HALDUSÕIGUSKultuur ja sportVälislepingud

ERAÕIGUSIntellektuaalne omandVälislepingud

Euroopa Nõukogu

Teksti suurus:

Filmide ja muude audiovisuaalteoste kaastootmise ning levitamise toetamiseks Euroopa toetusfondi Eurimages asutamine

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2004
Avaldamismärge:RT II 2004, 30, 113

Filmide ja muude audiovisuaalteoste kaastootmise ning levitamise toetamiseks Euroopa toetusfondi Eurimages asutamine

Filmide ja muude audiovisuaalteoste kaastootmise ning levitamise toetamiseks asutatud Euroopa toetusfondi "Eurimages" osalise leppega ühinemise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Euroopa Nõukogu ministrite komitee
Resolutsioon (88)15

Vastu võetud 26. oktoobril 1988. a ministrite asetäitjate 420. nõupidamisel; muudetud resolutsioonidega (89)6, (90)34, (92)3, (93)10, (95)4, (97)65 ja (98)10

Belgia, Küprose, Taani, Prantsusmaa, Saksamaa Liitvabariigi, Kreeka, Itaalia, Luksemburgi, Hollandi, Portugali, Hispaania ja Rootsi esindajad ministrite komitees1,

arvestades Euroopa kultuurikonventsiooni;

arvestades ministrite komitee Euroopa kultuurikoostöö resolutsiooni 86 (3);

arvestades Euroopa audiovisuaalteoste edendamise resolutsiooni nr 1, mis võeti vastu Viinis 9. ja 10. detsembril 1986 toimunud I Euroopa ministrite massimeediapoliitika konverentsil;

arvestades Euroopa audiovisuaalloomingu arendamist käsitlevat ministrite komitee soovitust nr R (86) 3 ja Euroopa filmide levitamist käsitlevat resolutsiooni nr R (87) 7;

võttes arvesse Euroopa kultuuriministrite V konverentsil 15.–17. septembrini 1987 Sintras ja kultuuriministrite mitteametlikul nõupidamisel 13. ja 14. septembril 1988 Brüsselis tehtud tööd ning järeldusi, mis tehti kultuurikoostöö nõukogu filmiekspertide valitsuskomisjoni korraldatud Euroopa filmide ühislevitamist käsitleval nõupidamisel 3. ja 4. juulil 1987 Riminis;

teadvustades, et info- ja kommunikatsioonitehnoloogia pidev areng ning rohkete ülekande- ja levikanalite teke suurendavad programmide nõudlust ja konkurentsi;

soovides uue kommunikatsioonitehnoloogia tõhusa kasutamise ning tehnoloogia arendamisest tulenevate kultuuri- ja majandusülesannete täitmise huvides soodustada filmide ja muude audiovisuaalteoste kaastootmist ja levitamist;

soovides tõhustada filmi- ja muu audiovisuaalkunsti vallas tehtavat koostööd ja teoste vahetust kui Euroopa kultuuriidentiteedi edendamise olulist vahendit;

soovides sellega seoses võtta rahandusvaldkonnas meetmeid, et soodustada filmide ja muude audiovisuaalteoste tootmist ja levitamist ning selle kaudu audiovisuaalteoste tootmise arengut;

võttes arvesse ministrite komitee resolutsiooni (51) 62, mis käsitleb osalisi leppeid;

arvestades otsust, mille tegi ministrite komitee 1988. aasta oktoobris toimunud ministrite asetäitjate 420. nõupidamisel ja millega lubati Euroopa Nõukogu huvitatud liikmesriikidel omavahel sõlmida eespool nimetatud eesmärkide saavutamiseks osalisi leppeid,

on otsustanud luua filmide ja muude audiovisuaalteoste kaastootmise ja levitamise toetamiseks Euroopa toetusfondi, mida reguleeritakse järgmiste normidega.

1. Fondi eesmärk ja ülesanded2

1.1. Euroopa filmide ning muude audiovisuaalteoste kaastootmise ja levitamise toetamise fondi (edaspidi fond) tegevuse eesmärk on juhatuse määratud viisil ergutada ja rahastada filmide ning muude audiovisuaalteoste kaastootmist, levitamist, esitamist ja kasutamist.

1.2. Punktis 2 nimetatud juhatuse otsuste täitmiseks võtab fond vastu ning hoiab ja kasutab talle eraldatud vahendeid kooskõlas punktiga 4.

1.3. Fond võib filmide ja muude audiovisuaalteoste tootmisest huvitatud organisatsiooniga sõlmida selle töö koordineerimise kokkuleppe juhatuse otsuse alusel.

1.4. Fondi peakorter asub Strasbourgis.

2. Juhatus3

2.1. Fondi liikmesriik nimetab fondi juhatusse ühe esindaja.

2.2. Rahalise toetuse andmise otsustab juhatus. Juhatus määrab rahalise toetuse andmise viisi, kui ta on veendunud, et toetatava teose puhul on järgitud fondi eesmärkidega kooskõlas olevaid kultuurinõudeid. Juhatus tagab fondi vahendite kõige tõhusama kasutamise.

2.3. Fondi juhib juhatus. Ta võib kasutada ekspertide ja asjaomaste kutseringkondade esindajate abi.

2.4. Juhatus võtab vastu oma kodukorra.

Otsus tehakse kahekolmandikulise poolthäälteenamusega ja fondi liikmesriigil on üks hääl. Otsus jõustub, kui eespool nimetatud häälteenamusega on esindatud pool fondi sissemakstud kapitalist, mis arvutatakse fondi liikmesriikide liikmemaksude põhjal.

Menetlusotsus tehakse poolthäälteenamusega.

2.5. Juhatus kutsub assotsieerunud liikme esindaja juhatuse koosolekule, kui assotsieerunud liige on päevakorrapunktiga seotud. Assotsieerunud liikmel on õigus hääletamisel osaleda ja hääletamisele kohaldatakse punkti 2.4.

3. Kontode auditeerimine4

3.1. Fondi kontosid auditeerib Euroopa Nõukogu revisjonikomisjon.

3.2. Revisjonikomisjon kontrollib fondi kontosid ning kinnitab juhatuse aruande ja bilansi õigsuse. Revisjoninõukogu kontrollib ka seda, kas fondi vahendeid on kasutatud eesmärgipäraselt. Ta koostab fondi rahalist seisundit ja juhtimist käsitleva aastaaruande, mis esitatakse fondi liikmesriikide valitsustele. Aruanne esitatakse ka ministrite komiteele.

4. Fondi vahendid5; 6

4.1. Fondi vahendid koosnevad:
a) fondi liikmesriikide ja assotsieerunud liikmesriikide liikmemaksudest;
b) laenude tagasimaksetest;
c) muudest maksetest, eraldistest või annetustest, mille suhtes kohaldatakse punkti 4.3.

4.2. Fondi liikmesriigi ja assotsieerunud liikmesriigi liikmemaksu suuruse määrab igal aastal juhatuse heakskiidetud astmestiku alusel kindlaks juhatusse kuuluv riigi esindaja, kelle on nõuetekohaselt volitanud asjaomane valitsus. Nimetatud astmestiku kohaselt arvutatud kohustuslikke liikmemakse võib täiendada iga-aastaste vabatahtlike liikmemaksudega.

4.3. Kokkuleppel juhatusega antakse fondile laenu punktis 4.1.c nimetatud maksete, eraldiste või annetuste neist summadest, mis ületavad juhatuse kehtestatud piirmäära.

4.4. Fondi vahendeid omandatakse ja säilitatakse Euroopa Nõukogu nimel ning nende kohta kehtivad samad eesõigused ja sama puutumatus, mis on nõukogu varadel asjaomaste lepingute alusel. Fondi vahendeid hoitakse eraldi Euroopa Nõukogu muudest varadest.

5. Rahalise toetuse eraldamise tingimused7–12

5.1. Juhatus võib anda rahalist toetust juriidilisele või füüsilisele isikule, kelle suhtes kohaldatakse fondi liikmesriigi seadust ning kes toodab filme või muid audiovisuaalteoseid või levitab, esitab või kasutab neid.

5.2. Toetuse määramist otsustades arvestab juhatus teose kvaliteeti ning selgitab, kas teos peegeldab ja edendab Euroopa kultuuriidentiteedis rahvuskultuuride mitmekesisust nõuetekohaselt.

5.3. Koostöötoetust võib anda juhul, kui teos toodetakse fondi liikmesriigis ja tootmises osalevad tootjad vähemalt kolmest fondi liikmesriigist. Juhatus võib sellest reeglist erandi teha vastavalt rakenduseeskirjadele, mille ta on sel eesmärgil vastu võtnud.

Kui teose tootmises osalevad liikmesriigi ning fondi assotsieerunud liikme või mitteliikmesriigi tootjad, võib toetust anda tingimusel, et viimati nimetatud riikide osa ei ületa 30% kaastootmise kuludest.

Fondi liikmesriigi avaliku või erasektori tootjate osa ei tohi ületada 70% tootmiskuludest. Juhatus võib sellest reeglist erandi teha vastavalt rakenduseeskirjadele, mille ta on sel eesmärgil vastu võtnud.

5.4. Filmi või muu audiovisuaalteose kaastootmise toetust makstakse ringhäälinguorganisatsioonist sõltumatule tootjale sellise teose tootmiseks, mis on põhiliselt ette nähtud kinos näitamiseks või televisiooni või kaabelvõrgu kaudu edastamiseks.

5.5. Fondi liikmesriigist pärit filmi või muu audiovisuaalteose levitamise, esitamise ja turustamise toetust makstakse taotluse alusel, mis käsitleb koopiate valmistamise, subtiitrimise ja dubleerimise ning turustusvahendite kasutamisega seonduvate kulude katmist. Toetus võib moodustada kuni 50% kulust.

5.6. Kasutamistoetuse maksmise eesmärk on toetada ja suurendada fondi liikmesriigis Euroopa filmide ning muude audiovisuaalteoste kasutamist.

5.7. Assotsieerunud liikmesriigi levitaja ja taasesitaja võivad saada toetust levitajatele ja kinodele ettenähtud toetustest.

5.8. Toetust makstakse tagastamatu abina, soodusintressiga laenuna või avansina.

6. Fondiga ühinemine ja fondist lahkumine13, 14

6.1. Euroopa Nõukogu liikmesriik võib peasekretärile mis tahes ajal teatada, et ta kavatseb astuda fondi liikmeks või assotsieerunud liikmeks. Peasekretär edastab taotluse juhatusele, kes peab asjaomase riigiga nõu fondiga ühinemise tingimuste üle, pöörates erilist tähelepanu punktile 6.3. Juhatus teatab oma otsuse peasekretärile ja asjaomasele liikmesriigile ning otsuse alusel võib liikmesriik teatada fondiga ühinemisest.

Kui ühinemistingimused tekitavad erimeelsusi, teeb asjaomase riigi nõusolekul otsuse ministrite komitee koosseisus, kuhu kuuluvad ainult fondi liikmesriigid.

6.2. Euroopa Nõukogusse mittekuuluv Euroopa riik võib fondiga ühineda kas liikmena või assotsieerunud liikmena tingimusel, et fondi liikmesriigid kiidavad tema taotluse heaks ühehäälselt. Euroopa Liit võib fondiga ühineda samadel tingimustel.

6.3. Fondi juhatuses esindatud liikmesriigid lepivad uue liikme või assotsieerunud liikmega kokku selles, kui suure osa liikmesriikide liikmemaksude kogusummast moodustab tema iga-aastane liikmemaks.

6.4. Liikmesriik või assotsieerunud liikmesriik võib fondist lahkuda, kui ta on sellest ette teatanud kuus kuud enne rahandusaasta lõppu.

7. Sekretariaat

7.1. Fondi sekretär on Euroopa Nõukogu peasekretär.

8. Tegutsemisviis15

8.1. Fondi tegevuskulud jagunevad järgmiselt:
a. Fondi koosolekutel osalevate isikute reisi- ja päevarahad tasub fondi liikmesriik või assotsieerunud liige ise.
b. Juhatuse otsuste elluviimise kulud ja sekretariaadi üldkulud (kulud, mis tehakse dokumentide vormistamiseks, ametnike töötasustamiseks, ametlikeks reisideks, kirjaliku ja suulise tõlke eest tasumiseks ning fondi muu tegevuse rahastamiseks) nähakse ette osalise leppe eelarves, mida rahastavad fondi liikmesriigid ja assotsieerunud liikmed.

1 Fondi liikmed on järgmised riigid: Island, 26.1.1989; Norra, 26.1.1989; Šveits, 26.1.1989; Ungari, 1.1.1990; Soome, 5.2.1990; Türgi, 28.2.1990; Austria, 5.2.1991; Poola, 19.9.1991; Iirimaa, 1.9.1992; Bulgaaria, 1.1.1993; Tšehhi Vabariik, 1.1.1994; Slovaki Vabariik, 15.4.1996, [Ühendkuningriik, 1.4.1993 (astus välja 1.1.1997)], Rumeenia, 29.5.1998; Sloveenia, 1.1.2001; Läti, 1.1.2002; Horvaatia, 1.1.2003; Endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia, 1.7.2003; Eesti, 1.1.2004.
2 Muudetud resolutsiooniga (93) 10, mille võttis ministrite komitee vastu 13. aprillil 1993 ministrite asetäitjate 492. kohtumisel.
3 Muudetud resolutsiooniga (95) 4, mille võttis ministrite komitee vastu 7. juunil 1995 ministrite asetäitjate 540. kohtumisel.
4 Muudetud resolutsiooniga (89) 6, mille võttis ministrite komitee vastu 15. juunil 1989 ministrite asetäitjate 427. kohtumisel.
5 Muudetud resolutsiooniga (95) 4, mille võttis ministrite komitee vastu 7. juunil 1995 ministrite asetäitjate 540. kohtumisel.
6 Muudetud otsusega, mille võttis ministrite komitee vastu 19. juulil 2000 ministrite asetäitjate 718. kohtumisel.
7 Muudetud resolutsiooniga (90) 34, mille võttis ministrite komitee vastu 30. novembril 1990 ministrite asetäitjate 449. kohtumisel.
8 Muudetud resolutsiooniga (92) 3, mille võttis ministrite komitee vastu 10. veebruaril 1992 ministrite asetäitjate 470. kohtumisel.
9 Muudetud resolutsiooniga (93) 10, mille võttis ministrite komitee vastu 13. aprillil 1993 ministrite asetäitjate 492. kohtumisel.
10 Muudetud resolutsiooniga (95) 4, mille võttis ministrite komitee vastu 7. juunil 1995 ministrite asetäitjate 540. kohtumisel.
11 Muudetud resolutsiooniga (97) 65, mille võttis ministrite komitee vastu 19. detsembril 1997 ministrite asetäitjate 613. kohtumisel.
12 Muudetud otsusega, mille võttis ministrite komitee vastu 15. detsembril 1999 ministrite asetäitjate 692. kohtumisel.
13Muudetud resolutsiooniga (95) 4, mille võttis ministrite komitee vastu 7. juunil 1995 ministrite asetäitjate 540. kohtumisel.
14 Muudetud resolutsiooniga (98) 10, mille võttis ministrite komitee vastu 2. juulil 1998 ministrite asetäitjate 638. kohtumisel.
15 Muudetud resolutsiooniga (95) 4, mille võttis ministrite komitee vastu 7. juunil 1995 ministrite asetäitjate 540. kohtumisel.

RESOLUTION (88) 15 SETTING UP A EUROPEAN SUPPORT!FUND FOR THE CO-PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF CREATIVE CINEMATOGRAPHIC AND AUDIOVISUAL WORKS (“EURIMAGES”)
(Adopted by the Committee of Ministers on 26 October 1988 at the 420th meeting of the Ministers’ Deputies and amended by Resolutions (89) 6, (90) 34, (92) 3, (93) 10, (95) 4, (97) 65 and (98) 10 and decisions taken by the Ministers’ Deputies on 15 December 1999 at the 692nd meeting and on 19 July 2000 at the 718th meeting)

The Representatives of the Committee of Ministers of Belgium, Cyprus, Denmark, France, the Federal Republic of Germany, Greece, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Portugal, Spain and Sweden,1

Considering the European Cultural Convention;

Considering the Committee of Ministers’ Resolution (86) 3 on European cultural co-operation;

Considering Resolution No 1 on the promotion of European audiovisual works, adopted by the 1st European Ministerial Conference on Mass Media Policy, held in Vienna on 9 and 10 December 1986;

Considering the Committee of Ministers’ Recommendation No R (86) 3 on the promotion of audiovisual production in Europe and Recommendation No R (87) 7 on film distribution in Europe;

Considering the work of the 5th Conference of European Ministers responsible for Cultural Affairs, held in Sintra from 15 to 17 September 1987, and of the informal meeting of the European Ministers responsible for Cultural Affairs, held in Brussels on 13 and 14 September 1988, as well as the conclusions of the Colloquy on film co-distribution in the European area, organised by the Committee of Governmental Experts on the cinema of the Council for Cultural Co-operation in Rimini on 3 and 4 July 1987;

Realising that the constant advance of information and communication technology and the large-scale emergence of new transmission and distribution channels will result in increased demand for programmes and increased competition in the programme market;

Wishing, therefore, to foster the co-production and distribution of creative cinematographic and audiovisual works in order to take full advantage of the new communications techniques and to meet the cultural and economic challenges arising from their development;

Wishing to intensify co-operation and exchanges for the purpose of stimulating film and audiovisual production as an important means of promoting Europe’s cultural identity;

Wishing, accordingly, to take concrete measures in the financial field to encourage the production and distribution of films and audiovisual works and, thereby, the development of the programme industries;

Having regard to Committee of Ministers Resolution (51) 62, concerning partial agreements;

Having regard to the decision taken by the Committee of Ministers at the 420th meeting of the Ministers’ Deputies (October 1988) authorising the Member States who so wish to pursue these objectives within the Council of Europe by means of a partial agreement,

Resolve to set up a European support!Fund for the co-production and distribution of creative cinematographic and audiovisual works to be governed by the following rules:

1. Purpose and functions of the Fund2

1.1. The purpose of the European support!Fund for the co-production and distribution of creative cinematographic and audiovisual works, – hereinafter referred to as “the fund” – shall be to encourage in any way to be defined by the Board of Management the co-production, distribution, broadcasting and exploitation of creative cinematographic and audiovisual works, particularly by helping to finance the co-production, distribution, broadcasting and exploitation.

1.2. The Fund shall receive, hold and utilise the resources allocated to it in accordance with paragraph 4 below, in pursuance of decisions taken by the Board of Management set up pursuant to paragraph 2 below.

1.3. By a decision of the Board of Management, the Fund may enter into arrangements with any organisation pursuing objectives of cinematographic and audiovisual interest, with a view to co-ordinating their work.

1.4. The headquarters of the Fund shall be in Strasbourg.

2. Board of Management3

2.1. Each Member State of the Fund shall appoint one representative to the Board of Management.

2.2. The Board of Management shall take all decisions regarding the granting of financial aid. It shall determine the policy and modalities for the granting of financial aid, assuring itself beforehand that the works retained fulfil in particular the cultural criteria conforming to the objectives of the Fund. It shall also ensure the most effective use of the resources of the Fund.

2.3. The Board of Management shall manage the Fund. For this purpose, it may secure the assistance of experts and representatives of the professional circles concerned.

2.4. The Board of Management shall adopt its rules of procedure.

Decisions shall be taken by a two-thirds majority of the votes cast, each of the Fund’s Member States casting one vote. The decisions thus taken shall be valid provided the above-mentioned majority represents half of the paid-in capital of the Fund, calculated on the basis of the contribution of each of the Fund’s Member States.

However, procedural decisions shall be taken by a majority of the votes cast.

2.5. The Board of Management shall invite the representative of an associate member to attend Board of Management meetings whenever such associate member is directly concerned by one of the items on the agenda. The associate member shall be entitled to vote in respect of any such item, and the voting rules set out in paragraph 2.4 above shall be construed accordingly.

3. Audit of Accounts3

3.1. The accounts of the Fund shall be audited by the Board of Auditors of the Council of Europe.

3.2. The Board of Auditors shall examine the accounts of the Fund and verify the accuracy of the management account and balance sheet. It shall also verify whether the Fund’s resources have been used for the specified purposes. It shall draw up an annual report!on the financial situation and management of the Fund to be submitted to the governments of the Fund’s Member States. The report!shall also be submitted to the Committee of Ministers.

4. Resources of the Fund5; 6

4.1. The Fund’s resources shall comprise:
4.1.a. the annual contributions of each of the Fund’s Member States and associate Member States;
4.1.b. the amounts of repaid loans;
4.1.c. any other payments, donations or legacies, subject to the provisions of paragraph 4.3 below.

4.2. The contributions of the Fund’s Member States and associate members shall be determined each year by their representatives on the Board of Management, duly authorised to that effect by their respective governments, according to a scale approved by the Board of Management. The obligatory contributions calculated according to this scale may be supplemented by annual voluntary contributions.

4.3. The crediting to the Fund of payments, donations or legacies referred to in paragraph 4.1.c above, in excess of the amount fixed by the Board of Management, shall be subject to the agreement of the latter.

4.4. The Fund’s assets shall be acquired and held in the name of the Council of Europe and as such shall enjoy the privileges and immunities accorded to the Council’s assets under the relevant agreements. The Fund’s assets shall be kept separate from the Council of Europe’s other assets.

5. Conditions attaching to the award of financial aid7, 8, 9, 10, 11, 12

5.1. The Board of Management may grant financial aid to natural or legal persons governed by the legislation of one of the Fund’s Member States, which produce films and/or audiovisual works as well as to natural or legal persons which distribute, broadcast or exploit them.

5.2. In reaching its decision on whether to grant aid, the Board of Management shall take into account the quality of the work and shall ascertain whether it is apt to reflect and to promote the contribution of the diverse national components to Europe’s cultural identity.

5.3. Co-production aid may be granted for co-productions originating in the Fund’s Member States and including at least three co-producers from the Fund’s Member States. The Board of Management may derogate from this rule in accordance with the implementing regulations that it has adopted for this purpose.

Such aid may also be granted for co-productions involving co-producers from Member States on the one hand and associate member or non-member States of the Fund on the other hand, provided that the contribution by the latter States does not exceed 30% of the cost of producing the co-production.

The contribution, from public or private sources, of each of the co-producers from Fund Member States may not exceed 70% of the production costs. The Board of Management may derogate from this rule in accordance with the implementing regulations that it has adopted for this purpose.

5.4. Aid for the co-production of films and audiovisual works shall be granted in respect of co-productions of works primarily intended for cinema showing and of co-productions of works primarily intended for broadcasting by television or cable distribution, where such work is produced by producers independent of the broadcasting agencies.

5.5. Aid for the distribution, broadcasting and promotion of a film or audiovisual work originating in one or more Member States of the Fund shall be granted to cover expenditure specified in the application for the manufacture of copies, subtitling and/or dubbing and recourse to various means of promotion. Such aid may not exceed 50% of such expenditure.

5.6. Aid for exploitation shall be granted to support!and develop the exploitation of European films or audiovisual works in the Member States of the Fund.

5.7. Distributors and exhibitors from an associate Member State can benefit from the support!scheme for distribution and cinemas.

5.8. Aid shall be allocated in the form of grants, loans at a preferential rate or advances on receipts.

6. Accession and withdrawal13, 14

6.1. Any Member State of the Council of Europe may, at any time, indicate to the Secretary General its intention to join the Fund as a member or associate member. The Secretary General shall forward this request to the Board of Management, which shall hold a preliminary dialogue with the State concerned regarding the modalities of accession, with respect in particular to the provisions of paragraph 6.3 below. The Board of Management shall inform the Secretary General and the State concerned of its opinion, on the basis of which the State may notify its accession to the Fund.

In the event of disagreement about the modalities of accession, it will be for the Committee of Ministers, in its composition limited to the Member States of the Fund and in agreement with the State concerned, to take a decision.

6.2. A European non-member State of the Council of Europe may accede to the Fund, either as a member or associate member, provided that its application is unanimously accepted by the Fund’s Member States. The European Union may also accede to the Fund on the same condition.

6.3. The Fund’s Member States, represented on the Board of Management, shall agree with any new member or associate Member State upon the percentage of its annual financial contribution in relation to the total amount contributed to the Fund by States.

6.4. Any Member State or associate Member State may withdraw from the Fund upon giving six months’ notice expiring at the end of the financial year.

7. Secretariat

7.1. The Secretariat General of the Council of Europe shall act as secretary of the Fund.

8. Operation15

8.1. The Fund’s operational expenditure shall be apportioned as follows:
8.1.a. The travel and subsistence expenses of participants at Meetings of the Fund shall be paid by each member or associate Member State of the Fund.
8.1.b. The cost of implementing decisions of the Board of Management and common secretariat expenditure (documents, staff, official travel, translation, interpretation and all other specific expenditure relating to the operation of the Fund) shall be provided for in a partial agreement budget, financed by the Member States and associate Member States of the Fund.

1 The following States have become members of the Fund: Iceland, 26.1.1989; Norway, 26.1.1989; Switzerland, 26.1.1989; Hungary, 1.1.1990; Finland, 5.2.1990; Turkey, 28.2.1990; Austria, 5.2.1991; Poland, 19.9.1991; Ireland, 1.9.1992; Bulgaria, 1.1.1993; Czech Republic, 1.1.1994; Slovak Republic, 15.4.1996; [United-Kingdom withdrew on 1.1.1997 after acceding on 1.4.1993]; Romania, 29.5.1998; Slovenia, 1.1.2001; Latvia, 1.1.2002; Croatia, 1.1.2003; The Former Yugoslav Republic of Macedonia, 1.7.2003; Estonia, 1.1.2004.
2 Amended according to the provisions of Resolution (93) 10 adopted by the Committee of Ministers on 13 April 1993 at the 492nd meeting of the Ministers’ Deputies.
3 Amended according to the provisions of Resolution (95) 4 adopted by the Committee of Ministers on 7 June 1995 at the 540th meeting of the Ministers’ Deputies.
4 Amended according to the provisions of Resolution (89) 6 adopted by the Committee of Ministers on 15 June 1989 at the 427th meeting of the Ministers’ Deputies.
5 Amended according to the provisions of Resolution (95) 4 adopted by the Committee of Ministers on 7 June 1995 at the 540th meeting of the Ministers’ Deputies.
6 Amended by the Committee of Ministers on 19 July 2000 by a decision taken at the 718th meeting of the Ministers’ Deputies.
7 Amended according to the provisions of Resolution (90) 34 adopted by the Committee of Ministers on 30 November 1990 at the 449th meeting of the Ministers’ Deputies
8 Amended according to the provisions of Resolution (92) 3 adopted by the Committee of Ministers on 10 February 1992 at the 470th meeting of the Ministers’ Deputies.
9 Amended according to the provisions of Resolution (93) 10 adopted by the Committee of Ministers on 13 April 1993 at the 492nd meeting of the Ministers’ Deputies.
10 Amended according to the provisions of Resolution (95) 4 adopted by the Committee of Ministers on 7 June 1995 at the 540th meeting of the Ministers’ Deputies.
11 Amended according to the provisions of Resolution (97) 65 adopted by the Committee of Ministers on 19 December 1997 at the 613th meeting of the Ministers’ Deputies.
12 Amended by the Committee of Ministers on 15 December 1999 by a decision taken at the 692nd meeting of the Ministers’ Deputies.
13 Amended according to the provisions of Resolution (95) 4 adopted by the Committee of Ministers on 7 June 1995 at the 540th meeting of the Ministers’ Deputies.
14 Amended according to the provisions of Resolution (98) 10 adopted by the Committee of Ministers on 2 July 1998 at the 638th meeting of the Ministers’ Deputies
15 Amended according to the provisions of Resolution (95) 4 adopted by the Committee of Ministers on 7 June 1995 at the 540th meeting of the Ministers’ Deputies.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json