Teksti suurus:

Koolitusloa vorm

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.10.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2010
Avaldamismärge:RTL 2004, 136, 2094

Koolitusloa vorm

Vastu võetud 13.10.2004 nr 54

Määrus kehtestatakse «Erakooliseaduse» (RT I 1998, 57, 859; 1999, 24, 358; 51, 550; 2000, 40, 255; 95, 611; 2001, 75, 454; 2002, 53, 336; 61, 375; 90, 521; 2003, 20, 116; 2004, 30, 206; 41, 276; 56, 404) § 5 lg 10, «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 95, 611; 2001, 50, 288; 75, 454; 2002, 25, 144; 34, 205; 53, 336; 57, 359; 61, 375; 63, 389; 64, 393; 90, 521; 2003, 21, 125; 2004, 27, 180; 30, 206; 41, 276; 56, 404) § 121 lõike 1, « Koolieelse lasteasutuse seaduse» (RT I 1999, 27, 387; 2000, 54, 349; 95, 611; 2001, 75, 454; 2002, 61, 375; 90, 521; 2003, 18, 99; 75, 496; 2004, 27, 180; 30, 206; 41, 276) § 12 lõike 1 ning «Kutseõppeasutuse seaduse» (RT I 1998, 64/65, 1007; 2001, 68, 406; 2002, 56, 348; 61, 375; 90, 521; 2003, 20, 116; 58, 387; 71, 473; 2004, 27, 178; 41, 276; 56, 404) § 7 lõike 1 alusel.

§1. Kinnitada koolitusloa vorm (lisatud).

§2. Haridusministri 18. detsembri 2002. a määrus nr 86 «Koolituslubade väljaandmise ja tühistamise kord ning koolitusloa vorm» (RTL 2002, 147, 2144) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Toivo MAIMETS

Kantsler Jaan KALLAS

Haridus- ja teadusministri 13. oktoobri 2004. a määruse nr 54 «Koolitusloa vorm»
lisa
 

   

KOOLITUSLUBA
nr ..........

Käesolev koolitusluba on välja antud     

 

ning talle laienevad Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused, kohustused ja vastutus    

 

 

/allkiri/

Haridus- ja Teadusministeeriumi koolituslubade
väljaandmise komisjoni esimees  

Tartus

Pk

/otsingu_soovitused.json