Teksti suurus:

Riikliku järelevalve läbiviimise kord ning koolieelse lasteasutuse ja kooli õppe- ja kasvatustegevuse ja juhtimise tulemuslikkuse hindamise kriteeriumid

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.10.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.07.2006
Avaldamismärge:

Riikliku järelevalve läbiviimise kord ning koolieelse lasteasutuse ja kooli õppe- ja kasvatustegevuse ja juhtimise tulemuslikkuse hindamise kriteeriumid

Vastu võetud 31.07.2003 nr 42
RTL 2003, 92, 1372
jõustumine 01.09.2003

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev/number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

22.10.2004/55 ( RTL 2004, 138, 2119) 31.10.2004

 

Määrus kehtestatakse « Koolieelse lasteasutuse seaduse» (RT I 1999, 27, 387; 2000, 54, 349; 95, 611; 2001, 75, 454; 2002, 61, 375, 90, 521; 2003, 18, 99) § 28 lõike 2 ning « Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 71, õiend; 95, 611; 2001, 50, 288; 75, 454; 2002, 25, 144; 34, 205; 53, 336; 57, 359; 61, 375; 63, 389; 64, 393; 90, 521; 2003, 21, 125) § 48 lõike 1 alusel.

[RTL 2004, 138, 2119 - jõust 31.10.2004]

 

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§1. Reguleerimisala

Määrus reguleerib õppe- ja kasvatustegevuse üle riikliku järelevalve läbiviimise korda koolis ja lasteasutuses ning sätestab kooli ja lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise tulemuslikkuse hindamise kriteeriumid.

[RTL 2004, 138, 2119 - jõust 31.10.2004]

§2. Järelevalve teostajad

Riiklikku järelevalvet (edaspidi järelevalve) lasteasutuste ja koolide (edaspidi koos nimetatud õppeasutus) õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise tulemuslikkuse üle teostavad maavanem ja Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnikud.

§3. Järelevalve liigid

Järelevalve võib olla kompleksne või seisneda üksikküsimuste lahendamises. Kompleksse järelevalve käigus antakse hinnang õppeasutuse tegevusele tervikuna.

§4. Järelevalve prioriteedid

Haridus- ja teadusminister teavitab maavanemaid järgmise õppeaasta järelevalve prioriteetidest hiljemalt 31. augustiks. Haridus- ja Teadusministeerium avalikustab järelevalve prioriteedid oma veebilehel.

 

2. peatükk

JÄRELEVALVE LÄBIVIIMINE

§5. Järelevalve läbiviimise aeg, temaatika, läbiviijad

ning järelevalve kestus õppeasutuses

Järelevalve läbiviimise aja, temaatika ning järelevalvet läbiviivad ametnikud määrab haridus- ja teadusminister või maavanem, kaasates vajadusel eksperte. Järelevalve kestab õppeasutuses kohapeal kuni kaks nädalat.

§6. Õppeasutuse teavitamine järelevalvest

Kompleksse järelevalve läbiviimisest teavitab järelevalve teostaja õppeasutust ja tema pidajat mitte vähem kui kaks kuud enne järelevalve algust õppeasutuses, edastades õppeasutusele täitmiseks kontrollakti osa Üldandmed, mille analüüsi tulemusi kasutatakse vormistatavas kontrollaktis. Üksikküsimuste lahendamisel ei ole etteteatamine vajalik.

§7. Kontrollakti osa Üldandmed tagastamine

Õppeasutus tagastab järelevalve teostajale kontrollakti osa Üldandmed täidetuna vähemalt üks kuu enne järelevalve algust õppeasutuses.

§8. Kompleksse järelevalve läbiviimise sagedus ja hindamise alus

Kompleksset järelevalvet teostatakse vähemalt üks kord kuue aasta jooksul. Õppeasutuse hindamisel lähtub järelevalve teostaja õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise tulemuslikkuse hindamise kriteeriumidest, mis on kooli puhul esitatud käesoleva määruse lisas 1 ja lasteasutuse puhul lisas 4.

[RTL 2004, 138, 2119 - jõust 31.10.2004]

§9. Järelevalve läbiviimiseks kasutatav metoodika

Järelevalve läbiviimiseks kasutatakse järgmisi metoodikaid:

1) statistika ja finantsaruandluse, eksamite ja üleriigiliste tasemetööde tulemuste ning muu kogutud informatsiooni analüüs;

2) õppeasutuse dokumentatsiooniga tutvumine ja selle sisuline analüüs;

3) intervjuud juhtkonna, pedagoogide, õppeasutuse teiste töötajate, hoolekogu/nõukogu liikmete, lastevanemate, õpilaste/lastega ning õppeasutuse pidajaga;

4) tundide, õppe- ja kasvatustegevuste ning ürituste, õpilaste/laste tööde vaatlemine;

5) küsitluste korraldamine;

6) tutvumine õppeasutuse õpi- ja kasvukeskkonna, õppevahendite ning inventariga.

 

3. peatükk

JÄRELEVALVE TULEMUSTE ESITAMINE

§10. Järelevalve tulemuste vormistamine

Kompleksse järelevalve tulemused vormistatakse kontrollaktiga, mille vorm esitatakse kooli puhul käesoleva määruse lisas 2 ja koolieelse lasteasutuse puhul lisas 3. Üksikküsimuste lahendamise tulemused vormistatakse õiendiga.

§11. Kontrollakti osad

Kontrollakt koosneb järgmistest osadest:

1) üldandmed;

2) lühikokkuvõte kooli/lasteasutuse juhtimise ja õppe-kasvatustegevuse tulemuslikkuse kohta;

3) analüüs;

4) ettekirjutused/ettepanekud.

§12. Kontrollakti projekti edastamine õppeasutusele

Järelevalve teostaja edastab õppeasutusele kontrollakti projekti 21 kalendripäeva jooksul õppeasutuses järelevalve lõpetamise päevast arvates. Õppeasutus võib kolme tööpäeva jooksul teha ettepanekuid kontrollakti täpsustamiseks.

§13. Kontrollakti allkirjastamine ja kinnitamine

Kontrollaktile kirjutavad alla kõik järelevalve läbiviimises osalenud ametnikud ja kaasatud eksperdid. Kontrollakti kinnitab vastavalt haridus- ja teadusminister või maavanem.

§14. Õiendi osad

Õiendis esitatakse lühiandmed õppeasutuse kohta, kokkuvõte, ettekirjutused ja ettepanekud.

§15. Õiendi allkirjastamine ja kinnitamine

Õiendi allkirjastavad järelevalve läbiviimises osalenud ametnikud ja kaasatud eksperdid. Õiendi kinnitab vastavalt haridus- ja teadusminister või maavanem.

§16. Kontrollakti/õiendi edastamine õppeasutusele, õppeasutuse pidajale ning Haridus- ja Teadusministeeriumile

Järelevalve teostaja saadab õppeasutusele kontrollakti/õiendi postiga 30 kalendripäeva jooksul õppeasutuses järelevalve lõpetamise päevast arvates. Samal viisil ja tähtajal saadab järelevalve teostaja kontrollakti ärakirja kooli pidajale ning järelevalve teostamisel maavanema poolt ka Haridus- ja Teadusministeeriumile.

§17. Ettekirjutuste täitmisest teavitamine

Õppeasutuse direktor/juhataja esitab kontrollaktis/õiendis ettenähtud tähtaja jooksul Haridus- ja Teadusministeeriumile ning maavanemale kirjaliku aruande ettekirjutuste täitmisest.

 

4. peatükk

RAKENDUSSÄTTED

§18 – 19 Käesolevast tekstist välja jäetud

Lisa 812987 lisa1

Lisa 812990 lisa2

Lisa 812999 lisa3

Lisa 813001 lisa4