Teksti suurus:

Hallatava riigiasutuse Eesti Riiklik Autoregistrikeskus ümberkorraldamine

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2000, 10, 101

Hallatava riigiasutuse Eesti Riiklik Autoregistrikeskus ümberkorraldamine

Vastu võetud 30.12.1999 nr 79

Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 522; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845) paragrahvi 43 lõike 3 alusel, kooskõlas Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 kinnitatud «Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korraga» (RT I 1996, 73, 1300; 1998, 118–120, 1898; 1999, 57, 603; 92, 828) ja Vabariigi Valitsuse 12. jaanuari 1999. a määrusega nr 11 «Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste, kellele on riigieelarve seaduses määratud töötasu kulu, töötajate töötasustamine 1999. aastal» (RT I 1999, 5, 74):

1. Arvestades Vabariigi Valitsuse 28. septembri 1999. a istungi protokolli nr 43 punkti 24, korraldada 1. jaanuariks 2000. a Riigi Traktoriregistrikeskuse liitmise teel ümber Eesti Riiklik Autoregistrikeskus Teede- ja Sideministeeriumi valitsemisalas olevaks Eesti Riiklikuks Autoregistrikeskuseks.

2. Kinnitada 1. jaanuarist 2000. a hallatava riigiasutuse Eesti Riiklik Autoregistrikeskus:
1) põhimäärus (lisa 1);
2) struktuur ja töötajate koosseis (lisa 2).

3. Tunnistada kehtetuks alates 1. jaanuarist 2000. a:
1) teede- ja sideministri 31. detsembri 1997. a määruse nr 46 «Hallatava riigiasutuse Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse moodustamine» (RTL 1998, 14/15, 109; 1999, 37, 500) punkti 2 alapunkt 1;
2) teede- ja sideministri 18. veebruari 1999. a määrusega nr 13 (RTL 1999, 37, 500) kinnitatud «Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse struktuur ja koosseis»;
3) teede- ja sideministri 17. juuni 1999. a määrus nr 36 «Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse töötajate koosseisu muutmine» (RTL 1999, 104, 1302).

Minister Toivo JÜRGENSON

Kantsler Ruth MARTIN

Lisa 1
teede- ja sideministri 30. detsembri 1999. a määruse nr 79 juurde

HALLATAVA RIIGIASUTUSE EESTI RIIKLIK AUTOREGISTRIKESKUS PÕHIMÄÄRUS

I. ÜLDSÄTTED

1. Eesti Riiklik Autoregistrikeskus (edaspidi Autoregistrikeskus) on Teede- ja Sideministeeriumi valitsemisalas tegutsev hallatav riigiasutus asukohaga Tallinn, Eesti Vabariik.

2. Autoregistrikeskuse tegevus hõlmab ühtse riikliku poliitika elluviimist mootorsõidukite ja nende juhtide suhtes.

3. Autoregistrikeskuse põhiülesanneteks on Eestis kasutatavate autode, busside, nende haagiste, mootorrataste, mootorrollerite, traktorite, liikurmasinate, nende haagiste (edaspidi mootorsõidukid ja nende haagised) ning mootorkelkude ühtse riikliku tehnopoliitika ning mootorsõidukijuhtide väljaõppe ühtse riikliku poliitika elluviimine, mootorsõidukite ja mootorsõidukijuhilubade riikliku registri pidamine.

4. Oma tegevuses juhindub Autoregistrikeskus Eesti Vabariigi seadustest, rahvusvahelistest konventsioonidest ja lepingutest, millega Eesti on ühinenud, ning teistest õigusaktidest.

5. Autoregistrikeskuse tegevuskulud ja investeeringud kaetakse riigieelarvest. Autoregistrikeskuse eelarve kinnitab teede- ja sideminister.

6. Autoregistrikeskusel on väikese riigivapi kujutisega pitsat ja kehtestatud korras registreeritud sümboolika.

II. AUTOREGISTRIKESKUSE POOLT TÄIDETAVAD RIIKLIKUD ÜLESANDED

7. Autoregistrikeskuse riiklikeks ülesanneteks on:
1) Eestisse sissetoodavate ja Eestis valmistatud mootorsõidukite, nende haagiste, mootorkelkude, osade ja varustuse tehnilise ekspertiisi teostamine või selle korraldamine, nende sertifitseerimine ja sertifitseerimise tunnustamine;
2) mootorsõidukite ja nende haagiste ning mootorkelkude riiklik registreerimine ja nende kohta vastava(te) registri(te) ning arhiivi pidamine;
3) mootorsõidukite ja nende haagiste ning mootorkelkude tehnojärelevalve korraldamine, teostamine ja teostamise kontrollimine;
4) mootorsõiduki, juhtimisõiguse taotlejate eksamineerimine, juhtimisõiguse omistamine, peatamine, tühistamine, juhilubade valmistamine, vormistamine, väljaandmine, vahetamine, vastava registri ja arhiivi pidamine;
5) mootorsõidukijuhtide väljaõppe metoodiline juhendamine, väljaõppe taseme jälgimine ja suunamine.

III. AUTOREGISTRIKESKUSE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

8. Autoregistrikeskusel on temale pandud ülesannete täitmiseks õigus:
1) saada kehtestatud korras Teede- ja Sideministeeriumilt, teistelt valitsusasutustelt, kohaliku omavalitsuse asutustelt, riigiasutustelt, juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt oma ülesannete täitmiseks ja teenuste osutamiseks vajalikku teavet;
2) pidada läbirääkimisi, sõlmida kokkuleppeid ja lepinguid füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
3) teha ettepanekuid teede- ja sideministrile Autoregistrikeskuse tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide ettevalmistamiseks, muutmiseks, täiendamiseks või tühistamiseks, valmistada ette vastavaid eelnõusid;
4) luua kontakte ja arendada koostööd valitsusasutuste, kohaliku omavalitsuse asutuste, teiste riigiasutuste ja juriidiliste isikutega, välisriikide autoregistrite või nende funktsioone täitvate institutsioonidega, rahvusvaheliste autojälitusega tegelevate organisatsioonidega, kuuluda oma tegevusvaldkonnas rahvusvahelistesse organisatsioonidesse ja teha nendega koostööd;
5) esitada Teede- ja Sideministeeriumile kehtestatud korras ettepanekuid Autoregistrikeskuse eelarve koostamiseks ning kasutada täies mahus seaduse alusel kinnitatud eelarvet;
6) viia kehtestatud korras ja ajal läbi üritusi töötajate kutseoskuse taseme väljaselgitamiseks, õppusi selle tagamiseks ning teostada töötajate atesteerimist;
7) taotleda vajadusel autokoolilt koolitusloa äravõtmist, kui õpetustase ja -baas ei taga vajalike teadmiste andmist ettevalmistatavatele mootorsõidukijuhtidele.

9. Autoregistrikeskus on kohustatud:
1) tagama, et registrisse võetavad sõidukid vastavad konstruktsioonilt ja tehnoseisundilt kehtivatele nõuetele;
2) tagama mootorsõidukijuhilubade väljastamise vastavalt kehtestatud korrale;
3) jälgima mootorsõidukijuhtide väljaõppe taset ja tegema vajadusel ettepanekuid väljaõppe parandamiseks;
4) töötama välja õigusaktide projekte mootorsõidukite ja nende haagiste ning mootorkelkude tehnojärelevalve, riikliku registreerimise, mootorsõidukijuhtide kutsevaliku, väljaõppe ja kvalifikatsiooninõuete ning riikliku autoregistri pidamise kohta ning esitama need teede- ja sideministrile;
5) pidama andmepanka oma tegevusvaldkonna küsimustes Euroopa Liidu ning teiste riikide normdokumentide ja rahvusvaheliste kokkulepete osas;
6) andma selgitusi ja levitama teavet – sõidukite tehnilisi nõudeid, tehnojärelevalvet, riiklikku registreerimist, moorsõidukijuhtide väljaõpet, nende eksamineerimist ja juhilubade väljastamist reguleerivate õigusaktide kohta, liiklusseadusest tulenevate nõuete rakendamise kohta; koostöös Maanteeametiga teostama liiklusohutuspropagandat sõidukite ja nende juhtidega seotud küsimustes;
7) teatama avastatud õiguserikkumistest pädevatele ametiasutustele.

IV. TÖÖKORRALDUS JA JUHTIMINE

10. Autoregistrikeskuse struktuuri ja koosseisu kinnitab teede- ja sideminister.

11. Autoregistrikeskuse struktuuriüksusteks on tema osakonnad, teenistused, talitused ja piirkondlikud bürood.

12. Autoregistrikeskuse riiklike ülesannete täitmine toimub struktuuriüksuste kaudu, mida juhivad struktuuriüksuste juhatajad.

13. Autoregistrikeskus peab vastavalt andmekogude seadusele (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155) ja Eesti riikliku autoregistri pidamise põhimäärusele (RT I 1995, 22, 327) riiklikku registrit. Autoregistrikeskus on riikliku registri volitatud töötleja.

14. Autoregistrikeskuse direktor:
1) juhib Autoregistrikeskuse tegevust ja vastutab käeoleva põhimäärusega Autoregistrikeskusele pandud ülesannete ja kohustuste täitmise eest;
2) riigivara valitsema volitatud asutuse juhina valdab, kasutab ja käsutab Autoregistrikeskuse valitsemisele antud riigivara vastavalt riigivaraseaduse ja teiste õigusaktidega kehtestatud korrale;
3) korraldab arvestust Autoregistrikeskuse valduses oleva riigivara kohta raamatupidamise seaduse ( RT I 1994, 48, 790; 1995, 26–28, 355; 92, 1604; 1996, 40, 773; 42, 811; 49, 953; 1998, 59, 941; 1999, 55, 584) ja teiste õigusaktide alusel.
4) sõlmib ja lõpetab Autoregistrikeskuse töötajatega töölepinguid, kinnitab ametijuhendid ning palgamäärad;
5) kinnitab seadusega ettenähtud korras Autoregistrikeskuse töösisekorra eeskirja, struktuuriüksuste põhimäärused, asjaajamiskorra ja muud asutusesisesed eekirjad;
6) järgib Autoregistrikeskuse töö korraldamisel töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (RT I 1999, 60, 616) nõudeid, kinnitab kutsealade loendi, kus on töötajatele ette nähtud isikukaitse vahendid, tööriietus; isikukaitsevahendite ja tööriietuse miinimumnormid ja nende väljastamise, kasutamise ja arvestuse korra;
7) seadusandlikest aktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks sõlmib kokkuleppeid ja lepinguid juriidiliste ning füüsiliste isikutega;
8) kinnitab mootorsõiduki juhtimisõiguste taotlejate eksamineerimiseks eksamipiletid ja eksami läbiviimise korra;
9) annab välja käskkirju Autoregistrikeskuse tööga seotud küsimustes;
10) esitab teede- ja sideministrile Autoregistrikeskuse aasta eelarve projekti;
11) teostab sisekontrolli Autoregistrikeskuse sisekontrolliteenistuse kaudu;
12) täidab muid ülesandeid, mis tulenevad temaga sõlmitud töölepingust ja mis on talle pandud seadustega, Vabariigi Valitsuse määrustega, teede- ja sideministri määruste ja käskkirjadega;
13) annab oma tegevusest aru teede- ja sideministrile;
14) esindab Autoregistrikeskust ja volitab vajadusel selleks teisi isikuid;
15) on õigustatud delegeerima käesoleva põhimäärusega sätestatud õigusi ja kohustusi direktori asetäitjatele, piirkondlike büroode või teenistuste juhatajatele.

15. Autoregistrikeskuse direktoriga sõlmib töölepingu teede- ja sideminister.

16. Teenistuslikku järelevalvet Autoregistrikeskuse üle teostab Teede- ja Sideministeerium ning Riigikontroll vastavalt seadusele.

V. ARUANDLUS JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

17. Autoregistrikeskus koostab ja esitab Teede- ja Sideministeeriumile õigusaktides ettenähtud korras ja ajal raamatupidamise ja statistilisi aruandeid.

18. Autoregistrikeskuse tegevuse ümberkorraldamine või lõpetamine toimub Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.

Lisa 2
teede- ja sideministri 30. detsembri 1999. a määruse nr 79 juurde

EESTI RIIKLIKU AUTOREGISTRIKESKUSE STRUKTUUR JA TÖÖTAJATE KOOSSEIS

Allüksus ja töökoht Palgaaste Asutuse juhid Osakondade ja teiste struktuuriüksuste juhid, peaspetsialistid Kõrgkvalifikatsiooniga erialaspetsialistid Tehnikud ja keskkvalifikatsiooniga erialaspetsialistid Oskustöölised ja abipersonal Kokku
1 2 3 4 5 6 7 8
JUHTKOND              
Direktor 29 1         1
Direktori asetäitja 28 3         3
Nõunik 25   2       2
Vanemreferent - direktori abi 23     1     1
FINANTSOSAKOND              
Finantsjuht-pearaamatupidaja 25   1       1
Pearaamatupidaja asetäitja 24   1       1
Peaspetsialist 24   2       2
Vanemraamatupidaja 23     4     4
REGISTRI- JA INFOTÖÖTLUSOSAKOND              
Juhataja 25   1       1
Juhataja asetäitja 24   1       1
Peaspetsialist 24   2       2
Programmeerimise spetsialist 23     1     1
Süsteemi administraator 23     1     1
Vaneminfotöötleja 23     4     4
Arvutihooldusinsener 19     1     1
Operaator-infotöötleja 17       10   10
TEHNOOSAKOND              
Juhataja 25   1       1
Juhataja asetäitja 24   1       1
Nõunik 24   1       1
Peaspetsialist 24   2       2
Ekspert 24   8       8
Spetsialist 22     1     1
Vaneminspektor 19     1     1
Vaneminfotöötleja 19     1     1
JUHILUBADE TOOTMISOSAKOND              
Juhataja 25   1       1
Süsteemi peaadministraator 25   1       1
Juhtivspetsialist 23     2     2
Vanemoperaator 19     1     1
Andmebaasi vanemoperaator 19     1     1
Operaator 17       10   10
Tehnik 15       2   2
HALDUSOSAKOND              
Juhataja 25   1       1
Spetsialist 21     1     1
Spetsialist 20     1     1
Referent-sekretär 19     1     1
Autojuht-käskjalg 19         1 1
Remonditööline 9         1 1
Koristaja 5         6 6
Majahoidja 5         2 2
Valvur 5         4 4
ARHIIV              
Juhataja 25   1       1
Juhataja asetäitja 24   1       1
Vanemarhivaar 23     2     2
Arhivaar 20     2     2
PERSONALITEENISTUS              
Personalijuht 25   1       1
Peaspetsialist 24   1       1
Koolitusspetsialist 23     1     1
SISEKONTROLLITEENISTUS              
Peaspetsialist 25   1       1
REGISTREERIMISTEENISTUS              
Peaspetsialist 25   3       3
EKSAMITEENISTUS              
Peaspetsialist 25   3       3
Spetsialist 23     2     2
RIIGIVARATEENISTUS              
Peaspetsialist 25   2       2
TALLINNA BÜROO              
Juhataja 25   1       1
Juhataja asetäitja 24   1       1
Juhtivspetsialist 23     5     5
Peaspetsialist 23   1       1
Arvutisüsteemide insener 23     1     1
Vanemeksamineerija 23     5     5
Vaneminspektor 23     6     6
Vanemspetsialist 22     2     2
Vanemregistreerija 22     6     6
Vanemarhivaar 21     1     1
Vanemjuhiloavormistaja 21     1     1
Ekspert-eksamineerija 20     5     5
Arhivaar 19     1     1
Spetsialist 19     4     4
Registreerija 17       10   10
Juhiloavormistaja 17       9   9
Inspektor 17       1   1
HARJU BÜROO              
Juhataja 25   1       1
Juhtivspetsialist 23     3     3
Vanemeksamineerija 23     1     1
Vaneminspektor 23     1     1
Vanemregistreerija 22     2     2
Ekspert-eksamineerija 20     2     2
Arvutihooldusinsener 19     1     1
Spetsialist 19     1     1
Inspektor 17       1   1
Registreerija 17       3   3
Arhivaar 17       1   1
Operaator 17       1   1
Koristaja 5         1 1
Majahoidja 5         1 1
JÕHVI BÜROO              
Juhataja 25   1       1
Juhtivspetsialist 23     2     2
Peaspetsialist 23   1       1
Vaneminspektor 23     2     2
Spetsialist 19     1     1
Spetsialist 18     4     4
Arhivaar 17       1   1
Koristaja 5         1 1
Majahoidja 5         1 1
PÄRNU BÜROO              
Juhataja 25   1       1
Juhtivspetsialist 23     3     3
Peaspetsialist 23   1       1
Vanemeksamineerija 23     2     2
Vaneminspektor 23     2     2
Vanemspetsialist 22     1     1
Vanemregistreerija 22     2     2
Ekspert-eksamineerija 20     1     1
Spetsialist 19     1     1
Operaator 17       2   2
Registreerija 17       1   1
Koristaja 5         1 1
TARTU BÜROO              
Juhataja 25   1       1
Juhataja asetäitja 24   1       1
Juhtivspetsialist 23     3     3
Peaspetsialist 23   1       1
Arvutisüsteemide insener 23     1     1
Vaneminspektor 23     2     2
Vanemeksamineerija 23     1     1
Vanemregistreerija 22     2     2
Vanemspetsialist 22     2     2
Vanemjuhiloavormistaja 20     1     1
Ekspert-eksamineerija 20     3     3
Spetsialist 19     1     1
Juhiloavormistaja 17       1   1
Registreerija 17       7   7
Koristaja 5         1 1
HAAPSALU BÜROO              
Juhataja 25   1       1
Juhtivspetsialist 23     1     1
Peaspetsialist 23   1       1
Vaneminspektor 23     1     1
Vanemregistreerija 22     2     2
Juhiloavormistaja 17       1   1
Inspektor 17       2   2
Koristaja 5         1 1
JÕGEVA BÜROO              
Juhataja 25   1       1
Juhtivspetsialist 23     1     1
Peaspetsialist 23   1       1
Spetsialist 18     2     2
Koristaja 5         1 1
KURESSAARE BÜROO              
Juhataja 25   1       1
Juhtivspetsialist 23     1     1
Peaspetsialist 23   1       1
Vaneminspektor 23     1     1
Operaator 17       4   4
Koristaja 4         1 1
Majahoidja 4         1 1
KÄRDLA BÜROO              
Juhataja 25   1       1
Juhtivspetsialist 23     1     1
Peaspetsialist 23   1       1
Vaneminspektor 23     1     1
Spetsialist 18     1     1
Juhiloavormistaja 17       1   1
Koristaja 4         1 1
NARVA BÜROO              
Juhataja 25   1       1
Juhtivspetsialist 23     1     1
Vaneminspektor 23     1     1
Spetsialist 18     4     4
Koristaja 5         1 1
Majahoidja 4         1 1
PAIDE BÜROO              
Juhataja 25   1       1
Juhtivspetsialist 23     1     1
Peaspetsialist 23   1       1
Vaneminspektor 23     1     1
Vanemspetsialist 22     1     1
Spetsialist 18     2     2
Koristaja 4         1 1
PÕLVA BÜROO              
Juhataja 25   1       1
Juhtivspetsialist 23     1     1
Peaspetsialist 23   1       1
Spetsialist 19     2     2
Registreerija 17       2   2
Koristaja 4         1 1
Majahoidja 4         1 1
RAKVERE BÜROO              
Juhataja 25   1       1
Juhtivspetsialist 23     1     1
Peaspetsialist 23   1       1
Vaneminspektor 23     1     1
Vanemspetsialist 22     1     1
Arhivaar 17       1   1
Registreerija 17       4   4
Koristaja 4         1 1
Majahoidja 4         1 1
RAPLA BÜROO              
Juhataja 25   1       1
Juhtivspetsialist 23     1     1
Peaspetsialist 23   1       1
Vaneminspektor 23     1     1
Vanemspetsialist 22     1     1
Ekspert-eksamineerija 20     1     1
Spetsialist 18     1     1
Registreerija 17       1   1
Koristaja 5         1 1
Majahoidja 4         1 1
VALGA BÜROO              
Juhataja 25   1       1
Juhtivspetsialist 23     1     1
Peaspetsialist 23   1       1
Spetsialist 19     1     1
Spetsialist 18     3     3
Koristaja 4         1 1
VILJANDI BÜROO              
Juhataja 25   1       1
Juhtivspetsialist 23     1     1
Peaspetsialist 23   1       1
Arvutisüsteemide insener 23     1     1
Vaneminspektor 23     1     1
Vanemspetsialist 22     1     1
Ekspert-eksamineerija 20     2     2
Spetsialist 18     3     3
Registreerija 17       2   2
Juhiloavormistaja 17       1   1
Koristaja 4         1 1
Majahoidja 4         1 1
VÕRU BÜROO              
Juhataja 25   1       1
Juhtivspetsialist 23     1     1
Peaspetsialist 23   1       1
Vaneminspektor 23     1     1
Ekspert-eksamineerija 20     1     1
Registreerija 17       1   1
Operaator 17       2   2
Koristaja 5         1 1
Majahoidja 4         1 1
KOKKU:   4 73 165 82 39 363

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json