Teksti suurus:

Mitteresidentidele, kelle tulu ei maksustata tulumaksuga, registreerimise korra kinnitamine

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.02.2017
Avaldamismärge:RTL 2000, 10, 104

Mitteresidentidele, kelle tulu ei maksustata tulumaksuga, registreerimise korra kinnitamine

Vastu võetud 05.01.2000 nr 1

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903) § 30 lõike 2 alusel.

§ 1. Kinnitada «Mitteresidentide, kelle tulu ei maksustata tulumaksuga, registreerimise kord» (juurde lisatud).

Välisminister Toomas Hendrik ILVES

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Jüri SEILENTHAL

Kinnitatud
välisministri 5. jaanuari 2000. a määrusega nr 1

MITTERESIDENTIDE, KELLE TULU EI MAKSUSTATA TULUMAKSUGA, REGISTREERIMISE KORD

1. Välisriigi diplomaatiline või konsulaaresindaja, erimissiooni esindaja või diplomaatilise delegatsiooni liige, rahvusvahelise või valitsustevahelise organisatsiooni esinduse liige või nimetatud esinduse juures töötav isik, kes ei ole Eesti kodanik ega alaline elanik, registreeritakse Välisministeeriumis. Registreerib Välisministeeriumi protokolliosakonna diplomaatilise puutumatuse ja eesõiguste büroo, väljastades asjaomastele isikutele diplomaadi- ja teenistuskaarte.

2. Registreerimisel väljastab protokolliosakonna diplomaatilise puutumatuse ja eesõiguste büroo välisesinduste liikmetele nelja tüüpi diplomaadi- ja teenistuskaarte:
1) «sinine kaart» diplomaatilisele ja konsulaaresindajale ning tema perekonnaliikmetele;
2) «punane kaart» administratiiv-tehnilisele töötajale ja tema perekonnaliikmetele;
3) «roheline kaart» teenindavale töötajale, erateenijale ja kohalikule töötajale;
4) «hall kaart» välisriigi aukonsulile.

3. Perekonnaliikmeteks käesoleva korra mõistes on diplomaadi ülalpidamisel olevad ja temaga ühist majapidamist omavad järgmised isikud:
1) abikaasa;
2) kuni 21-aastane vallaline laps, kes elab koos diplomaadiga;
3) kuni 23-aastane vallaline laps, kes õpib kõrgemas õppeasutuses ja elab koos diplomaadiga;
4) muu perekonnaliige erandjuhul.

4. Diplomaadi- või teenistuskaardi esimest korda saamiseks tuleb protokolliosakonnale esitada:
1) noot;
2) põhiankeedi («notification») täidetud vorm;
3) kaks fotot (35x45 mm).

5. Diplomaadi- või teenistuskaardi pikendamiseks, uuendamiseks ning isikuandmete muutumise korral tuleb protokolliosakonnale esitada:
1) noot;
2) lisaankeedi («supplementary notification») täidetud vorm;
3) kaks fotot (35x45 mm).

6. Protokolliosakonnal on õigus nõuda lisadokumente (arstitõend, õppeasutuse tunnistus jne).

7. Juhul kui diplomaadi lähetuse tähtaeg on lühem kui kuus kuud, ei väljastata talle diplomaadi- või teenistuskaarti.

8. Lähetuse lõppemisel või diplomaadi- või teenistuskaardi tähtaja lõppemisel tagastab kaardi omanik selle protokolliosakonnale

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Jüri SEILENTHAL

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json