Teksti suurus:

Eriti ohtlike loomataudide nimekirja mittekuuluvate loomataudide ennetamise ja tõrje finantseerimise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.11.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2004, 142, 2154

Eriti ohtlike loomataudide nimekirja mittekuuluvate loomataudide ennetamise ja tõrje finantseerimise kord1

Vastu võetud 29.10.2004 nr 173

Määrus kehtestatakse « Loomatauditõrje seaduse» (RT I 1999, 57, 598; 2002, 13, 80; 61, 375; 63, 387; 96, 566; 2004, 19, 135; 34, 236) § 56 lõike 3 alusel.

§1. Loomataudi ennetamise ja tõrje kulud, mida finantseeritakse riigieelarvest

Riigieelarvest finantseeritakse eriti ohtlike loomataudide nimekirja mittekuuluvate loomataudide (edaspidi loomataud) ennetamiseks ja tõrjeks tehtud järgmiste toimingute kulud:
1) järelevalveametniku või volitatud veterinaararsti tehtud loomade läbivaatus ja järelevalvetoiming;
2) proovide võtmine ja vedamine või saatmine laboratooriumisse järelevalveametniku või volitatud veterinaararsti poolt;
3) diagnostiline, sealhulgas laboratoorne uurimine;
4) vaktsineerimine, sealhulgas vaktsiini ja vaktsineerimisvahendite maksumus;
5) järelevalveametniku ettekirjutuse alusel hukatud põllumajandusloomade eest taudikahju hüvitamine;
6) Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juhi, tema asetäitja või järelevalveametniku või volitatud veterinaararsti ettekirjutuse alusel hukatud põllumajandusloomade korjuste utiliseerimine;
7) haigete ja taudikahtlaste loomade tapamajas tapmine ning haigustekitajaid sisaldavate või nendega saastunud ja selles osas kahtlaste loomsete saaduste käitlemisest ja ringlusest kõrvaldamine;
8) hävitamisele kuuluva haigustekitajatega saastunud toodangu eest taudikahju hüvitamine.

§2. Nende loomataudide loetelud, mille ennetamise ja tõrje kulud finantseeritakse riigieelarvest

(1) Riigieelarvest finantseeritakse §-s 1, välja arvatud § 1 punktis 4 loetletud kulud järgmiste loomataudide puhul:
1) marutaud;
2) skreipi;
3) veiste brutselloos;
4) veiste enzootiline leukoos;
5) veiste spongiformne entsefalopaatia;
6) veiste tuberkuloos.

(2) Riigieelarvest finantseeritakse § 1 punktis 4 nimetatud kulud järgmiste loomataudide puhul:
1) marutaud;
2) siberi katk.

(3) Lõigetes 1 ja 2 nimetamata loomataudide ennetamise ja tõrje kulud finantseeritakse riigieelarvest loomatauditõrje programmis ettenähtud ulatuses.

§3. Finantseerimise kord

(1) Paragrahvis 1 nimetatud toimingute, välja arvatud punktis 3 nimetatud laboratoorse uurimise kulud finantseeritakse riigieelarvest Veterinaar- ja Toiduameti tegevuskuludeks ettenähtud vahenditest.

(2) Paragrahvi 1 punktis 3 nimetatud Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi tehtud laboratoorse uurimise kulud, välja arvatud diagnostikumide kulud, finantseeritakse riigieelarvest Veterinaar- ja Toidulaboratooriumile tegevuskuludeks ettenähtud vahenditest.

(3) Teise laboratoorse uurimisega tegeleva isiku tehtud § 1 punktis 3 nimetatud laboratoorse uurimise kulud finantseeritakse riigieelarvest Veterinaar- ja Toiduametile tegevuskuludeks ettenähtud vahenditest.

(4) Paragrahvis 1 nimetatud toimingutel kasutatud vahendite, sealhulgas diagnostikumide kulud finantseeritakse Veterinaar- ja Toiduametile tegevuskuludeks ettenähtud vahenditest. Nimetatud kulude finantseerimisel §-s 2 nimetatud ja viidatud loomataudi ennetamise ja tõrjega tegelevale isikule lähtub Veterinaar- ja Toiduamet kasutatud vahendite harilikust väärtusest.

(5) Loomataudi ennetamiseks ja tõrjeks volitatud veterinaararsti volituse raames osutatud teenuse eest tasumisega seotud kulude finantseerimisel lähtutakse «Veterinaarkorralduse seaduse» (RT I 1999, 58, 608; 2002, 13, 79; 18, 97; 61, 375; 63, 387; 96, 566; 2004, 38, 257) § 19 lõike 5 alusel kehtestatud tasu määradest ja tasustamise korrast.

(6) Paragrahvi 1 punktis 5 nimetatud taudikahju hüvitatakse loomapidajale «Loomatauditõrje seaduse» § 57 kohaselt.

(7) Muud loomataudide ennetamise ja tõrje kulud katab loomapidaja või loomsete saaduste käitleja.

§4. Määruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistan kehtetuks põllumajandusministri 23. novembri 2000. a määruse nr 69 «Eriti ohtlike loomataudide nimekirja mittekuuluvate loomataudide ennetamise ja tõrje finantseerimise kord» (RTL 2000, 122, 1927).

1 EÜ Nõukogu direktiiv 92/119/EÜ, millega seatakse sisse üldised ühenduse meetmed teatavate loomahaiguste tõrjeks ja konkreetsed meetmed seoses sigade vesikulaarhaigusega (EÜT L 062, 15.03.1993, lk 69–85); 2002/60/EÜ (EÜT L 192, 20.07.2002, lk 27–46); 806/2003/EÜ (EÜT L 122, 16.05.2003, lk 1–35)

Minister Ester TUIKSOO

Maaelu- ja kalanduspoliitika asekantsler
kantsleri ülesannetes Toomas KEVVAI

/otsingu_soovitused.json