Teksti suurus:

Volituste andmine «Loomatauditõrje seadusest» ja «Loomakaitseseadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.10.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.12.2005
Avaldamismärge:

Volituste andmine «Loomatauditõrje seadusest» ja «Loomakaitseseadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks

Vastu võetud 08.05.2001 nr 161
RT I 2001, 45, 251
jõustumine 17.05.2001

Muudetud järgmise Vabariigi Valitsuse määrusega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
10.12.2002 nr 375 ( RT I 2002, 101, 593 ) 1.01.2003
16.04.2004 nr 108 ( RT I 2004, 27, 184 ) 24.04.2004
21.10.2004 nr 310 ( RT I 2004, 72, 507 ) 29.10.2004

Määrus kehtestatakse « Loomatauditõrje seaduse» (RT I 1999, 57, 598; 97, 861; 2000, 82, 526; 2001, 3, 4) § 11 lõike 2 ja «Loomakaitseseaduse» (RT I 2001, 3, 4) § 3 lõike 4 punkti 1, § 9 lõike 4, § 12 lõike 5, § 13 lõike 6, § 22 lõike 7 alusel.
[RT I 2004, 72, 507 – jõust. 29.10.2004]

Volitada põllumajandusministrit kehtestama alljärgnevad määrused:
1) [kehtetu - RT I 2004, 27, 184 – jõust. 24.04.2004]
2) «Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, nende identifitseerimise ning registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm , põllumajanduslooma kirjelduse koostamise eeskiri ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord»;
3) [kehtetu - RT I 2004, 27, 184 – jõust. 24.04.2004]
4) «Nõuded põllumajandusloomade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele»;
5) «Lubatud veterinaarsete menetluste loetelu, neid läbiviivad isikud, nõuded nende menetluste teostamisele ning neid menetlusi teostava isiku ettevalmistusele»;
6) «Nõuded põllumajanduslooma tapaeelsele pidamisele ja kohtlemisele»;
7) «Nõuded põllumajanduslooma uimastamisele, tapmisele ja neid teostavate isikute koolitusele, lubatud uimastamis- ja tapmisvahendid ning lubatud uimastamis- ja tapmismeetodid loomaliikide kaupa»;
8) «Nõuded loomade peatuspaigale»;
9) [kehtetu - RT I 2004, 72, 507 – jõust. 29.10.2004]
10) [kehtetu - RT I 2004, 72, 507 – jõust. 29.10.2004]

[RT I 2004, 72, 507 – jõust. 29.10.2004]

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json