Teksti suurus:

Ravimite piirhindade arvutamise metoodika, kehtestamise tähtajad ning muutmise tingimused ja tähtajad

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.11.2010
Avaldamismärge:

Ravimite piirhindade arvutamise metoodika, kehtestamise tähtajad ning muutmise tingimused ja tähtajad

Vastu võetud 13.10.2004 nr 114
RTL 2004, 136, 2099
jõustumine 01.01.2005

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 42 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED  

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse piirhindade arvutamise metoodika, piirhindade kehtestamise tähtajad, piirhindade muutmise tingimused ja tähtajad.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) ravimitootja – ravimi tootja või isik, kellele on väljastatud ravimi müügiluba;
  2) hulgimüüja – ravimite hulgimüügi tegevusloa omaja või ravimite hulgimüügiga tegelev ravimite tootmise tegevusloa omaja, kes on «Ravikindlustuse seaduse» § 42 lõike 13 alusel kohustatud Sotsiaalministeeriumile edastama ravimite hulgimüügi ostuhinnad
  3) preparaat – ravimi konkreetset ravimvormi, toimeaine sisaldust ja ühikute arvu sisaldav pakend;
  4) arvestuslik päevadoos (edaspidi APD) – toimeaine keskmine annus ööpäevas vastavalt peamisele kasutamisnäidustusele;
  5) piirhinnast madalama hinnaga preparaat – preparaat, mille hind võeti piirhinna arvutamisel arvesse ning mille hind on võrdne või madalam piirhinnast;
  6) piirhinnagrupp – sama toimeaine ja manustamisviisiga ravimite grupp, milles kehtestatakse samad APD piirhinnad.

2. peatükk PIIRHINDADE KEHTESTAMINE JA MUUTMINE 

§ 3.   Piirhindade kehtestamine

  (1) Piirhinnad kehtestatakse Eesti Haigekassa ravimite loetellu kantud 100% ja 75% soodusmääraga ravimitele.

  (2) Piirhinnad kehtestatakse sama toimeainet sisaldavate ja sama manustamisviisiga ravimite grupis, millest vajadusel koostatakse alagrupid.

  (3) Piirhinda ei kehtestata ravimitele juhul, kui müügiluba omavad mitme ravimitootja samasse piirhinnagruppi kuuluvad ravimid, kuid reaalselt turustatakse Eestis ainult ühe tootja ravimeid.

§ 4.   Piirhindade muutmine

  (1) Piirhindasid kehtestatakse ja muudetakse 4 korda aastas, jõustumistähtaegadega 1. jaanuaril, 1. aprillil, 1. juulil ja 1. oktoobril.

  (2) Piirhindasid muudetakse järgmistel tingimustel:
  1) piirhinnagruppi lisandub piirhinnast madalama hinnaga preparaat;
  2) piirhinnast madalama hinnaga preparaadi hinnakokkulepe on lõppemas või muutmisel;
  3) piirhinnast kõrgema hinnaga preparaadi tootja on teinud ettepaneku hinnakokkuleppe sõlmimiseks, millega nõustub tagama preparaadi kättesaadavuse piirhinnast madalama hinnaga;
  4) piirhinnast madalama hinnaga preparaadil lõpeb müügiloa kehtivus või seda enam ei turustata.

3. peatükk PIIRHINNA ARVUTAMINE 

§ 5.   Piirhinna arvutamisel aluseks võetav hind

  (1) Piirhindade arvutamisel lähtutakse preparaadi ravimite loetellu kandmise taotlusel või hinnakokkuleppe sõlmimise ettepanekus märgitud ja hulgimüüjate poolt Sotsiaalministeeriumile edastatud ravimite hulgimüügi ostuhindadest. Eelnimetatud andmete puudumisel lähtutakse ravimitootja esitatud hulgimüügi ostuhindadest.

  (2) Piirhinna arvutamise aluseks on hulgimüüjate poolt Sotsiaalministeeriumile edastatud konkreetse preparaadi hulgimüügi ostuhindade aritmeetiline keskmine hind.

§ 6.   Arvestuslik päevadoos

  (1) Piirhinna arvutamisel lähtutakse APD suurusest, arvust ja hinnast preparaadis.

  (2) APD suuruse määramisel arvestatakse Eestis registreeritud preparaatide ravimi omaduste kokkuvõttes näidatud optimaalset annustamisskeemi ning Maailma Tervishoiuorganisatsiooni poolt avaldatud arvestuslikke päevadoose.

  (3) APD-de arvu leidmiseks preparaadis jagatakse selles olev toimeaine kogus toimeaine APD väärtusega.

  (4) Ühe APD hinna arvutamiseks preparaadis jagatakse selle maksimaalne jaemüügihind APD-de arvuga preparaadis.

§ 7.   Piirhinnagruppide moodustamine

  (1) Sõltuvalt ravimvormist võib sama toimeaine ja manustamisviisiga ravimite piirhind olla erinev.

  (2) Ravimvormi järgi grupeeritakse ravimeid järgmiselt:Lõike tekst
  1) suukaudsed tahked ravimvormid;
  2) suukaudsed vedelad ravimvormid;
  3) sublingvaalsed ja põse limaskestalt imenduvad ravimvormid;
  4) parenteraalsed ravimvormid;
  5) inhaleeritavad ravimvormid;
  6) transnasaalsed ravimvormid;
  7) transdermaalsed ravimvormid;
  8) transrektaalsed ravimvormid;
  9) transvaginaalsed ravimvormid;
  10) lokaalsed ravimvormid.

  (3) Inhaleeritavate ravimvormide alagrupid on aerosoolid, pulbrid ja lahused.

  (4) Alagruppe võib moodustada ka järgmistel juhtudel:
  1) pikendatud toimekestusega ravimid;
  2) ravimid, mille manustamisvahend võimaldab erinevat annustamist;
  3) lokaalsed ravimid, mille ravimvorm või manustamiskoht on erinev;
  4) kombinatsioonravimid.

  (5) Preparaate, milles toimeaine sisaldus erineb rohkem kui 100% vastava APD suurusest, käsitletakse erinevatesse piirhinnagruppidesse kuuluvatena.

§ 8.   Piirhindade arvutamine

  (1) Kui ühte piirhinnagruppi kuuluvad kaks preparaati, siis ühe APD piirhind arvutatakse odavama preparaadi põhjal.

  (2) Kui ühte piirhinnagruppi kuuluvaid preparaate on rohkem kui kaks, jäetakse piirhindade arvutamisel kõrvale kõige odavama maksimaalse jaemüügihinnaga preparaat ning aluseks võetakse maksumuselt järgmise preparaadi hind. APD piirhinnaks on nimetatud preparaadi APD hind.

  (3) Piirhindade arvutamisel ei võeta arvesse preparaate, mis sisaldavad reaalseks raviperioodiks vajaminevast suuremat ravimikogust.

  (4) Preparaadi piirhind leitakse APD piirhinna korrutamisel APD-de arvuga preparaadis.

4. peatükk MÄÄRUSE RAKENDAMINE 

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2005. a.

Marko Pomerants
Minister

Maarja Mändmaa
Kantsler

/otsingu_soovitused.json