Teksti suurus:

Kvalifitseeritud kiirguseksperdi litsentsi ja selle taotluse vorm ning litsentsi andmise, pikendamise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.10.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2004, 134, 2077

Kvalifitseeritud kiirguseksperdi litsentsi ja selle taotluse vorm ning litsentsi andmise, pikendamise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord

Vastu võetud 12.10.2004 nr 127

Määrus kehtestatakse «Kiirgusseaduse» (RT I 2004, 26, 173) § 45 lõike 7 alusel.

§ 1. Litsentsi taotlemine

Kvalifitseeritud kiirguseksperdi litsentsi (edaspidi litsents) saamiseks esitab taotleja Keskkonnaministeeriumile:
1) lisas 1 esitatud vormi kohase taotluse;
2) koopia kõrgharidust tõendavast dokumendist;
3) muud erialast kvalifikatsiooni ja kiirgusohutusalast koolitust või täienduskoolitust tõendavad dokumendid.

§ 2. Litsentsi taotluse menetlemine

(1) Keskkonnaminister teeb otsuse litsentsi andmise või sellest keeldumise kohta 30 päeva jooksul pärast isiku poolt kõigi vajalike andmete esitamist.

(2) Kiirguskeskuse direktor moodustab komisjoni, kes vaatab läbi taotluse, vajadusel kontrollib taotleja vastavust nõuetele suulise või kirjaliku testiga või vestlusega ja esitab keskkonnaministrile arvamuse taotleja nõuetele vastavuse kohta.

(3) Litsentsi või litsentsi andmisest keeldumise otsuse ärakiri edastatakse taotlejale posti teel seitsme tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.

§ 3. Litsentsi vorm

Litsentsi vorm on esitatud määruse lisas 2.

§ 4. Litsentsi pikendamine

(1) Taotlus litsentsi pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt 30 päeva enne litsentsi kehtivusaja lõppu.

(2) Litsentsi pikendamiseks esitab litsentsi omaja § 1 punktis 1 nimetatud taotluse, millele võib lisada sama paragrahvi punktides 2 ja 3 nimetatud dokumente, kui neid ei ole varem esitatud.

(3) Litsentsi pikendamisele kohaldatakse selle määruse §-s 2 sätestatut.

§ 5. Litsentsi peatamine ja kehtetuks tunnistamine

(1) Litsentsi peatamise või kehtetuks tunnistamise aluseks olevate asjaolude ilmnemisel litsentsi andja:
1) peatab litsentsi kehtivuse ning määrab tähtaja litsentsi peatamise aluseks olnud asjaolu kõrvaldamiseks;
2) tunnistab litsentsi kehtetuks.

(2) Enne litsentsi kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamise otsustamist kuulatakse ära litsentsi omav isik või tema esindaja. Selleks määratud aeg ja koht tehakse talle teatavaks vähemalt seitse päeva ette.

(3) Kui litsentsi peatamise aluseks olnud asjaolu kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul või kui see on ära langenud ning kui keskkonnaminister on litsentsi peatamise otsuse kehtetuks tunnistanud, võib litsentsiga lubatud tegevust jätkata.

(4) Kui litsentsi peatamise aluseks olnud asjaolu ei ole määratud tähtaja jooksul kõrvaldatud või ära langenud, tunnistab keskkonnaminister litsentsi kehtetuks.

(5) Litsentsi kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamise otsuse ärakiri saadetakse litsentsi omanikule posti teel seitsme tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

Minister Villu REILJAN

Kantsler Sulev VARE

Keskkonnaministri 12. oktoobri 2004. a määruse nr 127 «Kvalifitseeritud kiirguseksperdi litsentsi ja selle taotluse vorm ning litsentsi andmise, pikendamise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord»
lisa 1

KVALIFITSEERITUD KIIRGUSEKSPERDI LITSENTSI TAOTLUS

 

Taotlus esitatakse keskkonnaministrile

 
Esmataotlus

_

 

Litsentsi pikendamine _
Taotleja isikuandmed Töökoht
   
Eesnimi: Organisatsioon:
Perekonnanimi: Aadress:
Isikukood:  
Aadress:  
   
  Amet:
  Faks:
Telefon: Telefon:
e-post: e-post:

Kinnitan, et taotluses esitatud andmed on tõesed

Taotleja allkiri Kuupäev
 

ANDMED TAOTLEJA KVALIFIKATSIOONI KOHTA

I. HARIDUS

Andmed kõrghariduse kohta kiirgus- ja keskkonnateadustes, kiirgusohutuses või neile lähedastes valdkondades.

Aeg Õppeasutus Õppekava Saadud dokument Kraad
         
         
         
 

II. KIIRGUSOHUTUSALANE KOOLITUS

Andmed täienduskoolituse, ühe ainepunkti mahus kõrgkoolikursuse, rahvusvaheliste täienduskursuste jms kohta.

Aasta Koolitusfirma / kõrgkool jm Kursus / õppeaine Tunnid / ainepunktid Saadud dokument
         
         
         
 

III. TÖÖKOGEMUS

Andmed vähemalt 5-aastase töökogemuse kohta kiirgusohutuse alal või sellega seotud valdkonnas kronoloogilises järjekorras.

Aasta Organisatsioon Ametikoht

Tööülesannete kirjeldus

       
       
       
 

IV. TEHNIKA- JA TARKVARAVAHENDID

Andmed kiirgusekspertiisiks ja -uuringuteks kasutatavate tehnika- ja tarkvaravahendite kohta: loetelu ja iseloomustus.

   
   
   

Keskkonnaministri 12. oktoobri 2004. a määruse nr 127 «Kvalifitseeritud kiirguseksperdi litsentsi ja selle taotluse vorm ning litsentsi andmise, pikendamise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord»
lisa 2

KVALIFITSEERITUD KIIRGUSEKSPERDI LITSENTS

Litsents nr ............ «......» ......................... 200.... a

Andmed litsentsi omaniku kohta:

Nimi:

Isikukood:

Aadress:

Litsents annab õiguse kiirguseksperdina tegutsemiseks.

Litsentsi andja nimi:

Litsentsi kehtivusaeg:

/Litsentsi andja nimi ja allkiri/

Keskkonnaministeeriumi
pitsati jäljend

/otsingu_soovitused.json