Teksti suurus:

Töötervishoiuteenuse osutaja registreerimistaotluses ja registreerimistõendis esitatavad andmed ning registreerimistaotlusele lisatavad dokumendid

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.10.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Töötervishoiuteenuse osutaja registreerimistaotluses ja registreerimistõendis esitatavad andmed ning registreerimistaotlusele lisatavad dokumendid

Vastu võetud 20.06.2003 nr 90
RTL 2003, 79, 1161
jõustumine 12.07.2003

 Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

12.10.2004/113 ( RTL 2004, 134, 2083) 22.10.2004

 

Määrus kehtestatakse “ Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse“ (RT I 1999, 60, 616; 2000, 55, 362; 2001, 17, 78; 2002, 47, 297; 63, 387; 2003, 20, 120) § 191 lõike 8 alusel.

§1. Registreerimistaotluses esitatavad andmed

Registreerimist taotlev isik (edaspidi taotleja) esitab Tervishoiuametile registreerimistaotluse, milles märgitakse ära:
1) taotleja nimi, asukoht ja sidevahendite numbrid; füüsilisest isikust ettevõtja puhul tema nimi, isikukood, elukoht ja ärinimi;
2) töötervishoiuteenuste loetelu, mille osutamiseks registreerimist taotletakse;
3) töötervishoiuspetsialistide nimed ja erialad.

[ RTL 2004, 134, 2083 – jõust. 22.10.2004]

§2. Registreerimistaotlusele lisatavad dokumendid

Taotleja esitab Tervishoiuametile ärakirjad järgmistest dokumentidest:
1) juriidilise isiku asutamisleping või -otsus ja põhikiri või ühinguleping;
2) äriregistri registrikaart;
3) töötervishoiuspetsialisti erialast pädevust tõendav diplom, spetsialiseerumise või täiendusõppe tunnistus;
4) tõend selle kohta, et isik on pädev mõõtja “Mõõteseaduse“ (RT I 2004, 18, 132) tähenduses, kui osutatav töötervishoiuteenus sisaldab töökeskkonna ohutegurite parameetrite mõõtmist.

[ RTL 2004, 134, 2083 – jõust. 22.10.2004]

§3. Registreerimistõendis esitatavad andmed

Registreerimise kohta väljastatakse taotlejale registreerimistõend, milles esitatakse järgmised andmed:
1) töötervishoiuteenuse osutaja nimi ja asukoht; füüsilisest isikust ettevõtja puhul tema nimi, isikukood, elukoht ja ärinimi;
2) tõendi number ja väljaandmise kuupäev;
3) osutatavate töötervishoiuteenuste loetelu.

 

/otsingu_soovitused.json