õppenõukogu

(1) Koolil on õppenõukogu, kelle ülesanne on kooli õppe- ja kasvatustegevusega seotud küsimuste lahendamine. Õppenõukogusse kuuluvad kooli pedagoogid.

(2) Kooli direktor kinnitab nimeliselt õppenõukogu koosseisu iga uue õppeaasta alguses.

§11. Õppenõukogu töökord ja ülesanded

(1) Õppenõukogu töövorm on koosolek, mille kutsub kokku kooli direktor või tema äraolekul teda asendav isik mitte harvemini kui kaks korda õppeaastas.

(2) Õppenõukogu koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord teatatakse nädal enne koosoleku toimumist.

(3) Õppeaasta esimesel koosolekul valib õppenõukogu sekretäri, kes täidab vastavaid kohustusi õppeaasta lõpuni.

(4) Õppenõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Hääletamine on õppenõukogu äranägemisel lahtine või salajane. Võrdse arvu poolt- ja vastuhäälte korral on otsustavaks koosoleku juhataja hääl.

(5) Õppenõukogu koosolekul arutatud küsimused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja sekretär. Õppenõukogu protokollid kuuluvad alalisele säilitamisele vastavalt kehtestatud korrale.

(6) Õppenõukogu otsused jõustuvad vastuvõtmisel, kui otsustes ei ole sätestatud teisiti.

(7) Õppenõukogu liikmetel on õigus teha ettepanekuid kavandatud päevakorra muutmiseks ja täiendamiseks.

(8) Erakorraline õppenõukogu kutsutakse kokku, kui seda nõuab vähemalt 1/3 õppenõukogu liikmetest.

(9) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 õppenõukogu liikmetest.

(10) Õppenõukogu:
1) analüüsib õppeprotsessi ja annab hinnangu selle tulemustele;
2) arutab kooli arenguga seotud küsimusi ning määratleb neist tulenevad ülesanded;
3) teeb ettepanekuid kooli nõukogule;
4) arutab ja otsustab õppekavade rakendamisega seonduvaid küsimusi;
5) arutab ja teeb ettepanekuid koolikorralduse ja sisekorra küsimustes;
6) valib oma liikmetest õppeosakonna nõukogu, mille ülesanded sätestatakse õppekorralduse eeskirjades.

§12. Kooli struktuuriüksused

(1) Kooli struktuuriüksused on:
1) juhtkond;
2) õppeosakond;
3) majandusosakond;
4) õpilaskodu;
5) kantselei- ja personalitalitus;
6) infotehnoloogia tugitalitus;
7) arendustalitus;
8) huviala ja nõustamise talitus.

(2) Kooli juhtkonna:
1) moodustavad kooli direktor, õppedirektor, haldusdirektor ning osakondade ja talituste juhatajad;
2) põhiülesandeks on nõu andmine kooli direktorile juhtimisega seotud küsimustes;
3) töövorm on koosolek.

(3) Kooli õppeosakond kuulub õppedirektori haldusalasse ja selle põhiülesanded on:
1) õppeprotsessi vahetu korraldamine, samuti suunamine, analüüsimine ja hindamine;
2) õppekava arendus;
3) õppevahendite planeerimine ja kasutamise optimeerimine;
4) õppepraktika korraldamine;
5) pedagoogide täienduskoolituse planeerimine;
6) koostöö korraldamine teiste õppeasutustega;
7) aine- ja huvialaringide juhendamine;
8) õpilaste arvestuse pidamine;
9) ümber- ja täiendõppe, täiskasvanute tööalase koolituse ja kutsealase eelkoolituse korraldamine.

(4) Majandusosakond kuulub haldusdirektori haldusalasse ja selle põhiülesanded on:
1) õppetööks vajalike materiaalsete tingimuste loomine;
2) kooli kasutuses oleva riigivara korrashoiu ning säilitamise tagamine.

(5) Õpilaskodu kuulub haldusdirektori haldusalasse ja selle põhiülesanded on väljastpoolt Tallinna elavate õpilaste majutamine ja nõutavate olmetingimuste tagamine.

(6) Kantselei- ja personalitalitus kuulub haldusdirektori haldusalasse ja selle põhiülesanded on:
1) kooli asjaajamise korraldamine;
2) personaliarvestus.

(7) Infotehnoloogia tugitalitus kuulub haldusdirektori haldusalasse ja selle põhiülesanded on:
1) kooli arvutipargi ja võrgu töökorras hoidmine ja arendamine;
2) arvutikasutajate toetamine nõu andmisega.

(8) Arendustalitus kuulub õppedirektori haldusalasse ja selle põhiülesanded on:
1) kooli arengu kavandamine;
2) siseauditi korraldamine;
3) kvaliteedijuhtimine.

(9) Huviala ja nõustamise talitus kuulub õppedirektori haldusalasse ja selle põhiülesanded on:
1) õpilaste ja nende organisatsioonide juhendamine ning nõustamine;
2) rühma- ja koolivälise huvitegevuse korraldamine.

4. peatükk
ÕPPEKORRALDUS

§13. Kooliõppekava

(1) Õppekorralduse aluseks on kehtestatud korras koostatud ja riiklikus registris «Eesti Hariduse Infosüsteem» registreeritud kooliõppekava.

(2) Kooliõppekava on vastava kutse-, eri- ja ametialaga seotud õpingute alusdokument, mis määrab õppeainete loetelu koos mahu ja sisu üldiseloomustusega, õppeainete valiku võimalused ja tingimused ning õpingute alustamise ja kooli lõpetamise nõuded.

(3) Kool koostab õppekava iga kutse-, eri- ja ametiala jaoks, mida koolis on võimalik omandada.

(4) Kooliõppekavad ning nende muudatused kinnitab kooli direktor.

§14. Õppekorraldus

(1) Kooli võivad õppima asuda isikud, kellel on põhi- või keskharidus. Kooli vastuvõtt toimub haridus- ja teadusministri kehtestatud tingimustel ja korras.

(2) Põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele ning põhiharidust mitteomavatele koolikohustuse east väljas olevatele, kuid põhiharidust omandavatele õpilastele korraldatakse kutsealast eelkoolitust vastavalt kohaliku omavalitsuse tellimusele.

(3) Põhihariduse baasil kutsekeskhariduse omandamine võib toimuda päevases, õhtuses ja kaugõppe vormis. Keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamine võib toimuda täis- ja osakoormusega õppe vormis, kui seadus ei näe ette teisiti.

(4) Kool loetakse lõpetatuks pärast vastava õppekava täitmist. Kooli lõpetamist tõendab lõputunnistus.

(5) Koolis korraldatakse täiskasvanute tööalast koolitust. Täiskasvanute tööalase koolituse kursused on tasulised.

(6) Kooli üksikasjalik õppeprotsessi korraldus sätestatakse direktori kinnitatud õppekorralduse eeskirjas.

5. peatükk
KOOLI LIIKMESKOND

§15. Kooli liikmeskond

Kooli liikmeskonna moodustavad kooli personal ja õpilased.

§16. Kooli pedagoogid

(1) Kooli pedagoogid on õppe- ja kasvatusalal töötavad isikud ning kooli direktor.

(2) Kooli pedagoogi vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras.

(3) Pedagoogi ametikohale vastavuse määramiseks korraldatakse nende atesteerimine.

(4) Pedagoogide ülesandeks on õppe- ja kasvatustöö korraldamine ja läbiviimine, et tagada seatud eesmärkide täitmine.

(5) Pedagoogide konkreetsed ametialased kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks nende töölepingus, ametijuhendis ja töösuhteid reguleerivates õigusaktides.

(6) Pedagoogi töötasustamise aluseks on ametikoht.

§17. Mittepedagoogiline personal

(1) Mittepedagoogilise personali ülesanne on kooli häireteta töö tagamine, vara korrashoid ja majanduslik teenindamine.

(2) Mittepedagoogilise personali ametialased kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks nende töölepingus, ametijuhendis ja töösuhteid reguleerivates õigusaktides.

(3) Mittepedagoogilise personali töötasustamise aluseks on ametikoht.

6. peatükk
ÕPILASED

§18. Õpilased

(1) Kooli õpilasteks on isikud, kes on kantud kooli õpilaste nimekirja.

(2) Õpilaste nimekirja kantakse õpilased vastuvõtukomisjoni otsuse alusel direktori käskkirjaga. Kõikidele vastuvõetud õpilastele väljastatakse õpilaspilet ja õpinguraamat.

(3) Kooli õpilased moodustavad ühe õpilaskonna. Õpilaskonnal on põhikiri, mis esitatakse õpilasesinduse poolt kooli nõukogule kinnitamiseks. Kooli nõukogu kinnitab õpilaskonna põhikirja, kui see vastab seadusele, seaduse alusel antud õigusaktidele ja rahvusvaheliselt tunnustatud demokraatlikele põhimõtetele.

(4) Täiskasvanute tööalase koolituse kursuste kuulajad õpilaskonda ei kuulu ning neile ei laiene õpilaste õigused ja kohustused. Nende õigusliku seisundi määrab «Täiskasvanute koolituse seadus» (RT I 1998, 71, 1200; 1999, 10, 150; 60, 617; 2002, 90, 521; 2003, 20, 116; 71, 473; 2004, 41, 276).

(5) Õpilaste esindusorgan on õpilasesindus, kes esindab õpilasi suhetes kooliga, Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, asutuste ja isikutega.

(6) Õpilasesinduse valimise õigus on kõikidel kooli õpilastel. Esimese õpilasesinduse valimised korraldab kooli direktor.

(7) Õpilasel on õigus:
1) tutvuda enne kooli asumist ja koolis õppides kooli õppekava, põhimääruse ning sisekorra- ja õppekorralduse eeskirjadega;
2) nõuda õppekavajärgset õpetust;
3) vastavalt õppekavale valida valik- ja vabaaineid;
4) saada tasuta konsultatsioone, kui on tekkinud õppelünki õpilasest mitteolenevatel põhjustel;
5) valida oma esindajaid ja olla valitud õpilasorganisatsioonidesse;
6) osaleda õpilasesinduse esindaja kaudu kooli nõukogu tegevuses;
7) läbi õpilasesinduse otsustada ja korraldada õpilaselu küsimusi, lähtudes õpilaste huvidest, vajadustest ja kohustustest ning järgides seadusi ning nende alusel antud õigusakte;
8) pöörduda kooli nõukogu või Haridus- ja Teadusministeeriumi poole juhul kui tema küsimused ei ole leidnud lahendamist rühmajuhataja või kooli juhtkonna poolt, samuti õppenõukogu otsusega mittenõustumisel;
9) kasutada õppevälises tegevuses tasuta oma kooli ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi- ja muid vahendeid kooli poolt kehtestatud korras;
10) saada Vabariigi Valitsuse ja kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud korras ainelist abi või soodustusi;
11) saada õppetoetust ja õppelaenu õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras;
12) elada õppeperioodi ajal kooli õpilaskodus, mis on tasuline. Tasu suuruse määrab kooli nõukogu;
13) kasutada muid seadusega kehtestatud õigusi.

(8) Õpilane on kohustatud:
1) järgima seadusi, kooli põhimäärust, sisekorraeeskirja ning muude õigusaktidega kehtestatud kohustusi ning kandma vastutust nende mittetäitmise korral;
2) suhtuma lugupidavalt kaasinimestesse, hoidma loodust ja elama keskkonda säästvalt;
3) järgima üldtunnustatud moraalinorme;
4) suhtuma heaperemehelikult kooli varasse ja hüvitama tema tekitatud kahju nimetatud varale;
5) hoidma kooli head mainet;
6) osalema õppetöös ja sooritama õigeaegselt ettenähtud eksamid, arvestused ja praktikad.

7. peatükk
KOOLI FINANTSEERIMINE, VARA, ARUANDLUS JA ASJAAJAMINE

§19. Finantseerimine

(1) Kooli finantseeritakse riigieelarvest, laekumistest sihtasutustelt, õpilaskodus majutamise teenuse osutamisest saadavast tulust ja muudest vahenditest.

(2) Kool kasutab ja käsutab rahalisi vahendeid ning vara õigusaktidega kehtestatud korras.

§20. Vara

Koolil on õppe- ja kasvatustöö korraldamiseks vara, mille moodustavad talle riigivara valitseja poolt sihtotstarbelisse kasutusse antud maa, hooned ja rajatised, seadmed, inventar ning muud õppetööks vajalikud materiaalsed väärtused.

§21. Aruandlus

Kool annab oma tegevuse kohta aru õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§22. Asjaajamine

Kool korraldab oma asjaajamist, lähtudes Vabariigi Valitsuse kehtestatud korrast.

8. peatükk
KOOLI ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§23. Kooli ümberkorraldamine

(1) Kooli korraldab ümber Vabariigi Valitsus haridus- ja teadusministri ettepanekul.

(2) Kooli ümberkorraldamine toimub pärast õppeaasta lõppu Vabariigi Valitsuse kehtestatud alustel ja korras.

(3) Kooli ümberkorraldamise otsusest teatatakse õpilastele ja kooli personalile hiljemalt kuus kuud enne uue õppeaasta algust.

§24. Kooli tegevuse lõpetamine

(1) Kooli tegevuse lõpetab Vabariigi Valitsus haridus- ja teadusministri ettepanekul.

(2) Kooli tegevuse lõpetamine toimub pärast õppeaasta lõppu Vabariigi Valitsuse kehtestatud alustel ja korras.

(3) Kooli tegevuse lõpetamise otsusest teatatakse õpilastele ja kooli personalile hiljemalt kuus kuud enne uue õppeaasta algust.

9. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§25. Põhimääruse kehtetuks tunnistamine

Haridusministri 27. aprilli 1999. a käskkiri nr 117 «Tallinna Transpordikooli põhimääruse kinnitamine» tunnistatakse kehtetuks.

Minister Toivo MAIMETS

Kantsler Jaan KALLAS

/otsingu_soovitused.json