Teksti suurus:

Käibemaksuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 75, 523

Käibemaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.10.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 28. oktoobri 2004. a otsusega nr 708

I. Käibemaksuseaduses (RT I 2003, 82, 554; 2004, 41, 278; 43, 299; 45, 315) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 10:

1) lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) veoteenust (välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 13 nimetatud veoteenus), kaasa arvatud kaubavedu ja kaubaveoga seotud transpordivahendi vedu ning reisijate ja nende isikliku pagasi (sealhulgas isikliku transpordivahendi) vedu, ja selle korraldamise teenust osutatakse täies ulatuses Eestis;»;

2) lõiget 2 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

« 13) kaubaveoteenus, mida osutatakse Eestis, kui see moodustab osa veost, mis algab või lõpeb teises liikmesriigis, sellise kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused.»;

3) lõike 5 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) veoteenus (välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 ja lõike 2 punktis 12 nimetatud veoteenus), mida täielikult või osaliselt osutatakse välisriigis, sellise kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused;»;

4) lõike 5 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) kauba ekspordi ja impordiga seotud kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused;»;

5) lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Kaubaveoga seotud kõrvalteenused on kauba laadimine, lossimine, käitlemine ja ladustamine veo raames, samuti kindlustamine, kaubaga seonduvate dokumentide vormistamine ja hankimine ning tolliformaalsuste teostamine.»

§ 2. Paragrahvi 15 lõike 4 punktid 7 ja 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) kauba ekspordi ja impordi, mida teostab vahendaja teise isiku nimel ja arvel, või käesoleva lõike punktides 2–6 ning 8 sätestatud teenuste vahendamine, mida teostab vahendaja teise isiku nimel ja arvel, ja nendega vahetult seotud teenus. Kauba impordiga vahetult seotud teenustele kohaldatakse käibemaksumäära null protsenti juhul, kui vastava teenuse kulu arvatakse imporditava kauba maksustatava väärtuse hulka;
8) välistransiidi tolliprotseduuril oleva kauba veoteenus, sellise kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused, kui see vedu moodustab osa veost, mis algab või lõpeb ühendusevälises riigis.»

§ 3. Paragrahvi 19 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kui välisriigi isikul, kellel puudub Eestis püsiv tegevuskoht, tekib Eestis maksustatav käive, kuid seda maksukohustuslase või piiratud maksukohustuslase poolt kauba soetamisel või teenuse saamisel Eestis ei maksustata, tekib tal registreerimiskohustus maksustatava käibe tekkimise päevast, välja arvatud kaugmüügi puhul, nullmääraga maksustatava käibe puhul vabatsoonis, vabalaos või tollilaos või kui välisriigi isik on registreeritud teises liikmesriigis elektrooniliselt osutatava teenuse käibemaksuga maksustamise erikorra alusel (§ 43).»

§ 4. Seadus jõustub tagasiulatuvalt 2004. aasta 1. maist.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json