Teksti suurus:

Murtud Rukkilille märgi andmise ning kandmise kord ja Murtud Rukkilille märgi kirjeldus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.11.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 2004, 78, 531

Murtud Rukkilille märgi andmise ning kandmise kord ja Murtud Rukkilille märgi kirjeldus

Vastu võetud 01.11.2004 nr 317

Määrus kehtestatakse « Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse» (RT I 2003, 88, 589) § 10 lõike 2 alusel.

§1. Määruse reguleerimisala

(1) Käesolev määrus sätestab Murtud Rukkilille märgi andmise ja kandmise korra ning Murtud Rukkilille märgi kirjelduse ja märgiga kaasneva tunnistuse vormi, samuti arvestuse pidamise Murtud Rukkilille märgi saanud isikute üle.

(2) President Lennart Meri poolt 2001. aastal asutatud Murtud Rukkilille märgi patroon on Vabariigi President.

§2. Murtud Rukkilille märgi andmine

(1) Murtud Rukkilille märgi annab represseeritule või represseerituga võrdsustatud isikule tema kirjalikul taotlusel justiitsminister või tema volitatud isik.

(2) Taotlusesse märgitakse:
1) esitaja ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ning elukoht;
2) taotluse selgelt sõnastatud sisu;
3) taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri.

(3) Taotlusele lisatakse represseeritu tunnistuse koopia.

(4) Esitatud dokumendid vaadatakse läbi ja Murtud Rukkilille märk väljastatakse posti teel 15 tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates.

§3. Murtud Rukkilille märgi kandmise kord

(1) Murtud Rukkilille märki võib kanda isik, kellele Murtud Rukkilille märk on antud.

(2) Murtud Rukkilille märki kantakse rinnal vasakul küljel.

§4. Murtud Rukkilille märgi kirjeldus

(1) Murtud Rukkilille märk on hõbetatud vasest, ringikujuline, läbimõõduga 14 mm. Märgil on kolme rukkilillesinise kroonlehega rukkilille õis. Kroonlehed on ümbritsetud 0,5 mm laiuse glasuuritud raamiga. Äärmised kroonlehed on kolmeharulised, keskmine kroonleht viieharuline. Kroonlehe sisselõike kaateti pikkus on keskmisel kroonlehel 2 mm, äärmistel kroonlehtedel on sisselõike kaateti pikkus 1,5 mm. Rukkilille õie laius on 8 mm ja kõrgus 5 mm. Rukkilille vars on murtud vasakule. Rukkilille vars on metallivärvi, varre pikkus murdekohani on 11 mm, murdekohast õieni 5 mm. Varrele kinnitub murdekohast 4 mm allpool leht. Leht on kergelt paremale kaardus, lehe pikkus kinnitumiskohast arvates on 4 mm. Märgi kinnitamiseks on märgi tagaküljel 33 mm pikkune nõel. Märgi kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

(2) Murtud Rukkilille märk on kinnitatud sinimustvalge polüesterkiust lindi külge, mille pikkus on 11 cm ja laius 1 cm.

§5. Murtud Rukkilille märgi tunnistus

(1) Murtud Rukkilille märgiga koos antakse Murtud Rukkilille märgi tunnistus, mille kalkapaberist vahelehele märgitakse:
1) märgi saaja ees- ja perekonnanimi;
2) märgi andja ees- ja perekonnanimi, ametinimetus ja allkiri;
3) märgi andmise kuupäev.

(2) Murtud Rukkilille märgi tunnistus on kartongist, mõõtmetega 11 × 16 cm. Tunnistuse välisküljed on tumesinised (värvikood: 100c 60m 0y 40k), siseküljed helesinised (värvikood: 23c 5m 0y 15k). Tunnistuse esikaanel on väike riigivapp. Tunnistuse vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 2.

§6. Murtud Rukkilille märgi staatus

Murtud Rukkilille märgil ei ole represseeritule või represseerituga võrdsustatud isikule ettenähtud toetuste ja soodustuste taotlemisel tõendavat tähendust, välja arvatud juhul, kui õigusaktiga on sätestatud teisiti.

§7. Arvestuse pidamine

(1) Arvestust Murtud Rukkilille märgi saanud isikute üle peab Justiitsministeerium.

(2) Murtud Rukkilille märgi arvestusraamatusse märgitakse märgi saaja ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, elukoht, represseeritu tunnistuse number, märgi andmise aeg ja viis.

§8. Rakendussäte

Enne käesoleva määruse jõustumist antud Murtud Rukkilille märgid loetakse samaväärseks Murtud Rukkilille märkidega, mis antakse käesoleva määruse alusel.

Peaminister Juhan PARTS

Justiitsminister Ken-Marti VAHER

Riigisekretär Heiki LOOT

Vabariigi Valitsuse 1. novembri 2004. a määruse nr 317 «Murtud Rukkilille märgi andmise ning kandmise kord ja Murtud Rukkilille märgi kirjeldus»
lisa 1

MURTUD RUKKILILLE MÄRGI KUJUTIS

Justiitsminister Ken-Marti VAHER

Vabariigi Valitsuse 1. novembri 2004. a määruse nr 317 «Murtud Rukkilille märgi andmise ning kandmise kord ja Murtud Rukkilille märgi kirjeldus»
lisa 2

MURTUD RUKKILILLE MÄRGI TUNNISTUSE VORM

Justiitsminister Ken-Marti VAHER

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json