Teksti suurus:

Eriluba nõudvate taimekaitsevahendite nomenklatuuri ning sisse- ja väljaveo korra kinnitamine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2000, 11, 106

Eriluba nõudvate taimekaitsevahendite nomenklatuuri ning sisse- ja väljaveo korra kinnitamine

Vastu võetud 14.12.1999 nr 37

Tolliseaduse (RT I 1998, 3, 54; 1999, 86, 782; 97, 859; 102, 907) paragrahvi 25 lõike 4 alusel ja Vabariigi Valitsuse 25. juuni 1999. a määrusega nr 202 (RT I 1999, 57, 601) kinnitatud «Kaupade, mille sisse- ja väljaveol on nõutav eriluba, ning ministrite, kes kehtestavad nende kaupade nomenklatuurid ning sisse- ja väljaveo korrad, loetelu» punktist 4 lähtudes:

Kinnitan eriluba nõudvate taimekaitsevahendite nomenklatuuri (lisa 1) ning sisse- ja väljaveo korra.

1. Käesolevat korda rakendatakse taimekaitsevahendite sisseveol tolliprotseduuril import vabaks ringluseks.

2. Taimekaitsevahendite sissevedu toimub ainult Taimetoodangu Inspektsiooni poolt väljastatud eriloa alusel, mille vorm on toodud lisas 2.

3. Taimetoodangu Inspektsioon annab eriloa välja taimekaitsevahendite registris registreeritud importijatele nende vastava avalduse alusel. Avalduses peab olema märgitud taimekaitsevahendi ja toimeaine nimetus, kaubapositsioon vastavalt Eesti kaupade nomenklatuurile (EKN) ning kauba kogus.

Avaldusele tuleb lisada tootja tõend kauba kvaliteedi kohta.

4. Taimetoodangu Inspektsioon annab eriloa välja kolme tööpäeva jooksul vastava avalduse saamisest.

5. Eriloa andmisest keeldumisel märgitakse keeldumise põhjus koos viitega vastavale õigusaktile ja see tehakse eriloa taotlejale teatavaks kolme tööpäeva jooksul avalduse saamisest.

6. Eriluba on ühekordne ja selle originaaleksemplar esitatakse tollile tollivormistamisel. Eriluba märgistatakse tollivormistamisel ja tagastatakse esitajale. Tollis märgistatud eriloa tagastab selle saanud isik Taimetoodangu Inspektsioonile kuu aja jooksul.

7. Kasutamata jäänud eriluba tagastatakse loa väljaandjale loa kehtivusaja lõpuks koos kirjaliku selgitusega põhjustest, miks luba ei kasutatud.

8. Tunnistada kehtetuks põllumajandusministri 21. märtsi 1994. a määrus nr 7 «Taimekaitsevahendite sisse-, välja- ja transiitveole eritingimuste kehtestamine» (RTL 1994, 21/22, lk 724; 1998, 10/11, 64).

Minister Ivari PADAR

Kantsler Ants NOOT

Kinnitatud
põllumajandusministri 14. detsembri 1999. a määrusega nr 37

Lisa 1

ERILUBA NÕUDVATE TAIMEKAITSEVAHENDITE NOMENKLATUUR

Rubriik Alamrubriik, kauba- positsioon

Nimetus

3808  

Insektitsiidid, rodentitsiidid, fungitsiidid, herbitsiidid, idanemist takistavad vahendid, taimekasvuregulaatorid, desinfektsioonivahendid jms jaemüügipakendis või preparaatide või toodetena (näiteks väävlipael, -küünlad või -tahid, kärbsepaber):

  380810 - insektitsiidid  
  3808101000 -- püretroidalusel  
    Bulldock 025 EC beeta-tsüflutriin
    Chinmix 5 EC beeta-tsüpermetriin
    Decis 2,5 EC deltametriin
    Fastac alfa-tsüpermetriin
    Inta-Vir tsüpermetriin
    Karate 5 EC lambda-tsühalotriin
    Mavrik 2F fluvalinaat
    Raid House & Garden püretriinid
    Schultz Insect Killer 2 g/l permetriin 2 g/l 
    Whitelfly-Mealybug tetrametriin
    Schultz-Instant Insect püretriinid
    Spray  
    Sherpa 25 EC tsüpermetriin
  3808104000

-- organofosforühendite alusel

    Actellic 50 EC metüülpirimifoss
    Anthio 25 EC formotioon
    Karbofos 10 % malatioon
    Malasiin malatioon
  3808109000 -- muud  
    DiPel SC Bacillus thuringiensis
    Dimilin SC-48 diflubensuroon
    Dimilin WP-25 diflubensuroon
    Evisect S tiotsüklaamvesinikoksalaat
    Feroflor YT (-)-S-verbenool 70 mg; ipsdien 10 g; dimetüülvinüülkarbinool 1500 g/l
    Feromoonpüünis hernemähkurile trans-10-dodetsenüülatsetaat
    Feromoonpüünis kapsakoile cis-11-heksadetsenüülatsetaat, cis-11-heksadetsenaal
    Feromoonpüünis sõstra-klaastiivale trans 3, cis 13-oktadekadienüülatsetaat
    Feromoonpüünis õunakoile cis-11-heksadetsenüülatsetaat, cis-13-oktadetsenüülatsetaat
    Feromoonpüünis õunamähkurile trans 8, trans 10-dodekadienool
    Feromoonpüünis õunapuu-võrgendikoile cis-11-tetradetsenüülatsetaat, trans-11-tetradetsenüülatsetaat
    Mitac amitraas
    Pegasus 250 SC diafentiuroon
  380820 - fungitsiidid  
    -- anorgaanilised  
  3808201000

--- preparaadid vasesisaldusega ühendite baasil

    Vaskoksiidkloriid vaskoksiidkloriid
    Vaskvitriol vasksulfaat
  3808201500 --- muud  
    Thiovit 80 WG väävel
    Kolloidväävel väävel
    Väävel väävel, väävliküünlad
    -- muud  
  3808203000

--- ditiokarbaminaatide alusel

    Acrobat WG 90 g/kg dimetomorf, 600 g/kg mankotseeb
    Dithane DG mankotseeb
    Dithane M 45 mankotseeb
    Penncozeb 80 WP mankotseeb
    Previcur 607 SL propamokarbhüdrokloriid
    Ridomil Gold MZ 68 40 g/kg metalaksüül-M,
    WP 640 g/kg mankotseeb
    Sancozeb 800 WP mankotseeb
  3808204000

--- bensimiidasoolide alusel

    Benlate benomüül
    Fundazol 50 WP benomüül
    Maxim 025 FS fludioksoniil
    Maxim Star 035 FS 25 g/l fludioksoniil, 10 g/l epoksikonasool
    Vincit 25 g/l flutriafool, 25 g/l tiabendasool
  3808205000

--- diasoolide ja triasoolide alusel

    Alto 400 SC tsüprokonasool
    Atemi S 8 g/kg tsüprokonasool, 800 g/kg väävel
    Bayleton Paste PA 2 triadimefoon
    Bayleton WP 25 triadimefoon
    Baytan Universal WS 150 g/kg triadimenool, 20 g/kg
    19,5 fuberidasool, 25 g/kg imasaliil
    Folicur BT 225 EC 125 g/l tebukonasool, 100 g/l triadimefoon
    Folicur EC 250 tebukonasool
    Granit OR 133 g/l bromukonasool, 266 g/l iprodioon
    Impact 25 SC flutriafool
    Raxil 2 WS tebukonasool
    Rovral 50 WP iprodioon
    Score 250 EC difenokonasool
    Tilt 250 EC propikonasool
    Tilt Premium 37,5 WP propikonasool
    Topas 100 EC penkonasool
  3808206000

--- diasiinide ja morfoliinide alusel

    Archer 425 EC 125 g/l propikonasool, 300 g/l fenpropimorf
    Corbel fenpropimorf
    Ferrax 400 g/l etirimool, 30 g/l flutriafool, 10 g/l tiabendasool
    Sportak 45 EC prokloraas
    Tango 375 g/l tridemorf, 125 g/l epoksikonasool
    Tango Super 84 g/l epoksikonasool, 250 g/l fenpropimorf
  3808208000 --- muud  
    Beret 050 FS fenpikloniil
    Bion 50 WG bendikaar
    Chorus 75 WG tsüprodiniil
    Daconil 75 WP klorotaloniil
    Effector ditianoon
    Euparen 50 WP diklofluaniid
    Kemikar Pulber 750 g/kg karboksiin, 25 g/kg imasaliil
    Kemikar Vedelik 500 g/l karboksiin, 25 g/l imasaliil
    Monceren FS 250 pentsükuroon
    Mycostop Streptomyces griseoviridis 1…10 mld cfu/g
    Oksihom 140 g/kg oksadiksüül, 640 g/kg vaskoksiidkloriid
    Panoctine 35 guasatiinatsetaat
    Rex 310 g/l metüültiofanaat, 187 g/l epoksikonasool
    Ridomil MZ 72 80 g/kg metalaksüül, 640 g/kg mankotseeb
    Sandofan 25 WP oksadiksüül
    Sandofan M8 80 g/kg oksadiksüül, 560 g/kg mankotseeb
    Trichosphagniin-RC Trihoderma viridae, T-6 RC spoorid
    Vitavax 200 FF 200 g/l karboksiin, 200 g/l tiraam
  380830

- herbitsiidid, idanemist takistavad vahendid ja taimekasvuregulaatorid

   

-- herbitsiidid

  3808301100

--- fenoksü-fütohormoonide alusel

    2,4-D amiinsool 2,4 D
    Agroxone 75 MCPA
    Ariane BPE 54 g/l fluroksüpüür, 27 g/l klopüraliid, 267 g/l MCPA
    BASF MCPA 750 MCPA
    Butoxone MCPB
    D-acetat 50 2,4 D
    DMA 62,4-D Retro 2,4 D
    Danacetat MCPA
    Danamix 167 g/l MCPA, 500 g/l dikloroprop
    Duplosan Super 310 g/l dikloroprop-P, 130 g/l meko- prop-P, 160 g/l MCPA
    Kemira MCPA 750 MCPA
    Optica mekoprop-P
    Optica DP dikloroprop-P
    RP MCPA Super MCPA
    RP-MCPA 750 MCPA
    RP-2,4 D 2,4 D
    Zellek Super haloksüfop-R metüülester
  3808301300

---- triasiinide alusel

    Gesagard 500 FW prometriin
    Logran Extra 62 WG 600 g/kg tebutriin, 20 g/kg triasulfuroon
    Semeron 25 WP desmetriin
    Sencor WP 70 metribusiin
    Simuran simasiin
    Topogard 50 WP 150 g/kg terbutüülasiin, 350 g/kg tebutriin
  3808301500

--- amiidide alusel

    Butisan 400 SC metasakloor
  3808301700

--- karbamaatide alusel

    Arelon isoproturoon
    Arelon Super 600 g/kg isoproturoon, 15 g/kg amidosulfuroon
    Betanal fenmedifaam
    Betanal AM desmedifaam
    Betanal AM 11 80 g/l fenmedifaam, 80 g/l desmedifaam
    Betanal Compact 125 g/l fenmedifaam, 40 g/l desmedifaam
    Betanal Progress AM 60 g/l desmedifaam, 60 g/l fenmedifaam, 60 g/l etofumesaat
    Betanal Tandem 80 g/l fenmedifaam, 100 g/l etofumesaat
    Betasana fenmedifaam
    Kontakttwin 97 g/l fenmedifaam, 94 g/l etofumesaat
    MSS CIPC 50 M kloroprofaam
  3808302100

--- dinitroaniliini derivaatide alusel

    EK-Trifluralin trifluraliin
    Stomp pendimetaliin
    Treflan 240 trifluraliin
    Treflan Super trifluraliin
  3808302300

--- karbamiidi, uratsiili või sulfoonkarbamiidi derivaatide alusel

    Cougar 500 g/l isoproturoon, 100 g/l diflufenikaan
    Glean 75 DF klorosulfuroon
    Granstar 75 DF metüültribenuroon
    Grodyl amidosulfuroon
    Harmony 75 DF metüültiofeensulfuroon
    Harmony Extra 250 g/kg metüültribenuroon, 500 g/kg metüültiofeensulfuroon
    Satis 18 WP 60 g/kg triasulfuroon, 120 g/kg fluoroglütsofeenetüülester
    Titus 25 DF rimsulfuroon
    Venzar lenatsiil
  3808302700 --- muud  
    Agil 100 EC propakvisafop
    Arsenal 250 imasapüür
    Banvel 4S dikamba
    Banvel M 40 g/l dikamba, 300 g/l MCPA
    Basagran bentasoon
    Basagran M 250 g/l bentasoon, 125 g/l MCPA
    Basta 150 SL glufosinaatammoonium
    Dialen 342 g/l 2,4 D, 34,2 g/l dikamba
    Ethosat 500 etofumesaat
    Focus Ultra tsükloksüdiim
    Folar 525 FW 345 g/l terbutüülalasiin, 180 g/l glüfosaat
    Fusilade Super P-butüülfluasifop
    Glialka glüfosaat
    Glyfos glüfosaat
    Glyphosan 360 SL glüfosaat
    Goltix WP 70 metamitroon
    Lintur 70 WG 659 g/kg dikamba, 41 g/kg triasulfuroon
    Lontrel 300 klopüraliid
    Norton 20 EC etofumesaat
    Norton 50 SC etofumesaat
    Ouragan glüfosaat-trimeesium
    Pyramin Turbo kloridasoon
    Reglone Super dikvaat
    Roundup glüfosaat
    Roundup Spray glüfosaat
    Starane 180 fluroksüpüür 1-metüülheptüülester
    Starane 400 EW fluroksüpüür-butoksüproprüül
    Suffix BW flamprop-M-isopropüül
    Taifun 360 glüfosaat
  3808309000

-- taimekasvuregulaatorid

    Camposan Exra etefoon
    Cerone etefoon
    Cycocel 750 kloromekvaatkloriid
    Kemira CCC kloromekvaatkloriid
    Terpal 305 g/l mepikvaatkloriid, 155 g/l etefoon
  380840

- desinfektsioonivahendid

  3808409000 -- muud  
    Degesch Plate/Strip magneesiumfosfiid
    Magtoxin magneesiumfosfiid
    Pestoxin alumiiniumfosfiid
    Phostoxin alumiiniumfosfiid
  380890 - muud  
  3808909000 -- muud  
    Contact isodetsüülalkoholetoksülaat
    Kemiroil parafiinõli
    Kemiwett c5-c10 alküülfenopolüglükooleeter
    Meta metaldehüüd
    Rapcol TZ 46 WS 400 g/kg fluratiokarb, 25 g/kg metalaksüül, 35 g/kg tiabendasool
    Schneckenkorn metaldehüüd
    Spiess-Urania  
    Trend 90 isodetsüülalkoholetoksülaat

Kinnitatud
põllumajandusministri 14. detsembri 1999. a määrusega nr 37

Lisa 2

SID

SID

/otsingu_soovitused.json