Teksti suurus:

Põhja Regionaalse Maanteeameti moodustamine ja Harju Teedevalitsuse tegevuse lõpetamine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.10.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2004, 136, 2096

Põhja Regionaalse Maanteeameti moodustamine ja Harju Teedevalitsuse tegevuse lõpetamine

Vastu võetud 18.10.2004 nr 192

Määrus kehtestatakse « Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349; 81, 542; 88, 590; 2004, 22, 148) § 40 lõike 2 ja § 43 lõike 3, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määruse nr 244 « Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korra kinnitamine» (RT I 1996, 73, 1300; 1998, 118–120, 1898; 1999, 57, 603; 92, 828; 2002, 91, 525; 99, 585) punktide 56–77 ning « Eesti Vabariigi töölepingu seaduse» (RT 1992, 15/16, 241; 1993, 10, 150; RT I 1993, 26, 441; 1995, 14, 170; 16, 228; 1996, 3, 57; 40, 773; 45, 850; 49, 953; 1997, 5/6, 32; 1998, 111, 1829; 1999, 16, 276; 60, 616; 2000, 25, 144; 51, 327; 57, 370; 102, 669; 2001, 17, 78; 42, 233; 53, 311; 2002, 61, 375; 62, 377; 110, 656; 111, 663; 2003, 4, 22; 13, 69; 88, 591; 90, 601; 2004, 37, 256) § 86 punkti 1 alusel.

§ 1. Alates 1. jaanuarist 2005. a moodustatakse Maanteeameti kohalik asutus Põhja Regionaalne Maanteeamet asukohaga Pärnu mnt 463a, 10916 Tallinn ning Harju Teedevalitsuse tegevus lõpetatakse.

§ 2. Harju Teedevalitsuse kõrgemalseisev valitsusasutus on Maanteeamet.

§ 3. Harju Teedevalitsuse tegevuse lõpetamiseks moodustatakse likvideerimiskomisjon järgmises koosseisus:

Esimees:    
Koit Tsefels Maanteeameti peadirektori asetäitja
Liikmed:    
Merle Lõokene   Harju Teedevalitsuse finantsosakonna juhataja – pearaamatupidaja
Andry Palu Harju Teedevalitsuse jurist-personalitöötaja
Peeter Paju Harju Teedevalitsuse juhataja asetäitja juhataja ülesannetes
Margus Varrak Maanteeameti peaspetsialist
Laila Visnapuu   –   Maanteeameti finantsosakonna juhataja asetäitja

§ 4. Komisjon alustab tööd 1. novembril 2004. a ning lõpetab töö ja esitab riigivara üleandmise-vastuvõtmise akti ja asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akti Maanteeametile 15. jaanuariks 2005. a.

§ 5. Harju Teedevalitsuse valduses olev riigivara ja asjaajamine antakse 1. jaanuariks 2005. a üle moodustatavale Põhja Regionaalsele Maanteeametile.

§ 6. Harju Teedevalitsuse kasutamata jäänud riigieelarveassigneeringud suletakse 1. jaanuariks 2005. a ning arvatakse Põhja Regionaalse Maanteeameti eelarvesse.

§ 7. Põhja Regionaalse Maanteeameti põhimäärus ning struktuur ja töötajate koosseis kehtestatakse majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega.

§ 8. Ministri määrusi muudetakse järgmiselt:

(1) Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. veebruari 2003. a määruses nr 31 «Maanteeameti põhimäärus» (RTL 2003, 27, 400; 40, 579; 131, 2112; 2004, 34, 536) tehakse järgmised muudatused:

1) sõnad «hallatavad riigiasutused» asendatakse läbivalt, välja arvatud § 19 ja § 21 punkt 4, sõnadega «kohalikud asutused ja hallatavad riigiasutused» vastavas käändes;

2) paragrahv 19 sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 19. Ameti kohalik asutus ja hallatavad riigiasutused

(1) Ameti kohalik asutus on Põhja Regionaalne Maanteeamet.

(2) Ameti haldamisel on järgmised hallatavad riigiasutused:
1) Kagu Teedevalitsus;
2) Pärnu Teedevalitsus;
3) Saarte Teedevalitsus;
4) Tartu Teedevalitsus;
5) Viru Teedevalitsus.»;

3) paragrahvi 21 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

«3) nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti koosseisu kuuluvad ametnikud ja teised teenistujad ning kooskõlastatult ministri ja kohaliku asutuse tegevuspiirkonna maavanematega kohalike asutuste juhid; sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud ameti abiteenistujatega;».

(2) Teede- ja sideministri 4. aprilli 2001. a määruse nr 34 «Volitatud asutuste määramine» (RTL 2001, 49, 679; 2002, 55, 808; 92, 1426; 102, 1556; 107, 1591; 125, 1825) § 1 punktis 2 asendatakse sõnad «Harju Teedevalitsus» sõnadega «Põhja Regionaalne Maanteeamet».

(3) Teede- ja sideministri 12. augusti 2002. a määrus nr 49 «Harju Teedevalitsuse põhimäärus» (RTL 2002, 92, 1427) tunnistatakse kehtetuks.

§ 9. Paragrahv 8 jõustub 1. jaanuaril 2005. a.

Minister Andrus ANSIP

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json