Teksti suurus:

Kaubanduslikku meresõitu teostavate laevade miinimumnõuete 1976. aasta konventsiooni 1996. aasta protokoll

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2005
Avaldamismärge:RT II 2004, 30, 112

Kaubanduslikku meresõitu teostavate laevade miinimumnõuete 1976. aasta konventsiooni 1996. aasta protokoll

Vastu võetud 22.10.1996

Kaubanduslikku meresõitu teostavate laevade miinimumnõuete konventsiooni ja selle protokolli ratifitseerimise seadus

Teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni peakonverents,

mille on Rahvusvahelise Tööbüroo haldusnõukogu kokku kutsunud kaheksakümne neljandale istungjärgule 1996. aasta 8. oktoobril Genfis,

arvestades kaubanduslikku meresõitu teostavate laevade miinimumnõudeid käsitleva 1976. aasta konventsiooni (edaspidi põhikonventsioon) artiklit 2, mis näeb muu hulgas ette, et:
«Käesoleva konventsiooni ratifitseerinud liikmesriik võtab endale järgmised kohustused:
(a) tagada, et tal oleksid õigusaktid, milles on sätestatud tema territooriumil registreeritud laevade kohta:
(i) ohutusnõuded, sealhulgas kvalifikatsiooni-, tööaja ja mehitamise nõuded, et tagada inimese ohutus laeva pardal;
(ii) asjakohased sotsiaaltagatised;
(iii) sellised nõuded töö- ja elutingimuste kohta laeva pardal, mis ei ole tema arvates kaetud kollektiivlepinguga või mida ei ole kehtestanud pädev kohus ja mis on nii laevaomanikele kui ka laevapere liikmetele kohustuslikud;
ja veenduda, et õigusaktide sätted on samaväärsed konventsiooni lisas nimetatud konventsioonide sätetega, lähtudes nimetatud konventsioonide kohaldamisalast;»;

võttes arvesse põhikonventsiooni artikli 4 lõiget 1, mis sätestab:
«Kui konventsiooni ratifitseerinud liikmesriigile esitatakse kaebus või leiab ta ise tõendeid selle kohta, et tema sadamasse on oma tavalise majandustegevuse käigus või muul laeva ekspluatatsiooniga seotud eesmärgil sisenenud laev, mis ei järgi käesoleva konventsiooni  nõudeid pärast seda, kui konventsioon on jõustunud, võib ta esitada ettekande laeva lipuriigi valitsusele, saates selle koopia Rahvusvahelise Tööbüroo peadirektorile, samuti võtta vajalikke meetmeid, et parandada turvalisust ja tervisekaitsetingimusi laeva pardal.»;

arvestades tööalal diskrimineerimise keelustamise 1958. aasta konventsiooni artikli 1 lõiget 1, mis sätestab:
«Käesoleva konventsiooni tähenduses hõlmab mõiste diskrimineerima järgmist:
(a) igasugust eristamist, välistamist või eelistuste tegemist rassilisel, nahavärvist tuleneval, soolisel, religioossel, poliitilisel, rahvuslikul või sotsiaalsel alusel, mille tulemuseks on võrdsete võimaluste või töökohal või kutsealal võrdse kohtlemise tühistamine või kahjustamine;
(b) sellist eristamist, välistamist või eelistuste tegemist rassilisel, nahavärvist tuleneval, soolisel, religioossel, poliitilisel, rahvuslikul või sotsiaalsel alusel, mille tulemuseks on võrdsete võimaluste või töökohal või kutsealal võrdse kohtlemise tühistamine või kahjustamine, võib liikmesriik määratleda pärastkonsultatsioone tööandjate esindajate ja töötajate organisatsioonidega, kui sellised on olemas, ning teiste asjaomaste institutsioonidega;»;

võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse 1982. aasta konventsiooni jõustumist 1994. aasta 16. novembril;

arvestades Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni meremeeste väljaõppe diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste 1978. aasta rahvusvahelist konventsiooni, mida on muudetud 1995. aastal;

otsustades osaliselt muuta põhikonventsiooni, mis on istungi päevakorra neljas punkt;

määrates, et nimetatud muutmine peab saama põhikonventsiooni protokolli vormi;

on vastu võtnud kahekümne teisel oktoobril ühe tuhande üheksasaja üheksakümne kuuendal aastal vastu järgmise protokolli, mida võib nimetada kaubanduslikku meresõitu teostavate laevade miinimumnõuete 1976. aasta konventsiooni 1996. aasta protokolliks.

Artikkel 1

1. Liikmesriik, kes ratifitseerib käesoleva protokolli, laiendab konventsioonide nimekirja, mis on ära toodud põhikonventsiooni lisas, täiendlisa osa A konventsioonidega ja sama lisa osas B loetletud konventsioonidega, mida ta vastavalt protokolli artiklile 3 tunnustab.

2. Laienemine täiendlisa osa A konventsiooniga, mis ei ole veel jõustunud, omandab jõu alles asjaomase konventsiooni jõustumisel.

Artikkel 2

Liikmesriik võib ratifitseerida käesoleva protokolli kas koos põhikonventsiooni ratifitseerimisega või ka pärast põhikonventsiooni ratifitseerimist, saates oma ametliku ratifitseerimiskirja registreerimiseks Rahvusvahelise Tööbüroo peadirektorile.

Artikkel 3

1. Liikmesriik, kes ratifitseerib käesoleva protokolli, lisab ratifitseerimiskirjale deklaratsiooni, täpsustades, milliseid täiendlisa osas B nimetatud konventsioone ta tunnustab.

2. Liikmesriik, kes ei ole kõiki täiendlisa osas B nimetatud konventsioone tunnustanud, võib edastada Rahvusvahelise Tööbüroo peadirektorile täiendava deklaratsiooni, täpsustades, milliseid konventsioone ta veel tunnustab.

Artikkel 4

1. Enne käesoleva protokolli artikli 1 lõike 1 ja artikli 3 rakendamist peab pädev asutus nõu laevaomanike ja meremeeste esindusorganisatsioonidega.

2. Pädev asutus teeb niipea kui võimalik laevaomanike ja meremeeste esindusorganisatsioonidele teatavaks Rahvusvahelise Tööbüroo peadirektori poolt vastavalt artikli 8 lõikele 1 edastatud teabe ratifitseerimiste, deklaratsioonide ja denonsseerimiste kohta.

Artikkel 5

Liikmesriigi jaoks, kes tunnustab käesoleva protokolli kohaselt meremeeste repatrieerimise 1987. aasta konventsiooni, asendab see meremeeste repatrieerimise 1926. aasta konventsiooni.

Artikkel 6

1. Käesolev protokoll kehtib üksnes nende Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni liikmesriikide kohta, kelle ratifitseerimiskirjad on peadirektori juures registreeritud.

2. Protokoll jõustub 12 kuu möödumisel päevast, kui on registreeritud vähemalt viie liikmesriigi ratifitseerimiskirjad, kusjuures kolmel liikmesriigil on igaühel laevastiku kogutonnaaž vähemalt üks miljon.

3. Edaspidi jõustub protokoll iga liikmesriigi suhtes päeval, kui tema ratifitseerimiskirja registreerimisest on möödunud 12 kuud.

Artikkel 7

Liikmesriik, kes on käesoleva protokolli ratifitseerinud, võib selle denonsseerida dokumendiga, mille ta võib esitada registreerimiseks Rahvusvahelise Tööbüroo peadirektorile, kui põhikonventsioon on selle artikli 7 kohaselt denonsseerimiseks avatud. Käesoleva protokolli denonsseerimine jõustub, kui sellekohase kirja registreerimisest on möödunud üks aasta.

Artikkel 8

1. Rahvusvahelise Tööbüroo peadirektor teavitab kõiki Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni liikmesriike kõikidest organisatsiooni liikmesriikide registreerimiseks saadetud ratifitseerimis- ja denonsseerimiskirjadest ning deklaratsioonidest.

2. Kui konventsiooni artikli 6 lõike 2 tingimused on täidetud, teatab peadirektor organisatsiooni liikmesriikidele protokolli jõustumise tähtpäeva.

Artikkel 9

Kooskõlas Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja artikliga 102 saadab Rahvusvahelise Tööbüroo peadirektor eelmiste artiklite kohaselt registreeritud ratifitseerimis- ja denonsseerimiskirjad registreerimiseks Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile.

Artikkel 10

Kui Rahvusvahelise Tööbüroo haldusnõukogu seda vajalikuks peab, esitab ta peakonverentsile aruande konventsiooni toimimise kohta ja kaalub selle täieliku või osalise muutmise küsimuse konverentsi päevakorda võtmist.

Artikkel 11

Kui käesolevat protokolli soovitakse muuta ja ratifitseerimiseks sulgeda, tuleb kohaldada põhikonventsiooni artikli 11 tingimusi mutatis mutandis.

Artikkel 12

Protokolli inglis- ja prantsuskeelne tekst on võrdse jõuga.

TÄIENDLISA

Osa A

Laevapereliikmete majutamise (täiendavad sätted) konventsioon, 1970 (nr 133) ja meremeeste töötundide ja laevade mehitamise konventsioon, 1996 (nr 180).

Osa B

Meremeeste riiklike isikut tõendavate dokumentide konventsioon, 1958 (nr 108);
töötajate esindajatele ettevõttes võimaldatava kaitse ja soodustuste konventsioon, 1971 (nr 135);
ravikindlustuse ja arstiabi konventsioon, 1987 (nr 164);
meremeeste repatrieerimise konventsioon (muudetud), 1987 (nr 166).

PROTOCOL OF 1996 TO THE CONVENTION CONCERNING MINIMUM STANDARDS IN MERCHANT SHIPS, 1976

The General Conference of the International Labour Organization,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office and having met in its Eighty-fourth Session on 8 October 1996, and

Noting the provisions of Article 2 of the Merchant Shipping (Minimum Standards) Convention, 1976 (referred to below as “the principal Convention”), which states in part that:
“Each Member which ratifies this Convention undertakes:
(a) to have laws or regulations laying down, for ships registered in its territory –
(i) safety standards, including standards of competency, hours of work and manning, so as to ensure the safety of life on board ship;
(ii) appropriate social security measures; and
(iii) shipboard conditions of employment and shipboard living arrangements, in so far as these, in the opinion of the Member, are not covered by collective agreements or laid down by competent courts in a manner equally binding on the shipowners and seafarers concerned;
and to satisfy itself that the provisions of such laws and regulations are substantially equivalent to the Conventions or Articles of Conventions referred to in the Appendix to this Convention, in so far as the Member is not otherwise bound to give effect to the Conventions in question”; and

Noting also the provisions of Article 4, paragraph 1, of the principal Convention, which states that:
“If a Member which has ratified this Convention and in whose port a ship calls in the normal course of its business or for operational reasons receives a complaint or obtains evidence that the ship does not conform to the standards of this Convention, after it has come into force, it may prepare a report addressed to the government of the country in which the ship is registered, with a copy to the Director-General of the International Labour Office, and may take measures necessary to rectify any conditions on board which are clearly hazardous to safety or health”; and

Recalling the Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958, Article 1, paragraph 1, of which states that:
“For the purpose of this Convention the term discrimination includes:
(a) any distinction, exclusion or preference made on the basis of race, colour, sex, religion, political opinion, national extraction or social origin, which has the effect of nullifying or impairing equality of opportunity or treatment in employment or occupation;
(b) such other distinction, exclusion or preference which has the effect of nullifying or impairing equality of opportunity or treatment in employment or occupation as may be determined by the Member concerned after consultation with representative employers’ and workers’ organisations, where such exist, and with other appropriate bodies”; and

Recalling the entry into force of the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982, on 16 November 1994, and

Recalling the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended in 1995, of the International Maritime Organization,

Having decided on the adoption of certain proposals with regard to the partial revision of the principal Convention, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals should take the form of a Protocol to the principal Convention;

adopts, this twenty-second day of October one thousand nine hundred and ninety-six, the following Protocol, which may be cited as the Protocol of 1996 to the Merchant Shipping (Minimum Standards) Convention, 1976:

Article 1

1. Each Member which ratifies this Protocol shall extend the list of Conventions appearing in the Appendix to the principal Convention to include the Conventions in Part A of the Supplementary Appendix and such Conventions listed in Part B of that Appendix as it accepts, if any, in accordance with Article 3 below.

2. Extension to the Convention listed in Part A of the Supplementary Appendix that is not yet in force shall take effect only when that Convention comes into force.

Article 2

A Member may ratify this Protocol at the same time as or at any time after it ratifies the principal Convention, by communicating its formal ratification of the Protocol to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 3

1. Each Member which ratifies this Protocol shall, where applicable, in a declaration accompanying the instrument of ratification, specify which Convention or Conventions listed in Part B of the Supplementary Appendix it accepts.

2. A Member which has not accepted all of the Conventions listed in Part B of the Supplementary Appendix may, by subsequent declaration communicated to the Director-General of the International Labour Office, specify which other Convention or Conventions it accepts.

Article 4

1. For the purposes of Article 1, paragraph 1, and Article 3 of this Protocol, the competent authority shall hold prior consultations with the representative organizations of shipowners and seafarers.

2. The competent authority shall, as soon as practicable, make available to the representative organizations of shipowners and seafarers information as to ratifications, declarations and denunciations notified by the Director- General of the International Labour Office in conformity with Article 8, paragraph 1, below.

Article 5

For the purpose of this Protocol, the Repatriation of Seafarers Convention (Revised), 1987, shall, in the case of a Member which accepts that Convention, be regarded as a replacement of the Repatriation of Seamen Convention, 1926.

Article 6

1. This Protocol shall be binding only upon those Members of the International Labour Organization whose ratifications have been registered with the Director-General of the International Labour Office.

2. This Protocol shall come into force 12 months after the date on which the ratifications of five Members, three of which each have at least one million gross tonnage of shipping, have been registered.

3. Thereafter, this Protocol shall come into force for any Member 12 months after the date on which its ratification has been registered.

Article 7

A Member which has ratified this Protocol may denounce it whenever the principal Convention is open to denunciation in accordance with its Article 7, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Denunciation of this Protocol shall not take effect until one year after the date on which it is registered.

Article 8

1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organization of the registration of all ratifications, declarations and acts of denunciation communicated by the Members of the Organization.

2. When the conditions provided for in Article 6, paragraph 2, above have been fulfilled, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organization to the date upon which the Protocol shall come into force.

Article 9

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations, for registration in accordance with article 102 of the Charter of the United Nations, full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by the Director-General in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 10

At such times as it may consider necessary, the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Protocol and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 11

For the purposes of revising this Protocol and closing it to ratification, the provisions of Article 11 of the principal Convention shall apply mutatis mutandis.

Article 12

The English and French versions of the text of this Protocol are equally authoritative.

SUPPLEMENTARY APPENDIX

Part A

Accommodation of Crews (Supplementary Provisions) Convention, 1970 (No. 133)
and

Seafarers’ Hours of Work and the Manning of Ships Convention, 1996 (No. 180).

Part B

Seafarers’ Identity Documents Convention, 1958 (No. 108);

Workers’ Representatives Convention, 1971 (No. 135);

Health Protection and Medical Care (Seafarers) Convention, 1987 (No. 164);

Repatriation of Seafarers Convention (Revised), 1987 (No. 166).

/otsingu_soovitused.json