Teksti suurus:

Põhja Regionaalse Maanteeameti moodustamine ja Harju Teedevalitsuse tegevuse lõpetamine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.10.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2004, 136, 2096

Põhja Regionaalse Maanteeameti moodustamine ja Harju Teedevalitsuse tegevuse lõpetamine

Vastu võetud 18.10.2004 nr 192

Määrus kehtestatakse « Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349; 81, 542; 88, 590; 2004, 22, 148) § 40 lõike 2 ja § 43 lõike 3, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määruse nr 244 « Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korra kinnitamine» (RT I 1996, 73, 1300; 1998, 118–120, 1898; 1999, 57, 603; 92, 828; 2002, 91, 525; 99, 585) punktide 56–77 ning « Eesti Vabariigi töölepingu seaduse» (RT 1992, 15/16, 241; 1993, 10, 150; RT I 1993, 26, 441; 1995, 14, 170; 16, 228; 1996, 3, 57; 40, 773; 45, 850; 49, 953; 1997, 5/6, 32; 1998, 111, 1829; 1999, 16, 276; 60, 616; 2000, 25, 144; 51, 327; 57, 370; 102, 669; 2001, 17, 78; 42, 233; 53, 311; 2002, 61, 375; 62, 377; 110, 656; 111, 663; 2003, 4, 22; 13, 69; 88, 591; 90, 601; 2004, 37, 256) § 86 punkti 1 alusel.

§1. Alates 1. jaanuarist 2005. a moodustatakse Maanteeameti kohalik asutus Põhja Regionaalne Maanteeamet asukohaga Pärnu mnt 463a, 10916 Tallinn ning Harju Teedevalitsuse tegevus lõpetatakse.

§2. Harju Teedevalitsuse kõrgemalseisev valitsusasutus on Maanteeamet.

§3. Harju Teedevalitsuse tegevuse lõpetamiseks moodustatakse likvideerimiskomisjon järgmises koosseisus:

Esimees:    
Koit Tsefels Maanteeameti peadirektori asetäitja
Liikmed:    
Merle Lõokene Harju Teedevalitsuse finantsosakonna juhataja – pearaamatupidaja
Andry Palu Harju Teedevalitsuse jurist-personalitöötaja
Peeter Paju Harju Teedevalitsuse juhataja asetäitja juhataja ülesannetes
Margus Varrak Maanteeameti peaspetsialist
Laila Visnapuu Maanteeameti finantsosakonna juhataja asetäitja

§4. Komisjon alustab tööd 1. novembril 2004. a ning lõpetab töö ja esitab riigivara üleandmise-vastuvõtmise akti ja asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akti Maanteeametile 15. jaanuariks 2005. a.

§5. Harju Teedevalitsuse valduses olev riigivara ja asjaajamine antakse 1. jaanuariks 2005. a üle moodustatavale Põhja Regionaalsele Maanteeametile.

§6. Harju Teedevalitsuse kasutamata jäänud riigieelarveassigneeringud suletakse 1. jaanuariks 2005. a ning arvatakse Põhja Regionaalse Maanteeameti eelarvesse.

§7. Põhja Regionaalse Maanteeameti põhimäärus ning struktuur ja töötajate koosseis kehtestatakse majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega.

§8. Ministri määrusi muudetakse järgmiselt:

(1) Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. veebruari 2003. a määruses nr 31 «Maanteeameti põhimäärus» (RTL 2003, 27, 400; 40, 579; 131, 2112; 2004, 34, 536) tehakse järgmised muudatused:

1) sõnad «hallatavad riigiasutused» asendatakse läbivalt, välja arvatud § 19 ja § 21 punkt 4, sõnadega «kohalikud asutused ja hallatavad riigiasutused» vastavas käändes;

2) paragrahv 19 sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ19. Ameti kohalik asutus ja hallatavad riigiasutused

(1) Ameti kohalik asutus on Põhja Regionaalne Maanteeamet.

(2) Ameti haldamisel on järgmised hallatavad riigiasutused:
1) Kagu Teedevalitsus;
2) Pärnu Teedevalitsus;
3) Saarte Teedevalitsus;
4) Tartu Teedevalitsus;
5) Viru Teedevalitsus.»;

3) paragrahvi 21 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

«3) nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti koosseisu kuuluvad ametnikud ja teised teenistujad ning kooskõlastatult ministri ja kohaliku asutuse tegevuspiirkonna maavanematega kohalike asutuste juhid; sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud ameti abiteenistujatega;».

(2) Teede- ja sideministri 4. aprilli 2001. a määruse nr 34 «Volitatud asutuste määramine» (RTL 2001, 49, 679; 2002, 55, 808; 92, 1426; 102, 1556; 107, 1591; 125, 1825) § 1 punktis 2 asendatakse sõnad «Harju Teedevalitsus» sõnadega «Põhja Regionaalne Maanteeamet».

(3) Teede- ja sideministri 12. augusti 2002. a määrus nr 49 «Harju Teedevalitsuse põhimäärus» (RTL 2002, 92, 1427) tunnistatakse kehtetuks.

§9. Paragrahv 8 jõustub 1. jaanuaril 2005. a.

Minister Andrus ANSIP

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json