Teksti suurus:

Põllumajandusministri 26. aprilli 2004. a määruse nr 70 "Piima tootmiskvoodi rakendamise, määramise, muutmise ning üleandmise, samuti reservi moodustamise, reservi suuruse ning selle kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise ja arvestuse pidamise ning kvoodi suuruse korrigeerimise ja ekvivalentkoguste täpsemad nõuded ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ning tagasimaksmise täpsem kord" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.10.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 137, 2112

Põllumajandusministri 26. aprilli 2004. a määruse nr 70 "Piima tootmiskvoodi rakendamise, määramise, muutmise ning üleandmise, samuti reservi moodustamise, reservi suuruse ning selle kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise ja arvestuse pidamise ning kvoodi suuruse korrigeerimise ja ekvivalentkoguste täpsemad nõuded ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ning tagasimaksmise täpsem kord" muutmine

Vastu võetud 20.10.2004 nr 169

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» (RT I 2004, 24, 163; 34, 236) § 6 lõike 3, § 27 lõigete 2 ja 3, § 28 ja § 29; Euroopa Liidu Nõukogu määruse 1788/2003/EÜ, millega kehtestatakse tasu piima- ja piimatootesektoris (ELT L 270, 21.10.2003, lk 123–136), artikli 6 lõike 1, artikli 7, artikli 10 lõike 3, artikli 12 lõigete 1 ja 2, artikli 13 lõike 1, artikli 14 lõike 1, artikli 15 lõike 2 ja artikli 17 lõike 1 ning Euroopa Komisjoni määruse 595/2004/EÜ, milles sätestatakse Euroopa Liidu Nõukogu määruse 1788/2003/EÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 94, 31.3.2004, lk 22–32), artikli 8 lõike 2, artikli 10 lõike 2, artikli 11 lõike 2, artikli 12 lõike 1, artikli 13 lõigete 1 ja 2, artikli 15 lõike 1 ja artikli 16 lõike 1 alusel.

Muudan põllumajandusministri 26. aprilli 2004. a määrust nr 70 «Piima tootmiskvoodi rakendamise, määramise, muutmise ning üleandmise, samuti reservi moodustamise, reservi suuruse ning selle kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise ja arvestuse pidamise ning kvoodi suuruse korrigeerimise ja ekvivalentkoguste täpsemad nõuded ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ning tagasimaksmise täpsem kord» (RTL 2004, 52, 898; 109, 1748), täiendades määrust §-ga 26 1 järgmises sõnastuses:

« § 261. Individuaalse kvoodi suurendamine kvoodi tegeliku täitmise alusel

(1) Põllumajandustootjal, kes PRIA poolt käesoleva määruse § 24 lõike 4 alusel edastatud teatise kohaselt on 30. septembri seisuga täitnud talle kvoodiaasta kohta määratud individuaalset kvooti enam kui 60%, on õigus taotleda individuaalse kvoodi suurendamist reservis olevast piima otseturustamise kvoodikogusest, esitades ajavahemikus 5. novembrist kuni 12. novembrini PRIA-le asjakohase kirjaliku avalduse.

(2) Lõikes 1 nimetatud põllumajandustootjal suurendatakse individuaalset kvooti järgmiselt:
1) kui kvoodist on täidetud 100% või rohkem, on suurendamise määraks 50% põllumajandustootjale määratud kvoodist;
2) kui kvoodist on täidetud 80–99%, on suurendamise määraks 30% põllumajandustootjale määratud kvoodist;
3) kui kvoodist on täidetud 60–79%, on suurendamise määraks 20% põllumajandustootjale määratud kvoodist.

(3) PRIA otsustab esitatud avalduse alusel individuaalse kvoodi suurendamise või avalduse rahuldamata jätmise 10 tööpäeva jooksul lõikes 1 nimetatud taotlusperioodi lõpust arvates.

(4) Põllumajandustootjale määratud individuaalse kvoodi suurendamine lõigete 1 ja 2 kohaselt jõustub käimasoleva kvoodiaasta algusest.

(5) Käesoleva paragrahvi alusel individuaalse kvoodi suurendamist kvoodi tegeliku täitmise alusel rakendatakse 1. aprillist 2004. a 31. märtsini 2005. a kehtiva kvoodiaasta kohta.»

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json